Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.572
pages

Şablon:HEMbakınız d


HEM Halk Eğitimi Merkezi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü [1] Hayat Boyu Öğrenme Proğramı (LLP)Leonardo da Vinci Proğramı Hareketlilik Projeleri
Mevzuat HEM mevzuatı Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına dair Yönerge [2] HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN YÖNERGE Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge
Komisyonlar Sınav Organizasyon Komisyonu - Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına dair Yönerge 21. md
Yenişehir HEM Yenişehir HEM Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Halk Eğitim Tarihi Yenişehir HEM/Kadrosuz Usta Öğreticiler Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Yıllığı Yenişehir HEM/ Halk oyunları çalıştırıcıları Yenişehir HEM ingilizce kurs usta öğreticileri Yenişehir HEM/ Şu anda devam eden kurslar Yenişehir HEM 'deki usta öğreticiler Yenişehir HEM/RESİMLER Yenişehir HEM Sanal Sergi Salonu
Yenişehir projeleri Yenişehir HEM/EVLİLİK OKULU Yenişehir HEM/EVLİLİK DİPLOMASI Yenişehir HEM/ÇKA Yenişehir HEM/SODES Yenişehir HEM/Ana kız okuldayız projesi Yenişehir HEM/AB projeleri Yenişehir HEM/Diyanet personeli eğitimi projesi Yenişehir HEM/Öğretmenlerin eğitimi projesi
Yenişehir HEM/Kursları Yenişehir HEM'de Açılan Kurslar Yenişehir HEM/Rakamlarla kurslar 2009 - 2010 Yenişehir HEM / Açılması Planlanan Kurslar Yenişehir HEM Bilgisayar Kursu Yenişehir HEM ingilizce kursları Yenişehir Halk Eğitiminden Diyanet personeline bilgisayar formatörlüğü kurs projesi Yenişehir Halk eğitimde halk oyunları kursları
Yenişehir Halk Eğitiminden Diyanet personeline makam dersleri projesi Yenişehir Halk Eğitiminden Diyanet personeline temel bilgisayar okur yazarlığı kursu projesi
Yenişehir Halk Eğitiminden Diyanet personeline web tasarımı kurs projesi Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kursları
Yenişehir HEM/RESİMLER Yenişehir HEM/VİDEO Yenişehir HEM/HABER Yenişehir HEM/KURSLAR Yenişehir HEM/KURSİYERLER Yenişehir HEM/USTA ÖĞRETİCİLER Yenişehir HEM/İDARE Yenişehir HEM/KADROLU ÖĞRETİCİLER Yenişehir HEM/KURS YERLERİ Yenişehir HEM/OKUL AİLE BİRLİĞİ Yenişehir HEM/SERGİLER Yenişehir HEM/KORO Yenişehir HEM/FOLKLOR EKİBİ Yenişehir HEM/KAMU PERSONELİ EĞİTİMİ Yenişehir HEM/BAŞARILAR Yenişehir HEM/İSTATİSTİKLER Yenişehir HEM/MIKAYESELİ İSTATİSTİKLER Yenişehir HEM/BRİFİNG Yenişehir HEM/SORUNLAR Yenişehir HEM/SWOT Yenişehir HEM/HEDEFLER Modül Programı Olmadığı İçin Açılamayan Kurslar
Ana - Kız Okuldayız Ana - Kız Okuldayız/HABERLERİ Ana - Kız Okuldayız/RESİMLER Ana - Kız Okuldayız/Yenişehir uygulaması
Kurumlar *Yenişehir Kaymakamlığı *Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü *Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü *Mersin İl Halk Eğitimi Merkezi *Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
'PROJELER *Çukurova Kalkınma Ajansı *Ulusal Ajans *Meslek edindirme projeleri *Meslek edindirme kursları *Çukurova Kalkınma Ajansı/Projeleri
Kavramlar Yaygın Eğitim Halk Eğitimi Kurs Meslek edindirme
Şablon:Deshane bakınız Şablon:Dershane Şablon:HEM Şablon:Kurs Şablon:HEM

HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE [3]


Tebliğler Dergisi :HAZİRAN 2011/2645

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[]

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerinde yürütülen eğitim, öğretim, bireysel öğrenme ve yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge 24/6/1973 tarih ve 14574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 8, 9 ve 17 nci maddeleri, 03/07/2002 tarih ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, 21/5/2010 tarih ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 12 nci ve 4 4 üncü maddeleri, 17/04/2001 tarih ve 24376 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesi ile 03/11/1977 tarih ve 16102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Atölye ve laboratuvar şefi: Merkezlerde kurulan atölye ve laboratuvarların işleyişi ve yönetimi, mesleki rehberlik, program geliştirme, işletmelerde mesleki eğitim, sektörlerle iş birliği, araştırma, geliştirme, tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirilen atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenini,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Bireysel öğrenme: Kişilerin eğitim kurumları dışında planlı ve plansız olarak edindikleri geçerli bilgi beceri ve yetkinlikleri,

ç) Diğer kurum ve kuruluşlar: Halk eğitimi merkezlerinin gözetiminde veya iş birliğinde kurs açan diğer resmî ve özel kurum/kuruluşlar, belediyeler, meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve gönüllü kuruluşları,

d) Diğer personel: Görevleri, Yönetmelikte belirtilmemiş personeli,

e) Genel Müdürlük: Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünü,

f) Gönüllü öğretici: Uzman ve usta öğretici niteliklerini taşımak şartıyla merkezlerce düzenlenecek kurslarda ücret almadan gönüllü olarak görev yapacak kişileri,

g) Merkez: Yaygın eğitim etkinliklerini hafta sonu tatilleri ve akşam saatleri de dâhil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında yürüten halk eğitimi merkezlerini,

ğ) Merkez sınav komisyonu: Sınav merkezi müdürünün başkanlığında 2 (iki) müdür yardımcısı, mevcut olmadığı takdirde merkezlerde görevli 2 (iki) öğretmenden oluşan sınav komisyonunu,

h) Millî eğitim müdürlüğü: İl/İlçe millî eğitim müdürlüklerini,

ı) Müdür: Halk eğitimi merkezi müdürünü,

i) Müdür yardımcısı: Merkezde görevli müdür yardımcılarını,

j) MTSK: Motorlu taşıt sürücüleri kurslarını,

k) Okul-Aile Birliği: Merkezin faaliyetlerini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri gereğince açılan okul aile birliğini,

l) Öğretmen: Merkezin kadrosundaki öğretmeni,

m) Rehber öğretmen: Alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almış, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten öğretmeni,

n) Sınav: Kişilerin eğitim kurumları dışında planlı ve plansız olarak edindikleri geçerli bilgi, beceri ve yetkinliklerinin mesleğin özelliğine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak doğrudan ölçülüp değerlendirilmesine ilişkin yapılan sınavı,

o) Sınav merkezi: Bireysel öğrenmelerin doğrudan ölçülerek değerlendirileceği il hayat boyu öğrenme koordinasyon ve bilgi birimini,

ö) Sınav organizasyon komisyonu: İl millî eğitim müdürünün başkanlığında; yaygın eğitimden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, bir eğitim müfettişi, üç merkez müdürü ve iki merkez müdür yardımcısından oluşan il düzeyindeki sınav komisyonunu,

p) Teknik Müdür Yardımcısı: Bünyesindeki döner sermaye işletmesinden dolayı halk eğitimi merkezi ve akşam sanat okulu niteliği kazanan merkezlerdeki döner sermaye iş ve işlemlerinden sorumlu müdür yardımcısını,

r) Uzman ve usta öğretici: Merkezde kadrolu öğretmen ve kadrolu usta öğretici sayısının yetersiz olduğu durumlarda ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen resmî görevi olan/olmayan kişiler arasından 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası (b) bendindeki hükümler çerçevesinde ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğreticilik niteliğine sahip kişiyi,

s) Yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/Şube müdürü: Yaygın eğitim hizmetlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünü,

ş) Yetişkin eğitimi uzmanı: Yetişkin eğitimi alanında lisans ve lisansüstü eğitim yapmış kişiyi,

t) Yönetmelik: 21/5/2010 tarih ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğini

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM : Yöneticiler Dışındaki Eğitim ve Öğretim Görevlileri[]

Yetişkin eğitimi uzmanı

MADDE 4- (1) Merkezlerdeki öğretmen ve usta öğreticilerin yetişkin eğitimi konusunda eğitim almalarını sağlamak, yaygın eğitim konusunda bireyleri bilinçlendirmek, faaliyetleri halka tanıtmak, kurslara katılma engellerini ortadan kaldırmak, rehberlik yapmak, program geliştirme konusunda yardımcı olmak amacıyla merkezlerce ihtiyaç duyulan yetişkin eğitimi uzmanı görevlendirilebilir.

(2) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup yetişkin eğitim alanında lisans ve lisansüstü eğitim almış yetişkin eğitimi uzmanları, merkezlerde öğretmen ve usta öğretici olarak görevlendirilir.

Rehber öğretmen (Psikolojik danışman)

MADDE 5- (1) Merkezlerce düzenlenen kurslara kayıtlı kursiyerlere, çevre halkı ve bunların yakınları ile yönetici, öğretmen ve usta öğreticilere gönüllülük esasına dayalı olmak şartıyla rehber öğretmenler tarafından eğitsel, mesleki, bireysel, grup rehberliği alanlarında hizmet verilir. Rehber öğretmenler görevlerini müdür yardımcılarıyla iş birliği hâlinde yürütür. Bu hizmetlerin verilmesinde okuma yazma bilmeyenler, eğitim ve sosyo-ekonomik yönden yoksunluk içinde bulunanlar, denetimli serbestlik kapsamında hükümlü olup eğitime devam edenler, koruma altındaki çocuklar ve yetişkinler öncelikli hedef kitledir.

