FANDOM


İbrahim Hicr Nahl
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Elif, Lam, Ra, bu işte kitabın ve bir Kur'anı mübînin âyetleri.
Alif lam ra. DETTA ÄR budskap ur Skriften, en Koran, klar i sig själv och som ger en klar framställning av sanningen. (1)
Alif. Lam. Ra. These are verses of the Scripture and a plain Reading.
Bir zemân olur küfredenler arzu çekerler ki müsliman olsa idiler
Kanske skall de [en gång], dessa som framhärdar i att förneka den, önska att de hade underkastat sig Guds vilja [medan det ännu var tid]. (2)
It may be that those who disbelieve wish ardently that they were Muslims.
Bırak onları yesinler içsinler, zevketsinler, emel, kendilerini egliye dursun, sonra bilecekler
Låt dem frossa och njuta [fröjderna i] detta liv och låt deras [samveten] sövas av hoppet [att räkenskapens Stund aldrig kommer]. Tids nog skall de få veta [sanningen]. (3)
Let them eat and enjoy life, and let (false) hope beguile them. They will come to know!
Biz hiç bir memleketi her halde ma'lûm bir yazısı olmaksızın helâk etmedik
Vi har aldrig låtit ett folk förgås utan att först utsätta en frist för dem. (4)
And We destroyed no township but there was a known decree for it.
Hiç bir ümmet ecelini ne sebkeder ne de geriletebilirler
Inget folk kan vare sig förkorta eller förlänga den för dem [utsatta] fristen. (5)
No nation can outstrip its term nor can they lag behind.
Bir de ey o kendisine zikr indirilmiş olan, dediler: mutlaka sen mecnunsun!
De [som förnekar sanningen] säger: "Du måste vara galen, du som [påstår att] denna Koran har uppenbarats för dig! (6)
And they say: O thou unto whom the Reminder is revealed, lo! thou art indeed a madman!
Getirsena o Melâikeyi sadıklardan isen!
Varför har du inte kommit till oss med änglarna [i följe], om du är en av dem som talar sanning?" (7)
Why bringest thou not angels unto Us, if thou art of the truthful?
Biz o Melâikeyi ancak hakkile indiririz ve o vakıt onlara göz açtırılmaz
Vi sänder inte änglarna annat än med den slutliga Sanningen, och [tvivlarna] får då ingen [ytterligare] frist.(8)
We send not down the angels save with the Fact, and that case (the disbelievers) would not be tolerated.
Şüphe yok o zikri biz indirdik biz, her halde biz onu muhafaza da edeceğiz
Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den! (9)
Lo! We, even We, reveal the Reminder, and lo! We verily are it's Guardian.
Celâlim hakkı için senden önce evvelkilerin şîaları içinde de Resuller gönderdik
ÄVEN FÖRE din tid [Muhammad] sände Vi [Våra sändebud] till folken i det förgångna,(10)
We verily sent (messengers) before thee among the factions of the men of old.
Ve onlara hiç bir Resul gelmiyordu ki onunla istihza eder olmasınlar
men inget sändebud kom till [sitt folk] utan att de gjorde narr av honom. (11)
And never came there unto them a messenger but they did mock him.
Biz ona mücrimlerin kalblerinde böyle bir sülûk veririz
Och [samma motstånd mot förkunnelsen] låter Vi genomsyra dessa obotfärdiga syndares hjärtan.(12)
Thus do We make it traverse the hearts of the guilty:
Ona iyman etmezler, halbuki önlerinde evvelkilerin sünneti geçmiştir
De tror inte på den trots att [de vet vad som hände] dessa äldre folk. (13)
They believe not therein, though the example of the men of old hath gone before.
Üzerlerine Semadan bir kapı açsak da orada urûc ediyor olsalar, diyeceklerdi ki her halde gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyüye tutulmuş bir kavmiz
Även om Vi [lät dem stiga upp] till himlen och Vi där öppnade en port för dem, så att de fick fortsätta sin uppstigning [och se de största tecken], (14)
And even if We opened unto them a Gate of Heaven and they kept mounting through it.
