Harûn - Hârûn

HÂRÛN ALEYHİSSELÂM

Allahü teâlâ kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:

Selâm, Mûsâ ve Hârûn üzerine olsun. (Saffât sûresi : 120)

(Mûsâ aleyhisselâma peygamberliği bildirilince) dedi ki: "Ve kardeşim Hârûn ise, lisânen benden daha fasîhtir (Fasîh ve belîğ bir şekilde insanlara Hakk'ı, hakîkati anlatır). Onu bana yardımcı olarak gönder ki, beni tasdîk etsin. Fir'avn ve kavminin beni yalanlamalarından korkarım." (Allahü teâlâ buyurdu ki:) Senin bâzunu (bileğini) kardeşinle kuvvetlendireceğiz ve size düşmanlarınızın üzerine bir galebe ve üstünlük vereceğiz ki, onların zarârı size yetişmeyecek. Bu âyetlerimizle (mûcizelerimizle) onlara gidiniz. Siz ve size tâbi olanlar, (Fir'avn ve kavmine) gâlib geleceksiniz. (Kasas sûresi : 34, 35)

Hârûn aleyhisselâm İsrâiloğullarına peygamber olarak gönderildi. Mûsâ aleyhisselâmın ana-baba bir büyük kardeşidir. Mûsâ aleyhisselâmdan üç yaş büyüktür. Babasının ismi İmran olup, Yâkup aleyhisselâmın oğullarından Lâvî'nin neslindendir. Hârûn aleyhisselâm, Mısır'da doğdu. Mûsâ aleyhisselâmın en yakın yardımcısı ve vezîri idi. Çocukluğu ve gençliği Mısır'da geçti. Allahü teâlâ Mûsâ aleyhisselâma Tûr dağında peygamberlik emrini bildirince, Hârûn aleyhisselâma da peygamberlik verdi. Mûsâ aleyhisselâmla birlikte Fir'avn ve kavmini îmâna dâvet ettiler. Fir'avn îmâna gelmedi. Mûsâ ve Hârûn aleyhimesselâma inananlara zulüm ve işkence yaptı. Mûsâ ve Hârûn aleyhimesselâm İsrâiloğullarını Fir'avn'ın zulmünden kurtarmak için çırpındılar. Mûsâ aleyhisselâm, Hârûn aleyhisselâm ve İsrâiloğulları birlikte Mısır'dan ayrıldı. Kızıldeniz'den yürüyerek Sinâ Yarımadasına geçtiler. Onları tâkib eden Fir'avn ve askerleri denizde boğuldular. Mûsâ aleyhisselâm ve İsrâiloğulları Tîh çölüne geldikleri sırada, Mûsâ aleyhisselâm Allahü teâlânın emriyle Tevrât-ı şerîfi almak üzere Tûr dağına gitti. Kardeşi Hârûn aleyhisselâmı yerine vekîl bıraktı. Mûsâ aleyhisselâm, Tûr'da iken Hârûn aleyhisselâmı dinlemeyen İsrâiloğulları, Sâmirî adında bir münâfığın (iki yüzlü kâfirin) hîlelerine kapılarak, altın buzağı heykeli yaparak ona taptılar. Mûsâ aleyhisselâm Tûr dağından dönüşte kavminin altın buzağı heykeline taptıklarını görünce, üzüldü. Bu hâlin sebebini Hârûn aleyhisselâma sordu. Hârûn aleyhisselâm da İsrâiloğullarının kendisini dinlemediklerini ve öldürmekle tehdît ettiklerini, Sâmirî adında birisine uyarak bu yola saptıklarını bildirdi. Mûsâ aleyhisselâm, Sâmirî'ye bedduâ etti ve İsrâiloğullarına tövbe etmelerini bildirdi. İsrâiloğulları tövbe edip Tevrât'ı kabûl ettiler. Bu mücâdeleler sırasında Hârûn aleyhisselâm da Mûsâ aleyhisselâmla birlikte gayret etti. Allahü teâlâ İsrâiloğullarına kırk sene Tîh sahrasından çıkmamak üzere cezâ verdi. Bu kırk senenin sonlarına doğru, Hârûn aleyhisselâm Mûsâ aleyhisselâm'dan önce vefât etti. Kabrinin nerede olduğu husûsunda çeşitli rivâyetler vardır. (Taberî, İbn-ül-Esîr, Nişâncızâde)

Harun (Arapça: هارون, İbranice: אַהֲרֹן Aaron), İbrahimi dinlere göre peygamberdir. Kur'an'a göre Musa peygamberin abisidir. İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Allah Musa peygamberin isteği üzerine abisi Harun'u kendisine yardımcı tayin etmiştir.

Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık.

HÂRÛN ALEYHİSSELÂM

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hazret-i Mûsâ'nın ana-baba bir büyük kardeşidir. Babasının ismi, İmrân bin Yasher'dir. Soy itibârıyla Yâkûb aleyhisselâmın oğullarından Lâvi'ye dayanır. Mısır'da doğdu. Mûsâ aleyhisselâmdan üç sene önce Tûr-i Sinâ'da vefât etti. Hârûn aleyhisselâm, isrâiloğulları üzerine firavun'un ve Kıbtilerin zulüm ve baskılarının arttığı sırada doğdu. Çocukluğu ve gençliği Mısır'da geçti.

Mûsâ aleyhisselâma peygamberlik emri bildirildikten sonra, Hârûn aleyhisselâma da peygamberlik emri bildirildi. Mûsâ aleyhisselâmla birlikte Firavun'a gitmeleri, onu ve avânesini Allahü teâlâya imâna dâvet etmeleri emredildi. Hârûn aleyhisselâm, Mûsâ aleyhisselâmla birlikte Firavun'u ve adamlarını hak dine inanmaya dâvet ettiler. Kendisinin tanrı olduğunu iddiâ eden ve insanların kendisine secde etmelerini isteyen Firavun, Mûsâ ve Hârûn aleyhisselâmın dâvetini ve izahlarını kabul etmedi. İlk önce alay edip hakâret dolu sözler sarf etti.

Mûsâ aleyhisselâma inananlara ve İsrâiloğullarına korkunç zulümler yaptırdı. İsrâiloğulları durumlarını Mûsâ ve Hârûn aleyhisselâma bildirip duâ istediler. Allahü teâlâ, Firavun ve kavmine ikâz olarak musibetler gönderdi. Mûsâ ve Hârûn aleyhisselâm, Allahü teâlânın emriyle İsrâiloğullarını Mısır'dan çıkarıp, Kızıldeniz'den yürüyerek Sinâ Yarımadasına geçtiler. Firavun ve ordusu da geçmek için denize yürüyünce, küfür ve azgınlıklarının cezâsı olarak, boğulup helâk oldular.

Mûsâ aleyhisselâm, kavmiyle berâber Tih sahrasındayken Allahü teâlâdan gelen vahiyle Tevrât-ı şerif'i almak üzere Tûr Dağına gittiği sırada Hârûn aleyhisselâmı yerine vekil bıraktı. Mûsâ aleyhisselâm Tûr Dağındayken, İsrâiloğulları Hârûn aleyhisselâmı dinlemeyşp Sâmiri adında bir münâfığın hilelerine kapılarak, yaptıkları altın buzağı heykeline taptılar.

Hârûn aleyhisselâm kavminin bu câhilce ve azgınca hareketi karşısında onlara nasihatlerde bulundu. Onları bu inanış ve hareketlerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Onun nasihat ve uyarılarını bir kısmı kabul ettiyse de bir kısmı kabul etmedi. Hârûn aleyhisselâmı tehdit ettiler.

Hârûn aleyhisselâm, kendisine tâbi olan 12.000 kişiyle birlikte onların içinden ayrılmak veya onlarla sert bir şekilde mücâdele etmek istedi. Fakat Mûsâ aleyhisselâmın, İsrâiloğullarını parçaladın, birbirinden ayırdın! diyeceğini düşünerek, bu işten vazgeçti. Mûsâ aleyhisselâmın Tûr'dan dönmesini bekledi.