(2) Rehber öğretmenler tarafından verilecek rehberlik hizmetleri şunlardır;

(a) Eğitsel ve mesleki rehberlik

1) Her kursiyere kendine özgü yetenek, ilgi, mesleki değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim öğretim uygulamalarıyla, uyum, özellik ve gelişimine uygun programlara yönelmesini sağlama,

2) Kursiyerlere, açık öğretime devam etmek isteyen öğrencilere ve çevre halkına merkezlerde açılacak kurslar, etkinlikler ve meslek alanları hakkında bilgi vererek, onları ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine göre yönlendirilmelerini sağlama,

3) Kursiyerlerin seçtikleri programlarda başarılı olabilmeleri için dikkat etmeleri gereken yöntemler hakkında bilgilenmelerini sağlama,

4) Kursiyerlerin ve açık öğretim öğrencilerinin kurslara/etkinliklere ve kaydoldukları programlara devamları ve başarılı olmaları konusunda motivasyonlarını sağlama,

5) Kursiyerlerin alacakları belgelerle sahip oldukları kazanımlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlama,

6) Kursiyer ve açık öğretim öğrencilerini çok yönlü tanımak ve onların kendilerini tanımaları amacıyla gerekli test ve tanıma teknikleri uygulama,

(b) Danışma ve bilgilendirme:

1) Merkezlerde kayıtlı kursiyerlere, çevre halkı ve açık öğretim öğrencilerinin yaşadıkları ev, okul, çevre, iş ve benzeri ortamlarda karşılaştıkları sorunların ve bu sorunların onların yaşamında ortaya çıkardığı uyumsuzlukların farkında olmaları ve üstesinden gelmeleri konusunda bireysel veya grupla danışma yöntemiyle hizmet verme,

2) Kuşaklar arasında daha uyumlu ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çevre halkına yönelik seminer ve konferanslar verme,

(3) Rehber öğretmenler Ek-1’deki örneğe uygun olarak aylık çalışma planı hazırlar ve müdürün onayına sunar. Bir ay boyunca yapmış olduğu çalışmalarını ay sonundaki Ek-1/a’daki örneğe uygun aylık çalışma raporu hâline getirerek müdürün görüşlerine sunar.

Atölye/bölüm ve laboratuvar şefi

MADDE 6- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine, Şubat 2009 tarih ve 2617 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarının Alan, Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflerinin Görevlendirilmesine Dair Yönerge hükümleri doğrultusunda; Merkez Müdürünün teklifi Millî Eğitim Müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile görevlendirme yapılır. Şef olarak görevlendirilen öğretmenin aylık ve ek ders ücreti karşılığında açılacak kurstaki görevi de devam eder.

(2) Atölye/bölüm ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Sorumluluğunda bulunan birimdeki hizmetleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.

b) Biriminde bulunan bina, eşya, makine-teçhizatın ve diğer taşınırların bakım, onarım, koruma, saklama ve kullanıma hazır bulundurulmasından sorumludur.

c) Sorumluluğunda bulunan dayanıklı taşınırlar ve bunun dışında kalan taşınırlar için Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun defter, belge ve cetvelleri tutar. Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır. Yıl sonunda ve gerekli görülen zamanlarda taşınırları sayım ve kontrole hazır bulundurur. Sayım ve döner sermaye ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütür.

ç) Sorumluluğunda bulunan birimde kullanılan tüketim malzemelerine yönelik sarfları günü gününe ilgili deftere işler.

d) Kullanılan makine, araç, gereç ve teçhizatın kurum olanaklarıyla onarımını, mümkün olanların yeniden yapımını sağlar. Onarımı ya da yeniden yapımı mümkün olmayanların kayıttan düşümü için Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre öneride bulunur.

e) Kursiyerlerin kullanacakları araç, gereç ile her türlü aleti ilgili öğretmenin rehberliği ve sorumluluğunda imza karşılığı, kişilere ya da gruplara teslim eder, bunları ilgili defterlere kaydeder ve izler. Teslim edilen araç, gerece zarar veren ya da bunları belirlenen süre içerisinde teslim etmeyenleri, gereği yapılmak üzere kurum müdürlüğüne bildirir.

f) Birimin ihtiyacı olan araç, gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle iş birliği yapar.

g) Kursiyerlerin yapacakları uygulamalarla ilgili belge, araç ve gerecin önceden hazırlanmasını, defter ve belgelerin tutulmasını sağlar.

ğ) Özel eğitimi gerektiren kursiyerleri de dikkate alarak iş kazalarına, meslek hastalıklarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik önlemleri alınmasını, bunların ilgililerce aksatılmadan ve sürekli olarak uygulanmasını sağlar.

h) Çalışma ortamını temiz tutma alışkanlığının kursiyerlerde davranış hâline getirilmesi için çaba gösterir.

ı) Sorumluluğundaki birim ile ilgili yazışmaları yapar, belge ve defterleri tutar.

i) Her öğretim yılı başında birim personeli arasında iş bölümü yapar ve onay için merkez müdürlüğüne sunar.

j) Döner sermaye işletmesi mal ve hizmet üretim çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda planlar ve yürütür. Döner sermaye çalışmaları kapsamında şartname, resim ve standartlarına uygun üretim yapılmasını sağlar, kalite kontrol komisyonunun incelemesine sunar.

k) Uygulamalı öğretimin inceleme ve araştırmaya dayalı olarak her türlü ders araç, gerecinden yararlanılarak yapılmasını, bunların biriminde bulundurulmasını ve zenginleştirilmesini sağlar.

l) Uygulamalı öğretimde, kursiyerlere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin programlarda öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıracak nitelikte olmasını, çalışmaların belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini, teorik bilgilerin verilmesini ve kursiyerlerin bu yöndeki bilgilerinin yoklanmasını sağlar.

m) Temel işlemlerin uygulamalı olarak yapılmasını sağlar. Bu işlemlerin doğru olarak kavranıp kavranmadığının anlaşılması yönünde öğrenci/kursiyerlere rehberlik eder.

n) Alan/bölüm şefi, alan/bölümle ilgili zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder. Öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ve teknisyenler ile zümre toplantıları yapar. Alınan kararları müdürün onayına sunar.

o) İletişim teknolojilerinden de yararlanarak bilim ve teknolojideki gelişmelerin öğretmenlerce izlenmesini, uygun olanların kursiyerlere zamanında aktarılmasını sağlar. Bu konudaki yayınların birime alınması için ilgililerle iş birliği yapar. Birim kitaplığını kurarak zenginleştirir.

ö) Çevredeki resmî, özel, gönüllü, kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurar, mezunların iş yerlerindeki başarılarını izler, programlar doğrultusunda çevre ihtiyaçlarını karşılayabilecek iş ve hizmetlerin yapılmasını sağlar, gerektiğinde programların geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

p) Çevredeki iş ve hizmet kurumları ile bilgi ve teknoloji alışverişinde bulunur. Öğretmen, öğrenci/kursiyerlerin çevredeki meslekî fuar, sergi ve seminerlere katılmalarını teşvik eder.

r) Öğretim yılı sonunda öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ile teknisyenlerin görüşlerini alarak birimi ile ilgili eğitim, öğretimde ulaşılan sonuçları, yapılan iş, üretim ve hizmetleri, gelecek öğretim yılında alınması gerekli önlem ve ihtiyacı belirten bir rapor hazırlayıp kurum müdürüne verir ve bir örneğini dosyasında saklar.

s) Temrin uygulamalarında eğitim-öğretimi geliştirecek ders araç, gerecinin yapılmasını ve mevcutların onarımını sağlar.

ş) Alan/bölümü ile ilgili öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunları belirler. İlgili sektörün beklentileri ile sektörde meydana gelen gelişmeleri izler, varsa programlara yansıtılması gereken hususların alan zümrelerinde görüşülmesini sağlar. Alınan kararları müdürün onayına sunarak sonuçlarını izler.

t) İş güvenliği bakımından sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye, laboratuvar ve tesislerde bulunan her makine için özelliklerinin, periyodik bakım ve yedek parça durumu ile varsa yapılan tadilat ve değişen parçalarının düzenli olarak işlendiği makine kartı ile kullanma kılavuzu hazırlar. Her hangi bir iş kazası meydana gelmiş olması durumunda, usulüne uygun olarak rapor hazırlayıp müdüre sunar.

u) Mezunları izleme ve işe yerleştirme çalışmalarına aktif olarak katılır.

(3) Aynı yönetim altında farklı program türü bulunan kurumlar ile sürekli eğitim, öğretim yapılan kurumların birimlerindeki araç, gerecin sorumluluğu, birimin şefiyle birlikte o birimde görevli uzman ve usta öğreticiye verilir.

(4) Sorumluluğundaki birimin diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması durumunda, birimden protokol hükümleri doğrultusunda yararlanılmasını sağlar.

Öğretmenler

MADDE 7- (1) Merkezlerce açılan kurslarda görev yapmak üzere yeterli sayıda öğretmen görevlendirilir. Eğitim ve öğretimin temel unsuru olan öğretmen, toplumsal kalkınmada bireyin gelişimine katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürütür.

(2) Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Eğitim-öğretim, üretimin artırılması, merkez, çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesi yönünde çaba harcar, işleyişte yönetime yardımcı olurlar.

b) Kurs ve ders planlarına bağlı olarak kendilerine verilen programları okuturlar. Verdikleri program konuları ile ilgili araştırma, derleme, inceleme, uygulama, deney ve benzeri çalışmalar yapar ya da kursiyerlere bu çalışmaları yaptırırlar. Yapılan bu çalışmalar için bir rapor hazırlarlar.

c) Kursiyerlerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini sağlarlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlarlar.

