FANDOMHazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431

Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında

Kanun ile Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının

İlgililerine Devrine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

R.Gazete.Yayım.Tarihi ve Sayısı : 13.07.2001 / 24461

Kanun No. 4707 Kabul Tarihi : 29.6.2001

Madde 1. 16.2.1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında

Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Tapu fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin tapu kayıtlarında şerh bulunan taşınmaz

mallardaki fazlalıklar, takdir edilecek bedel üzerinden tapu malikine veya mirasçılarına satılabilir.

Kanunun öngördüğü müracaat süresi içerisinde satın alma müracaatında bulunulmaması halinde söz

konusu tapu fazlalıkları müşterek mülkiyete dönüştürülür.

Madde 2. 4070 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

Bu Kanuna göre satılan tarım arazileri on yıl süre ile tarım dışı amaçlarla kullanılamaz, bu husus

tapu kütüğünün beyanlar hanesine yazılır. Bu süre sonunda tarım dışı amaçla kullanım Köy Hizmetleri

Genel Müdürlüğünden alınacak izne tâbidir.

Madde 3. 4070 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

(m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

j) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür

Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler,

n) 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci

maddesi uyarınca toplulaştırma yapılan yerlerde.

Madde 4. 4070 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre taşınmaz mal satın almak

isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi

Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir. Bu sürenin geçmesi ile her

türlü talep hakkı düşer ve söz konusu taşınmaz mallar genel hükümlere göre satılır.

Madde 5. 16.2.1995 tarihli ve 4071 sayılı 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 sayılı Kanunla

Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun 4 üncü

maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

h) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür

Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler,

Madde 6. 4071 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için Devlet İstatistik

Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel farkı ilave edilir.

Madde 7. 4071 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen hak sahiplerine, bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu

bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir.

Madde 8. 16.2.1995 tarihli ve 4072 sayılı Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına

Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının ilgililerine Devrine Dair Kanunun 1 inci maddesinin sonuna

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için Devlet İstatistik

Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel farkı ilave edilir.

Madde 9. 4072 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

f) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür

Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler.

Madde 10. 4072 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 1 inci maddesine göre taşınmaz mal satın almak isteyenlere,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar

Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir.

Madde 11. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/kanun_son/TKB_Kanunlar/hazineye_ait_tarim_arazilerinin_satisi_hakkinda_kanun_devrine_dair_degisiklik_yapilmasi%20.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.