HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN[düzenle | kaynağı değiştir]

Kanun Numarası: 4059

Kabul Tarihi: 09/12/1994

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/12/1994

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22147

BİRİNCİ KISIM : HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞININ AMAÇ, ANA HİZMET BİRİMLERİ, GÖREV VE TEŞKİLATLARI İLE MÜSTEŞARLARI

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu iktisadi teşebbüsleri ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesi, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemlerin yapılması, bankacılık ve sermaye piyasası, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, sigorta sektörü ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetler ile yatırım ve yatırım teşvik faaliyetlerini düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek amacıyla Hazine Müsteşarlığının, dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesini teminen Dış Ticaret Müsteşarlığının, kurulmalarına ve teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir. Müsteşarlıklar; Başbakana bağlı olup, Başbakan, Müsteşarlıkların yönetimi ile ilgili yetkilerini bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. Müsteşarlıklar, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur. Hazine Müsteşarlığının ana hizmet birimleri, Kamu Finansmanı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Dış Ekonomik İlişkiler, Banka ve Kambiyo, Sigortacılık, Yabancı Sermaye, Teşvik ve Uygulama ile Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüklerinden müteşekkil olmak üzere sekiz Genel Müdürlükten; Dış Ticaret Müsteşarlığının ana hizmet birimleri ise İhracat, İthalat, Anlaşmalar, Avrupa Birliği, Serbest Bölgeler, Dış Ticarette Standardizasyon ile Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüklerinden müteşekkil olmak üzere yedi Genel Müdürlükten meydana gelir.

Madde 2 - Hazine Müsteşarlığı ana hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün görevleri; hazine işlemlerini yürütmek, Devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak, Devletin genel bütçe ile ilgili yurt dışı ödemelerini yapmak, iç ödemeler ve dış ödemeler saymanlıkları kurmak ve yönetmek, Devlete ait para, kıymetli maden ve değerleri muhafaza etmek, yönetmek ve nemalandırmak, kamu borç portföyü, Hazine garantileri ve Hazine alacakları ile ilgili her türlü analiz ve risk değerlendirmesini yapmak, ilgili diğer Müsteşarlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma politika, ilke ve stratejilerini belirlemek, uzun vadeli ve yıllık borçlanma programlarını hazırlamak, risk yönetimi kapsamında alınacak tedbirleri tespit etmek, uygulamayı değerlendirmek ve raporlamak, Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, Devlet borçlarının yönetimine ilişkin olarak her türlü iç borçlanmanın hazırlık, akit, ihraç ve dış borçlanma da dahil olmak üzere ödeme, erken ödeme, kayıt işlemlerini yürütmek ve Devletçe verilen faiz ve ikrazata ilişkin işlemleri yapmak, Hazinenin iç ve dış borç garantisi verdiği konulara ilişkin olarak garantinin yerine getirilmesine yönelik ödemeleri borç idaresi altında yapmak ve bu amaçla Devlet Borçları Saymanlığı kurmak ve yönetmek, borç yönetiminin hesabını tutmak, Türkiye'nin dış borç veri tabanını oluşturmak, bu amaçla dış borç kütüğü tutmak, muhtelif kanun ve diğer mevzuat çerçevesinde hazine garantisi verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek, gerekli kayıtları tutmak, garanti ve devir şartlarını belirlemek, Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak, nakit yönetimini genel ve katma bütçeli idarelerle özel bütçeli kuruluşların, döner sermayeli kuruluşların ve fonların ihtiyaçları ve para politikasının genel hedefleri doğrultusunda yürütmek, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde yerli ve yabancı özel sektörün yatırım ve sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve gayelerine uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri teklif etmek, Kanun, Kanun hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonlarla ilgili genel politikaları belirlemek, para ve bütçe politikalarını dikkate alarak fonlar arasında koordinasyonu temin etmek, fonlar arası aktarmaları koordine etmek, fonların makro ekonomik dengeler içindeki yeri ve önemi ile etkilerini değerlendirmek ve bu konuda önerilerde bulunmak, benzeri nitelikteki işlem ve sektörler için birden fazla fondan kaynak tahsisini önleyici çalışmalar yapmak ve teklifte bulunmak, yeni kurulacak fonlarla ilgili görüş bildirmek, fonların yeniden yapılandırılmaları, tasfiye veya birleştirilmelerine ilişkin çalışmaları yapmak ve bu konuda ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, madeni para ve hatıra para basımını planlamak ve bu amaçla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile ilişkileri yürütmek ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünün görevleri; hazine pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak, Hazine ile kamu iktisadi teşebbüsleri ilişkisini kurmak, bu kuruluşların Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşünü alarak yıllık genel yatırım ve finansman programlarını hazırlamak ve Bakanlar Kurulunun onayına sunmak, uygulamasını izlemek ve yıl içinde ortaya çıkacak gelişmelere göre programda gerekli değişiklikleri yapmak, kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini takip etmek, kamu iktisadi teşebbüslerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak veya özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla küçültülmesini, bölünmesini veya birleştirilmesini, kısmen veya tamamen, sürekli veya süresiz olarak faaliyetlerinin durdurulmasını, kapatılmasını veya tasfiyesini, istihdam yapısının düzenlenmesini, organizasyon yapısının değiştirilmesini de kapsayan yeniden yapılandırmaya yönelik olarak Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve diğer yetkili organlarca verilen görevlere ilişkin her türlü işlemleri yapmak, tarımsal destekleme politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, Petrol Kanunu ile ilgili olarak vergi hükümleri dışındaki mali hükümlerin uygulanmasını sağlamak, sosyal güvenlik sisteminin finansmanına ilişkin olarak Müsteşarlık faaliyet alanına giren konularda çalışmalar ve uygulamalar yapmak ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
c) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri; 15/07/1969 Tarih ve 1173 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde; milletlerarası ekonomik işbirliğine taalluk eden her türlü dış kamu borçlanmalarının hazırlık, akit, kefalet ve garanti işlemlerini yürütmek ve dış kamu borçlarına müncer olacak müzakere ve muhaberatı yapmak, sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür yardımları dışındaki dış yardımların kullanılmasına, bu borç ve dış yardımlara ait mukavele ve anlaşmaların uygulanmasına ilişkin olarak ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü temas, müzakere ve gerekli işlemleri bu konularla ilgili olarak yabancı devlet ve milletlerarası ekonomik ve mali kuruluşlar ve bunların temsilcilik ve temsilcileriyle mali ve ekonomik konularda temas ve müzakereler de bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti adına, yabancı devletler, uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar, banka ve fonlarda ülkemizi temsil etmek, bu kuruluşlarla ve bunların temsilcilik ve temsilcileri ile ekonomik ve mali konularda temas ve müzakerelerde bulunmak ve uluslararası anlaşmalara imza koymak, sözkonusu anlaşmalara ilişkin her türlü işlemi yürütmek, Türkiye'nin yabancı ülkelere yapacağı yardımlara ilişkin politikaları tespit etmek ve gerektiğinde bunlara finansal katkıda bulunmak, uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlara üyelik ve temsil ilişkilerini düzenlemektir. Bu