FANDOM


Mehmed Ali'ye Safahat : Hala mı Boğuşmak? Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Yeis Yok!
Merhum üstad Mehmet Akif bu âyeti 1328 (1912) yılının 17 Mayıs günü kaleme almış, daha sonra 1334 (1918) yılının Aralık ayında aynı âyetten ilham alarak bu şiiri yazmıştır:
Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
"Birbirinize de girmeyin ki, ma´neviyâtınız sarsılmasın, devletiniz gitmesin."
Kur'an-ı Kerim - 75/46
"Birbirinize de girmeyin ki, maneviyatınız sarsılmasın devletiniz gitmesin"75/46 (1)
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Sen! Ben! Desin efrâd, aradan vahdeti kaldır;

Milletler için işte kıyâmet o zamandır.

Sen ben desin fertler, aradan birliği kaldır;

Milletler için işte kıyamet o zamandır.
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Mâzilere in, mahşer-i edvârı bütün gez:

Kânûn-i İlâhî, göreceksin ki, değişmez:

Geçmiş zamanlara in, devirler mahşerini bütün gez

Allah'ın kanunu, göreceksin ki değişmez.

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Târih, o bizim eştiğimiz kanlı harâbe,

Saklar sayısız lâhd ile milyonla kitâbe,

Tarih, o bizim eştiğimiz kanlı harabe,

Saklar sayısız mezar ile taşlarda milyonla kitabe

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Taşlar ki biner parçadır üstünde zemînin,

Ma´nâ-yı perîşânı birer nakş-ı cebînin!

Taşlar ki hepsi de bin parça olmuş üstünde yeryüzünün

Her parçası perişan anlamını taşır bir alın yazısının,

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Eczâsını birleştirebildinse elinle.

Gel, şimdi o elfâz-ı perâkendeyi dinle.

Parçaları birleştirebildinse elinle.

Gel, şimdi o parça parça sözleri dinle:
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

"Her hufre bir ümmet, şu yatanlar bütün akvâm;

Encâma bu âhengi veren aynı serencâm!"

"Her çukur bir ümmet, şu yatanlar bütün kavimler;

Bütün ümmet ve kavimleri birlikte bu sonuca götüren aynı macera"
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Ey zâir-i âvâre, işittin ya! Demek ki:

Birmiş bütün ümmetlerin esbâb-ı helâki.

Ey şaşkın ziyaretçi, işittin ya! Demek ki:

Birmiş bütün ümmetlerin yok oluş sebepleri.
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Lâkin, bilemem, doğru mudur eylemek işhâd

Mâzîleri, mâzîdeki milletleri? Heyhât!

Fakat, bilemem, doğru mudur şahit göstermek

Geçmişi, geçmişteki milletleri? Ne yazık!
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Bir nesle ki eyyâmı asırlarca vekâyi ;

Etmek ne demek vaktini târîh ile zâyi´?

Bir neslin ki günleri yüzyıllara sığan olaylarla doludur;

Vaktini tarih ile boşa harcamak ne demektir ?
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Boştur, hele ibret diye a´mâkı tecessüs,

Âyât-ı İlâhî dolu âfâk ile enfüs.

Üstelik ibret için geçmişin derinliklerini yoklamak boştur,

Canlı ve cansızlar dünyası Allah'ın ayetleriyle doludur.
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Bunlarda tecellî eden esrâra bakanlar,

Ümmetler için rûh-i bekâ nerdedir, anlar.

Bunlarda görünen sırlara bakanlar,

Ümmetler için beka ruhu nerdedir, anlar.
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Bilmem neye bel bağlıyarak hayr umuyorduk

Bizler ki o âyâta bütün göz yumuyorduk?

Bilmem neye bel bağlayarak hayr umuyorduk,

Bizler ki o ayetlere bütün göz yumuyorduk?
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Dünyâda nasîhat mi olur Şark´a müessir?

Binlerce musîbet,´ yine hâib, yine hâsir!

Var mıdır dünyada Doğu'ya tesir edecek bir öğüt?

Hiç bir kazanca yol açmadı yaşanan binlerce felâket!
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Ey millet-i merhûme, güneş battı... Uyansan!

Hâlâ mı, hükûmetleri, dünyâları sarsan,

Ey acınası millet, güneş battı... Uyansan!

Hâlâ mı, hükümetleri, dünyaları sarsan,
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Seylâbelerin sesleri, âfâkın enîni,

A´sâra süren uykun için gelmede ninni?

Sellerin sesleri, ufukların inlemeleri,

Yüzyıllarca süren uykun için gelmede ninni?

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Efrâdı hemen milyar olur bir sürü akvâm,

Te´mîmin-i bekâ nâmına eyler durur ikdâm.

Nüfusu hemen bir milyara varan bir sürü kavimler

Sonsuza dek hayat bulmak için gayretle çalışır.
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Bambaşka iken her birinin ırkı, lisânı,

Ahlâkı, telâkkîleri, iklîmi, cihânı,

Bambaşka iken her birinin ırkı, dili,

Ahlâkı, fikirleri, iklimi, dünyası.
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Yekpâre kesilmiş tutulan gâye için de,

Vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde!

Tek vücût haline gelmiş varılacak gaye için de,

Birlikten eser yok bizdeki bir avuç halkın içinde!
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Post üstüne hem kavgaların hepsi nihâyet,

Hâlâ mı boğuşmak? Bu ne gaflet, ne rezâlet!

Post kapmak için kavgaların hepsi nihayet;

Hâlâ mı boğuşmak? Bu ne gaflet, ne rezalet!
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Hürriyeti aldık!? dediler, gaybe inandık;

Eyvah, bu baziçede bizler yine yandık!?

"Hürriyeti aldık!" (2) dediler, bu görünmeyen şeye inandık,

"Eyvah, bu oyunda bizler yine yandık!" (3)
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Cem'iyyete bir fırka dedik, tefrika çıktı;

Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı.

Cemiyet'i partiye dönüştürelim dedik (4) ayrılık çıktı;

Sapasağlam iken milletin temel direklerini yıktı.
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Turan İli? namıyla bir efsane edindik;

Efsane, fakat gaye!? deyip az mı didindik?

"Turan İli" adıyla bir masal edindik;

"Masal, fakat gaye!" (5) deyip az mı didindik?
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda?

Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda!

İstanbul Kanunievvel 1334

Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda?

Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda!

İstanbul, Aralık 1918
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
aslı video
Güncel Türkçesi video
İngilizce Tercüme video
örnek osmanlıca مقدمة

AçıklamalarEdit

(1) Enfâl süresi, 46. âyetin bir kısmı.

(2) II. Meşrutiyet'in ilânına işaret edilmektedir.

(3) Ziya Paşa'nın

"Eyvah, bu bâzîçede bizler yine yandık!
Zira ki ziyan, ortada bilmem ne kazandık." beytinden iktibas edilmiştir.

(4) Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin parti haline dönüşmesi ve sonraki parti mücadeleleri kastedilmektedir.

(5) Burada Ziya Gökalp'in Kızılelma (1913) şiirindeki şu mısraları hatırlanmalıdır.

Kızılelma yok mu? Şüphesiz vardır;
Fakat onun semti başka diyardır...
Zemini mefkure, semâsı hayâl...
Bir gün gerçek, fakat şimdi masal...
Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

'Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin İngilizce Tercümesi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.