Üzerlerine Semadan bir kapı açsak da orada urûc ediyor olsalar, diyeceklerdi ki her halde gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyüye tutulmuş bir kavmiz
skulle de säkerligen säga: "Vi är offer för en synvilla - nej, vi har blivit förhäxade!" (15)
They would say: Our sight is wrong nay, but we are folk bewitched.
Şanım hakkı için biz Semâda burclar yaptık ve onu ehli nazar için tezyin eyledik
OCH VI har lagt ut stjärnbilder på himlens valv till glädje för [nattliga] betraktare; (16)
And verily in the heaven We have set mansions of the stars, and We have beautified it for beholders.
Hem onu her «şeytanir racîm»den hıfz ettik
och Vi har fredat dem för [intrång av] alla utstötta demoner; (17)
And We have guarded it from every outcast devil,
Ancak kulak hırsızlığı eden olur, onu da parlak bir şihab ta'kıb etmektedir
men om någon där vill smyga sig till förbjuden kunskap skall han genskjutas [och brännas] av en klart lysande låga. (18)
Save him who stealeth the hearing, and them doth a clear flame pursue.
Arzı meddettik ve ona ağır baskılar bıraktık ve onda mevzun her şeyden bitirdik' hem sizin için
Och Vi har brett ut jorden och där sänkt ned fast förankrade berg och låtit alla slag av växter uppstå på den enligt en väl avvägd plan. (19)
And the earth have We spread out, and placed therein firm hills, and caused each seemly thing to grow therein.
hem sizin razikı olmadığınız kimseler için onda geçimlikler husule getirdik
Och Vi har sörjt för att ni där får ert uppehälle och för uppehället av allt levande som ni inte har ansvar för. (20)
And We have given unto you livelihoods therein, and unto those for whom ye provide not.
Hiç bir şey yoktur ki bizim yanımızda hazineleri olmasın, fakat biz, onu ancak ma'lüm bir mıkdar ile indiririz
Ingenting finns som inte [har sitt ursprung] i Våra förråd och ur dem skänker Vi bara enligt ett [i förhållande till behovet] bestämt mått. (21)
And there is not a thing but with Us are the stores thereof. And We send it not down save in appointed measure.
Bir de aşılayıcı rüzgârlar gönderdik de Semâdan bir kadrile bir su indirip sizi onunla suvardık, onu hazînelerde tutan siz değilsiniz
Vi lösgör vindarna som biträder vid [växternas] befruktning och Vi låter regn falla så att ni får [vatten] att dricka; men det är inte ni som förfogar över det. (22)
And We send the winds fertilizing, and cause water to descend from the sky, and give it you to drink. It is not ye who are the holders of the store thereof.
Her halde biz, mutlak hem bir hayat veririz hem öldürürüz, hepsine vâris de biziz
Det är Vi som skänker liv och skänker död och det är Vi som förblir [när allt förgår]. (23)
Lo! and it is We, even We, Who quicken and give death, and We are the Inheritor.
Kasem olsun ki içinizden öne geçmek istiyenler de ma'lûmumuz, geri kalmak istiyenler de ma'lûmumuz
Och Vi känner [människorna], de som har gått före er och de som skall komma efter. (24)
And verily We know the eager among you and verily We know the laggards.
Ve hakıkat rabbın o, onları hep haşredecek, hakıkat o, hakîmdir, alîmdir
Din Herre är den som skall samla dem alla åter - Han är vis och Han har kännedom om allt. (25)
Lo! thy Lord will gather them together. Lo! He is Wise, Aware.
Filhakika biz insanı bir «salsâl» den, mesnun bir balçıktan yarattık
VI HAR skapat människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja; (26)
Verily We created man of potter's clay of black mud altered,
Cann, onu da bundan evvel «narissemum»dan yaratmıştık
och dessförinnan skapade Vi de osynliga väsendena av ökenvindens eld. (27)
And the jinn did We create aforetime of essential fire.
