FANDOM


Bakınız

Şablon:OSİBbakınız d


OSİB
OSİB/Bakan OSİB/Bakan Yardımcısı OSİB/Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı OSİB/Özel Kalem Müdürlüğü OSİB/Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
OSİB/Müsteşar Prof. Dr. Lütfi AKCA OSİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı OSİB/Türkiye Su Enstitüsü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELDEMİR OSİB/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü OSİB/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü OSİB/Personel Dairesi Başkanlığı
OSİB/Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ OSİB/Orman Genel Müdürlüğü OSİB/Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mehmet Bahaettin KAPTAN OSİB/Meteoroloji Genel Müdürlüğü OSİB/Hukuk Müşavirliği OSİB/Strateji Geliştirme Başkanlığı OSİB/Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı OSİB/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU OSİB/Su Yönetimi Genel Müdürlüğü OSİB/Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı OSİB/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı OSİB/Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı
Bölge Müdürlükleri OSİB/I.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) OSİB/II.Bölge Müdürlüğü (Bursa) OSİB/III.Bölge Müdürlüğü (Çanakkale) OSİB/IV.Bölge Müdürlüğü (Manisa) OSİB/V.Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar) OSİB/VI.Bölge Müdürlüğü (Burdur) OSİB/VII.Bölge Müdürlüğü (Adana) OSİB/VIII.Bölge Müdürlüğü (Konya) OSİB/IX.Bölge Müdürlüğü (Ankara) OSİB/X.Bölge Müdürlüğü (Sinop) OSİB/XI.Bölge Müdürlüğü (Samsun) OSİB/XII.Bölge Müdürlüğü (Rize) OSİB/XIII.Bölge Müdürlüğü (Erzurum) OSİB/XIV.Bölge Müdürlüğü (Van) OSİB/XV.Bölge Müdürlüğü (Malatya)
167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 3254 Sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5531 Sayılı Orman Mühendisliği Kanunu 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 6831 Sayılı Orman Kanunu
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 658 Sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Orman Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyleştirilmesi Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri Çalışma Usul ve Esasları İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Orman ve Su işleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Taşra Teşkilatı Hukuk Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtının Kuruluş Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Maksadıyla Yurtdışına Gönderilmesi Ususl ve Esasları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği]] Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği Ormancılık ve Su Şurası Yönetmeliği Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ Çevre Kanununun 20'nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Havza Yönetim Heyetinin Teşekkülü Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Halkalama Lisansı Verilmesi İle Ulusal Halkalama Komisyonu ve Halkalama İstasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Haline İlişkin 2014-1 Sayılı Yönerge2011-1 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi]] 2011-2 Yönerge 2011-3 Yönerge 2011-4 Yönerge 2012-1 Yönerge 2012-2 Yönerge 2012-3 Yönerge 2012-4 Yönerge 2013-1 Yönerge 2013-2.1 Yönerge 2013-2.2 Yönerge 2013-3 Yönerge 2013-4 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yetki Devri-İmza ve İş Bölümü Yönergesi 3-9-2013
Şablon:OSİB


