Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.313
pages

HAYVAN ISLAHI KANUNU

Kanun Numarası : 4631

Kabul Tarihi : 28/2/2001

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/3/2001 Sayı : 24338

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 40 Sayfa :

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; her türlü hayvansal üretim ve bu üretimi etkili kılan faaliyetler ile yarış,

müsabaka ve iş maksadıyla yetiştirilen hayvanların verimlerinin artırılması için yapılacak ıslah çalışmalarını,

evcil ve yabani hayvanların gen kaynaklarının korunmasını, hayvansal üretimin ekonomik olmasını ve rekabet

gücünün artırılmasını, bu hususlarla ilgili faaliyetleri ve soy kütüğü kayıtlarının tutulması ile hayvan ırklarının

ıslahını, damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesini ve hastalıklardan arî bir şekilde üreticilere

intikalini ve korunmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 – Bu Kanun; tek tırnaklı, çift tırnaklı, kanatlı hayvanlar, suda yaşayan hayvanlar, arı ve ipek

böceği ile her türden hayvanların ıslahına, evcil ve yabani hayvanların gen kaynaklarının korunması,

geliştirilmesi, kamu sektörü ve özel sektör tarafından yapılan suni tohumlama, tabiî tohumlama ve embriyo

transferi, genetik kopyalama ve diğer biyoteknolojik faaliyetlere, soy kütüğü kayıtlarının tutulmasına, damızlık

hayvanlar ile sperma, embriyo, yumurta, balık ve diğer suda yaşayan hayvanların larvalarının ithaline, ihracına

dair hükümler ile damızlık yetiştiriciliği yapılan her türlü ahır, tavla, ağıl, kümes, kuluçkahane, laboratuvar gibi

hayvancılık işletmelerine ait ünitelerin asgari teknik, sağlık ve hijyen koşullarına uygunluk yönünden kontrol,

tescil ve ruhsatlandırılmasına, hayvan yetiştiricilerinin ıslah amaçlı örgütlemelerine dair hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Kanunda geçen ifadelerden;

Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Taşra kuruluşu : Tarım ve Köyişleri Bakanlığının il ve ilçe müdürlükleri ile konu ile ilgili diğer

kuruluşlarını,

Ön soy kütüğü : Ana ve babası belirli, ancak ebeveynlerinin verim kayıtları olmayan, mensup olduğu

ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulacak geçici kayıt sistemini,

Soy kütüğü : Pedigri düzenlemeye esas olacak bilgilerin düzenli olarak toplandığı veri tabanını,

Pedigri : Soy kütüğüne kayıt edilen damızlıklarla, safkan atların numara, isim, orijin, ırk, renk, eşkal,

cinsiyet, doğum tarihi, verim kayıtları, yetiştirici ve sahibi ile hayvanın cetlerine ait bilgileri ve verimlerini

belirten belgeyi,

Eneme-iğdiş etme : Erkek hayvanın dölleme yeteneğini kalıcı olarak gidermeyi,

Don : At ve diğer memelilerde vücudu örten kıllara hakim olan veya bu kıllardan çoğunluğa yakın

kısmının müşterek olarak gösterdiği rengi,

7868

Zootekni : Hayvan yetiştirmesi, ıslahı, bakımı-beslenmesi, yem üretimi, hastalıklardan koruma gibi

hususları düzenleyerek hayvanlardan daha yüksek ve ekonomik verim elde etmeyi sağlayacak teknoloji ve

uygulamaları,

Damızlık : Yetiştirildiği ülkede veya yörede ırkına veya tipine özgü özellikleri gösteren yüksek verimli,

hastalıklardan arî, damızlık belgesi veya saf ırk sertifikası bulunan hayvanları,

Damızlık işletmesi : Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,

Damızlık sertifikası : Ana ve babası bilinen, ancak cetlerinin verim kayıtları bilinmeyen damızlık

hayvanlara Bakanlıkça veya yetki verilen kuruluşlarca verilen belgeyi,

Damızlık belgesi : Pedigri belgeleri bulunan damızlıklardan Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikteki

kriterlere uygunluğu Bakanlıkça onaylanan belgeyi,

Birlik : Hayvancılık konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama

amaçlı kurulan birlikleri,

Sunî tohumlama : Uygun tohumlama zamanında olduğu belirlenen dişi hayvanların genital kanallarına

spermaların hijyenik koşullarda nakledilmesini,

Embriyo transferi : Sağlıklı ve yüksek verimli dişilerden elde edilen embriyoların taze veya

dondurularak uygun dönemdeki dişi hayvanların döl yatağına uygun teknik ve hijyenik koşullarda aktarımını,