Ve düşün o vaktı ki Rabbın Melâikeye: ben, demişti: salsâlden, mesnun bir balçıktan bir beşer halkedeceğim.
Och se, då sade din Herre till änglarna: "Jag skall skapa människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja, (28)
And (remember) when thy Lord said unto the angels: Lo! I am creating a mortal out of potter's clay of black mud altered.
Binaenaleyh onu tesviye ettiğim ve içine ruhumdan nefheylediğim vakıt derhal onun için secdeye kapanın
och när Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned på era ansikten inför henne!" (29)
So, when I have made him and have breathed into him of My spirit, do ye fall down, prostrating yourselves unto him.
Onun üzerine Melâike, hepsi toptan secde ettiler
Därpå föll änglarna ned [inför människan], alla (30)
So the angels fell prostrate, all of them together
ancak İblîs secde edenlerle beraber olmaktan ibâ eyledi
utom Iblees, som vägrade att ansluta sig till dem som föll ned [inför henne]. (31)
Save Iblis. He refused to be among the prostrate.
Ya İblis, dedi: sen neye secde edenlerle beraber olmadın?
[Gud] sade: "Iblees! Varför faller du inte ned på ditt ansikte som de andra?" (32)
He said: O Iblis! What aileth thee that thou art not among the prostrate?
Benim, dedi: bir salsâlden, bir mesnun balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem kabil değildir
[Iblees] svarade: "Jag är inte den som skall falla ned inför en människa, som Du har skapat av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja." (33)
He said: Why should I prostrate myself unto a mortal whom Thou hast created out of potter's clay of black mud altered?
O halde, dedi: çık oradan çünkü sen racîmsin
[Gud] sade: "Bort härifrån! Utstött skall du vara (34)
He said: Then go thou forth from hence, for verily thou art outcast.
Ve bu lâ'net ceza gününe kadar üzerindedir
och [Min] förbannelse [skall följa dig] till Domens dag!" (35)
And lo! the curse shall be upon thee till the Day of Judgment.
Rabbım! dedi, öyle ise bana onların ba's olunacakları güne kadar mühlet ver
[Iblees] sade: "Herre! Bevilja mig anstånd till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!" (36)
He said: My Lord! Reprieve me till the day when they are raised.
Haydi dedi: sen vakti ma'lûm gününe kadar mühlet verilenlerdensin
[Gud] svarade: "Du är en av dem som skall beviljas anstånd (37)
He said: Then lo! thou art of those reprieved
Haydi dedi: sen vakti ma'lûm gününe kadar mühlet verilenlerdensin
till den Dag vars ankomsttid är känd [av Mig ensam]." (38)
Till an appointed time.
Rabbım, dedi: beni azdırmana kasem ederim ki her halde ben onlar için Arzda tezyinat yapacağım ve hepsini iğvâ edeceğim
[Iblees] sade: "Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg, lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd, (39)
He said: My Lord, Because Thou has sent me astray, I verily shall adorn the path of error for them in the earth, and shall mislead them every one.
Ancak içlerinden ıhlâs verilen kulların müstesnâ
[alla] utom dem som är Dina verkliga, hängivna tjänare!" (40)
Save such of them as are Thy perfectly devoted slaves.
Bu, dedi: bir câdde «teahhüd ederim» dos doğru
[Gud] sade: "Detta är för Mig en rak väg; (41)
He said: This is a right course incumbent upon Me:
Hakıkat o kullarım, senin onlar üzerine bir sultan yoktur, ancak azgınlardan sana uyanlar başka
du skall inte ha makt över andra av Mina tjänare än dem som helt gått vilse och [av fri vilja] följer dig.(42
Lo! as for My slaves, thou hast no power over any of them save such of the froward as follow thee,
Elbet bunların da hepsinin mevıdleri şüphesiz Cehennem
Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla - (43)
And lo! for all such, hell will be the promised place.