Sayı: 93575064-010.04-147372 14.07.2014 Konu: Yönergeler YÖNERGE (2014/4) Halkalama Lisansı Verilmesi İle Ulusal Halkalama Komisyonu ve Halkalama İstasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Maksat ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin maksadı; Türkiye'de, kuşların halkalama ve markalama çalışmalarının belli standartlarda gerçekleştirilmesini, kuşların güvenliğini tehdit edecek çalışmaların önüne geçilmesini ve bu çalışmaların Genel Müdürlük koordinasyonunda yürütülmesini sağlamaktır. (2) Halkalama ve markalama çalışmaları ile ilgili genel esasların belirlenmesi, bu çalışmaları yapacak kişilere lisansların verilmesi, yapılacak bütün halkalama çalışmalarında standart halka ve markaların kullanılması, çalışmaların aynı standartlarda gerçekleştirilmesi, geri bildirimlerin ve üretilen temel bilgilerin toplanması gibi konularda çalışmaları kapsar. Dayanak MADDE 2- Bu Yönerge 11/07/2003 tarihli ve 4915 sayılı “Kara Avcılığı Kanunu”, 04/07/2011 tarihli ve 645 sayılı “Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve 24/10/2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- Bu Yönergede geçen; (1) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını, (2) Çırak Halkacı:En az 18 yaşında, temel kuş bilgisine sahip olan ve halkalama istasyonlarında en az iki dönem çalışan ve sadece Tecrübeli Halkacı gözetiminde halkalama yapan kişiyi, (3) Tecrübeli Halkacı: Bu yönerge kapsamında Tecrübeli Halkacı Lisansına sahip olan kişiyi, (4) Geçici Halkacı: Bilimsel araştırma kapsamında belirli bir süre için tecrübeli ya da özel halkacı lisansı sahibi bir halkacının sorumluluğunda; çalışma yapacak kişiyi, (5) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, (6) Gönüllü: Halkalama dışında ağdan kuş çıkarma, kuşları istasyona getirme ve defter kaydı gibi işleri yapan kişiyi, (7) Halkalama İstasyonu: Kuşların halkalama maksadıyla yakalandığı, yeri ve sınırları belirli ve yıl içerisinde değişmeyen, halkalama işlemleri için kullanılmak üzere tesis veya yapı barındıran yeri,

(8) Halkalama Lisansı: Halkalama işlemi yapmak maksadıyla; Bakanlıkça yapılan teorik ve

uygulama eğitimini başarıyla tamamlandıktan sonra, Genel Müdürlük tarafından verilen ve yetki belgesini, a) Tecrübeli Halkacı Lisansı: Sis ağları ile yakalanan türleri halkalama yetkisini veren lisanstır. Bu lisans Sis ağları ve yürü gir tuzakları kullanılan istasyonların sorumluluğunu tek başına yürütme yetkisi sağlar. Çırak halkacılara ve geçici halkacı lisansı almak isteyenlere eğitim ve referans mektubu vermeye yetki veren kişi. b) Geçici Halkacı Lisansı: Bilimsel araştırma kapsamında belirli bir süre için tecrübeli ya da özel halkacı lisansı sahibi bir halkacının sorumluluğunda; lisansın tanımlandığı tür, usül ve süreler için çalışmaları yapacak kişilere verilen lisanstır. c) Özel Halkacı Lisansı: Belirli tür ya da türleri halkalama yetkisini veren lisanstır. Bu lisans sahibi kişiler, uygulayacağı usüle has aldığı kursu ya da geçmiş tecrübeleri ile ilgili belgeleri komisyona sunmakla yükümlüdür. Özel Lisanslı Halkacılar Tecrübeli halkacı lisansı yoksa Halkalama İstasyonlarının sorumluluğunu üstlenemez. (9) Halkalama Temel Eğitimi: Halkalama, göç, kuş anatomisi, kuş yakalama yöntemleri ve yakalandığında yapılması gerekenler, ekip yönetimi ve güvenlik, kuşlara ilkyardım, etik kurallar, halkacı olması için gerekli yasal işlemler, Türkiye’de bulunan kuş türleri ve komisyon tarafından uygun görülen konuları içeren başlıklardan oluşan teorik ve pratik eğitimi, (10) Halkalama:Kuşların bireysel olarak tanınmasını, morfometrik (tarsometatarsus, gaga ölçümü vb.) ve diğer ölçümlerin de kayıt altına alınmasını sağlamak maksadıyla kuşun yakalanıp tür, yaş ve cinsiyet gibi bilgilerin kayıt edildikten sonra halkanın kuşun bacak ya da bacaklarına takılması işlemini, (11) Komisyon: Ulusal Halkalama Komisyonunu, (12) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi sebeplerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri, (13) Markalama: Kuşların ekoloji, biyoloji ve göçlerini araştırmak maksadıyla, vücut bölgelerinin işaretlenmesi, boyanması, tanıtıcı ve ayırt edici işaretlerin takılması ile radyo ve uydu vericilerinin monte edilme işlemlerini, (14) Özel Halkacı: Bu yönerge kapsamında Özel Halkacı Lisansına sahip olan kişiyi, (15) STK: Sivil Toplum Kuruluşunu, (16) Ulusal Halkalama Komisyonu: Bu yönerge kapsamında yürütülecek çalışmaları değerlendirmek, halkalama ve markalama ile ilgili konularda görüş oluşturmak üzere, Türkiye’de halkalama ve markalama yapan kurum/kuruluşların uzman temsilcileri ve Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşan komisyonunu, ifade eder.