Mûsâ aleyhisselâm, Tûr Dağından dönüşünde kavminin altın buzağı heykeline taptığını görünce çok üzüldü. Bu hâlin sebebini Hârûn aleyhisselâma sordu. Hârûn aleyhisselâm da İsrâiloğullarının kendisini dinlemediklerini ve kendisini ölümle tehdit ettiklerini, Sâmiri adında bir münâfığa uyarak bu yola saptıklarını bildirdi.

Mûsâ aleyhisselâm Sâmiri'ye bedduâ etti ve İsrâiloğullarının tövbe etmelerini bildirdi. İsrâiloğulları, Mûsâ aleyhisselâmın dediklerini kabul ettiler ve tövbe ettiler. Bu mücâdeleler sırasında Hârûn aleyhisselâm da Mûsâ aleyhisselâmla birlikte gayret etti.

Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma kavmini toplayıp, Arz-ı Mev'ût denilen bölgeye (Filistin ve Şam bölgesi) götürmesini ve puta tapan Amâlika kavmiyle harp etmesini emretti. İsrâiloğulları, o beldelerde zâlim ve kuvvetli hükümdârların bulunduğunu ileri sürerek harbe gitmediler.

Allahü teâlâ bu isyânları sebebiyle İsrâiloğullarına kırk yıl müddetle Arz-ı Mev'ûd'a girmeyi haram kıldı. İsrâiloğulları bu kırk sene içinde Tih sahrâsında şaşkın ve perişan şekilde dolaştılar. Bu sırada Hârûn aleyhisselâm da Mûsâ aleyhisselâmla birlikte İsrâiloğullarının sıkıntılarına sabretti.

Hârûn aleyhisselâm, İsrâiloğullarının nankörlükleri üzerine, cenâb-ı Hakk'ın kendilerini Tih çölünde kalmaya mahkûm ettiği kırk senenin sonlarına doğru, hazret-i Mûsâ'dan birkaç sene veya bir rivâyete göre üç sene evvel vefât etti.

Kabrinin nerede olduğu husûsunda çeşitli rivâyetler vardır. Hârûn aleyhisselâmla ilgili olarak Kur'ân-ı kerim'in Mâide, A'râf, Yûnus, Tâha, Furkan, Şuarâ, Kasas, Saffât, sûrelerinde bilgi verilmektedir.

Kaynaklar[düzenle | kaynağı değiştir]

Kur'an'da adı geçen peygamberler
Âdem İdrîs Nûh Hûd Sâlih İbrâhîm Lût İsmâ'îl İshâk Yâkub Yûsuf Eyyûb Mosque.svg
آدم ادريس نوح هود صالح إبراهيم لوط اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوب
Adam Enoch Noah Eber Shelah Abraham Lot Ishmael Izaac Jacob Joseph Job
אָדָם חֲנוֹךְ נֹחַ עֵבֶר שֵׁלָה אַבְרָהָם לוֹט יִשְׁמָעֵאל יִצְחָק יַעֲקֹב יוֹסֵף אִיּוֹב

Şuayb Mûsâ Hârûn Zülkifl Dâvud Süleymân İlyâs Elyesâ Yûnus Zekeriyâ Yahyâ İsâ Muhammed
شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى محمد
Jethro Moses Aaron Ezekiel David Solomon Elijah Elisha Jonas Zechariah John Jesus Mohammed
יִתְרוֹ מֹשֶׁה אַהֲרֹן יחזקאל דָּוִד שְׁלֹמֹה אליהו אֱלִישַׁע יוֹנָה

 Bu kutuyu: göster  tartışma  değiştir 


Şablon:Din-taslak

Dosya:032.Moses and Aaron Appear before Pharaoh.jpg

Gustave Dore's engraving Moses and Aaron appear before Pharoah.