Onun yedi kapısı vardır, her kapıya onlardan bir cüz'i maksum
det har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare]." (44)
It hath seven gates, and each gate hath an appointed portion.
Elbette müttekıyler, Cennetler, pınarlar içinde
DE GUDFRUKTIGA [skall vistas] i lustgårdar med [porlande] källor, (45)
Lo! those who ward off (evil) are among gardens and water springs.
Girin onlara selâmetle emîn emîn
och skall [vid inträdet] hälsas: "Stig in i fred! Här är ni skyddade [mot allt ont och mot all förgänglighet]." (46)
(And it is said unto them): Enter them in peace, secure.
Sinelerindeki kînleri soymuşuzdur da ıhvan olarak köşkler üzere karşı karşıya otururlar
Vi skall rensa bort ur deras bröst [alla rester av gammalt] agg och [med hjärtat fyllt av] broderlig kärlek [skall de ta plats] på upphöjda troner mitt emot varandra. (47)
And We remove whatever rancour may be in their breasts. As brethren, face to face, (they rest) on couches raised.
Orada kendilerine hiç bir zahmet tokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değildirler
De skall inte känna trötthet och de skall aldrig behöva lämna detta [lyckliga tillstånd]. (48)
Toil cometh not unto them there, nor will they be expelled from thence.
Haber ver kullarıma ki hakıkat ben, benim öyle gafur, öyle rahîm
Säg till Mina tjänare att Jag sannerligen är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet(49)
Announce, (O Muhammad) unto My slaves that verily I am the Forgiving, the Merciful.
Bununla beraber azâbım da azâbı elîm
men Mitt straff [när det drabbar, innebär] det svåraste lidande. (50)
And that My doom is the dolorous doom.
Hem onlara İbrahimin müsafirlerinden bahs et
OCH BERÄTTA för dem om Abrahams besökare - (51)
And tell them of Abraham's guests,
O vakıt ki yanına girdiler de, selâm dediler, biz dedi: sizden cidden korkuyoruz
hur de steg fram till honom och hälsade honom med fredshälsningen och han sade: "Ert besök gör oss oroliga!" (52)
(How) when they came in unto him, and said: Peace. He said: Lo! we are afraid of you.
Korkma, dediler: biz sana alîm bir oğul tebşir ediyoruz
[Och] de sade: "Du har ingenting att frukta! Vi kommer med det glada budskapet till dig att [du skall få] en son [som skall bli en vis man]." (53)
They said: Be not afraid! Lo! we bring thee good tidings of a boy possessing wisdom.
Benimi, dedi: tebşir ettiniz? Bana ihtiyarlık gelib çatmışken, artık beni ne suretle tebşir edersiniz?
[Abraham] svarade: "Detta budskap ger ni mig trots min höga ålder? Vad är detta som ni säger mig?" (54)
He said: Bring ye me good tidings (of a son) when old age hath overtaken me? Of what then can ye bring good tidings?
Seni dediler: emri hakkile tebşir ettik, onun için ümidi kesenlerden olma
De sade: "Vårt budskap till dig är sanning. Var därför inte en av dem som misströstar [om Guds nåd]!" (55)
They said: We bring thee good tidings in truth. So be not thou of the despairing.
Rabbının rahmetinden, dedi: sapkınlardan başka kim ümidi keser?
[Abraham] sade: "Vem - utom den som helt har gått vilse - ger upp hoppet om sin Herres nåd?" (56)
He said: And who despaireth not the mercy of his Lord save those who are astray?
Ey mürseller, dedi: bunu müteakıb me'muriyyetiniz nedir?
[Och] han fortsatte: "Vilka [andra] ärenden för er hit, ärade budbärare?" (57)
He said: And afterward what is your business, O ye messengers (of Allah)?