kuruluşlara katılım paylarını ödemek için her türlü işlemi yapmak ve gerektiğinde Devlet adına sermaye katkısını karşılamak için taahhüt senedi vermek, uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlar tarafından yürütülen teknik yardımın koordinasyonunu yürütmek, yıllık programlar çerçevesinde ödemeler dengesi gerçekleşme ve tahminlerini hazırlamak, değerlendirmek ve ekonomik tahliller yapmak, finansmanı dış kredilerle sağlanan projelerle ilgili ithalata ilişkin izinleri vermek, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkelerle, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile mali piyasalardan borçlu veya garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemlerini yürütmek, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler ve bu ülkelerdeki kuruluşlardan hibe almak ve vermek konusuna ilişkin işlemleri yürütmek, bu ülkelerle ve bu ülkelerin kurum ve kuruluşları ile ekonomik ve mali konulara ilişkin anlaşmalar yapmak, bu işlemlerle ilgili ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü temas ve müzakereleri yürütmek, esas ve şartları belirlemek, uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman araçlarını kullanmak suretiyle dış borç yükünü hafifletici her türlü işlemi yapmak, ileri teknoloji gerektiren temel alt yapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile gerçekleştirilmesi için, ilgili kanunlarda belirtilen çerçevede garanti vermek ve buna ilişkin işlemler yapmak ve bu projelerle ilgili hazırlık ve akit çalışmalarına katılmak, Avrupa Birliği ile ilişkilerin koordinasyonuna katılmak ve bu konuda Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren çalışmaları yapmak, ekonomik ve mali entegrasyona ilişkin politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, gümrük birliğinin ekonomik ve mali etkilerini değerlendirmek, ekonomik ve mali mevzuatın uyumlandırılması çalışmalarını yapmak, Avrupa Birliği ve Birliğin kurum ve kuruluşları ile borç ve hibe sağlanmasına ilişkin her türlü temas ve müzakereleri yürütmek ve bunlara ilişkin anlaşmaları imzalamak, Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren Avrupa Birliği ile ilgili konularda diğer Bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, Müsteşarlığın görev alanına giren iç ve dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
d) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün görevleri; bankacılık, sermaye piyasası, menkul kıymetler borsaları, kambiyo borsaları, ödünç para verme işleri, finansal kiralama ve mali sektör ile ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek, kambiyo politikalarına ilişkin esasları düzenlemek, Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatını hazırlamak, uygulamak, denetimini sağlamak ve ilgili kuruluşlarca uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek, mali sektöre ilişkin iç ve dış gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlandırılması çalışmalarını yürütmek, kambiyo politikalarının uygulanması ve mali sektör ile ilgili konularda Müsteşarlık ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İlişkilerini kurmak, Sermaye Piyasası Kurulu, menkul kıymetler borsaları ve mali sektörün diğer kurumlarının Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık ile ilişkilerini düzenlemek, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev alanına giren uygulamaları yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek ve müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
e) Sigortacılık Genel Müdürlüğünün görevleri; 30/12/1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Murakebe Kanunu ve 01/08/1927 tarih ve 1160 sayılı Mükerrer Sigorta İnhisarı Hakkında Kanun ile 09/07/1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun, 18/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun, 19/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanununun sigortacılıkla ilgili bölümleri ile diğer kanunların sigortacılıkla ilgili hükümlerinin ve bunların ek ve değişikliklerinin ve verdiği görevleri yürütmek, sigortacılıkla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek, yönlendirmek ve bu mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlandırılması çalışmalarını yürütmek, ülke sigortacılığının gelişmesi ve sigortalıların korunması için tedbirler almak, bu tedbirleri bizzat uygulamak veya ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
f) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün görevleri; kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen gerekli katkıların sağlanmasını ve yönlendirilmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlamak, 18 Ocak 1954 tarih ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde belirtilen işleri yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarına ilişkin hizmetleri ve müzakereleri yürütmek, yatırımları teşvik mevzuatı çerçevesinde yabancı sermayeli yatırım projelerini yurt dışı yatırımları ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini değerlendirerek uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, teşvik belgesi şart ve niteliklerine uygun olarak gerçekleşen yabancı sermayeli yatırımlarla ilgili kapatma işlemlerini yapmak, teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davranan yatırımcılara gerekli müeyyideleri uygulamak, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren ve ilgili mevzuatla yatırım ve hizmetlerin kısmen veya tamamen yerli ve/veya yabancı şirketler vasıtasıyla Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon ve koordinasyonu yapmak, yabancı sermayeli yatırımları mahallinde tetkik etmek ve değerlendirmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
g) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri; kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde yatırımların ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, yatırımları teşvik mevzuatı çerçevesinde yatırım projelerini değerlendirerek uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, teşvik tedbirlerini uygulamakla görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek,"Yatırım Teşvik Belgesi" şart ve niteliklerine uygun olarak gerçekleşen yatırımlarla ilgili kapatma işlemlerini yapmak, yatırım teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davranan yatırımcılara gerekli müeyyideleri uygulamak, yatırım teşvik tedbirlerinin uygulanması ile ilgili olarak mevzuat ile verilen görevleri yapmak, yatırımları mahallinde tetkik etmek, değerlendirmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
h) Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğünün görevleri; Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeleri izlemek, ekonomik ve mali analizler yapmak ve değerlendirme raporları hazırlamak, Türkiye ekonomisiyle ilgili anketler yapmak, derlenmiş bilgi ve istatistikleri değerlendirmek, orta ve uzun vadeli alternatif makro ekonomik politikalar geliştirmek ve önermek, bu konularda birimler arasında koordinasyonu sağlamak, Müsteşarlığın araştırma programını birimlerin ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturmak ve bu araştırma programını gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde uygulamak, bilgilerin daha hızlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmasını teminen Ekonomik Bilgi Merkezi kurmak ve çalışma esaslarını belirlemek, Bilgi İşlem Merkezini yönetmek, bilgi depolamak, Müsteşarlığın daha etkin ve verimli çalışmasını temin amacıyla organizasyon ve çalışma usulleri konularında önerilerde bulunmak, personel için ihtiyaç duyulan yurt içi ve yurt dışı seminer ve kısa süreli eğitim faaliyetlerini koordine etmek, kalkınma planları, yıllık programlar, izleme kararları ve icra planlarını teşkilatça uygulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu sağlamak, yayın ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.