ç) Eğitim, öğretim ve üretim çalışmalarında araç, gereç, laboratuvar, gezi, gözlem gibi her türlü faaliyetlerden kursiyerlerin yararlanmalarını sağlarlar. Bu çalışmalarda kursiyer merkezli bir yaklaşımı benimser ve bu yaklaşımları sergilerler.

d) Özel eğitim gerektiren kursiyerlerin yetiştirilmesi için önlemler alırlar.

e) Kursiyerlerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verirler, kütüphane, kitaplık, laboratuvar ve spor tesisleri ile çevredeki müze, atölye, fabrika, iş yeri, ticarî, malî ve turistik işletmelerden ve diğer tesislerden yararlanmalarını sağlarlar.

f) Sorumluluğuna verilen eğitsel kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilgili görevlerini yaparlar. Aynı şekilde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek sergi, defile, festival, temsil, fuar, sanatsal gösteri gibi çalışmalarda kendisine verilen görevi yerine getirirler.

g) Döner sermaye işleri ile ilgili atölye ve meslek dersleri öğretim programlarına uygun olarak bu işleri plânlar ve yaptırırlar.

ğ) Ders dışı eğitim, öğretim etkinliklerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlar, sınavlar ile ilgili görevleri mevzuatına uygun olarak yerine getirirler.

h) Müdürün hazırlayacağı program doğrultusunda, mevzuatına uygun aday öğretmenleri yetiştirirler.

ı) Sınavlar ile ilgili görevleri mevzuatına uygun olarak yerine getirirler.

i) Derse başlamadan önce yoklama yapar, dersin konusu, deney, ödev, uygulama ve yazılı yoklama ile diğer çalışmaları, dersin sonunda ders defterine yazarak imzalar.

j) İnceleme ve araştırma gezileri için plân hazırlarlar. Kursiyerlerin gezi ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirirler, değerlendirme sonucunu bir raporla kurum yönetimine bildirirler.

k) Kursiyerlerin eğitim, öğretim ve üretim etkinliklerini izler, gözler, mesleki konularda çevre ile ilişki kurmalarına rehberlik ederler.

l) Görevlendirildikleri kurullara, komisyonlara, eğitsel kulüp çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılırlar. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde kurumda hazır bulunur ve verilen görevleri yaparlar. Kurul, komisyon ve diğer ekiplerdeki çalışmalarını toplam kalite yönetimi anlayışı ile yürütürler.

m) İhtiyaç hâlinde düzenlenecek öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve ilgili diğer kurul toplantılarına katılırlar. Seçildiklerinde kurul toplantılarında sekretarya görevlerini yerine getirirler.

n) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları öğretime yansıtırlar. Bu konuda her yıl en az bir rapor hazırlayarak merkez halk eğitimi ve hayat boyu öğrenme planlama komisyonunda tartışılmasını, mesleki arşiv çalışması yaparak eğitim öğretimde kullanılmasını sağlarlar.

o) Uygulamalı eğitimi mevzuatına göre yaparlar, gerekli görülen araç gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle iş birliği yapar; araç gereci kontrol eder ve teslim alırlar. Kendilerine verilen araç gereç ve makinelerin korunması, bakımı, onarımı ve kılavuzuna uygun şekilde kullanılmasını ve her zaman üretime hazır durumda bulundurulmasını sağlar ve bu konuda kursiyerlere rehberlik yaparlar.

ö) Kursiyerlerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda kullanılan araç gerecin bir listesini ilgililere verirler.

p) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için var ise alan/bölüm/atölye/ laboratuvar şefleri ile birlikte plan hazırlarlar. Kursiyerlere alanı ile ilgili konularda proje danışmanlığı ve rehberlik yaparlar.

r) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılırlar. Yapılan iş ve hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlarlar.

s) Görevlendirildiğinde ders araç gerecini, öğretmenler kurulunca seçilmesi durumunda kitaplık demirbaşlarını teslim alır ve bunlarla ilgili görevleri yaparlar.

ş) İlgili makamlarca elektronik ortamda veya yazılı ve basılı olarak yayımlanan kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri mevzuat ile Tebliğler Dergisi ve eğitim, öğretime ilişkin duyuru, belge ve dokümanları okur ve imzalarlar.

t) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden yapılan işlemlerde kendisi ve görev alanıyla ilgili kayıtları takip eder, güncelleştirmesini sağlar ve yaptığı başvuruların onayı için zamanında idareye bilgi verirler.

u) 18 yaşından küçük kursiyerlerin davranış ve başarı durumları konusunda veliler ve rehber öğretmen ile iş birliği yapar.

ü) Öğretmenler, yarıyıl ve yaz tatilinde izinli sayıldıklarından, bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirirler.

v) Nöbet çizelgesine göre nöbet tutarlar. Öğretmenlikteki kıdemi 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenler ile 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler, istekleri hâlinde nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak kıdemli öğretmen sayısının fazla olması ve bu nedenle nöbet görevlerinin aksayabileceği durumlarda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. Bayan öğretmenlere doğumdan önce üç ay, doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Kadrolu Usta Öğretici, Ücretli Uzman ve Usta Öğretici ile Gönüllü Öğretici[]

Kadrolu usta öğretici

MADDE 8- (1) Kadrolu usta öğreticiler, genel idare hizmetleri sınıfında haftada 40 saat, ilgili mevzuatı doğrultusunda müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yapar.

(2) Kadrolu usta öğreticilerin başlıca görevleri şunlardır;

a) Merkez yöneticileri tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak kurs açma görevi verilir. Mücavir alan içerisinde gerektiğinde birden çok kurs merkezinde de görev verilebilir.

b) Kurs görevi verilemediği takdirde, görevli bulunduğu çevrede, merkez müdürlüğünün uygun göreceği plânlama, kursa hazırlık, program geliştirme, alan araştırmaları ve çevre inceleme görevi verilir.

c) Asıl alanlarında kurs açılmamışsa, alanlarına yakın kurs dallarında görev verilir. Alanında veya yan alanda kurs açılamaması durumunda kurumunun uygun göreceği büro hizmetlerinde görevlendirilir.

ç) Aile eğitimi alanında Bakanlıkça düzenlenmiş hizmet içi eğitim yoluyla kurs/seminerlerini tamamlayıp belge almış olanlar için alan farkı gözetmeksizin aile eğitimi kursu açma görevi verilir.

Ücretli uzman ve usta öğretici

MADDE 9- (1) Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerden karşılanır. Ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde; öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az iki kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlardan karşılanır.

(2) Kendi okulunda/kurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerde görevlendirilmesi istek ve ihtiyaç doğrultusunda olur. Kurslarda görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur. Kadrolarının bulunduğu okul/kurumların resmî çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirilmesi, öğretmenin isteğine bağlıdır.

(3) Yukarıda nitelikleri belirtilenlerden ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından ilk defa ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir.

(4) Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde aranılan şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye’de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır,

b) 18 yaşından küçük olmamak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Engelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir.

(5) Merkezlerde görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerin branş/alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre; a) Alanında eğitim fakültesi mezunu olmak.

b) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak,

c) Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak,

ç) Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

d) En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

e) En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup uzman ve usta öğreticilik yapacağı alanında/branşın tüm yetkinliğine sahip olduğunu belgelendirmek,

f) Geleneksel sanatların yaşatılması, yaygınlaştırılmasına yönelik kurslarda yaş ve öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş usta ve sanatkârların bilgi ve deneyimlerinden azami ölçüde yararlanılır. Bu durumda olanlardan ayrıca diploma, ustalık belgesi ve benzeri belgeler istenmez.

g) Aile eğitimi kurslarında görevlendirilecek ücretli uzman ve usta öğreticilerde Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim yoluyla aile eğitimi kurs ve seminerlerini başarıyla tamamlayıp belge almış olma şartı aranır.

(6) Bunların dışındakiler için Genel Müdürlük görüşü alınır.

(7) İlk defa ücretli uzman ve usta öğretici olmak için başvuranların ihtiyaçtan fazla olması durumunda şartları aynı olanlar arasından yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü, halk eğitimi merkez müdürü ve alan öğretmeninden oluşan komisyon marifetiyle seçme işlemi kurayla yapılarak sıralandırılır. Bu sıralamaya göre ihtiyaç duyulan ücretli usta öğreticiler görevlendirilir, görevlendirilenlerin dışında kalanlar ise yedek olarak sıralandırılır ve o öğretim yılı içinde ihtiyaç duyulması hâlinde bu sıralandırmaya göre görevlendirme yapılır.

(8) Merkez yönetimince düzenlenen kurslarda görevlendirilen ücretli uzman ve usta öğretici için bir genel değerlendirme raporu hazırlanır ve bu rapor dosyasında saklanır. Tekrar görevlendirmede bu raporlar dikkate alınır. Yapılan rehberlik, denetim ve değerlendirmelerde yetersiz olduğu gözlemlenen ücretli usta öğreticilere tekrar görev verilmez.

(9) Ücretli uzman ve usta öğreticinin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenlerden dolayı uzman ve usta öğretici tekrar görevine başlayıncaya kadar eğitim öğretimin aksamaması için yerine bu süre içerisinde başka bir uzman ve usta öğretici görevlendirilir. Kurs döneminin uzatılması yoluna gidilemez. Merkez, il, bölge ve ulusal düzeyde düzenlenecek seminer, toplantı, kurs, sergi, defile, yarışma gibi etkinliklerde görevlendirilen ücretli uzman ve usta öğreticiler bu görevleri süresince görevli ya da izinli sayılırlar.

Ücretli uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Merkezlerde görevlendirilen ücretli uzman ve usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dâhilinde yürütürler. Görevleri süresince devlet memurlarının tutum, davranış ve ferasetine uygun davranmakla sorumludurlar.

(2) Uzman ve usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir.