Ulusal Halkalama Komisyonunun Yapısı, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri Yapısı MADDE 4- Komisyon; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanı ve ilgili Şube Müdürü, her bir halkalama istasyonunun yöneticisi ve/veya birer Tecrübeli Halkacısı, ornitoloji alanında doktora yapmış olan Bakanlıkça görevlendirilecek emekli/çalışan 3 öğretim üyesi ve Euring üyesi olan en fazla iki STK’nin birer temsilcisinden oluşur.

Çalışma Usul ve Esasları MADDE 5- (1) Komisyon başkanı Genel Müdürdür. Genel Müdürün olmadığı durumlarda Genel Müdür Yardımcısıdır. (2) Komisyon oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Komisyon Başkanının oyu iki oy yerine geçer ve bu istikamette karar verilir. (3) Komisyon, yılda en az 1 defa toplanır. (4) Acil durumlarda, Genel Müdürlük komisyonu toplamaya yetkilidir ve komisyon, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak karar alır. (5) Yeni açılacak istasyonların izin başvurularının ve lisans denkliğinin değerlendirilmesi hususlarında aciliyet olması durumunda; komisyon kendi içerisinden üye ya da üyeleri görevlendirebilir. Görevlendirilen üye ya da üyeler konuya ilişkin görüşlerini içeren raporu Genel Müdürlüğe yazılı olarak sunar. Rapor sonucuna göre Genel Müdürlük başvuruyu sonuçlandırır.

Komisyonun Görevleri MADDE 6- (1) Halkalama ve markalamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek, (2) Halkalama lisans başvurularını değerlendirmek, (3) Yurtdışından alınan lisansların denkliğini değerlendirmek, (4) Yeni açılacak istasyonların başvurularını değerlendirmek ve onaylamak, (5) Halkalama lisans eğitim ve sınavlarının hangi istasyonlar tarafından yapılabileceğine karar vermek, (6) Genel Müdürlükçe hazırlanan halkalama istasyonlarının denetlenmesine ilişkin raporları değerlendirmek,

Genel Müdürlük Görevleri MADDE 7- (1) Genel Müdürlük aşağıda verilen işlemlerin yürütülmesinde komisyon üyelerinden bir ya da bir kaçını görevlendirerek destek alabilir. a) Geri bildirimlerle ilgili tüm yazışmaları gerçekleştirmek, istasyonlarda bulunan yabancı ülkeye ait kuşların bilgileri alındıktan sonra ilgili ülkenin birimiyle iletişime geçerek kuşun bilgilerine ulaşmak ve geri bildirimi yapan istasyona da elde edilen bilgileri ulaştırmak, yurtdışında bulunan ve Türkiye’de halkalanmış kuşlar için kuşun bulunduğu ülkenin sorumlusuna ve halkalandığı istasyona bilgi vermek aradaki bilgi akışını sağlamak, b) Geri bildirim verilerinden, halkalama istasyonlarından ve diğer halkalama çalışmalarından kayıtları derleyerek yıllık halkalama raporunu ve uluslararası kuruluşlar içinde gerekli ön raporu hazırlamak, c) Halkalama çalışmaları ile ilgili (halka temini, ulusal standartlar, kullanılan yöntemler, ulusal istatistikler, belli kuşlarla ilgili ayrıntılar gibi) teknik konularda yurtdışı ve yurtiçi yazışmaları gerçekleştirmek ve komisyona bilgi vermek. ç) Halkalama çalışmalarının yurt içi ve yurtdışındaki medya ortamlarında tanıtımı için gerekli çalışmaları yapmak, d) Halkalama istasyonlarının sorunları ve izinleri konusunda hızlı ve aktif bir şekilde çözüme yönelik faaliyetler yapmak, gerekli ihtiyaç malzemelerinin temininde istasyonlara yardımcı olmak, siparişlerin zamanında ulaştırılmasını ve istasyonların standartlara uygun hale getirilmesi için komisyona görüş vermek, e) Türkiye’de halkalama yapmak isteyen yerli ya da yabancı kişi/kurumlara izinler ve prosedürler konusunda bilgi desteği sağlamak, gerekli yönlendirmeleri yapmak, f) İstasyonların sorumlu oldukları konularda gerekli çalışmaları yapıp yapmadıklarını denetlemek ve Komisyona rapor sunmak,