Genetik kopyalama : Damızlık hayvanlara ait bir genomdan biyoteknolojik yöntemler kullanılarak onun

tüm genotipik özelliklerini taşıyan bir canlının elde edilmesini,

Sperma : Sağlıklı ve damızlık niteliği taşıyan erkek hayvanlardan belirli yöntemlerle alınan ejekülatların

spermatolojik muayeneleri yapıldıktan sonra taze ya da dondurulmuş sperma porsiyonlarını,

Döl kontrolü (Progeny testing) : Soy kütüğü ve verim kayıtlarının düzenli tutulduğu, yeterli teknik alt

yapı, uzman personel ve hayvan varlığına sahip kuruluşlar tarafından yürütülen ve damızlıkları döllerinin

verimlerine göre seçmeyi sağlayan uygulamaları,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hayvan Islahı

Islah çalışması

Madde 4 – Her türden hayvanın ıslahı ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılması

hususunda tedbirler almaya Bakanlık yetkilidir.

Islah, yetiştirme ve pazarlama amacı ile tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi kooperatif

nitelikli birlikler kurulabilir. Bu birlikler merkez birliği şeklinde örgütlenebilirler. Birlikler ihtiyaç duyulan

yerlerde şubeler açarak çalışabilir.

Birliklerin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan oluşur. Bu Kanuna göre

kurulan birlikler 24.4.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatiflere sağlanan

her türlü vergi ve harç muafiyetinden aynı koşullarla yararlanırlar. Birliklerin kuruluş, görev ve çalışma usulleri

Bakanlıkça hazırlanan yönetmeliklerle düzenlenir. Birlikler asli görevlerini yürütmek üzere gerektiğinde

ihtiyaçları olan teknik ve sağlık elemanı çalıştırırlar.

7869

Ülkede hayvansal üretimi ve hayvan ıslahı çalışmalarını yönlendirecek kararlar almak, merkez birlikleri

ve ıslah faaliyetlerinde bulunan özel sektör arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, merkez birliklerine yol

gösterici faaliyetlerde bulunmak üzere Hayvan Islahı Millî Komitesi kurulur. Hayvan Islahı Millî Komitesinin

kuruluş ve işleyiş esasları Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Bakanlık; birliklere teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve eğitim konusunda gerektiğinde aynî ve nakdî

destek sağlar, birliklerin personel ve tesislerinden yararlanma talebinde bulunabilir. Birlikler Bakanlığın gözetim

ve denetimine tabidir.

Damızlık belgesi

Madde 5 – Soy kütüğüne kayıtlı, pedigri bilgileri bulunan ve Bakanlıkça veya Bakanlık ve damızlık

yetiştirici birlikleri üst örgütlerince birlikte belirlenen kriterlere uygun damızlıklara damızlık belgesi, pedigri

kayıtları olmayan fakat ana ve babası bilinen hayvanlara Bakanlık taşra kuruluşları ile yetiştirici birliklerinin

ortaklaşa kuracakları komisyonların belirleyeceği kriterlere uygun olan hayvanlara damızlık sertifikası verilir.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ferdi, kanatlı hayvanlar için sürü, arı ve ipekböceği için koloni,

suda yetiştirilen hayvanlar için ferdi veya sürü bazında damızlık belgesi veya damızlık sertifikası verilir.

Sunî ve tabiî tohumlamada kullanılan erkek damızlıklar ile erkek damızlıklara ebeveyn olacak dişiler,

döl kontrolü ve embriyo transferinde kullanılacak hayvanların hastalıklar yönünden il müdürlüklerince kurulacak

komisyonlarca Bakanlıkça hazırlanan yönetmeliklere uygun muayene ve kontrollerinin yapılması mecburidir.

Genetik kusurlu ve yetiştirme yönünden hastalıklı olanların damızlık belgeleri Bakanlıkça iptal edilir ve damızlık

olarak kullanılmalarına izin verilmez.

Amaç dışı kullanma yasağı

Madde 6 – Damızlık belgesi ve soy kütüğü kaydı bulunan ve yetiştirmede kullanılan hayvanlar damızlık

özelliğini sürdürdüğü sürece amacı dışında kullanılamaz. Bu hayvanlar gerektiğinde illerde kurulan komisyon

marifetiyle bedeli ödenmek üzere Bakanlıkça satın alınır.

