Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.572
pages

Yani bir zan ki hata olduğu zahirdir ona itibar yoktur Ozan Muteber olmadığından ona binaen yapılan şeyler de itibar olmaz olunmaz Mesela bir Adem birisine borcum vardır değil bir şey verse ve borcu olmadığı Zahir olsa verdiği ne istirdat edebilir:Zira kendisine vacip olmayan bir şeyi kim ki verirse ona göre alma hakkı vardır ancak hibe tarihi ile Ferit mevhum LD anı istila etmiş veya sadaka tarifi ile vermiş ise istirdat edemez.

Kezalik kefil asıl ın edasına Muttali olmayarak kefil olduğu deyn hala bakidir Sen Leyla daha yine Eda ettiğinden sonra asılın deyni Eda veyahut Zain'in Aslı deyin kürdan İbra eylediği tahakkuk itse kefil verdiğini geri alabilir. Keza asıl kefilin edasına Muttali olmayarak hala deynim var zannıyla Eda ettikten sonra değil mi Mesut kuru kefir Eda eylediği Zahir olsa asıl verdiğini istirdat edebilir kezalik bir kimse diğerinden bir hak dava edip de an inkar in bir bedel malum üzerine sulha olduklarından sonra müdainin hakkı olmadığı tebeyyün etse bu müdaiyi Aleyh Bedeli sulhiyi istirdat edebilir.

Kezalik bir Adem-i sağire kızını başka birisine tezviç etse zifafa selahiyeti gelmedikçe nafakası üzerine lazım gelmez.hal böyle iken pederi sevdiğinden nafaka talep ederek o dahi kendi üzerine nafaka lazımdır zanlı ile nafaka taktir ettikten sonra o sıranın nafakası üzerine lazım olmadığı tebeyyün etse takdiri batıl olur.

73 madde[]

Senede müstenit yani Delile naaşi olan ihtimal ile hüccet yoktur.

Mesela bir kimse VR sesinden birine şu kadar kuruş bir borcu olduğunu ikrar ettiği takdirde tekrar o kimsenin bu ikrarı maraza mevsinde isediğer veraset takdir etmedikçe Bu ikrarı hüccet değildir.

1097 maddeye bak Zira Diğer veraseten mal kaçırmak ve onların haklarını iptal etmek ihtimali senede yani marazı Meltem müstenittir Fakat diğer verese tastik ederlerse kendi haklarını kendileri iptal etmiş olacaklarından ikrar mezkurun sahih ve muteber olur.

Amma senede müstenit yani delilden naaşı olmayan ihtimal mücerret tevehhüm olmakla hüccetin Ha....ne mani olmaz.

Binaenaleyh VR sesinden birine borç ikrarı eden kimsenin ikrarı hala sıhhatin de ise All ikrarım Muteber olur O halde Yani hala sıhhatin de olan ihtimal yani verese den mal kaçırmak ihtimalle mücerret bir nevi tevehhüm olduğundan maddeyi Atiye hükmün şerefime ihtibar olunmak dan ikrarın hüccetine mani olmaz . kitabu'l ikrarın Bab-ı salisinde 3. Fasla bak

74. Madde Tevehhüme itibar yoktur

Sayfa 82

Yani deliyle mesnet olmayan ihtimal i mücerrede ihtibar yoktur mesela bir Adem birisinden bir mal iştira ve kabz ettikten sonra şayet başkasının malıdır sonra benden alır nefsine kefil verdi diye


Advertisement