Madde 3 - Dış Ticaret Müsteşarlığı ana hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:

a) İhracat Genel Müdürlüğünün görevleri; ihracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ihracata ilişkin politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek, uygulamalarla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumların ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek, ihracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak, madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak, ihracatın madde ve ülke bazında geliştirilmesi imkanlarını ve bu imkanlardan azami döviz gelirleri sağlama yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmak, İhracat Rejim Kararı da dahil olmak üzere, ihracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak, ihracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek, ihracata konu tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkları yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, ihracata yönelik krediler ve diğer devlet yardımları ile ilgili olarak madde ve ülke politikalarına ilişkin esasları belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek, ihraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek, İhracatçı Birlikleri ve üst kuruluşlarının çalışma esaslarını düzenlemek ve izlemek, çalışmalarına yardımcı olmak, ülke ihracatının geliştirilmesini teminen ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konferans, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek, yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak, kıyı ve sınır ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak, kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngörülen ihracatı teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, ihracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde ihracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri "İhracatı Teşvik Belgesi"ne bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, ihracatı teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
b) İthalat Genel Müdürlüğünün görevleri; İthalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek ve anılan kurumların ithalata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek, İthalat Rejim Kararları da dahil olmak üzere ithalata dair mevzuatı hazırlamak, madde politikalarını teklif etmek, uygulamak, ithalatla ilgili izinleri vermek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, iç piyasa ve sanayinin ihtiyaçlarını iç ve dış ekonomik gelişmeleri dikkate alarak izlemek ve ithal mallarına uygulanacak mali yüklere ilişkin hazırlıkları incelemek, yürütmek ve uygulanmasını sağlamak, ithal malların dünya piyasalarına uygun olarak ithalini sağlayıcı tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, İthalatçı Birlikleri ve üst kuruluşların çalışma esaslarını düzenlemek ve izlemek, çalışmalarına yardımcı olmak, ithalatla ilgili belgeler vermek, ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarların ithalatla ilgili işlemlerini düzenlemek ve yürütmek, 14/06/1989 tarih ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun verdiği görevleri yerine getirmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
c) Anlaşmalar Genel Müdürlüğünün görevleri; kalkınma planları ve genel ekonomik politikalar çerçevesinde, iki taraflı ticaret ve iki taraflı ticaret, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ile çok taraflı ticaret anlaşmalarını gerektiğinde ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, milletlerarası veya bölgesel ticari işbirliği anlaşmaları ve protokollerine ilişkin hazırlık çalışmalarını ve müzakerelerini yürütmek, iki taraflı ekonomik işbirliği ve ticaret anlaşmaları ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının uygulanması ile ilgili mevzuatı hazırlamak, yürürlüğe koymak ve uygulamak, ülkemiz ile "Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması" bulunmayan ülkelerle ticari işbirliğini düzenlemek ve bu faaliyetin gerektirdiği işbirliğini sağlamak, Türk Devletleri ile ticari ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordine edilmesi faaliyetlerini yürütmek, Türk Devletleri ile yapılacak iki taraflı ticaret ve iki taraflı ticaret, sınai, teknik işbirliği anlaşmalarını gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla koordineli olarak hazırlamak ve bunlara ilişkin müzakereleri yürütmek ve ilgili Bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev alanına giren uygulamaları yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek, Müsteşarlığın görev alanına giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
d) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri; Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, Avrupa Birliğine yönelik olarak Hükümetçe belirlenen amaçlar çerçevesinde tespiti, ekonomik ve ticari ilişkilerde kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak politikaların saptanması için gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak, öneriler hazırlamak, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması ile bu Anlaşmaya Ek Anlaşma veya Protokollerdeki Müsteşarlığın görev alanına giren konular ile ilgili uygulamanın yürütülmesini sağlamak, Avrupa Birliğinin ortak ticaret politikası çerçevesinde üçüncü ülkeler ile akdettiği anlaşmalara paralel olarak akdedilecek ticari anlaşmalara ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmek, Avrupa Birliği konuları ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren hususlarda Müsteşarlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu konularda diğer Bakanlık ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Birlik kurum ve organları ile gerekli temas ve toplantıları yapmak, Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği Türkiye Ortaklık Organlarında alınan kararlarla ilgili olarak gerekli uyum ve uygulama çalışmalarını yerine getirmek, Avrupa Birliği ile ticari konularda yapılmakta olan müzakerelere ilişkin hazırlıkları yürütmek, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilmekte olan gümrük birliğinin ekonomik ve ticari etkilerine ilişkin olarak değerlendirmeler yapmak, bu konulardaki önerileri değerlendirmek, Avrupa Birliği ile hizmet ticareti alanında yapılan müzakerelere ilişkin politikaların genel ticaret politikası ile uyumlu şekilde saptanması için gerekli çalışmaları yürütmek, Müsteşarlık görev ve faaliyet alanına giren konularda mevzuat karşılaştırılması ve yakınlaştırılması konularında gerekli koordinasyonu sağlamak, Avrupa Birliği ile ilişkili Müsteşarlık içi eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
e) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün görevleri; kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 06/06/1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde düzenlemeler yapmak, serbest bölgelerde yapılabilecek üretim, alım - satım, depolama, kiralama, montaj - demontaj, bakım-onarım, kıyı (off - shore) bankacılığı, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama ve diğer faaliyet konularını belirlemek, serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere "Faaliyet Ruhsatı" vermek veya verilmiş belgeleri iptal etmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
f) Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünün görevleri; dış ticarete konu malların standartlaştırılmasını sağlamak, Dış Ticarette Standardizasyon Rejim Kararı da dahil olmak üzere ihracat ve ithalatın kalite ve standartlar yönünden denetlenmesine ait mevzuatı hazırlamak ve uygulamak, Türk Standartlarından gerekli görülenleri, Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakan onayı ile zorunlu uygulamaya koymak ve bu standartların gerektirdiği denetimleri yapmak veya yaptırmak, dış ticarete münhasır olmak üzere 10/06/1930 tarih ve 1705 sayılı Kanunda belirtilen tedbirleri almak, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri ile Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını koordine etmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
g) Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görevleri; Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek, Türkiye ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili olarak çalışmalar yapmak, derlenmiş bilgi ve istatistikleri değerlendirmek, Müsteşarlığın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak, bilgilerin daha hızlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmasını teminen Genel Müdürlük bünyesinde Dış Ticaret Bilgi Merkezi kurmak ve çalıştırmak, Müsteşarlık birimlerinin gerek duyacakları ekonomik ve ticari alanlardaki araştırmaları yapmak, Bilgi İşlem Merkezini yönetmek ve bilgi depolamak, yayım ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek, Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda kalkınma planları, yıllık programlar, izleme kararları ve icra planlarının uygulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu sağlamak, İthalat ve İhracat ile ilgili belgeleri düzenlemek ve vermek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

Madde 4 - Müsteşarlıklar merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur. Müsteşarlıkların merkez teşkilatları ekli cetvellerin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilmiştir. Müsteşarlar, Müsteşarlık teşkilatının en üst amiridir. Müsteşarlık hizmetlerini, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik, kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve görev ve faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Müsteşarlar, Başbakana veya görevlendirilecek Devlet Bakanına karşı sorumludurlar. Müsteşarlara yardımcı olmak üzere 3'er müsteşar yardımcısı görevlendirilir. Müsteşarlar, Müsteşarlığın ve bağlı kuruluşların her türlü kademedeki yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

İKİNCİ KISIM : MÜSTEŞARLIKLARIN DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI BİRİMLERİ

Madde 5 - a) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu; yeminli murakıp sıfat, yetki ve haklarını haiz bir başkan, yeterli sayıda bankalar yeminli murakıp ve yardımcılarından oluşur. Kurulun çalışma esasları ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve şartları yönetmelikle düzenlenir. Bankalar Yeminli Murakıplığı yeterlik sınavında başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Bankalar yeminli murakıplarının yurt dışına gönderilme usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Müsteşara bağlı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun görevleri; Bankalar Kanunu ve diğer mevzuat ile bankalar yeminli murakıplarına ve yardımcılarına verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği murakabe ve inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, bankacılık ve mali piyasalar ile ilgili alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak üzere yurt içi ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri de incelemek ve göz önünde bulundurmak suretiyle bankacılık sektörü ve mali piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak ve mütalaa vermek, alınan, derlenen ve kendine tevdi edilen bilgi, belge ve dokümanlar ile denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları incelemek ve değerlendirmek, yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemler konusunda Müsteşara öneriler sunmak, kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü para ve sermaye piyasası ile benzer mali piyasalar ve kurumlarla ilgili diğer inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunmak, Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak ve yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmaktır.

b) Hazine Kontrolörleri Kurulu; Hazine Kontrolörü sıfat, yetki ve haklarını haiz bir Başkan, yeterli sayıda Hazine Kontrolörü ve Stajyer Hazine Kontrolörlerinden oluşur. Hazine Kontrolörlüğü Yeterlilik Sınavında başarılı olamayanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanamayanlar Stajyer Hazine Kontrolörlüğü unvanını kaybeder ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Kurulun çalışma, yurt dışına gönderilme usul ve esasları ile Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve şartları yönetmelikle düzenlenir.

Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde Hazine Kontrolörlerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Müsteşara bağlı Hazine Kontrolörleri Kurulunun görevleri; bu Kanun ve diğer kanun, kararname ve mevzuatla yürütülmesi Müsteşarlığa verilen işlerle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Kambiyo ile ilgili mevzuat ve Petrol Kanununun vergi dışında kalan hükümleri ile ilgili özel anlaşmalara dayalı olarak Müsteşarlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetleme ve soruşturma yapmak, Müsteşarlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Müsteşarlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü diğer işlemleri yapmak, Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmaktır.

c) Sigorta Denetleme Kurulu; Sigorta Denetleme Uzmanı sıfat, yetki ve haklarını haiz bir başkan, yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı, aktüer ve aktüer yardımcılarından oluşur. Kurulun, çalışma ve görevleri ile ilgili mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmeleri, ihtisas yapmaları amacıyla yurt dışına gönderilme usul ve esasları ile Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ve Aktüer Yardımcılığı giriş ve yeterlilik sınavlarının usul ve şartları yönetmelikle düzenlenir. Müsteşara bağlı Sigorta Denetleme Kurulunun görevleri; Sigorta Murakabe Kanunu ve sigortacılıkla ilgili diğer mevzuat ile sigorta denetleme uzmanları, uzman yardımcıları, aktüerleri ve aktüer yardımcılarına verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği denetleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, sigortacılık ve diğer mali piyasalar ile ilgili alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak üzere, yurt içi ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri de incelemek ve gözönünde bulundurmak suretiyle sigortacılık sektörü ve ilgili diğer mali piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak ve mütalaa vermek, alınan, derlenen ve kendine tevdi edilen bilgi, belge ve dokümanlar ile denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları incelemek ve değerlendirmek, yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemler konusunda Müsteşara öneriler sunmak, kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü sigortacılık, mali piyasalar ve kurumlarla ilgili diğer inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunmak, Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmaktır.
d) Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu; Dış Ticaret Kontrolörü sıfat ve yetkisine haiz bir başkan, yeterli sayıda Dış Ticaret Kontrolörü ve Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlerinden oluşur. Kurulun çalışma esasları ile Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü giriş ve yeterlilik sınavlarının usul ve esasları, kontrolörlüğe yükselme ve kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu, Müsteşarın emri veya onayı üzerine Müsteşar adına şu görevleri yapar; Müsteşarlık teşkilatı ile Müsteşarlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak memur ve denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler nezdinde teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, özel anlaşmalara dayalı olarak Müsteşarlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetleme ve soruşturma yapmak, kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü diğer işlemleri yapmak, Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmaktır. Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde Dış Ticaret Kontrolörlerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadırlar.
e) Hukuk Müşavirlikleri ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri, 27/09/1984 tarih ve 3046 sayılı Kanunda sayılan görevler ile Müsteşarlıklarca verilecek görevleri yerine getirirler. Hazine Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği, iç ve dış mali anlaşmalara ilişkin her türlü hukuki mütalaayı düzenler.
f) Müsteşarlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda müsteşarlara yardımcı olmak üzere 10'ar Müsteşarlık Müşaviri görevlendirilebilir.
g) Personel Dairesi Başkanlıkları, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıkları 27/09/1984 tarih ve 3046 sayılı Kanunda sayılan görevler ile Müsteşarlıklarca verilecek görevleri yerine getirirler.
h) Savunma Uzmanlıkları, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirirler.

ÜÇÜNCÜ KISIM : MÜSTEŞARLIKLARIN TAŞRA VE YURT DIŞI TEŞKİLATLARI İLE BAĞLI KURULUŞLARI VE DÖNER SERMAYELERİ

Madde 6 - a) Müsteşarlıklar, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 27/09/1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun ile 10/06/1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. Serbest Bölge Müdürlükleri doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlıdır. Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. Müsteşarlıklar, amaç ve görevlerini yerine getirmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı hakkında 13/12/1983 tarih ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurar.

b) Hazine Müsteşarlığının bağlı kuruluşu, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüdür. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün bütçesi Müsteşarlık bütçesi içinde yer alır.
c) Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşları; ihracatçı ve ithalatçı birlikleri ve bunların oluşturduğu Dış Ticaret Birlikleri üst kuruluşu ile İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezidir. (İptal cümle: Anayasa Mah.nin 18/09/2008 tarihli ve E. 2006/55, K. 2008/145 sayılı Kararı ile.) * İhracatçı Birlikleri, İthalatçı Birlikleri ve bunların üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyişleri, gelirleri, gelirlerinin kullanım esasları, iştigal sahaları, denetimleri, organları ve üyeliğe ilişkin esasları ile üyelerinin hak ve yükümlülüklerini gösteren statüleri Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.
d) Müsteşarlıklar bünyesinde 5 000 000 000 TL. kuruluş sermayesi ile Döner Sermaye İşletmesi kurulur. Bu sermayenin, 500.000.000 TL.si genel bütçeden, kalan kısmı elde edilen karlardan karşılanır. Döner Sermayenin gelirleri, müsteşarlıkların bütçelerine bu amaçla konulan ödenekler, basım, yayım, bilgisayar işletmesinden ve diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlerden meydana gelir. Döner Sermaye İşletmesi faaliyetinin gerektirdiği giderler, döner sermaye işletmesinin gelirinden karşılanır. Dönem sonu gelir fazlası bütçeye irad kaydedilir. Döner sermaye işletmesine 09/06/1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 27/02/1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya, bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, gelir kaynakları, mali işlemleri, harcama usul ve esasları ile yönetimine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM : UZMAN YARDIMCILIĞINA, UZMANLIĞA VE YURT DIŞI TEŞKİLATINA ATANMA, DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMENLİĞİ, SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE SÖZLEŞME İLE ARAŞTIRMA, ETÜD VE PROJE YAPTIRMA

Madde 7 - a) 23/04/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Başbakan tarafından yapılır. Bu yetki, Müsteşara devredilebilir. Müsteşarlıklarda, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Daire Başkanı ve ana hizmet birimlerine Şube Müdürü kadrolarına atanacaklarda uzman veya Müsteşarlık merkez denetim elemanı olmak şarttır. Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğündeki Daire Başkanı ve Şube Müdürü kadrolarına çözümleyici, programcı ve istatistikçi unvanına sahip olanlardan da atama yapılabilir. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, Sigorta Denetleme Uzmanları ve Aktüerleri, Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı müşterek karar ile atanır. (Ek cümle: 22/12/1997 - 4315/1 md.) Programcı ve Çözümleyici kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdürü, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni ve Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı kadrolarına atanacaklarda ise, bu maddenin (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranır. Müsteşarlıklar bağlı kuruluşlarının kuruluş mevzuatındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