Soy kütüğüne kayıt

Madde 7 – Soy kütüğü kayıtları Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetki verilmesi halinde ırk veya tür

bazında her ilde yetki verilen bir kuruluşça veya üst örgütlerince tutulur. Hayvanlarını soy kütüğüne kayıt

ettirmek isteyen her yetiştirici, soy kütüğü çalışmalarını yürüten kuruluşa müracaat eder. Bakanlık tarafından

belirlenen kriterlere uygun görülen hayvanlar bu kuruluşlarca soy kütüğüne kayıt edilirler. Soy kütüğüne kayıt

edilen hayvanlara soy kütüğü kayıt numarası ve pedigri belgesi verilir. Bilgi ve belgeleri eksik olan hayvanların

soy kütüğü kaydı yapılmaz. Bakanlıkça uygun görülenler için ön soy kütüğü açılır ve kayıtları yapılır. Soy

kütüğüne kayıtlı hayvanlardan belirlenen kriterlere uygun olanlara damızlık belgesi verilir.

Ancak, Türkiye’de doğan ana ve babası belirli olan, cetlerinin verim kayıtları olmayan hayvanlar,

Bakanlık taşra kuruluşları ile yetiştirici birliklerinin ortaklaşa kuracakları komisyon kararı ile mensubu olduğu

ırkın özelliklerini taşıyorsa soy kütüğüne kayıt edilir. Komisyon kararları Bakanlık onayı ile kesinleşir. Bu

hayvanlara, Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetki verilmesi halinde ırk veya tür bazında her ilde yetki verilen bir

kuruluşça veya üst örgütlerince 5 inci maddedeki esaslara uygun olarak damızlık sertifikası verilir.

Soy kütüğüne kayıt edilip damızlık belgesi verilen damızlık hayvanlardan, lüzum görüldüğünde;

Bakanlıkça görevlendirilecek uzman heyetçe yapılacak muayenelerinde safkan olmadıkları veya damızlık

özelliklerini kaybetmiş oldukları anlaşılanların soy kütüğü kayıtları iptal edilerek damızlık belgeleri geri alınır.

Bu hayvanlardan doğacak yavrulara damızlık belgesi verilmez.

7870

Hayvan sahibinin, ölen hayvanına ait damızlık belgesini ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde iade

etmesi ve hayvanın başka bir şahsa satılması halinde satış tarihinden itibaren bir ay içinde alıcı şahıs tarafından

değişikliğin soy kütüğüne ve pedigrisine işletilmesi mecburidir.

Safkan Arap ve safkan İngiliz atların soy kütüğü kayıtları Bakanlıkça, diğer at ırklarının kayıtları ise

Bakanlıkça veya Bakanlık denetiminde yetki verilen diğer kuruluşlarca tutulur ve pedigrileri verilir. Soy kütüğü

kayıtlarının tutulmasına ve pedigrilerinin verilmesine dair esas ve usuller bir yönetmelikle düzenlenir.

Türkiye soy kütüklerine kayıtlı ve pedigrili safkan Arap veya İngiliz ana ve babadan Türkiye’de doğan

kendi ırk vasıflarını haiz tayların, doğum gününden itibaren üç ay içinde, yabancı ülkelerden ithal edilen safkan

Arap ve safkan İngiliz atların gümrük girişlerinden itibaren iki ay içinde soy kütüğüne kaydedilmesi, Bakanlık il

veya ilçe müdürlüklerine müracaat edilerek, yönetmelikte belirtilecek evraklarının teslimi ve muayene ettirilmesi

şarttır.

Gebe olarak ithal edilen safkan kısrakların, kendi ırkından bir aygırla tohumlandığını gösteren menşe

ülke yetkili makamlarınca verilmiş bir aşım sertifikası istenir. Safkan olmayan atlar, kastre edilmiş aygırlar, soy

kütüğüne kayıt edilmemiş safkan Arap ve İngiliz ana ve babadan doğan fakat iyi gelişmemiş, ileride kendi

ırkının gelişimini göstermeyeceği anlaşılan taylar ile yönetmelikte belirtilecek şartları haiz olmayan halk elindeki

aygırlardan elde edilen taylar soy kütüğüne kayıt edilmez ve bunlara pedigri verilmez.

Soy kütüğüne kayıt edilip pedigrisi verilen atlardan, lüzum görüldüğünde Bakanlıkça görevlendirilen

uzman heyetçe kan grubu ve/veya DNA testleri muayene raporu da dikkate alınarak yapılan muayenelerinde

safkan olmadıkları veya kan grubu yönünden ana-baba kan grubuna uygunluk gösterse dahi morfolojik yönden

kendi ırk vasıflarını göstermediği tespit edilenlerin soy kütüğü kayıtları iptal edilir ve pedigrileri geri alınır. Bu

hayvanların taylarına pedigri verilmez. Tespite ilişkin karar Bakanlığın tasdiki ile kesinleşir.