Haberin olsun dediler: biz mücrim bir kavme gönderildik
De svarade: "Vi är sända till ett folk av obotfärdiga syndare [som skall förintas]. (58)
They said: We have been sent unto a guilty folk.
Ancak ali Lût müstesna biz onların hepsini behemehal kurtaracağız
Lot och hela hans hus skall dock räddas - (59)
(All) save the family of Lot. Them we shall deliver everyone,
Ancak karısını takdir ettik o muhakkak kalacaklardandır
utom hans hustru som skall bli kvar - så har Gud beslutat - tillsammans med de övriga." (60)
Except his wife, of whom We had decreed that she should be of those who stay behind.
Bunun üzerine vaktâ ki Ali Lûta mürseller geldiler
OCH NÄR de utsända kom till Lot (61)
And when the messengers came unto the family of Lot,
Siz, dedi: cidden ürkülecek bir kavmsiniz
sade han: "Jag känner er inte." (62)
He said: Lo! ye are folk unknown (to me).
Yok dediler biz sana onların şekkedip durduklarını getirdik
De svarade: "Nej, [vi är Guds utsända och] vi har kommit till dig med det som [dessa människor] aldrig ville tro på; (63)
They said: Nay, but we bring thee that concerning which they keep disputing,
Ve sana emri hakkile geldik, emin ol biz sadıklarız
ja, vi har gett dig ett sant besked - var förvissad om att vi säger sanningen. (64)
And bring thee the Truth, and lo! we are truth tellers.
Hemen gecenin bir kısmında ehlini yürüt ve sen arkalarından git ve içinizden hiç bir kimse ardına bakmasın, emrolunduğunuz yere geçin gidin
Gå härifrån med din familj i skydd av nattmörkret - gå [själv] sist [för säkerhets skull] och låt ingen se tillbaka - och fortsätt i den riktning som skall anvisas er." (65)
So travel with thy household in a portion of the night, and follow thou their backs. Let none of you turn round, but go whither ye are commanded.
Ona kat'î olarak şu emri vahyettik: sabaha çıkarlarken şunları arkaları kat'iyyen kesilecek
Och Vi uppenbarade för honom detta [Vårt] beslut: "När dagen bryter in, skall alla dessa syndare ha förintats." (66)
And We made plain the case to him, that the root of them (who did wrong) was to be cut at early morn.
Şehir ahalisi de haber alıb keyf içinde gelmişlerdi
Och stadens män, som gladde sig över den goda nyheten, kom [skyndande till Lots hus]. (67)
And the people of the city came, rejoicing at the news (of new arrivals).
Amanın dedi onlar benim müsafirlerim, artık beni rüsvay etmeyin
[Lot] sade: "Dessa män är mina gäster. Drag inte vanära över mig. (68)
He said: Lo! they are my guests. Affront me not!
Allahtan korkun, beni utandırmayın
Frukta Gud och gör inte detta till en skammens dag!" (69)
And keep your duty to Allah, and shame me not!
Seni dediler, âlemden nehyetmedikmi?
De svarade: "Har vi inte förbjudit dig att lägga dig ut för främlingar [som vi har lust till]?" (70)
They said: Have we not forbidden you from (entertaining) anyone?
Tâ şunlar kızlarım, eğer yapacaksanız dedi
[Lot] sade: "Här är mina döttrar, om ni måste göra [vad ni har satt er i sinnet]." (71)
He said: Here are my daughters, if ye must be doing (so).
Resulüm! ömrüne kasem olsun ki hakikaten onlar serhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı
[De utsända sade:] "Så sant du lever [kommer de inte att lyssna till dig]! I sin upphetsning vet de inte vad de gör." (72)
By thy life (O Muhammad) they moved blindly in the frenzy of approaching death.
Derken işrak vaktine girdikleri sırada bunları o sayha tutuverdi
Och när solen gick upp genljöd över dem dånet [av Guds straff]. (73)
Then the (Awful) Cry overtook them at the sunrise.