b) Müsteşarlıklara atanacak uzman yardımcılarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak; bu maddenin (c) bendinde belirtilen şartları haiz olmak ve yönetmeliklerde belirtilen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmek, yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak şartları ile en az 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksek okullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak şartları aranır.
c) Bu maddenin (b) bendine göre Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak Uzman Yeterlik Sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar çalıştıkları Müsteşarlığa göre "Hazine Uzmanı" veya "Dış Ticaret Uzmanı" unvanını alırlar. Uzmanlık Yeterlik Sınavında iki defa başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar, Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Uzman ve Uzman Yardımcılığı yeterlik ve yarışma sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile diğer hususlar yönetmeliklerle düzenlenir. Bu Kanun hükümlerine göre Hazine Uzmanı ve Dış Ticaret Uzmanı unvanını almaya hak kazananlar bu unvanı işgal ettikleri kadroya bağlı olmaksızın taşırlar. Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı, Hazine Uzmanı, Dış Ticaret Uzmanı unvanını daha önce almış olup da, bu Kanunun yayımlandığı tarihte Müsteşarlıklarda görevli olmayanlar, Müsteşarlıklarda bir göreve atanmaları halinde, atanmalarının yapıldığı tarih itibariyle Hazine Uzmanı veya Dış Ticaret Uzmanı unvanını da almaya hak kazanırlar. Yurt dışına lisansüstü eğitim için personel gönderilmesinin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
d) Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticarette Standardizasyon denetimi yapmak üzere Bölge Müdürlükleri emrinde Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri istihdam eder. Bunların, sınav esas ve usulleri, atama ve yer değiştirmeleri, çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
e) Müsteşarlıklarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Müsteşarlık Müşaviri, Genel Müdür, Kurul Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Daire Başkanı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı, Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdürü ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı Şube Müdürü, Hazine Uzmanı, Dış Ticaret Uzmanı, Hazine Uzman Yardımcısı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, Çözümleyici, Programcı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunların Sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Müsteşarlıkların merkez teşkilatlarında bilgisayar, kütüphane, teknik, sağlık ve eğitim işlerinde çalıştırılmak üzere ilgili Bakanın onayı ile yurt içinden veya yurt dışından sözleşmeli olarak yerli ve yabancı kişiler çalıştırılabilir. (Ek cümle: 22/12/1997 - 4315/1 md.) Sözleşmeli olarak çalışan personele, bu Kanuna ekli cetvellerde unvanlar itibariyle yeralan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Müsteşarlıkların bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek tutarda aylık ücret ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Müsteşarlıklarda çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır. Sözkonusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Müsteşarın teklifi, ilgili Bakanın uygun görüşü üzerine Başbakan onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. Müsteşarlıkların merkez teşkilatında fiilen çalışan personel Başbakanlığın yararlandığı fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm mali ve sosyal haklardan aynı usul ve esaslara göre yararlanır. Münhasıran Serbest Bölge Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere, bu maddenin (b) bendinde belirtilen eğitim şartını yerine getirmek kaydıyla uzmanlık gerektiren işlerde bu madde hükümlerine göre personel istihdam edilebilir. Serbest Bölge Müdürlüklerinde çalışan personele bütçeden maaş ve ücretlerin toplam tutarına kadar her ay tazminat ödenir.
f) Müsteşarlıkların yurt dışı teşkilatındaki Daimi Temsilci Yardımcısı, Ekonomi Başmüşaviri, Ticaret Başmüşaviri, Ekonomi Müşaviri, Ticaret Müşaviri, Ekonomi Müşavir Yardımcısı, Ticaret Müşavir Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için Müsteşarlıklarda uzman veya merkez denetim elemanı olmak tercih sebebidir. Müsteşarlıklar kadrolu personelinden, 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte ve yüksek okullardan mezun olanlar, Ekonomi Ataşesi ve Ticaret Ataşesi kadrolarına atanabilirler. Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı tarihte Müsteşarlıklar merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az üç yıldan beri görev yapmış olmak zorunludur. Hizmetin gerektirdiği hallerde, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür için bu süre şartı aranmaz. Yurt dışı teşkilatına atanacak personel, Müsteşar başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları ile Müsteşarın görevlendireceği bir Genel Müdür ve Personel Dairesi Başkanından oluşan Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunca ilgili yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak seçilirler. Yurt dışı teşkilatında görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Başbakan veya Müsteşarlıkların bağlı bulunduğu Devlet Bakanının onayı ile en çok bir yıla kadar uzatılabilir. Müsteşarlık Disiplin Kurulu Kararı ile dış göreve devam etmesi sakıncalı görülenler veya dış görevde olumsuz sicil alanlar, Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunun teklifi üzerine, süresinden önce geri çekilebilirler. İki yıl sonunda başka bir ülkeye yapılacak naklen tayinlerde, yeni görev yerinde görev süresi iki yıldır. Müsteşarlıkların yurt dışı teşkilatı kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
g) Müsteşarlıklar, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık usulü ile yaptırabilirler ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilirler. Bu hususta Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanmaz. Bu madde ile ilgili diğer hususlar Müsteşarlıklarca çıkartılacak yönetmeliklerle belirlenir.

BEŞİNCİ KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 8 - A) Kadrolar:

Kadroların tespit, ihdas ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 14/12/1983 tarih ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

B) İntikal Eden Görev ve Yetkiler:

a) Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne ilişkin olarak kanunlar ve diğer mevzuatla Maliye Bakanlığına ve Maliye Bakanına,
b) Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak 25/06/1927 tarihli ve 1160 sayılı, 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı, 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı, 08/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sanayi ve Ticaret Bakanına,
c) Yabancı sermaye ile ilgili olarak 18/01/1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanun ile Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanına,
d) Bu Kanunda sayılan görev ve yetkilere ilişkin olarak kanunlar ve diğer mevzuatla, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı ile ilgili olarak Başbakanlık ve Başbakana, ilgili Devlet Bakanlığı ve Devlet Bakanına, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarına verilmiş olan her türlü görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana, Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarına intikal eder.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Madde 9 - 14/08/1991 tarihli ve 436 sayılı "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname", 29/07/1986 tarihli ve 256 sayılı" 16/04/1986 Tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 21/12/1987 tarihli ve 303 sayılı "Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 16/09/1993 tarihli ve 508 sayılı "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname", 03/06/1994 tarihli ve 534 sayılı "Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 03/06/1994 tarihli ve 535 sayılı "Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"ler tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.

EK MADDELER[düzenle | kaynağı değiştir]

Ek Madde 1 - (Ek madde: 22/12/1997 - 4315/3 md.)

Müsteşarlıkların merkez ve taşra teşkilatları ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kadrolarında (merkez teşkilatlarındaki sözleşmeli personel ve yurtdışı kadrolarında çalışan personel hariç) fiilen çalıştırılan personele, bunların yararlandığı ancak Maliye Bakanlığında çalışan emsali personelin yararlanmadığı, fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm mali ve sosyal hakları mahsup edilmek şartıyla, Maliye Bakanlığı emsali personeline 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca yapılmakta olan ek ödemeler tutarını geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir. Ek ödemelerin yapılmasında dikkate alınacak esas, usul ve oranlar müsteşarlıkların bağlı bulunduğu bakanlar ile Maliye Bakanı tarafından müştereken belirlenir.

(Değişik fıkra: 20/06/2001 - 4684 S.K./12. md.) Bu ödemeler bütçeden karşılanır.

Bu maddeye göre yapılacak ödemelerde, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Ek Madde 2 - (Ek madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./12. md.)