g) Halkalama ve markalama yapmak için lisans sürecinde uygulanacak eğitim, değerlendirme esasları, verilecek eğitimlerin içeriği, yeri ve süresini belirlemek, ğ) Halkalama çalışmalarına ilişkin hazırlanan yıllık raporları basmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara dağıtımını sağlamak, h) Çalışmalarda kullanılmak üzere yıllık olarak halka temin etmek, ı) Uluslararası kuruluşlar ya da başka ülkelerin birimleri tarafından verilmiş halkalama lisansları ile geçici süreler boyunca Türkiye’de halkalama yapmak isteyen yabancıların lisanslarının Komisyon tarafından denkliğinin uygun görülmesini müteakiben geçici olarak izin vermek, i) Komisyon tarafından özel ve geçicilisans almayı hak ettiği belirlenen kişilere lisans vermek, j) Başka ülkelerin vatandaşlarına, Lisanslı bir halkacının gözetiminde Türkiye’de gerekli eğitimleri almak ve şartları sağlamak şartıyla Tecrübeli Halkacı Lisansı vermek, k) Türkiye'de yapılacak halkalama ve markalamalarda elde edilecek temel veriler (halka numarası, halkalama tarihi, tür) kullanım hakları veriyi üreten kurumda saklı kalmak kaydıyla verilerin depolanacağı bir veri tabanı oluşturmak. (2)Ulusal Halkalama Komisyonu ile ilgili sekreterya işlemlerini gerçekleştirmek ve koordinasyonu sağlamak, Halkalama İstasyonları Kuruluş Standartları MADDE 8- (1) Aşağıda belirlenen fiziki ve idari şartları bünyesinde bulunduran halkalama istasyonları, Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler ve Bakanlık taşra birimleri tarafından kurulabilir. a) Fiziki şartlar 1) İstasyon olarak adlandırılan her birimin sabit yerleşimi olmalıdır. İstasyona bağlı düzensiz/geçici/seyyar çalışma alanları varsa bunlar istasyonun adı altında halkalamanın yapıldığı enlem-boylam ve habitat-coğrafi özellikler açısından ayrıca belirtilmelidir. Halkalanan her kuşun hangi birimde halkalandığı belli olmalıdır. 2) Yerleşimlerde konaklama ve diğer temel hizmetler için çalışan sayısına uygun temel alt yapı olanakları bulunmalıdır. 3) Her halkalama istasyonunda ilk yardım ve yangın tehlikesine karşı temel donanım bulunmalıdır. 4) Çalışmalar sırasında kullanılması gereken yanıcı, patlayıcı, mekanik tehlike arz eden ya da biyolojik atık/tehdit kategorisine giren madde ve donanım için uygun saklama koşulları bulunmalıdır. b) İdari şartlar 1) Her istasyon en az bir tecrübeli halkacı ve bir sorumlu yönetici bulundurmak zorundadır. İstasyon yöneticisinin tecrübeli halkacı olma zorunluluğu yoktur. Tecrübeli halkacı aynı zamanda sorumlu yönetici olarak görev alabilir. Bunun dışındaki idari, teknik ve yardımcı personel durumu istasyon yönetiminin takdirindedir. 2) Halkalama istasyonunda yapılacak işe uygun sayı ve nitelikte personel bulundurulmalıdır. Halkalama İstasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları MADDE 9-(1) İstasyonda kimin ne zaman görev yaptığı önceden bilinmeli, kayıtlı olmalı ve istasyon sorumlusuna tecrübeli halkacılar tarafından bilgi verilmelidir. (2)Her istasyonun günlük rutin düzeni belirlenmiş olmalıdır. İstasyonda yapılan günlük halkalama işleri ile diğer işlerin yapılış şekilleri bir iç yönerge ile kayıtlı hale getirilmelidir. Halkalama istasyonundaki farklı personelin görev ve sorumlulukları yazılı olarak tanımlanmış olmalı, görev alanlar tarafından okunarak onayladıklarına dair belge elde edilmiş olmalıdır.