Harun (Arabic: هارون; meaning Mountain of strength[1]) (circa 1439 BC - 1317 BC?),[2][3] is an Islamic prophet and messenger mentioned in the Qur'an. In the Bible[4] he is known as Aaron (Aharōn in Hebrew). It is believed that Aaron lived for 122 years.[2][3]

It was he who preached and prophesied with Moses (Musa) during the reign of the terrible Pharaoh of the Exodus, known in Islam as Firaun. Aaron is one of the prophets who Muhammad is said to have met on the night of the Mi'raj (Night Journey), his ascension through the heavens. Aaron's teaching, with Moses, is described in the following passage:

« We inspired Moses and his brother with this Message: "Provide dwellings for your people in Egypt, make your dwellings into places of worship, and establish regular prayers: and give glad tidings to those who believe!" »
(Qur'an, sura 10 (Yunus), ayat 87[5])

Aaron is also important for being a patriarch[6]the ancestor of the priestly lineage of the family of Amram. The figures mentioned in the Qur'an who came from Aaron's lineage were Mary[7] and Jesus. Furthermore, the other figures present in the household - such as the high priest Zachariah and his wife Elizabeth[8] - are also mentioned as coming through the same bloodline.

Prophecy of Aaron[düzenle | kaynağı değiştir]

Dosya:Prophet Aaron Hajdudorog.JPG

A Greek Catholic icon depicting the prophet Aaron as high priest.

Aaron was the brother of Moses and like his brother he too was a prophet who was tasked by God with saving the Israelites from the tyrannical Pharaoh[9]. In the Qur'an God says:

« Then after them sent We Moses and Aaron to Pharaoh and his chiefs with Our Signs. But they were arrogant: they were a people in sin.
When the Truth did come to them from Us, they said: "This is indeed evident sorcery!" »
(Qur'an, sura 10 (Yunus), ayat 75-76[10])
Moses prays to God to grant Aaron as a helper[düzenle | kaynağı değiştir]

Aaron was a gifted speaker. He was largely responsible with teaching the Israelites the way of worship as it was laid out in the Torah (Tawrat) of that time. According to the Qur'an, Moses prayed to God to grant him his brother Aaron as a helper to be with him in all his tasks ahead. God, in the Qur'an, says that Moses said:

« "And my brother Aaron - He is more eloquent in speech than I: so send him with me as a helper, to confirm (and strengthen) me: for I fear that they may accuse me of falsehood." »
(Qur'an, sura 28 (Al-Qasas), ayah 34[11])
God grant's Moses his request[düzenle | kaynağı değiştir]

God granted Moses his request and told him that he could take his brother along with him. God says:

« "We will strengthen you with your brother, and we will provide you both with manifest authority. Thus, they will not be able to touch either one of you. With our miracles, the two of you, together with those who follow you, will be the victors." »
(Qur'an, sura 28, ayah 35[12])
Aaron is given the Law[düzenle | kaynağı değiştir]

Aaron, being a prophetic messenger, was also given the law by God, to preach to the Children of Israel according to the Torah. The Qur'an mentions the holy scripture as a light and guidance for those who would accept the Message. God says in the Qur'an:

« In the past We granted to Moses and Aaron the Criterion (for judgment), and a Light and a Message for those who would do right.  »
(Qur'an, sura 21 (Al-Anbiya), ayah 48[13])
The Golden Calf[düzenle | kaynağı değiştir]

When Moses led his people on the Exodus to Mount Sinai, he told them that he would be gone for a few days to receive the Tablets of the Law. He informed the Israelites that Aaron would be their leader in his absence. However, the moment Moses left, an evil man, Samiri, fashioned an idol calf out of the people's gold and jewelery and he made the Israelites succumb to idolatry.

Aaron preached with powerful zeal to his people, but they refused to listen to him. It is here that the Qur'anic narrative of the incident sharply contrasts with the Biblical story, which puts blames Aaron for making the golden calf. Aaron was overpowered and was threatened with being killed by his people. When Moses returned from Mount Sinai, he blamed Aaron for allowing the Israelites to worship this idol and seized his brother by his beard, but Aaron then gave his explanation, after which Moses prayed to God to forgive both of them. As God says in the Qur'an:

« When Moses came back to his people, angry and grieved, he said: "Evil it is that ye have done in my place in my absence: did ye make haste to bring on the judgment of your Lord?" He put down the tablets, seized his brother by (the hair of) his head, and dragged him to him. Aaron said: "Son of my mother! the people did indeed reckon me as naught, and went near to slaying me! Make not the enemies rejoice over my misfortune, nor count thou me amongst the people of sin."
Moses prayed: "O my Lord! forgive me and my brother! admit us to Thy mercy! for Thou art the Most Merciful of those who show mercy!" »
(Qur'an, sura 7 (As-Saaffat), ayat 150-151[14])