  Ülkemizin zirai ve sınai ürün ve malları ile doğal kaynaklarından üretilen maddeleri dünya piyasalarında tanıtmak ve bulunacak yeni piyasaların şartlarını tespit ederek bunları üretim bölgelerine duyurmak, dünya piyasa hareketlerini yakından takip ederek ilgilileri zamanında haberdar etmek ve dış ticaret konusunda eğitmek, ihraç imkanı bulunan malların üretimleri ve ihracatları ile ihracatta katma değeri artırma çarelerini araştırmak, uluslar arası ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bakanlıkların ve ticaret ve sanayi odaları ile Odalar Birliğinin ve ihracatçı birliklerinin ihracat ile ilgili faaliyetlerinde işbirliği yapmak, kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki kuruluşlar tarafından talep edilecek bu konular ve dış ticaretle ilgili diğer konularda araştırma ve uygulamaları yapmak amacıyla tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi, idari ve mali özerkliğe sahip, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi kurulmuştur.
  Merkezin idare organları Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliktir.
  Yönetim Kurulu, Müsteşarın başkanlığında ihracattan sorumlu Müsteşar Yardımcısı, İhracat Genel Müdürü, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü ile Gümrük Müsteşarlığı, Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri ve Sanayi ve Ticaret bakanlıklarının birer temsilcisi ve ihracatçı birliklerinin temsilcileri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterinden oluşur. Müsteşar Yardımcısı aynı zamanda Merkezin Genel Sekreteridir. Genel Sekreter Merkezin sevk ve idaresinden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
  Merkez idare organlarının görev ve yetkileri ile kararlarının ilgili bakan tarafından denetimine ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
  Merkezin gelirleri; ihracatçı birliklerinin aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok yüzde onu, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsalar Birliğinin aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok yüzde biri olmak üzere Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen ve ilgili bakan tarafından onaylanarak kesinleşen katkı paylarından müteakip ayın 15'ine kadar yapılan aylık tahsilatlar, hizmet karşılığı alacağı ücretler, Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesine Merkeze yardım amacıyla konulan ödenek ile bağış ve yardımlardan oluşur.
  İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinin yerine getireceği hizmetlerin gerektirdiği görevler, sözleşmeli personel eliyle yürütülür.
  Kurum personelinin, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.
  Sözleşmeli personelin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayıları Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.
  Sözleşmeli personelin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları; Merkezin bağlı olduğu Dış Ticaret Müsteşarlığındaki emsali personelin mali ve sosyal haklarını geçmemek üzere, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.
  İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi personeli hakkında, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile ek ve değişiklikleri uygulanır.
  Hizmet sürelerinin değerlendirilmesi, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.
  İşçi statüsünde çalışmakta iken, istekleri üzerine sözleşmeli personel statüsüne geçen personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet süreleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.
  İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi personelinin emeklilik işlemlerinde, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibarıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan ve derecesi için belirlenmiş ek göstergeleri uygulanır.
  Sözleşmeli statüye geçen personel hakkında, yukarıdaki hükümler dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
  Merkezin bütçesi ve harcamaları genel bütçeli kurumların tabi olduğu hükümlere tabi olmayıp mali yıl itibarıyla Genel Sekreterlikçe hazırlanır ve Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve ilgili bakanın onayını müteakip yürürlüğe girer.
  Merkezin gelir ve giderleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.
  Yönetim Kurulu üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine verilen ücreti geçmemek üzere ilgili bakanın onayı ile belirlenecek miktarda huzur hakkı verilir.
  Merkezin gelir, gider ve muhasebe usulleri ile diğer mali konulara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak ilgili bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir.
  ALTINCI KISIM : GEÇİCİ HÜKÜMLER
  Geçici Madde 1 - Bu Kanuna ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarih ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellere Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bölümü olarak eklenmiştir.
  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde, Hazine Uzmanı, Dış Ticaret Uzmanı veya Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı unvanını almış olup da, bu Kanunun yayımlandığı tarihte Hazine Müsteşarlığı veya Dış Ticaret Müsteşarlığında görevli olanlar, Hazine Müsteşarlığında veya Dış Ticaret Müsteşarlığında bir göreve atanmaları halinde, Hazine Uzmanı veya Dış Ticaret Uzmanı unvanlarını da almaya hak kazanırlar. Mülga Müsteşarlıklar kadrolarında görev yapan personelden kadro ve görev unvanları değişmeyenler başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. Ancak, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadroları şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılırlar. Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder. Ancak, bunların atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece, aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark giderilinceye kadar hiç bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir.
  İlgili mevzuatları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında mesleğe özel yarışma sınavı ile alınan ve yeterlik sınavında başarılı görülerek müfettiş veya kontrolörlüğe atananlar arasından Dış Ticaret Başkontrolörü veya Kontrolörü kadrolarına, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay müddetle naklen atama yapılabilir.
  Geçici Madde 3 - Müsteşarlıklar merkez teşkilatında görevli personelden en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlardan, 31/12/1998 tarihine kadar Müsteşarlıklar merkez teşkilatında en az üç yıl çalışmış olanlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından en az (C) düzeyinde not almak kaydıyla, yaş sınırına bakılmaksızın, ilk açılacak yeterlik sınavından en fazla iki kez yararlanarak başarılı olanlar Hazine Uzmanı veya Dış Ticaret Uzmanı olmaya hak kazanırlar. Bu Kanunun yayımı tarihinde Müsteşarlıklarda görevli personelden en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, Programcı veya Çözümleyici görevlerini yürütenler yaş sınırına bakılmaksızın bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Programcı veya Çözümleyici kadrosuna atanırlar. 534 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal tarihinden İşbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreler de dahil olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İhracat Müdürü ve İhracat Kontrol Memuru kadrolarında görev yapmakta olanlardan hizmet süreleri üç yıldan az olanlar Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcılığı, hizmet süreleri üç yıldan fazla olanlar ise, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliği kadrolarına atanmış sayılırlar.
  Geçici Madde 4 - Hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarında geçen hizmetler Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında geçmiş sayılır. Ayrıca, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğinde geçen hizmetler de Hazine Müsteşarlığında geçmiş sayılır.