(3)Halkalama istasyonundaki çalışma şartlarında çevresel tehditler varsa (tehlikeli hayvanlar,

bulaşıcı hastalık riski, zehirli hayvan ya da bitkiler vb.) çalışanlara bunlarla ilgili bilgilendirme yapılmış ve baş etme usülleri açıklanmış olmalıdır. (4)Her istasyonda acil durumlar için ulaşılacak kişiler ve ulaşım bilgileri yazılarak görünür şekilde asılmış olmalıdır. (5)Bir arazi krokisi üzerinde, yakalama araçlarının yerleşimine dair topografik ve bitki örtüsü bilgisi yanı sıra kullanılan yakalama yöntemleri, yerleri ve özellikleri (ağ uzunluğu, raf sayısı, göz aralığı vb.) belirtilmiş olmalıdır. (6)İstasyonların yıldan yıla, mevsimden mevsime değişen özel izne tabi (ses, yürü-gir tuzakları vb.) yöntemler için ayrı, değişmeyen sabit yakalama araçları için ayrı kayıt tutulmalıdır. (7)Halkalama sırasında çalışanlar, halkalanan kuşlar, bunlarla ilgili değerlendirme ve ölçümler, istasyona ait halka stok ve sıra numaraları kayıt altında olmalı, varsa her bağımsız çalışma biriminde hangi seriden halkaların bulunduğu bilinmelidir. (8)Her istasyon ve bağımsız her çalışma birimi için kullanılan kurumsal malzeme kayıtlı olmalıdır. (9)Her halkalama istasyonunda kullanılan halka, tür, yaş vb. kodlar standart olmalıdır. Mümkün olan en kısa zamanda tüm halkalama birimlerinde aynı standart kullanılmalıdır. Standartlarda değişiklik olması durumunda idari sorumlu bilgilendirilmelidir. Mümkün olan en kısa zamanda tüm halkalama birimlerinde aynı standart kullanılmalıdır. (10)Halkalama kayıtlarının tutulduğu defter istasyon içinde standart formatta olmalıdır. (11)Halkalama istasyonunda hangi türlere hangi halka tiplerinin kullanılacağı açık şekilde yazılarak görülür yere asılmalıdır. (12)Her halkalama istasyonu aşağıdaki kayıt defterlerini tutmalıdır: a) Halka stok defteri b) Halkalama kayıt defterleri c) Ölüm kayıt defteri d) İstasyon günlüğü e) Ziyaretçi görüş defteri (13)İstasyonlar kendi ihtiyaçlarına göre başka ölçümler de yapabilir ancak bu ölçümlerin süresinin çok uzun olmamasına ve kuşların yakalandıktan sonra serbest bırakılmaya kadar geçen sürenin makul bir süre olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca kan alma, sesle çağırma gibi yöntemler kullanan istasyonlarda bu izinlerin çalışma başlamadan önce alınmış olması gerekir. Bu konuda sorumluluk istasyondaki tecrübeli halkacıya aittir. (14)Yukarıda belirtilen şartları sağlayan kurumlar bu şartları sağladığına dair belgeleri ile birlikte Komisyona iletilmek üzere Genel Müdürlüğe başvurur. Başvurusu komisyon tarafından uygun görülen istasyonlara çalışma izni verilir. Halkalama Çalışmalarında Dikkat Edilecek Hususlar MADDE 10- (1)Halkalama istasyonları Komisyon tarafından belirlenen standart ve ilkelere uymak zorundadır. (2) Halkalama istasyonlarında elde edilen verilerin güvenilirliği açısından, çırak halkacılar sadece tecrübeli halkacıların gözetiminde yeni yakalanmış bir türün ölçümünü yapar. (3) Halkalama istasyonlarında çalışan gönüllüler, ağdan kuş çıkarma konusunda tecrübe kazanana kadar sadece tecrübeli halkacıların gözetiminde bu işlemi gerçekleştirir. (4) Ağda bulunan kuşların sıcaktan ya da yırtıcı hayvanlardan zarar görmesini engellemek maksadıyla ağ kontrolleri tecrübeli halkacıların belirlediği sıklıklarda yapılır.