(3) Resmî kurum ve kuruluşlarda görevli olup merkezlerde ücretli uzman ve usta öğretici olarak görev yapanlar, gönüllü olmak ve görev yaptığı kurumun uygun görmesi kaydıyla resmî görevlilerin haftada girebileceği asgari ders saati süresinden daha fazla sürede ders görevi verilebilir.

(4) Ders görevi ile görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz saattir. Müdür, cumartesi-pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli uzman ve usta öğreticilere günün 07.00 ile 24.00 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 saati geçemez.

(5) Ücretli uzman ve usta öğreticilerin yukarıda belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde başarısız oldukları, bu Yönerge hükümlerine uymadıkları merkez müdürlüğünce belirlenmesi ya da kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapanma zorunluluğunun doğması durumunda, uzman ve usta öğreticilerin görevine, görevlendirilmesindeki yöntem ile son verilir ve durum kendisine gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Bu durumda öğreticiye, yalnız görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

Gönüllü öğreticilik

MADDE 11- (1) Uzman ve usta öğretici olma şartlarını taşımak kaydıyla merkezlerde açılacak kurslarda gönüllü öğreticiler görevlendirilebilir.

(2) Gönüllü öğreticilik, kişilerin herhangi bir karşılık beklemeden gönüllü çalışma ilkesine dayanır. Gönüllü öğreticiler görevli oldukları süre içerisinde öğretmen, kadrolu usta öğreticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmek ve müdürün belirlediği esaslar çerçevesinde çalışmakla yükümlüdürler.

(3) Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine, ilgili programlara ve mevzuata, merkezlerin disiplinine uymayan gönüllü öğreticilerin görevine merkez müdürünün önerisi ile millî eğitim müdürlüğünce son verilir ve kendilerine tekrar görev verilmez.

(4) Sınıf/emekli sınıf öğretmenleri, eğitim/emekli eğitim müfettişlerinin dışında okuma yazma kurslarında görev almak isteyen gönüllü öğreticiler için en az lise ve dengi okul mezunu olmak şartıyla kurs düzenlenir. Bu kursu başarı ile bitirip belge alanlar, gönüllü okuma-yazma öğreticisi sıfatı kazanırlar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teknik Hizmetler, Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Personel, Denetim, Değerlendirme ve Görevlendirmede Kullanılacak Formlar

Teknik Hizmetler, Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Personel

MADDE 12- (1) Merkezlerdeki teknisyen, döner sermaye saymanı, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, kütüphane memuru, ambar memuru, şoför, hizmetli, bahçıvan, aşçı, bekçi, kaloriferci ile görevleri belirtilmemiş diğer personel Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirler.

(2) Ücretleri genel bütçe dışı kaynaklarca karşılanarak çalıştırılanların görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmeyle belirlenir.

Denetim, değerlendirme ve görevlendirmede kullanılacak formlar

MADDE 13- (1) Merkezlerdeki denetim, değerlendirme ve görevlendirmelerde örneği Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’deki formlar kullanılır. Ek-8 ve Ek-8/a’da yer alan kursiyer memnuniyet anketleri merkezin ve personelin performansının değerlendirilmesinde dikkate alınır.

(2) Denetim ve değerlendirme ile ilgili formlar, yetkili görevliler tarafından tanzim edilir, hiyerarşik düzen içerisinde üst amire sunulur. Tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için zamanında önlem alınır.

(3) Faaliyet alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda Genel Müdürlük onayı ile formlar üzerinde değişiklik, ilave, çıkarma yapılabilir, yürürlükten kaldırılabilir ve yeni form ve belgeler tanzim edilerek uygulamaya konulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM Kursa Kayıt, Kabul, Devam, Devamsızlık, Başarının Değerlendirilmesi ve Belgelendirme

Kursa kayıt, kabul, devam, devamsızlık

MADDE 14- (1)Kurslara kayıt, kursiyerin kimlik belgesinin ibrazı ile T.C. kimlik numarası üzerinden yapılır. Kursun özelliğine göre gerektiğinde öğrenim belgesi ve sağlık raporu istenir. Kurslara devam etmek isteyen yabancılar için İçişleri Bakanlığınca verilen yabancılar kimlik numarası esas alınır. Kurslara kayıt işlemi kurs açma onayının alınması ile sona erer. Kursiyer listesi kurs açma onay çizelgesi ekinde sunulur.

(2) Bir kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlerden yeni açılan aynı tür ve seviyedeki bir kursa katılanlar bu haktan en fazla iki kez yararlandırılırlar.

(3) Spor, müzik ve gösteri sanatları alanı altında düzenlenen kurslara paralel olarak oluşturulan grup, ekip, takım ve benzeri sosyal etkinlikler, kulüp faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilebilir. Bu faaliyetler, Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin 7 nci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.

(4) Modüler öğretim programlarının uygulandığı kurslarda, kursiyerler başarılı oldukları modüllerden muaf tutulur. Buna göre;

a) Modüler öğretim programı uygulanan bir kursa devam eden kursiyer, kurs programının modüllerini tamamlamadan ayrıldığında daha sonra aynı kurs programını tamamlamak istediği takdirde eksik modüllerini tamamlayarak kursu bitirebilirler.

b) Modüler öğretim programı uygulanan bir kursu tamamlayan kursiyer, bir başka modüler kurs programına başladığında daha önceki aldığı kurs programı içerisinde yer alan aynı modüllerden muaf tutulur. Bu kursiyerler, kursun grup sayısı içerisinde gösterilir. Kursların meslek kursları statüsünde düzenlenmesi

MADDE 15- (1) Merkezlerce, meslek kursları düzenlenirken uygun atölye, laboratuvar ve donatım bulunmaması durumunda diğer mesleki teknik eğitim veren okullar, özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği protokollerine dayalı olarak eğitim ortamlarından yararlanılır.

(2) Merkezlerce mesleki ve teknik kursların düzenlenmesi hâlinde kursiyerler programdaki mesleki uygulama süresince Mesleki Eğitim Kanunu’nun çırak öğrencilere tanıdığı meslek hastalıkları ile iş kazası ve hastalık sigortası hükümlerinden faydalandırılır.

(3) Kursiyerler, 4. seviye programlardaki mesleki uygulamalara, programa uygunluğu merkezce onaylanan işletmelerde veya eğitim kurumlarında devam ederler. Mesleki uygulamalar ile mesleki gelişim modüllerini tamamlamayan kursiyerler 4. seviye kurs bitirme belgesi alamazlar.

(4) Kursiyerlerin mesleki uygulamaları; işletmelerde işletme yetkilisi, öğretim kurumlarında ise ilgili alan öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Yapılan her bir işlem Ek-9 ve 9-a’daki forma işlenir.

(5) Kursiyerlerin mesleki uygulama faaliyetleri merkez yöneticileri tarafından izlenir.

Başarının değerlendirilmesi ve belgelendirme

MADDE 16- (1) Merkezde ve merkezin iş birliği ve gözetiminde düzenlenen bütün kurslarda başarının değerlendirilmesi ders öğretmeni tarafından yapılır.

(2) Modüler öğretim programı uygulanan kurslarda her modülün sonunda değerlendirme yapılır. Modüller, öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsadığından teorik/pratik ayrımı gözetilmeksizin tek değerlendirme yapılır. Değerlendirme yapılırken ürün veya süreç de dikkate alınır. Değerlendirmeler ders öğretmeni tarafından Ek-10’daki forma işlenip imzalandıktan sonra merkez yönetimine teslim edilir.

(3) Modüler öğretim programları uygulanan kurslarda, devamsız veya başarısız olunan modüllerin bulunması hâlinde bu kurs için kurs bitirme belgesi düzenlenmez. Bu kursiyerlere Yönetmeliğin ekindeki Ek-3 not döküm çizelgesi düzenlenir. Ancak, kursiyer başarısız olduğu modüllerini tamamlayıp başarılı olması hâlinde; kurs bitirme belgesi en son modülünün öğretimini tamamladığı merkezce düzenlenir.

(4) Merkezler tarafından e-yaygın sistemi ortamında verilmeyen belgeler geçerli kabul edilmez. Ancak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 21/05/2010 tarihten önceki tarihte e-yaygın sisteminden verilmeyen belgeler de geçerli sayılır.

(5) Bir kursu başarı ile bitiren kursiyerlerin kurs bitirme belgeleri kendilerine, 18 yaşından küçük kursiyerlerin kurs bitirme belgeleri velisi veya vasisine belge defterine işlenerek imza karşılığında verilir.


ALTINCI BÖLÜM :Bireysel Öğrenmelerin Doğrudan Ölçülerek Değerlendirilmesi ve Belgelendirilmesi[]

Değerlendirme ve belgelendirmede temel ilke

MADDE 17- (1) Bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim kurumları dışında bireysel olarak çeşitli yollarla edindikleri bilgi ve beceriler, yaygın eğitim sisteminde doğrudan ölçülerek değerlendirilir ve belgelendirilir.

(2) Doğrudan ölçme ve değerlendirme; bireyin Bakanlık onayı ile uygulamaya konulan, sayısı ve türü her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen halk eğitimi merkezleri kurs öğretim programlarındaki bilgi ve becerilerin tamamına sahip olup olmadığının belirlenmesiyle sınırlıdır. Değerlendirme yapılacak mesleklerin belirlenmesinde; uygulama/beceri değerlendirmesinin özelliği, süresi, doğrudan ölçülebilirliği, araç gereç, teçhizat imkânları ve benzerleri şartlar dikkate alınır.

(3) Ölçme ve değerlendirme; il merkezlerinde,Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon ve Bilgi Birimlerinde yapılır. Ankara, İstanbul, İzmir illeri ve ilçeleriyle ulaşım mesafesi uzak olan illerde 3’ten fazla olmamak şartıyla, İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu kararıyla sınav merkezleri oluşturulabilir.