  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığında kadrosuz sözleşmeli olarak çalışanların istihdamlarına, mevcut sözleşme ve tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre devam olunur ve ilgililerin 1994 mali yılına ait ücret sözleşmeleri devam eder. Bu Kanunun yayımı tarihinde Müsteşarlıklarda çalışmakta olanlar hariç olmak üzere, 28/07/1967 tarih ve 933 sayılı Kanuna göre sözleşmeli personel istihdam edilemez. Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kadroları kurumlarında kalmak kaydıyla Müsteşarlıklarda görevlendirilmiş personel ile halen 28/07/1967 tarih ve 933 sayılı Kanuna göre istihdam edilen personelin sözleşmeleri Müsteşarın uygun görmesi şartıyla yenilenir. Halen Müsteşarlıklar merkez teşkilatlarında 28/07/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile kadroları başka kurumlarda bulunmak kaydı ile istihdam olunan personel, Başbakanlık merkez teşkilatında görevli personelin yararlandığı fazla çalışma ücretinden aynı usul ve esaslara göre 03/06/1994 tarihinden geçerli olmak üzere yararlanır. Bu Kanunun yayımı tarihinde, Uzman unvanını haiz olmayan ancak, sözleşmeli olarak istihdam edilen Şube Müdürleri ile yüksekokul mezunu Şube Müdürü unvanını almış diğer personelin de Sözleşmeli olarak çalıştırılmasına devam olunur.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Müsteşarlıklar ana hizmet birimlerinde, Şube Müdürü kadrosunda bulunanlar için uzman olma şartı, Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdürü ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı ile bu Kanunun yayımı tarihinde Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni unvanını herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iktisap eden İhracat Müdürü ve İhracat Kontrol Memuru kadrolarında bulunanlarda, görevlerinin devamı süresince, bu Kanunun 7 nci maddesinin (b) bendindeki eğitim şartı aranmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı veya Hazine Müsteşarlığında Hazine Uzmanı veya Dış Ticaret Müsteşarlığında Dış Ticaret Uzman unvanını almış olanlar ile Müsteşarlıklarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, I .Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar durumlarına göre "Hazine Uzmanı" veya "Dış Ticaret Uzmanı" unvanını; Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı Yardımcısı, Hazine Uzman Yardımcısı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı unvanlarını haiz olanlar ise, "Hazine Uzman Yardımcısı" veya "Dış Ticaret Uzman Yardımcısı" unvanını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın almış sayılırlar.
  Geçici Madde 5 - Bu Kanunun çeşitli maddelerinde öngörülen yönetmelikler, 6 ay içinde Müsteşarlıklar tarafından çıkarılır. Bu süre içinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ilgili yönetmeliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. İptal edilen 534 ve 535 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Geçici 2 nci ve Geçici 9 uncu maddelerinde hükme bağlanan protokollere mütedair işlemler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde, anılan maddelere göre tekemmül ettirilir. Müsteşarlıkların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı bu Kanunda belirlenen esaslara göre düzenleninceye kadar tüm görev ve hizmetler Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığına devrolunan teşkilatlar tarafından yürütülmeye devam olunur. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu ile ilgili tüm yetki ve görevler, başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazine Müsteşarlığına devredilmiş sayılır.
  Geçici Madde 6 - Mülga Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünde görevli personel hiç bir işleme gerek kalmaksızın Hazine Müsteşarlığına devredilmiştir. Ancak, görevleri itibariyle Dış Ticaret Müsteşarlığında görevlendirilebilecek personel bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren ilgili Müsteşarlarca otuz gün içinde yapılacak protokolle belirlenir. Bu madde kapsamındaki personelden, 534 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dış Ticaret Uzmanı olanlar Hazine Uzmanı unvanını, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olanlar Hazine Uzman Yardımcısı unvanını, bu Kanunun yayımlandığı tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın almış sayılırlar. Bu Kanunun yayımlandığı tarihte Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne ait bütün döşeme, demirbaş menkul ve gayrimenkuller ile bu Genel Müdürlük personeline tahsis edilmiş memur konutları ve taşıtlar başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazine Müsteşarlığına devredilmiş sayılır. Bu maddede belirtilen personelden kadro ve görev unvanları değişmeyenler başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder. Ancak, atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatların toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark giderilinceye kadar hiç bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir. Diğer mevzuatta Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne yapılmış atıflar, ilgi ve konuları itibariyle Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.
  Geçici Madde 7 - Sigorta Denetleme Kurulu hizmetleri ve personeli hakkında, bütçe ile ödenek tahsis edilinceye ve personelinin intibak işlemleri tamamlanıncaya kadar, 21/12/1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve bu Kanuna göre yayınlanmış yönetmeliklerin, Sigorta Denetleme Kurulu için öngördüğü bütçe ve personele ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sigorta Murakabe Kurulunda Uzman ve Aktüer olarak çalışmakta olan personel Sigorta Denetleme Uzmanı ve Aktüer kadrolarına, Uzman Yardımcısı ve Aktüer Yardımcısı olarak çalışmakta olan personel, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı ve Aktüer Yardımcısı kadrolarına, bunlar dışında kalan personel durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Uzman Yardımcılığı ve Aktüer Yardımcılığında geçirilen hizmetler, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ve Aktüer Yardımcılığında geçmiş sayılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sigorta Murakabe Kurulunda görev yapan Başkan ve Üyelerden daha önce Kurulda Uzman olarak çalışmış olanlar uzman kadrolarına, Aktüer olarak çalışmış olanlar da aktüer kadrolarına atanmış sayılırlar. Ancak bu personelin mevcut görevleri atama süreleri sonuna kadar devam eder. Bu madde uyarınca, ihdas edilen kadrolara atanan personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sınavla ilgili hükümlerini yerine getirmiş sayılırlar. Bu personelin, Sigorta Murakabe Kurulunda geçen hizmet süreleri kamuda geçmiş sayılarak, eğitim durumları ve çalışma sürelerine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ve 20/02/1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun ile 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri dikkate alınarak intibakları yapılır. Ancak Kurul personeline, atandıkları yeni kadrolardan aldıkları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatların toplamı, almakta oldukları aylık, ikramiye, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark giderilinceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat ödemesi yapılır. Bu Kanun ve diğer mevzuatta, Sigorta Murakabe Kuruluna, Sigorta Murakabe Kurulu Başkanına, Sigorta Murakabe Kurulu Uzmanlarına, Uzman Yardımcılarına, Aktüer ve Aktüer Yardımcılarına yapılmış atıflar, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanına, Sigorta Denetleme Uzmanı ve Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılarına, Aktüer ve Aktüer Yardımcılarına yapılmış sayılır. Sigorta Murakabe Kurulu Başkanı Ek-1 sayılı listede ihdas edilen "Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı" kadrosuna hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
  Geçici Madde 8 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 36,213 üncü maddeleri ile I ve II sayılı cetvellerdeki unvanların değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir).
  Geçici Madde 9 - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (e), (f), (g) ve (h) bentleri ile ilgili olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Türkiye'yi yükümlülük altına sokmuş veya sokabilecek işlemlerle ilgili tüm dosya ve belgeler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Hazine Müsteşarlığına devredilir.
  Kamu Ortaklığı Fonu'nun Hazine Müsteşarlığına devredilmesi durumunda bu fon'un yönetiminde görevli bulunan personel, talepleri halinde durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bu madde uyarınca ihdas edilen kadrolara atanan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sınavla ilgili hükümlerini yerine getirmiş sayılırlar. Hazine Müsteşarlığına devredilecek personelin Kamu Ortaklığı Fonunda geçen hizmetleri kamuda geçmiş sayılarak, eğitim ve çalışma sürelerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ve 20/02/1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun ile 03/10/1991 tarih ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dikkate alınarak intibakları yapılır. Ancak, bunların atandıkları yeni kadrolarda aldıkları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark giderilinceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat ödemesi yapılır. Bunlardan Hazine Uzmanı veya Hazine Uzman Yardımcısı olmak isteyenler hakkında bu Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığında geçen hizmet süreleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında ve Hazine Müsteşarlığında geçmiş sayılır.
  Geçici Madde 10 - Müsteşarlıkların 1994 Mali Yılı harcamaları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
  Müsteşarlıkların merkez teşkilatında fiilen çalışan personel Başbakanlığın yararlandığı fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm mali ve sosyal haklar 534 ve 535 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptal tarihi ile bu Kanunun yayım tarihi arasında geçen dönem içinde aynı usul ve esaslara göre ödenir.
  Geçici Madde 11 - 534 ve 535 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptal tarihinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak evvelce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre yapılan işlemler geçerli olup, bu işlemleri yapanlar yetkili ve görevli sayılırlar.