Praise for Aaron in the Qur'an[düzenle | kaynağı değiştir]

God frequently mentions Aaron in the Qur'an, praising him alongside other messengers. One such example is:

« We have sent thee inspiration, as We sent it to Noah and the Messengers after him: we sent inspiration to Abraham, Isma'il, Isaac, Jacob and the Tribes, to Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon, and to David[15] We gave the Psalms»
(Qur'an, sura 4 (An-Nisa), ayah 163[16])

In another section, God says of Moses and Aaron:

« Again (of old) We bestowed Our favour on Moses and Aaron.
And We delivered them and their people from (their) Great Calamity.
And We helped them, so they overcame (their troubles).
And We gave them the Book which helps to make things clear.
And We guided them to the Straight Way.
And We left (this blessing) for them among generations (to come) in later times:
"Peace and salutation to Moses and Aaron!"
Thus indeed do We reward those who do right.
For they were two of our believing Servants. »
(Qur'an, sura 37 (As-Saaffat), ayah 114-122[17])

Burial place[düzenle | kaynağı değiştir]

Dosya:Shrine on Mt Aaron.jpg

A 14th century shrine built on top of the supposed grave of Aaron on Jabal Hārūn in Petra, Jordan.

According to Islamic tradition the tomb of Aaron is located on Jabal Harun, or Aaron's Mountain, near Petra in Jordan.[18][19]At 1350 meters above sea-level it is the highest peak in the area; and it is a place of great sanctity to the local people for here. A 14th century Jordanian mosque stands here with its white dome visible from most areas in and around Petra.

References to Aaron in the Qur'an[düzenle | kaynağı değiştir]

See also[düzenle | kaynağı değiştir]

References[düzenle | kaynağı değiştir]

Wikimedia Commons'ta
Harun ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.
 1. http://www.babynamespedia.com/meaning/Aaron
 2. 2,0 2,1 The Truth of Life[dead link]
 3. 3,0 3,1 prophets (a.s.) - when & where
 4. See Book of Exodus
 5. Qur'an 10:87
 6. Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary, Note. 904: "In the second group, we have the great founders of families, apart from Abraham, viz., Noah of the time of the Flood; David and Solomon, the real establishers of the Jewish monarchy; Job, who lived 140 years, saw four generations of descendants, and was blessed at the end of his life with large pastoral wealth (Job 42:16,12); Joseph, who as Minister of State did great things in Egypt and was the progenitor of two Tribes; and Moses and Aaron, the leaders of the Exodus from Egypt. They led active lives and called 'doers of good.'"
 7. Qur'an 19:27
 8. Luke 1:5: "In the time of Herod king of Judea there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly division of Abijah; his wife Elizabeth was also a descendant of Aaron."
 9. See Firaun
 10. Qur'an 10:75–76
 11. Qur'an 28:34
 12. Qur'an 19:53
 13. Qur'an 21:48
 14. Qur'an 7:150–151
 15. See Islamic view of Noah, Islamic view of Abraham, Islamic view of Ishmael, Islamic view of Isaac, Islamic view of Jacob, Jesus in Islam, Islamic view of Job, Islamic view of Jonah, Islamic view of Solomon and Islamic view of David
 16. Qur'an 4:163
 17. Qur'an 37:114–121
 18. "Aaron's Tomb, Petra" (in English). Atlas Travel and Tourist Agency. http://www.atlastours.net/jordan/aarons_tomb.html. Retrieved 2008-07-12. 
 19. "Tomb of Aaron" (in English). United States Naval Academy. http://www.usna.edu/Users/humss/bwheeler/aaron.html. Retrieved 2008-07-12. 

Şablon:Prophets in the Qur'an

ace:Harun bs:Harun de:Harun dv:ހާރޫނުގެފާނު id:Harun (Al-Qur'an) ms:Nabi Harun a.s. ru:Харун sv:Harun kab:Harun te:హారూన్ tr:Harun (peygamber) uk:Харун ur:ہارون علیہ السلام

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.