Okuma-yazma yeterliliklerinin ölçme ve değerlendirilmesi

MADDE 18- (1) Okuma yazma birinci ve ikinci kademe yeterliliklerinin doğrudan ölçülerek belgelendirilmesinde bu Yönergedeki sınavlarla ilgili hükümler uygulanmaz. Kişilerin başvurusu ile en az 2 (iki) kişiden oluşan komisyonca yazılı/sözlü/uygulamalı sınav yapılır. Başarılı olanlara birinci kademe okur, yazarlık ve ikinci kademe okuma yazma başarı belgesi verilir. Okuma yazma yeterliliklerinin doğrudan ölçülmesinde aday sayısı ve zaman kısıtlaması şartları aranmaz. Komisyonlarda görevli yöneticiler dışındaki öğretmenlere mevzuatında belirtilen sınav ücreti ödenir.

Başvuru ve şartları

MADDE 19- (1) Başvuru; e-yaygın sistemi üzerinden tüm merkez müdürlüklerine yapılır. Ayrıca doğrudan başvuru da kabul edilir. Başvurular, merkez müdürlükleri tarafından İl Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon ve Bilgi Birimlerine ulaştırılır.

(2) Bireysel öğrenmelerin doğrudan ölçülerek değerlendirilmesi için başvuruda bulunanlardan kurs programlarında farklı bir şart belirtilmediği takdirde en az zorunlu ilköğretim çağı dışında ve en az ilkokul/ilköğretim mezunu olduğunu belgelendirmek şartı aranır. Ancak, bilgisayar okuryazarlığı alanındaki ölçme ve değerlendirmelerde yaş sınırı en az 12, öğrenim düzeyi ise ilköğretim 4 üncü sınıf seviyesi esas alınabilir.

Sınav dönemleri ve yerleri

MADDE 20 – (1) Sınavlar, sınav merkezlerinde ve her yıl eylül-ekim, ocak-şubat ve mayıs-haziran aylarında gerçekleştirilir.

(2) Başvuru sayısının meslek farkı gözetilmeksizin en az 20 olması durumunda sınav organizasyon komisyonu kararıyla yukarda belirtilen dönemler dışında da sınav yapılabilir.

(3) İller, ölçme ve değerlendirme yapacağı meslekleri, Genel Müdürlüğün her yıl eylül ayı başında belirleyip yayımladığı liste içerisinden seçer ve duyurur. Genel Müdürlükçe belirlenmemiş mesleklerde ölçme ve değerlendirme yapılamaz.

Sınav organizasyon komisyonu

MADDE 21- (1) Bireysel öğrenmelerin doğrudan ölçülerek değerlendirilmesinde il düzeyinde sınav organizasyon komisyonu oluşturulur.

(2) Komisyon üyeleri her yıl eylül ayının ilk pazartesi gününden itibaren olmak üzere birer yıllık süreyle görevlendirilir. Komisyon üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde yeni üye görevlendirmesi il millî eğitim müdürlüğünün onayı ile yapılır.

(3) Görevleri:

a) Dönemsel veya yıllık sınav uygulama planını hazırlar.

b) Sınavların planlanıp uygulanmasından değerlendirilip sonuçların ve başarı listesinin ilanına kadar bütün iş ve işlemlerin düzenli olarak yürütülmesini sağlar.

c) Sınavların, mevzuata uygun yapılması için gerekli önlemler alır, sınav uygulamalarını takip eder, uygulamada karşılaşılan sorunları çözer.

ç) Sınavın özelliği ve katılımcı sayısının çoğunluğuna göre; ayrıntılı olarak yer, ulaşım, derslik sayısı ve benzeri bilgilere göre sınav yeri olarak değerlendirilebilecek okul ve kurumları tespit eder, dönüşümlü olarak ve aday sayısına göre hangi sınav için hangi okulların uygun görüldüğünü belirleyip ilçe millî eğitim müdürlüğü/okul müdürlükleri ve merkez sınav komisyonuna bildirir.

Merkez sınav komisyonu

MADDE 22- (1) Sınav merkezi bünyesinde merkez sınav komisyonu oluşturulur. Büyükşehir statüsündeki illerde bu komisyona diğer merkez müdürlüklerinde görevli yönetici ve öğretmenler görev alabilir. Aynı şekilde sınavların merkez dışındaki kurumlarda yapılması durumunda sınavlarda bu kurumlardaki yöneticiler dışında öğretmen, eğitim görevlisi ya da en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş bir personele de gözcü veya salon görevlisi görevi verilebilir.

(2) Görevleri:

a) Sınavların yapılmasında; ilgili meslekten en az üç öğretmen, bulunmadığı takdirde örgün ve yaygın eğitim kurumlarından görevlendirme yapılır. Buna rağmen öğretmen temin edilmemesi hâlinde en az birisi öğretmen olmak şartıyla ücretli uzman ve usta öğreticiden üç kişilik sınav komisyonu oluşturulur. Sınav komisyonları oluşturma, onaylarını alma, gizlilik ilkesi içerisinde soruların hazırlanmasını sağlama iş ve işlemlerini yürütür. Soru hazırlama, uygulama, cevapları değerlendirme ve başarı tespiti yapacak bu komisyonda öğretim programının özelliğine göre sektörden yeterlilik sahibi uzman elemanlardan birer üye görevlendirilmek üzere onay alınır.

b) Merkez sınav komisyonu başkanı, görevlendirilen salon başkanı, gözcü ve sınav uygulama komisyonunda görevli öğretmen/usta öğreticilerle sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı düzenler, görev ve sorumluluklarını açıklar, göreve gelmeyen personeli tespit ederek yedeklerden görevlendirme yapar.

c) İçinde soru kitapçığı/kâğıdı ve cevap kâğıdı ile yoklama listeleri de bulunan sınav soru zarflarını salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder.

ç) Sınavın özelliği ve katılımcı sayısının çoğunluğu nedeniyle birden çok sınav salonu/yeri oluşturulması durumunda salon başkanları ile sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlamak üzere yedek gözcülerden birer öğretmen görevlendirir.

d) Nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgelerinden biri ile sınava giriş kimlik kartını kontrol eder ve üzerinde cep telefonu, telsiz, radyo ve benzeri iletişim araçları ile sözlük, hesap makinesi ve silah bulunmaksızın adayları sınav binasına alır.

e) Sınav süresince, görevlilerin dışındaki kişilerin binalara girmemelerini ve sınav salonlarından çıkan adayların sessiz ve hızlı bir şekilde binalardan ayrılmalarını sağlar.

f) Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte başlaması ve bitmesini sağlayarak, sınavın başlama ve bitiş saatlerini tutanakla tespit eder.

g) Sınav sırasında, salon başkanı ve gözcüleri kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.

ğ) Sınavın bitiminden hemen sonra salon başkanları tarafından getirilen ve içinde soru kitapçıkları/kâğıtları, cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri, varsa diğer evrakı güvenli şekilde teslim alır.

h) Sınavla ilgili tutanakları tanzim ederek imzalar.

ı) Sınav cevap kâğıtlarının ilgili komisyon tarafından okunmasını, var ise uygulama sınav sonuçlarının birleştirilerek başarı değerlendirmesi yapılmasını, buna dair listenin hazırlanması ve sınav organizasyon komisyonuna sunulmasını, sınav organizasyon komisyonunun değerlendirme ve onayından sonra ilanını sağlar.

i) Sınav organizasyonu komisyonunun sınavla ilgili yapılacak toplantısına, merkez sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre merkezde sınav planlama ve organizasyonunu yapar.

j) Kendi sınav binasında sınava girecek adayların salon yoklama listelerini alıp sınavdan en az 2 (iki) gün önce adayların görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder.

k) Sınavın özelliği ve katılımcı sayısındaki yoğunluğa göre sınavda salon başkanı ve gözcü olarak görevlendirilecek asıl ve yedek öğretmenleri tespit ederek, sınav organizasyonu komisyonuna önerir; görevlendirilenlere görevlerini imza karşılığı duyurur.

l) Sınav görevlilerinin, mevzuata uygun kılık ve kıyafet ile görevlerine gelmelerini sağlar.

m) Sınav salonlarının sınavdan bir gün önce, sınava hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları denetler.

n) Sınav organizasyon komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

YEDİNCİ BÖLÜM :Sınav Görevlilerinin Görevlendirilmesi ve Görevleri[]

Sınav Görevlileri

MADDE 23- (1) Yapılacak ölçme ve değerlendirmenin türü, niteliği, teorik ve pratik uygulama özellikleri, katılımcı sayısı, fiziki imkânlar ve benzeri nedenlerle salon başkanı ve gözcü görevlendirilmesi yoluna gidilebilir.

(2) Salon başkanı ve gözcü merkez sınav komisyonunun başkanlığının talebiyle sınav organizasyon komisyonu başkanlığınca tarafından görevlendirilir. Sınava girecek aday sayısının 10’dan az olması durumunda salon başkanı, gözcü görevlendirilmesi yapılmaz. Bu görevler, merkez sınav komisyonu üyeleri veya uygun görülen öğretmenler tarafından yerine getirilir. Aşağıda belirtilen görevler de bu görevliler tarafından yürütülür.

(3) Görevleri:

a) Sınav günü sınavın başlamasından en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur, yoklama listesini imzalar.

b) Salon görevlilerinden kıdemli olan öğretmen salon başkanı olarak görev yapar ve merkez sınav komisyonunun yapacağı toplantıya katılır; kendi salonunda sınava girecek adayların sınav evrakını tutanakla teslim alır; gözcüyle birlikte adayları, belgelerini kontrol ederek salona alır ve önceden belirlenmiş olan yerlere aday numarasına göre yerleştirir. Sınav yoklama listesinde ismi olan, ancak sınav giriş belgesi bulunmayan adayları, fotoğraflı kimlik belgesi ile sınava alır; bu hususu tutanakla tespit eder. Sınava giren adaylara (varsa) salon yoklama listesini imzalatır.

c) Sınav soru zarfını adayların gözü önünde açar, torba içerisinden çıkan soru kâğıt/kitapçıklarının kontrolünü yapar ve eksik veya fazla olması hâlinde bunu tutanakla tespit eder.

