FANDOMHayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

R.Gazetede Yayın.Tarih : 26.04.2001/24384

Kanun No. 4648 Kabul Tarihi : 19.4.2001

Madde 1. — 8.5.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 7 nci

maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kaçak olarak yurda girdiği tespit edilen hayvan ve hayvan maddelerinden Hükümet veteriner

hekimi tarafından sağlıklı olduğu tespit edilenler usulüne uygun olarak satılmak üzere Maliye

Bakanlığının ilgili mahallî teşkilâtına teslim olunur. Hükümet veteriner hekimi tarafından hastalıklı

olduğu tespit edilenler ise tazminatsız olarak imha edilir.

Yabancı bir ülkede hayvan hastalığı çıkması durumunda, hastalığın türüne göre, bu ülkenin

tamamından veya bir bölgesinden bulaşmaya vasıta olabilecek canlı hayvanlar ile hayvan

maddelerinin ithalatı, transit geçişi Bakanlıkça yasaklanabilir. İthalat yasağının kapsamı yabancı

ülkedeki hayvan hastalığının seyrine göre daraltılabilir veya genişletilebilir. İthalat ve transit yasağının

konulmasında Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisinin hastalık bildirim bültenleri veya yabancı ülke dış

temsilciliklerimizin hastalık bildirimleri esas alınır.

Madde 2. — 3285 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar birinci ve ikinci fıkra

olarak eklenmiştir.

Hayvan nakliyeciliği yapanlar Bakanlığa bildirimde bulunmak, Bakanlıkça belirlenen şartları haiz

nakil vasıtaları ile hayvan ve hayvan maddelerini nakletmek mecburiyetindedir.

Hayvan nakliyeciliği yapanlara ait bildirimler ve bunlara verilecek belgeler ile nakil vasıtalarının

haiz olacakları şartlar ve nakil şartları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 3. — 3285 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "otuz bin liradan

üçyüz bin liraya" ibaresi "yüzelli milyon liradan iki milyar liraya" olarak değiştirilmiştir.

Madde 4. — 3285 sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 47. — Bu Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası ile 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası

hükümleri saklı kalmak şartıyla;

a) Hayvan park, pazar ve panayırlarından başka yerlerde canlı hayvan satanlara ikiyüz elli milyon

lira,

b) 22 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık

raporsuz olup menşei ile menşeinde salgın hastalık olmadığı tespit edilen hayvanları naklederken

veya naklettirirken 23 üncü maddede belirtilen görevliler tarafından yakalanan veya ele geçirilen

hayvan sahiplerine yedi yüz elli milyon lira,

c) Menşei tespit edilemeyen veya menşeinde salgın hastalık tespit edilen hayvanlardan 22 nci

maddenin dördüncü fıkrasına göre alıkonularak masrafları hayvan sahipleri tarafından karşılanmak

üzere karantinaya alınan ve karantina sonunda hastalıksız olduğu anlaşıldığı için veteriner sağlık

raporu verilerek serbest bırakılan hayvan sahiplerine bir milyar lira,

d) Veteriner sağlık raporsuz sevk edildikleri ve menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılan ve 22

nci maddenin dördüncü fıkrasına göre veteriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılan hayvan

maddelerinin sahiplerine beş yüz milyon lira,

e) Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların kesiminin yapıldığı

mezbaha, kombina ve kesim yerlerinin sahiplerine iki milyar lira,

f) Menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu olmayan hayvan ve hayvan maddelerini

taşıyan nakil vasıtaları üç ay süre ile trafikten men edilerek nakil vasıtalarının sahiplerine beş yüz

milyon lira,

İdarî para cezası verilir.

Ayrıca hayvan ve hayvan maddelerini, Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygun olmayan

vasıtalarla ve uygun olmayan şekilde taşıyanların nakil vasıtaları bir ay süre ile trafikten men edilir.

Para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar

ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden

itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz idarece verilen cezanın

yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zarurî görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en

kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen cezalar kesindir. Söz konusu ceza onbeş gün

içerisinde ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığı ilgili birimlerince tahsil olunur.

Madde 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/kanun_son/TKB_Kanunlar/hayvan_sagligi_ve_zabitasi_kanununda_degisiklik_yapilmasi_hk_kanun.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.