(5) Halkalama sırasında yaşanan her türlü kuş ölümlerinden tecrübeli halkacı sorumludur.

Ölen kuşlar için ayrı bir defter tutulur, bu deftere ölen bütün kuşlar işlenir. Defter her zaman istasyonda bulundurulur ve çalışma sonunda bir kopyası Genel Müdürlüğe gönderilir. Gerekiyorsa Komisyon tarafından incelenir. Komisyon ölümlerin fazla olması gibi durumlarda tecrübeli halkacıdan açıklama ister. Tecrübeli halkacının kusurunun belirlenmesi durumda halkalama lisansı geçici olarak dondurulabilir ya da tamamen iptal edilebilir. Halkalama ve Markalama Yapılamayacak Dönemler MADDE 11- Bilimsel araştırma, halkalama ve markalama ile film çekimi ve gözlemler için av ve yaban hayvanları; üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilemez, yavru ve boş olsa dahi yumurtaları toplanamaz, yuvaları dağıtılamaz ve memeliler kış uykusunda rahatsız edilemez. Ancak, yukarıda belirtilen dönemlerde bu çalışmaların yapılmasına gerek duyulması ve Genel Müdürlük tarafından da uygun ve gerekli görülmesi halinde izin verilebilir. Halkalama İstasyon Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları MADDE 12-(1) İstasyonda gerçekleştirilecek her türlü faaliyetten sorumludur. (2) İstasyonda tespit edilen yabancı ülkelerde halkalanmış kuşların bilgilerini yazılı veya elektronik ortamda olabildiğince çabuk bir şekilde Genel Müdürlüğe bildirmek, (3) İstasyonda çalışanların ve kuşların güvenliğini sağlamak, (4) Sağlıklı halkalama şartları oluşturmak, (5) Komisyon tarafından belirlenen standartlarda veriler toplayarak Genel Müdürlük ile paylaşmak. Halkalama Lisansı Verilmesi MADDE 13-(1)Aşağıdaki şartlara haiz kişiler Genel Müdürlüğe Tecrübeli Halkalama Lisansı almak için başvurur. a) Halkalama Temel Eğitim Kursu’na katılmak ve başarıyla tamamlamak, b) En az 18 yaşında olmak, c) En az 30 değişik türden toplam 500 kuş halkalamış; en az 30 değişik türün genç-yaşlı, dişierkek ayrımlarını yapabilen; kuşların morfometrik ve diğer ölçümleri doğru şekilde yapabilen; Türkiye’de bulunan ötücü kuş türlerini cins düzeyinde tanımlayabilen; sis ağı kullanabilen ve kuş tutabilen ve bunları yapabildiğine ilişkin bir tecrübeli halkacıdan referans mektubu alan kişiler Tecrübeli Halkacı Lisansı almaya hak kazanırlar. (2) Aşağıdaki şartlara haiz kişiler Genel Müdürlüğe Özel Halkalama Lisansı almak için başvurur. a) Halkalama Temel Eğitimini katılmak ve başarı ile tamamlamak, b) Yönteme dair aldığı kursu ya da geçmiş tecrübelerini belgelemek, c) Lisans başvurusunda kuş yakalama yöntemi belirtmek, ç) Referans mektubu d) Genel Müdürlük konuya ilişkin Komisyon onayını almasına müteakip başvuru sahibine Özel Halkacı Lisansı verilir.Her yakalama yöntemi için ayrı ayrı lisans düzenlenir. (3) Aşağıdaki şartlara haiz kişiler yüksek lisans ve doktora çalışmaları gibi akademik çalışmalar yürütmek üzere belirli süreler için Genel Müdürlüğe Geçici Halkalama Lisansı almak için başvurur.Başvuru Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. Lisans belirli türler, tarihler ve yöntem için verilir. a) Yönetmelikte belirlenen Araştırma izin formunu Genel Müdürlüğe başvurmak, b) Hangi tür ya da türler için halkalama yapılacağının belirtilmesi, c) Halkalama usüllerinin belirtilmesi, ç) Halkalama