ç) Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynakların ve cihazların kullanılmasını engeller.

d) Adayların soru kâğıt/kitapçıklarının ön yüzüne adı, soyadı ve aday numaralarını yazmalarını sağlar, cevap kâğıtlarındaki aday bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettirir, varsa imza bölümünü imzalatarak, soru kâğıt/kitapçık türünü işaretletir.

e) Sınavın başlama ve bitiş saatlerini her adayın göreceği bir şekilde tahtaya yazarak sınavı başlatır.

f) Görevli olduğu salonda sınava giren adayların hatalı bilgileri varsa tutanak düzenler ve bu tutanakları sınav evrakına ekler.

g) Sınav sırasında adayların tuvalete gitme ihtiyacı ve sağlık sebebi dışında dışarı çıkmalarına izin vermez, bu zorunlu durumlarda da adaya gözcü eşlik eder, yanında gözcü olmadan salondan çıkan adayları tekrar sınava almaz, izin verilen adaylar için ek süre tanımaz, adayların soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını/kitapçıklarını beraberinde götürmelerine izin vermez.

ğ) Sınava girmeyen veya sınavdan erken çıkan adaylara ait soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını/kitapçıklarını muhafaza eder.

h) Cevap kâğıtlarını ve soru kâğıtlarını/kitapçıklarını toplar, cevap kâğıtlarını aday numarasına göre dizer, cevap kâğıtları ve soru kitapçıklarını salon yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını kontrol eder.

ı) Tüm adaylar salonu terk ettikten sonra salonu kontrol eder, varsa unutulan evrak ve eşyaları merkez sınav komisyonuna teslim eder.

i) Merkez sınav komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

Soru yazım ve bilişim hizmetleri görevlisi

MADDE 24- (1) Ölçme ve değerlendirme işlemlerinin test veya yazılı sınavla yapılması durumunda merkez sınav komisyonun teklifi ile soru, yazım görevlisi görevlendirilir.

(2) Görevlendirilmesi:

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS ve e-yaygın) hizmetlerini yürütebilecek yetki ve yeterliliğe sahip personelden il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilir. Sınavlara yönelik yazım ve bilişim hizmetlerini de yürütür. Bu görevlerinde gizliliğe özen gösterir.

(3) Görevleri:

a) Sınavlarla ilgili olarak gelen tüm e-postaları ilgili servislere en kısa zamanda ulaştırır.

b) Çeşitli sebeplerle sınava girmemesi gereken adayları, sınavdan önce sınav yapılacak okullara e-posta yoluyla duyurur.

c) Sınav sonuçlarına göre başarılı olanların istatistiklerini oluşturur.

ç) Sınav hizmetlerine ilişkin bilişimle ilgili gerekli teknik desteği sağlar.

d) Sınav yapılacak merkezin/okulların tespitine yönelik ayrıntılı yer, ulaşım, derslik sayısı ve benzeri bilgileri elektronik ortamda kayıt ve takip eder, dönüşümlü olarak ve aday sayısına göre hangi sınav için hangi okulların uygun olacağına dair bilgileri sınav organizasyon komisyonuna bildirir.

e) Sınav organizasyon komisyonunun Genel Müdürlük ile elektroik ortamda irtibatını sağlar.

f) Sınav organizasyon komisyonunun vereceği diğer işleri yapar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM : Sınav Sorularının Hazırlanması, Sınav Uygulaması ve Değerlendirme[]

Sınav sorularının hazırlanması

MADDE 25- (1) Sınav sorularının hazırlanmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a) Sorular, yapılacak sınavın niteliği, kapsamı ve hedef kitle dikkate alınarak, branştan/alandan öğretmenlerin/usta öğretici ve sektörden uzman kişilerin oluşturduğu branş komisyonları tarafından hazırlanır.

b) Hazırlanan ve redaksiyonundan geçen sorular, network bağlantısı bulunmayan bilgisayarda oluşturulan soru bankasına; seviye, konu, alt konu, zorluk derecesi gibi özellikler dikkate alınarak tasnifli olarak aktarılır. Beceri/uygulama sınav soruları da aynı usulde hazırlanır. Kurs programındaki beceri/uygulama konularının tümü eksiksiz uygulattırılarak ölçme ve değerlendirme yapılır.

c) Kâğıt veya elektronik ortamda soruların hazırlanmasında gerekli güvenlik önlemi alınır.

ç) Sınavın değerlendirilmesi aşamasında test puanları ve madde puanları üzerinde güvenirlik, geçerlik, madde güçlüğü ve madde ayırıcılığı gibi analizler yapılarak testin tutarlılığı, amacı, bilenle bilmeyeni ayırt edip etmediği ve soruların hedeflenen güçlükte olup olmadığı gibi hususlar belirlenir.

d) Ölçme değerlendirme alanındaki gelişmeler yakından takip edilip, çalışmalara yansıtılır.

e) Her türlü çalışmada güvenlik ve gizlilik önde tutulur.

Sınavın uygulanması

MADDE 26- (1) Sınav aşağıdaki esaslara göre uygulanır.

a) Sınava girecek adayların başvuruları kılavuz/protokol doğrultusunda alınır. Başvurusu geçerli olan adaylar, bina ve salonlara yerleştirilir.

b) Sınav evrakı, sınav yapılacak salon/atölyelere güvenlik içinde sevk edilir.

c) Sınav, bu Yönerge hükümlerine göre uygulanır.

ç)Yazılı sınavın birden çok sınıf, salon ve binada yapılması durumunda tüm sınav merkezlerinde aynı anda başlatılır ve aynı anda bitirilir.

d) Uygulamalı sınavlar için araç, gereç, atölye donanım vb. imkânların hazır olması sağlanır. Sınav sonunda, sınav evrakı en seri şekilde ve güvenlik içinde Merkez sınav komisyonuna ulaştırılır.

Sınav evrakının tasnifi ve saklanması

MADDE 27- (1) Sınav evrakının tasnifi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Sınav evrakı teslim alındıktan sonra, var ise il millî eğitim müdürlüklerindeki Tasnif-Optik Biriminde sınav hazırlama komisyon/komisyonlarca güvenlik kilitleri ve numaraları kontrol edilerek açılır.

b) Sınav soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri, varsa tutanaklar salon yoklama listeleri ile karşılaştırılır. Cevap kâğıdı eksik çıkması hâlinde bu durum komisyonca tutanak altına alınır.

c) Cevap kâğıtları aynı anda kâğıt sayma makinelerinde sayılır, çıkmayan cevap kâğıtları için komisyonca tutanak düzenlenir.

ç) Cevap kâğıtları güvenlik içinde sınav organizasyon komisyonunu Tasnif-Optik Birimine teslim edilir, diğer evrak bu Yönergede belirlenen saklama süresi sonuna kadar düzenli şekilde arşivlenir.

Cevap kâğıtlarının okunması/okutulması

MADDE 28- (1) Sınavın özelliğine göre cevap kâğıtları aşağıdaki esaslara göre okunur/okutulur.

a) Cevap kâğıtlarının optik okuyucuyla okunması durumunda kapalı devre sisteminde ve çift kontrol sistemiyle el değmeden ve özel güvenlik önlemleri altında okutulur.

b) Cevap kâğıtlarının “okundu” bilgisi elektronik ortamda 2 (iki) nüsha olarak çoğaltılır, bir nüshası merkez sınav komisyonu başkanına, bir nüshası da tutanakla sınav organizasyon komisyonuna teslim edilir.

c) Cevap kâğıtlarının “okundu” bilgisi teslim edildikten sonra kapalı devre çalışması sona erdirilir.

ç) Cevap kâğıtları, bu Yönergede belirlenen saklama süresi sonuna kadar merkez sınav komisyonu başkanlığında düzenli şekilde arşivlenir.

d) Sınavın elektronik ortamda uygulanması hâlinde, güvenlik ve gizlilik esasına uygun olarak benzer işlemler gerçekleştirilir ve bilgiler arşivlenir.

Değerlendirme ve başarı sonucu

MADDE 29- (1) Değerlendirme ve başarı sonucu sınavın türü, niteliği, katılımcı sayısı, mevcut imkânlar ve benzeri şartları dikkate alınarak sınav hazırlama komisyonu üyeleri tarafından doğrudan ya da optik okuyucu yoluyla okunarak yapılır. Buna göre;

a) Optik okuyucuda okutulan veya özelliğine göre komisyon tarafından doğrudan okunan cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar bilgi işlem araçlarıyla düzenlenir.

b) Bu incelemede elde edilecek verilerle, istatistiki yöntemler kullanılarak adayların ikili veya toplu kopyaya karışıp karışmadıkları tespit edilir.

c) Kopya alma veya verme girişiminde bulunan, kendine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan, cevaplarını soru kitapçığına işaretleyip cevap kâğıdını boş bırakan, sınav kurallarına uymadığı tespit edilen, soru kitapçığını veya cevap kâğıdını teslim etmeyen adayların sınavları iptal edilir.

ç) Beceri/uygulama sınavı, sınav komisyonundan bir temsilcinin gözetiminde soru hazırlama komisyonu üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Başarı değerlendirilmesi 100 puan üzerinden en az (45 puan) esasına dayalı olarak yapılır. Adayın genel başarısı bilgi/teorik sınavı ile beceri/uygulama sınav notunun her birinin en az (45 puan) olması gerekir. Programın özelliğine göre sadece bilgi/teorik sınav yapılması durumunda tek puan ve en az (45 puan) alanlar başarılı sayılır.

d) Sınav sonuç listesi merkez sınav komisyonu üyeleri ile cevap kâğıtlarını okuyan/değerlendiren öğretmen/usta öğreticiler tarafından ayrı ayrı imzalanır. Liste merkez müdürlüğünün mühürü ile mühürlendikten sonra sınav organizasyon komisyon başkanlığına sunulur. Sınav organizasyon komisyonu gerekli son inceleme ve değerlendirme yaptıktan sonra merkez sınav komisyonu tarafından sonuçlar ilan edilir.