Soy kütüğüne kayıtlı atların sahip değişiklikleri bir ay, don değişiklikleri oniki ay içinde ilgili

makamlara bildirilerek pedigrilerine işletilir. Ölen atların pedigrilerinin iki ay içinde iade edilmesi şarttır.

Köy damızlıkları

Madde 8 – Hayvan ırklarının ıslahı amacıyla, Bakanlıkça tespit edilen yörelerde köylere ariyet olarak

tahsis edilecek yüksek verimli aygır, boğa, koç ve tekelerin temini ile sergi ve teşvik müsabakaları için Bakanlık

ve il özel idare bütçelerine; ayrıca bu hayvanların bakım ve beslenme masraflarının karşılanması ve mahalli at

yarışı ikramiyeleri için de il özel idare bütçelerine yeterli ödenek konulur.

Damızlıkların köylere devri

Madde 9 – Damızlıkta kullanılmak üzere köylere ariyet olarak verilen aygır, boğa, koç ve tekelerin;

veriliş tarihinden itibaren bir yıl müddetle bakım, beslenme ve kullanılmasının usulüne uygun olarak

yapıldığının tespitinden sonra talepleri halinde, damızlıklar bir protokolle bu köylerin mülkiyetine geçirilir.

Köylere ıslah amacı ile ariyet olarak verilen damızlık aygır, boğa, koç ve tekelerin; bakım ve beslenme

ihmal ve noksanından dolayı öldüklerinin veya aynı sebeplerle damızlık vasfını kaybettiklerinin 7 nci maddede

belirtilen uzman heyet tarafından tespiti halinde damızlıkların, teşkil edilecek kıymet takdiri komisyonlarınca

belirlenecek bedeli, ihtiyar heyetine tazmin ettirilir. Tazmin edilen bedel, damızlıkların tedarikinde kullanılan

tahsisatın kaynağına göre irat kaydolunur.

7871

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tohumlama ve Embriyo Transferi ve Döl Kontrolü

Tabiî tohumlama, sunî tohumlama ve embriyo transferi

Madde 10 – Lüzumlu bölgelerde suni tohumlama yaptırmaya, bu maksatla gereken yerlerde ihtisas

kursu açmaya, suni tohumlama laboratuvar ve durakları kurmaya, kurdurmaya ve gerekli her türlü tedbiri

almaya, damızlığa elverişli olmayan sığır ve manda boğalarını, koçları, tekeleri, at ve merkep aygırlarını iğdiş

ettirmeye ve enemeye Bakanlık yetkilidir.

Hayvan ırklarının ıslahı amacı ile tabiî tohumlama, sunî tohumlama, embriyo transferi, döl kontrolü ve

yetiştirmeye yönelik biyoteknolojik faaliyetler; kamu kurum ve kuruluşları ile sunî tohumlama yapmak üzere

Bakanlıktan izin alan gerçek ve tüzel kişiler tarafından ücret mukabili yapılır.

Bakanlık ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak tabiî tohumlama, sunî tohumlama ve embriyo

transferinin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

Ticarî amaçla tohumlama ve embriyo transferi

Madde 11 – Gerçek ve tüzel kişilerin tabiî tohumlama, sunî tohumlama, embriyo transferi, genetik

kopyalama ve diğer biyoteknolojik faaliyetleri yapmaları, bu maksatla sperma ve embriyo üretim merkezi,

laboratuvar ve müessese kurmaları, sperma ve embriyo üretme ve satmaları, bulundurmaları, taşımaları, ithal ve

ihraç etmeleri; serbest veteriner hekimlerin hayvan sağlığında kullanılan ilaç ve müstahzarları

muayenehanelerinde ve kliniklerinde bulundurmaları, taşımaları ve satmaları Bakanlığın iznine ve kontrolüne

tabidir.

Sunî tohumlama ve embriyo transferi primi

Madde 12 – Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan sunî tohumlama veya

embriyo transferi tatbikatında fiilen sunî tohumlama veya embriyo transferi yaparak, tespit edilecek sayı ve

oranlar üzerinde gebelik sağlayanlara, her gebelik için, alınan ücretin % 60’ını geçmemek üzere prim ödenebilir.

Ancak, bu şekilde yapılacak ödemenin yıllık tutarı, ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru aylığının brüt

tutarının kalkınmada öncelikli yörelerde altı katını, diğer yörelerde dört katını geçemez. Bu ödemeler damga

vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir.