tarihleri ve yerinin belirli olması, İstisnai Hükümler MADDE 14-(1) Yurtdışındaki bir halkalama kurumu tarafından verilmiş ve Komisyon tarafından denkliği onaylanmış bir halkalama lisansı olan kişilerde yukarıdaki şartlar aranmaz. (2) Yabancılarülkemiz türleri hakkında Komisyon üyesi tecrübeli halkacılar tarafından yeterli tecrübesi olmadığı tespit edildiği takdirde tecrübeli bir halkacı ile iki hafta süreyle oryantasyona alınır. (3) Bakanlık taşra birimlerinde ve kurtarma merkezlerinde görev alan personellere, bakımtedavi edilen ve tekrar doğaya bırakılan kuşların halkalama işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla eğitim verilecek olup; bu kişilerin yapacakları halkalama çalışmaları için ayrıca halkalama lisansı aranmaz. Halkalama Temel Eğitimi MADDE 15- (1) Eğitim, en az 10 kişilik gruplar halinde verilir. İstasyonun kapasitesine göre sayı arttırılabilir. Genel Müdürlük ihtiyaçlar doğrultusunda personelini bu eğitime dâhil eder. Eğitime katılacak kişi sayısının 10’dan az olması halinde, eğitim Genel Müdürlükçe belirlenecek başka bir tarihe ertelenir. (2) Başvuru sayısının kapasiteden fazla olması durumunda ise, Genel Müdürlük tarafından aşağıda belirtilen öncelikler doğrultusunda değerlendirme yapılarak adaylar belirlenecektir. a) Daha önce kuş halkalama istasyonlarında çalışmış olmak ya da bir araştırma çerçevesinde kuş halkalamış olmak (Halkalama istasyonu sorumlularından referans mektubu alıp bunu belgelemek ya da araştırma sırasında kuş halkaladığını belgelemek) b) Kuşlar üzerine yüksek lisans veya doktora yapmış ya da yapıyor olmak ve bunu belgelemek c) Mesleği dolayısıyla (hayvanat bahçesi vb.) kuşlar üzerinde çalışıyor olmak ve bunu belgelemek (3) İlan: Genel Müdürlük web sayfasında ilan edilir. (4) Başvuruların değerlendirilmesi: Eğitime katılım sağlayacak adaylar, aşağıda istenilen belgeler ile Genel Müdürlüğe şahsen veya posta yoluyla başvuru yapar. (5) Kuş Halkalama Temel Eğitimi İçin Adaylardan İstenecek Belgeler: a) Kuş Halkalamaya ve konuyla ilgili arazi çalışmaları yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığına dair kişinin Sağlık Beyanı, b) TC Kimlik Numarasını da içeren kimlik fotokopisi c) 2 adet vesikalık fotoğraf, ç) Öğrenim belgesi veya çıkış belgesi, d) Özgeçmiş, e) 18 yaşından küçük adaylar için; velilerinin izin verdiğine dair imzalı belge. f) Varsa; Adayların Kuş halkama istasyonları sorumlularından alacakları referans mektubu veya mesleği dolayısıyla kuşlarla ilgili çalışmalar yaptığına dair belgeler, (6) Sınav ve Başarı Belgesi a) Eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olanlar Halkalama Temel Eğitimi Başarı Belgesini almaya hak kazanırlar. b) Daha önce yapılan Kuş Halkalama Temel Eğitimi sonrasında yapılan sınavda başarısız olan adaylar, bundan sonra düzenlenecek sınavlara eğitime katılmaksızın iki yıl içerisinde girme hakkına sahiptir. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat MADDE 16- 03/08/2011 tarih ve B.23.0.DMP.0.03.04-445.03-993 sayılı alınan Bakanlık Makamı Olur'u yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 18- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 19- Bu Yönerge hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.