  Geçici Madde 12 - (Ek madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./12. md.)
  Bu maddenin yürürlük tarihinde, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde çalışmakta olan personel arasından, sözleşmeli personel statüsüne geçmek istemeyen personelden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bağlı olanların bu bağlılığı devam eder ve bunlar hakkında bu Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. Bunların mali ve sosyal haklarının belirlenmesine ilişkin mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Bu personelden emeklilik veya diğer şekilde boşalmış olan pozisyonlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır ve yerlerine aynı statüde yeni personel alınamaz.
  YÜRÜRLÜK
  Madde 10 - Bu Kanunun geçici 2 nci maddesi ile geçici 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri 03/06/1994 tarihinden, diğer hükümleri ise yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
  YÜRÜTME
  Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
  Madde 25/2 - 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun, bu Kanunda düzenlenen görev ve yetkilere ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  CETVELLER
  EK (I) SAYILI CETVEL (A)
  HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
      Ana Hizmet  Danışma ve  Yardımcı
  Müsteşar  Müsteşar Yardımcısı    Birimleri  Denetim Birimleri  Birimler
  -------    -------------------    ------------  -----------------    --------------
  Müsteşar  Müsteşar Yardımcısı  1.Kamu Finans-  1Bankalar Yemin-  1.Personel
      manı Genel  li Murakıpları    Dairesi
      Müdürlüğü  Kurulu Başkan-  Başkanlığılığı
  Müsteşar Yar-  2.Kamu İktisadi   2.Hazine Kontro-      2.İdari ve Mali
  dımcısı  Teşebbüsleri     lörleri Kurulu       İşler Dairesi
     Genel Müdürlüğü   Başkanlığı       Başkanlığı
  Müsteşar Yar-  3.Dış Ekonomik   3.Sigorta Denet-     3.Basın ve
  dımcısı    İlişkiler Genel  leme Kurulu       Halkla
      Müdürlüğü Başkanlığı     İlişkiler Müşavirliği
  4.Banka ve Kambiyo   4.Hukuk Müşa-     4.Savunma
  Genel Müdürlüğü   virliği       Uzmanlığı
  5.Sigortacılık Genel   5.Müsteşarlık
     Müdürlüğü     Müşavirleri
  6.Yabancı Sermaye
  Genel Müdürlüğü
  7.Teşvik ve Uygulama
  Genel Müdürlüğü
  8.Ekonomik Araştırmalar
  Genel Müdürlüğü
  EK (I) SAYILI CETVEL (B)
  DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
      Ana Hizmet  Danışma ve  Yardımcı
  Müsteşar  Müsteşar Yardımcısı    Birimleri  Denetim Birimleri  Birimler
  -------    -------------------    ------------  -----------------    --------------
  Müsteşar  Müsteşar Yardımcısı  1.İhracat Genel  1.Hukuk Müşavirliği  1.Personel
     Müdürlüğü     Dairesi Başkanlığı
     Müsteşar Yardımcısı  2.İthalat Ge-   2.Müsteşarlık  2.İdari ve Mali
     nel Müdürlüğü   Müşavirleri  İşler Dairesi Başkanlığı
     Müsteşar Yardımcısı  3.Anlaşmalar    3.Dış Ticaret    3.Savunma
     Genel      Kontrolörleri    Uzmanlığı
     Müdürlüğü    Kurulu  Başkanlığı
     4.Avrupa Bir-   4.Basın ve Halkla İliş-
     liği Genel    kiler Müşavirliği
        Müdürlüğü
         5.Serbest Böl-
     geler Genel
       Müdürlüğü
     6.Dış Ticarette
       Standardizasyon
       Genel Müdürlüğü
     7.Ekonomik Araştırmalar
         ve Değerlendirme Genel
     Müdürlüğü
  I SAYILI CETVEL (Ek cetvel: 22/12/1997 - 4315/2 md.)
  HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİNE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
  A) Kadroları Karşılık Gösterilmek Suretiyle Sözleşmeli Olarak Çalıştırılacak Personel
          Kadro  Taban  Tavan
  Kadro Unvanı       Derecesi  Ücreti  Ücreti
  --------------------------------    -----------  -------------  -------------
  1. Müsteşar    1 148.000.000  165.000.000
  2. Müsteşar Yardımcısı    1 141.000.000   150.000.000
  3. Genel Müdür,
  Kurul Başkanı, Darphane ve Damga  1 129.000.000  140.000.000
  Matbaası Genel Müdürü
  4. I.Hukuk Müşaviri    1 86.000.000  130.000.000
  5. Müsteşarlık Müşaviri,
  Müstakil Daire Başkanı,
  Genel Müdür Yardımcısı, Darphane  1 83.000.000  125.000.000
  ve Damga Matbaası Genel Müdür
  Yardımcısı
  6. Daire Başkanı,    1 80.000.000  121.000.000
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
  7. (Uzman) Şube Müdürü    1 79.000.000  118.000.000
           2 78.000.000  117.000.000
           3 77.000.000  116.000.000
           4 76.000.000  114.000.000
  8. Hazine Uzmanı, Hukuk Müşaviri    1 79.000.000  118.000.000
           2 77.000.000  114.000.000
           3 76.000.000  113.000.000
           4 75.000.000  112.000.000
           5 74.000.000  111.000.000
           6 73.000.000  110.000.000
           7 72.000.000  109.000.000
  9. Şube Müdürü        1 75.000.000  113.000.000
           2 74.000.000  111.000.000
           3 73.000.000.  109.000.000
           4 71.000.000.  107.000.000
           5 70.000.000.  105.000.000
  10. Programcı, Çözümleyici     1 57.000.000  106.000.000
           2 55.000.000  104.000.000
           3 53.000.000  102.000.000
           4 51.000.000  101.000.000
           5 49.000.000   99.000.000
           6 47.000.000   97.000.000
           7 45.000.000   95.000.000
  11. Hazine Uzman Yardımcısı    8-9 57.000.000   83.000.000
  B) Diğer Sözleşmeli Personel
  1. Yükseköğrenim Mezunları
  Toplam Hizmeti   Taban Ücreti Tavan Ücreti
  ----------------------   -----------------  -----------------
  15 Yıldan Fazla   71.000.000  121.000.000
  10-15 Yıl Olanlar  67.000.000  116.000.000
  6-10 Yıl Olanlar   63.000.000  112.000.000
  3-6 Yıl Olanlar   59.000.000  105.000.000
  1-3 Yıl Olanlar   55.000.000  97.000.000
  1 Yıldan Az Olanlar  47.000.000  85.000.000
  1. Diğerleri
  Toplam Hizmeti   Taban Ücreti  Tavan Ücreti
  ----------------------   -----------------  -----------------
  15 Yıldan Fazla   63.000.000  97.000.000
  10-15 Yıl Olanlar  59.000.000  91.000.000
  6-10 Yıl Olanlar   55.000.000  85.000.000
  3-6 Yıl Olanlar   51.000.000  80.000.000
  1-3 Yıl Olanlar   47.000.000  73.000.000
  1 Yıldın Az Olanlar  39.000.000  62.000.000
  II SAYILI CETVEL (Ek cetvel: 22/12/1997 - 4315/2 md.)
  DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİNE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
  A) Kadroları Karşılık Gösterilmek Suretiyle Sözleşmeli Olarak Çalıştırılacak Personel
      Kadro  Taban  Tavan
  Kadro Unvanı     Derecesi  Ücreti  Ücreti
  -----------------------    ----------  ------------  ----------
  1. Müsteşar    1   148.000.000  165.000.000
  2. Müsteşar Yardımcısı   1   141.000.000  150.000.000
  3. Genel Müdür, Kurul Başkanı  1   129.000.000  140.000.000
  4. I.Hukuk Müşaviri    1   86.000.000  130.000.000
  5. Müsteşarlık Maşaviri, Müstakil
  Daire Başkanı, G. Müdür Yardımcısı  1   83.000.000  125.000.000
  6. Daire Başkanı,    1   80.000.000  121.000.000
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,
  Bölge Müdürü,
  Serbest Bölge Müdürü
  7. Bölge Müdür Yardımcısı,   1-2   76.000.000  118.000.000
  Serbest Bölge Müdür Yardımcısı
  8.(Uzman) Şube Müdürü    1   79 000 000  118 000 000
         2   78 000 000  117 000 000
         3   77 000 000  116 000 000
         4   76 000 000  114 000 000
         5   74 000 000  111 000 000
  9.Dış Ticaret Uzmanı, Hukuk Müşaviri 1 79 000 000  118 000 000
         2 77 000 000    114 000 000
         3 76 000 000    113 000 000
         4 75 000 000    112 000 000
         5 74 000 000    111 000 000
         6 73 000 000    110 000 000
         7 72 000 000    109 000 000
  10.Şube Müdürü     1 75 000 000  113 000 000             2 74 000 000  111 000 000
         3 73 000 000  109 000 000
         4 71 000 000  107 000 000
         5 70 000 000  105 000 000
  11.Programcı, Çözümleyici   1 57 000 000  106 000 000
         2 55 000 000  104 000 000
         3 53 000 000  102 000 000
         4 51 000 000  101 000 000
         5 49 000 000   99 000 000
         6 47 000 000   97 000 000
         7 45 000 000   95 000 000
  12.Dış Ticaret Uzman Yardımcısı  8-9 57 000 000  83 000 000
  B) Diğer Sözleşmeli Personel
  1.Yükseköğrenim Mezunları
  Toplam Hizmeti   Taban Ücreti  Tavan Ücreti
  ----------------------   -----------------  -----------------
  15 Yıldan Fazla   71 000 000  121 000 000
  10-15 Yıl Olanlar   67 000 000  116 000 000
  6-10 Yıl Olanlar   63 000 000  112 000 000
  3-6 Yıl Olanlar   59 000 000  105 000 000
  1-3 Yıl Olanlar   55 000 000  97 000 000
  1 Yıldan Az Olanlar   47 000 000  85 000 000
  2.Diğerleri
  Toplam Hizmeti  Taban Ücreti  Tavan Ücreti
  -----------------    ----------------  ----------------
  15 Yıldan Fazla   63 000 000  97 000 000
  10-15 Yıl Olanlar   59 000 000  91 000 000
  6-10 Yıl Olanlar   55 000 000  85 000 000
  3-6 Yıl Olanlar   51 000 000  80 000 000
  1-3 Yıl Olanlar   47 000 000  73 000 000
  1 Yıldan Az Olanlar   39 000 000  62 000 000
İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.