(2) Sınav sonuçları aşağıdaki esaslara göre ilan edilir.

a) Değerlendirme ve başarı tespiti işlemleri sonuçlandıktan sonra, sınav sonuçları en geç 7 işgünü içerisinde merkez sınav komisyonu tarafından ilan edilir.

b) Sınav sonuçları, özelliğine göre posta, İnternet, e-posta, SMS gibi yollarla da duyurulur.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 30- (1) Sınav evrakı sınav sonucunun ilanından sonra 3 (üç) ay, cevap kâğıtları ve başvuru formları ise özel hükümler saklı kalarak 1 (bir) yıl süre ile saklanır.

a) Bu süre içinde yargıya intikal eden adaylara ait sınav evrakı, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar saklanır.

(2) Özel yönetmelik hükümleri saklıdır.

Başarı belgesinin tanzimi

MADDE 31- (1) Sınavda başarı gösterenlere Ek-11’de yer alan “Bireysel Öğrenme Başarı Belgesi” verilir. Kişinin bu belgeyi bireysel öğrenme yoluyla aldığı belirtilir. Bu belge yüzyüze yapılan kurs sonunda verilen kurs bitirme belgesine eşdeğerdir.


DOKUZUNCU BÖLÜM : Uzaktan Yaygın Öğretim ve Denklik[]

Uzaktan yaygın eğitim uygulamaları

MADDE 32- (1) Araç gereç, personel ve teknolojik imkânların elverişli olması durumunda Genel Müdürlükçe belirlenen kurs öğretim programları uzaktan eğitim yoluyla verilir, ölçme ve değerlendirme işlemleri de aynı usulle yapılır. Bu şekildeki programların yürütülmesinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler ve ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla iş birliği yapılır. Aynı iş birliği uluslararası anlaşmalar ve bu konudaki mevzuat çerçevesinde uluslararası kurum ve kuruluşlarla da yapılır.

Yurt dışından alınmış yaygın eğitim türü belgelerinin denkliği

MADDE 33- (1) Yurt dışında devam edilmiş örgün eğitim ve çıraklık eğitimi dışındaki yaygın eğitim, yetişkin eğitimi, halk eğitimi programları sonrasında verilen belge ve sertifikaların denklik işlemlerinde başvurular il millî eğitim müdürlüğüne yapılır. Dilekçe ve ekinde denkliği yapılması istenilen belge/sertifika ve belge/sertifikanın yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş hali yer alır.

(2) Belge/sertifikada, ilgili ülke konsolosluğunun belge/sertifikanın verildiği kurumun doğruluğunu/geçerliliğini onaylayan ibaresi yer almalıdır. Belge/sertifikaya ilişkin, öğretim programı, süresi saat esasına dayalı olarak ayrıntılı şekilde istenir.

(3) İl millî eğitim müdürlüklerinde yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürleri eksiksiz olarak sunulan belgelerin incelemesini yaparak, bu belgelerin merkezlerde uygulanan kurs öğretim programlarına, merkezlerce hazırlanmış öğretim programı bulunmadığı takdirde, Bakanlığımızın diğer özel ve resmi yaygın eğitim programlarına göre denkliği gerçekleştirilir.

(4) Denklik durumuna esas olan belgelere göre; kazanımlar herhangi bir programa denk olması durumunda, kazanımların hangi programa denk olduğunu belirten, kazanımların ilgili eğitim alanındaki programlar için yetersiz ve eksik olması durumunda ise, tamamlanması gereken eğitim içeriği ve süre/kredisini belirten, resmi yazı verilir.

(5) Denklik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, il millî eğitim müdürlüklerinde yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında merkezlerdeki yönetici, alan öğretmeni, usta öğreticilerden oluşan bir komisyon marifetiyle de yapılır.

(6) Nüfus yoğunluğunun büyük olduğu illerde Valilikçe uygun görülecek merkez/merkezler denklik koordinasyon merkezi olarak görevlendirilir.

ONUNCU BÖLÜM Çeşitli Hükümler Yabancı uyrukluların Türkçe ifade ve anlama seviyelerinin ölçme ve değerlendirilmesi

MADDE 34- (1) Talep ve ihtiyaç hâlinde Türkiye’de yaşayan/çalışan/göçmen/ konuk yabancı uyrukluların Türkçe dil ve ifade seviyeleri merkezlerde en az 2 sınıf öğretmeni ya da Türkçe öğretmeninden oluşan komisyon tarafından doğrudan ölçülerek değerlendirilir.

(2) Günlük hayatlarını idame ettirecek derecede Türkçe konuşma ve anlama yeterliğine sahip oldukları belirlenenlere, Türkçe ifade ve anlama durum belgesi verilir. Belge ilgili makama hitaben yazılmış ve merkez müdürlüğü tarafından imzalanıp kayıt altına alınmış resmî yazı şeklinde verilir.

(3) Bu belgeyi almak için mülki amirliklere başvurulur. Durumu uygun görülenlerin başvuru dilekçeleri merkez müdürlüklere gönderilir ve değerlendirme işlemleri gerçekleştirilir.

Sınavlardaki araç gereç ve temrinlik ihtiyaçları

MADDE 35- (1) Doğrudan ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmak isteyen adaylar sınavlardaki temrinlik malzemeyi araç, gereç, avadanlık vb. ihtiyaçları kendileri temin eder. Uygulama için gerekli ortamı ise sınav organizasyonu sağlar. Merkez müdürlüğünün imkânları yeterli olmadığı takdirde çevredeki diğer okul ve kurumlar ile resmî ve özel kurum ve kuruluşların bina, atölye, makine araç ve gereçlerinden yararlanılması yönünde tedbir alınır.

Kendisi veya yakını sınava girecek personel

MADDE 36- (1) Sınav organizasyon komisyonu, merkez sınav komisyonu ve sınav uygulama komisyonunda görevli personel;

a) Kendisinin de sınava katılacak olması hâlinde sınavdan en az üç gün,

b) Birinci derece yakınının sınava girecek olması hâlinde, sınavdan en az 5 gün önce durumu il millî eğitim müdürlüğüne vereceği bir dilekçe ile bildirir, il millî eğitim müdürlüğü de buna göre gerekli önlemleri alır. İl millî eğitim müdürlüğü, bu ve benzeri konularda ilave düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

(2) Sınava girecek adayların yerleştirildiği binalarda bir veya ikinci derece yakınlarının görevli olduğu tespit edilir ise görevli öğretmenin görev yeri merkez sınav komisyonunca değiştirilir.

Sınavlarda görevlendirilen personele ödenecek ücret

MADDE 37- (1) Bu Yönergeye göre yapılacak sınavlara başvuruda bulunanlardan her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen oranda sınav ücreti alınır. Sınav ücreti merkezin okul aile birliğinin kamu bankasında/bankalarında açacağı hesaba yatırılır. Dekontun bir örneği sınav başvurusunda sınav merkezi müdürlüğüne ibraz edilir. Görevlendirilecek personele; Bakanlığın belirlediği sınav ücretlerini geçmeyecek oranda ücret ödenir. Ödemeler merkezin okul aile birliğince hazırlanan bordro üzerinden yapılır. Ödemeler; mesai saati içinde ve dışında görev alan yönetici dışındaki görevlilere yapılır. Sınav organizasyon komisyonu ve merkez sınav komisyonundaki yöneticilere ise hafta sonlarında yapılan sınavlar için aynı oranda ücret ödenir.

(2) İlgili hesaptan sınavlarla ilgili ihtiyaç duyulacak sarf malzemesi, araç, gereç, hizmet satın alma vb. giderler de karşılanır.

(3) Aynı gün içinde birden çok oturumlu sınav yapılması hâlinde, salon başkanı ve gözcülerin tek oturum için görevlendirilmesi esastır; birden fazla oturumda görevlendirilmesi zorunlu görülen salon görevlilerine, ilave ücret ödenmez.

(4) İlerdeki sınavlarda gerekli görüldüğü takdirde Genel Müdürlük tarafından temsilci görevlendirilir.

Sınav itirazları

MADDE 38- (1) Sınavlara yapılan itirazlarda, evrakın aslı veya fotokopisi yargı organları dışında aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

Elektronik ortamda sınav

MADDE 39- (1) Teknolojik gelişmeler doğrultusunda kurs öğretim programının özelliğine göre yazılı sınavlar online sistemiyle de yapılabilir. Bununla ilgili teknolojik altyapı oluşturularak sınav merkezlerinde gerekli donanım Bakanlıkça sağlanır. Hangi sınavların hangi merkezlerde online sistemiyle yapılacağı Genel Müdürlükçe belirlenir.

MTSK sınav sorumlusu ve direksiyon eğitim öğreticisi yetiştirme kursları

MADDE 40- (1) MTSK sınav sorumlusu ve direksiyon eğitimi öğreticisi yetiştirme kursları illerde yaygın eğitimden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, özel öğretimden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü iş birliğinde il’deki ihtiyaçlar doğrultusunda planlanır ve uygun görülen bir halk eğitimi merkezinde düzenlenir. Kurslarda Genel Müdürlük ile Özel Öğretim Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan öğretim programları uygulanır.

(2) Kurslara katılım şartları ile kurslarda görev yapacak öğreticilerin nitelikleri genelge ile belirlenir.