Prim ödemelerine ilişkin usul ve esasları ile her gebelik için ödenecek prim miktarı ve bölge farkları da

dikkate alınmak sureti ile bu primin aylık azami tutarı Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak

bir yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İthalat ve İhracat, Gen Kaynaklarının Korunması, Yeni Irkların Tescili

İthalat ve ihracat

Madde 13 – Her türlü damızlık hayvan, sperma, ovum, embriyo, damızlık yumurta, larva, ipek böceği

tohumu ve biyolojik materyalin ithalinde, Bakanlıkça tespit edilecek sağlık şartlarına ve teknik şartlara uyulması

ve kontrol belgesi alınması mecburidir.

Türkiye soy kütüklerine kayıtlı safkan atlar, Ankara keçisi, Türkiye’ye özgü ve diğer damızlık hayvanlar

ile bunların sperma ve embriyolarının ihracı Bakanlığın iznine tabi olup ihraçla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça

belirlenir.

7872

Gen kaynaklarının korunması

Madde 14 – Gen kaynaklarının korunması amacıyla hayvan tür ve ırkları için Bakanlık gerekli tedbirleri

almakla yükümlüdür.

Yeni ırkların tescili

Madde 15 – Islah edilen, ortaya çıkarılan veya geliştirilen yeni ve farklı hayvan ırkları, hatları ve

hibritleri, Bakanlık tarafından oluşturulacak ve çalışma esasları belirlenecek Irk Tescil Komitesi tarafından tescil

edilir.

Tescil edilen hayvan ırklarının sınai mülkiyet hakları, bunları ıslah eden veya bulup geliştiren gerçek ve

tüzel kişilere veya onların kanuni haleflerine aittir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ceza Hükümleri

Muayene ettirmeme ve belgesiz damızlık kullanma

Madde 16 – Sunî ve tabiî tohumlamada kullanılan ve damızlık belgesi bulunan erkek damızlıklarını,

hastalık ve damızlık özellikleri bakımından Bakanlıkça belirlenen yönetmelik gereğince muayene ettirmeyenler

ile belgesiz damızlık kullananlar, altmış milyon liradan ikiyüz milyon liraya kadar ağır para cezası ile

cezalandırılır.

Evrakta tahrifat

Madde 17 – Safkan Arap ve safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için yönetmeliğe göre

verilmesi gereken evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek

kullananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 6 ncı babındaki hükümler uygulanır.

Soy kütüğüne giren damızlık hayvanlar ile safkan Arap ve safkan İngiliz atları hakkında gerçeğe

uymayan evrak tanzim edenler veya başka bir hayvana ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve hayvanın

eşkali üzerinde değişiklik yapanlar, bir aydan altı aya kadar hapis ve yüz milyon liradan ikiyüz elli milyon liraya

kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Mahkumiyet halinde söz konusu hayvanların soy kütüğünden kayıtları

silinir, pedigrileri iptal edilerek geri alınır.

Amaç dışı kullanma ve eşkal değişikliğini bildirmeme

Madde 18 – 6 ncı maddeye aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne kayıtlı damızlıkların, safkan Arap ve

safkan İngiliz atlarının ölmeleri halinde pedigrilerini 7 nci maddedeki süreler içinde geri vermeyen veya sahip ve

don değişikliğini bildirmeyen ve pedigrisine işletmeyen hayvan sahipleri, altmış milyon liradan bir milyar liraya

kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Mahkûmiyet halinde söz konusu hayvanların soy kütüğünden kaydı silinir ve pedigrileri iptal edilerek

geri alınır.

İzinsiz faaliyette bulunma

Madde 19 – Bakanlıktan izin almadan suni tohumlama ve embriyo transferi faaliyetinde bulunanlar

veya aynı maksatla sperma üretimi merkezi ve embriyo transfer laboratuvarı kuranlar veya sperma ve embriyo

satanlar beşyüz milyon liradan iki milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve bunların faaliyetlerine

son verilir.

7873

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelik

Madde 20 – Her türlü hayvan ıslahı çalışmalarına ilişkin usul ve esasları, soy kütüğü kayıtlarının

tutulması veya tutturulması esasları ile tescil işlemleri, damızlıkların köylere devri, tabiî ve sunî tohumlama ve

embriyo transferi uygulama usulleri ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, bu Kanunun yayımı

tarihinden itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan kanunlar

Madde 21 – 7.6.1926 tarihli ve 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu ile 11 Nisan 1334 tarihli Damızlık

Tiftik Keçilerinin Harice Men’i İhraç ve Teksiri Adadı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, 904 sayılı

Islahı Hayvanat Kanununa göre çıkarılan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin

uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 22 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/kanun_son/TKB_Kanunlar/HAYVAN%20ISLAHI%20KANUNU.pdf