Kalorifer ateşçisi yetiştirme kursları

MADDE 41- (1) Kalorifer ateşçiliği kursları merkezlerce açılır. Bu kurslara katılımda; en az okur, yazar olma, sağlık durumu kalorifer ateşçiliği yapmasına engel olmama ve en az 18 yaşında olma şartları aranır.

(2) Kurslarda öğretici olarak makine mühendisi, makine bölümü mezunu öğretmenler, makine teknikerleri, lider ateşçi belgesi sahipleri ve üniversitelerin tesisat teknolojisi bölümü mezunu olup, bu alanda eğitim aldıklarını belgelendirenlere görev verilir.

(3) Buharlı kazan ateşçi yetiştirme kurslarında öğretici olarak görevlendirilecek makine mühendisinin bu alanda eğitim aldığını ayrıca belgelendirmesi şartı aranır.

(4) Kursları başarı ile tamamlayanlara Yönetmeliğin ekindeki Ek-1 Kurs Bitirme Belgesi verilir. Kurs bitirme belgesinin alt bölümüne bu belgenin aynı zamanda yetkili kalorifer ateşçi ehliyeti olduğu belirtilir.

Türk halk oyunları yöre oyunları öğreticisi yetiştirme kursları

MADDE 42- (1) Türk halk oyunları yöre oyunları öğreticiliği yapacaklar ile örgün eğitim kurumlarında halk oyunları dalında egzersiz çalışmalarını yürüten öğretmenler, merkezlerce açılan Türk halk oyunları yöre oyunları öğreticisi yetiştirme kurslarına katılıp belge almak zorundadır. Bu öğreticilerden, Üniversitelerin Türk halk oyunları bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde mezun olanlar ile beden eğitimi bölümlerinin halk oyunları uzmanlık eğitimi alanlar bu kapsamda değerlendirilmez.

(2) Kurslara katılmak için kişilerin Türk halk oyunları alanında eğitmenlik/çalıştırıcılık yaptığını ya da başarılı şekilde oynadığını belgelendirmeleri zorunludur. Belgelendirmede, bu alanda faaliyet gösteren dernek, vakıf, resmî ve özel kurum ve kuruluşların referansları esas alınır.

(3) Kurslarda, spor ve beslenme, sporcu sağlığı ve ilk yardım, spor psikolojisi, genel folklor bilgisi, temel müzik ve ritim bilgisi, organizasyon bilgisi, giyim, kuşam ve makyaj, özel antrenman bilgisi, sahneleme teknikleri ile yöre uygulamaları modüllerine yer verilir.

(4) Bu kurslarda öğretici olarak üniversitelerin Türk halk oyunları bölümünden mezun olup, Bakanlığa bağlı resmî ve özel okul ve kurumlarda öğretmenlik/yöneticilik yapanlar, aynı bölümde görevli akademisyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Radyo Televizyon sanatçı ve uzmanları ile modüllerin özelliğine göre çalışan ve emekli öğretmen ve akademisyenler görevlendirilir.

(6) Türk halk oyunları yöre oyunları öğreticisi yetiştirme kursu belgesine sahip olmayanlara, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ücretli/gönüllü eğitmenlik/çalıştırıcılık/öğreticilik/usta öğreticilik gibi görevler verilmez.

Çok amaçlı salonların tahsisi

MADDE 43- (1) Merkezlere ait çok amaçlı salon ve müştemilatı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinden arta kalan zamanlarda kişi ve kuruluşların etkinliklerine ücret karşılığında tahsis edilir. Tahsis işlemleri döner sermayesi olan merkezlerde döner sermaye işletmesi kapsamında, döner sermayesi olmayan merkezlerde okul aile birliği yoluyla yapılır.

(2) Tahsis başvurusu önce merkez müdürlüğüne yapılır. Talep edilen tarihlerde salonun uygun olduğu yazısı alınarak, bu yazı ile birlikte mülki amirliğe başvuruda bulunulur. Mülki amirlikler başvuruyu değerlendirerek uygun gördükleri takdirde tahsisin gerçekleşmesi için merkez müdürlüğüne gerekli talimatı verir.

(3) Tahsis işlemlerinde siyasi partiler, dernekler ve vakıfların talepleri mülki amirlerce değerlendirilir, uygun görüldüğü takdirde, tahsis yapılır. Salonun dışındaki yerlere afiş, pankart ve benzeri tanıtım/duyuru araçları asılamaz.

(4) Tahsis işlemlerinde ilgili merkez müdürlüğü ve tahsis talebinde bulunan kişi ve kurumlar arasında protokol hazırlanır. Tahsis süresince doğacak zarar ve ziyan, tahsis yapan kişi ve kuruluştan en kısa sürede tazmin edilir.

Kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, vakıflar, dernekler ve meslek odaları tarafından ücretsiz açılacak kurslar

MADDE 44- (1) Bakanlığımızın denetim ve gözetiminde kamu kurum kuruluşları, belediyeler, vakıflar, dernekler ve meslek odaları tarafından, ücretsiz olarak açılacak mesleki, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlı kurslar için örneği Ek-12’de verilen iş birliği protokolü hazırlanır. Gerekli mutabakat sağlandıktan sonra kurum ve kuruluşların yerel düzeydeki birinci derecede yetkililerince imzalanarak, uygulamaya konulur.

(2) Kurslarda, Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim yapılması yönünde tedbir alınır.

(3) Program hazırlama, denetim ve belge tanzimi yetkileri hiçbir şartla diğer kurum ve kuruluşlara devredilemez, ancak birlikte yapılabilir.

(4) Kurslarda, Bakanlıkça hazırlanan ve uygulamaya konulan öğretim programlar uygulanır. İşlemler e-yaygın sistemi üzerinden yürütülür. Kursları başarı ile bitirenlere iş birliği yapılan kurum ve kuruluşun logosu ve yetkili yöneticisinin imzasının da bulunduğu belge verilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 45- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.


ON BİRİNCİ BÖLÜM :Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve son hükümler[]

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 46- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle;

a) Bakanlık Makamının 07/07/2006 tarih ve 4235 sayılı Onayı ile yürürlüğe giren “Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönerge”,

b) 16/05/2005 tarih ve 2857 sayılı Bakanlık Onayı ile yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakıflar, Dernekler ve Meslek Odaları Tarafından Millî Eğitim Bakanlığının Denetim ve Gözetiminde Ücretsiz Olarak Açılacak Yaygın Eğitim Amaçlı Kurslar Yönergesi”,

c) Mart 1993 tarih ve 2378 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerine Ait Çok Amaçlı Salon ve Müştemilâtını Kullanma Yönergesi”,

ç) Millî Eğitim Bakanlığının 25/02/1994 tarih ve 1445 sayılı Onayı ile yürürlüğe giren “Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursu Yönergesi”,

d) 14/01/1998 tarih ve 50423 sayılı Bakanlık Onayı ile yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Sınavlarında ve İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) Veren Kursların Sınavlarında Sınav Sorumlusu Olarak Görev Alacak Elemanların Katılacakları Kursa Dair Yönerge,

e) 14/01/1986 tarih ve 245 sayılı Bakanlık Onayı ile yürürlüğe giren “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Yönergesi”, f) 03/12/1997 tarih ve 6007 sayılı Bakanlık Onayı ile yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Anne Çocuk Kursu Yönergesi”,

g) 18/09/1995 tarih ve 4739 sayılı Bakanlık Onayı ile yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitici Anne Kursu Yönergesi” ile diğer genelge ve emirlerdeki bu Yönergeye aykırı hükümler yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 47- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.      • O***---------

EK-1 REHBER ÖĞRETMEN AYLIK/DÖNEM ÇALIŞMA PLANI

EK-1/a AİT OLDUĞU DÖNEM (…………..)

EK-2 Millî Eğitim Müdürü, Yaygın Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü, Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcıları Aylık/Dönem Denetim Planı

EK-2/a DENETİM RAPORU (Özet)

EK-3 HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ (Kurum Denetim ve Performans Değerlendirme Raporu)

EK-3/a DEĞERLENDİRİLEN BÖLÜMLER

EK-3/b

EK-3/c

EK-3/ç

EK-3/d Puan Dağılımı Toplam Puan:

EK-4 HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLERİNİN DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU

EK-4/a

EK-4/b

EK-5 HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI/YARDIMCILARINI DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU

EK-5/a

EK-5/b

EK-5/c Puan Dağılımı Toplam Puan:

EK-6 HALK EĞİTİMİ MERKEZİ KURS VE ÖĞRETMEN/KADROLU USTA ÖĞRETİCİ/ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİLERİN DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU

EK-6/a Puan Dağılımı Toplam Puan:

EK-7 KURS AÇMA, ÖĞRETMEN VE USTA ÖĞRETİCİLERİN GÖREVLENDİRME ONAY ÇİZELGESİ

EK-8 KURSİYER MEVCUT DURUM ANKETİ (Kurs süresinin ilk 1/4'lük zaman diliminde uygulanacak)

EK-8/a KURSİYER MEMNUNİYET ANKETİ (Kurs sonunda uygulanacak)(Özet)

EK-9 ………………….……HALK EĞİTİMİ MERKEZİ İŞLETMELERDE MESLEKÎ UYGULAMA EĞİTİMİ GÖREN KURSİYERLERİN İŞLETMEDE YAPTIKLARI GÜNLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ TAKİP FORMU

EK-9-a HALK EĞİTİMİ MERKEZİ KURSİYER İŞ GÜNLÜĞÜ İŞLETMELERDE MESLEKÎ UYGULAMA EĞİTİMİ GÖREN KURSİYERLERİN İŞLETMEDE YAPTIKLARI GÜNLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ TAKİP FORMU

EK-10 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ……………………………… Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

EK-11 BİREYSEL ÖĞRENME BAŞARI BELGESİ

EK-12 PROTOKOL


      • O***---------
Advertisement