Derhal şehirlerinin üstünü altına getiriverdik ve üzerlerine siccilden taşlar yağdırdık
Vi lade [deras städer] i ruiner och det förutbestämda straffet drabbade dem som ett regn av stenblock. (74)
And We utterly confounded them, and We rained upon them stones of heated clay.
elbette bunda fikr-u firaseti olanlara âyetler var
I detta ligger sannerligen budskap till dem som försöker tränga in i tingens innersta mening. (75)
Lo! therein verily are portents for those who read the signs.
Hem o harabe yol üstünde duruyor
Dessa [städer] var belägna nära en ännu existerande väg. (76)
And lo! it is upon a road still uneffaced.
elbette bunda iymanı olanlar için bir âyet var
Här ligger helt visst ett budskap till dem som tror. (77)
Lo! therein is indeed a portent for believers.
Hakikaten eshabı eyke de zalimler idi
Även de som bodde i [Madyans] skogklädda dalar var djupt orättfärdiga [människor] (78)
And the dwellers in the wood indeed were evil doers.
Onlardan da intikam aldık, ikisi de ap açık önde bulunuyor
och Vi lät dem gå under. Båda dessa folk levde nära en [ännu] fullt synlig huvudväg. (79)
So. We took vengeance on them; and lo! they both are on a high road plain to see.
Hakikaten eshabı hıcir dahi Peygamberleri tekzib ettiler
INVÅNARNA i Al-Hidjr kallade [Våra] budbärare lögnare. (80)
And the dwellers in Al-Hijr indeed denied (Our) messengers.
Ve biz onlara âyetlerimizi vermiştik de ondan i'raz ediyorlardı
Vi gav dem del av Våra budskap, men de vände envist ryggen till. (81)
And We gave them Our revelations, but they were averse to them.
Dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı
De högg ut bostäder åt sig ur klippan och bodde där i trygghet. (82)
And they used to hew out dwellings from the hills, (wherein they dwelt) secure.
Bunları da sabahleyin sayha tutuverdi
Men en dag i gryningen genljöd dånet [av Guds straff] över dem, (83)
But the (Awful) Cry overtook them at the morning hour,
De o kesb ede geldikleri şeylerin kendilerine hiç faidesi olmadı
och [befästningarna] som de hade uppfört kunde inte skydda dem [mot förintelsen]. (84)
And that which they were wont to count as gain availed them not.
[[وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ]]
Öyle ya biz Samavât-ü Arzı ve mabeynlerini ancak hakkile halkettik ve elbette saat muhakkak gelecek, şimdi sen safhı cemil ile muamele et
VI HAR inte skapat himlarna och jorden och allt däremellan utan en plan och ett syfte. Och Stunden skall komma [med räkenskap och dom]. Förlåt dem därför [Muhammad] och överse med [deras fel och brister]; (85)
We created not the heavens and the earth and all that is between them save with truth, and lo! the Hour is surely coming. So forgive, O Muhammad, with a gracious forgiveness.
Çünkü rabbın o öyle hallâk öyle alîm
din Herre är Den som har skapat allt och har kunskap om allt. (86)
Lo! Thy Lord! He is the All Wise Creator.
Celâlim hakkı için sana «sebul mesani»yi ve Kur'anı azımi verdik
VI HAR gett dig sju [verser] att ständigt upprepa och Koranen i all dess majestätiska skönhet. (87)
We have given thee seven of the oft repeated (verses) and the great Qur’an.
Sakın o kâfirlerden bir takımlarını zevkıyap ettiğimiz şeylere göz atma ve onlara karşı mahzun olma da mü'minlere kanadını indir
Se inte [med avund] på de ögonblick av jordisk lycka som Vi skänker några av dessa [förnekare] och sörj inte över deras [otro], men visa hänsyn mot de troende och ge dem din kärleksfulla omtanke; (88)
Strain not thine eyes toward that which We cause some wedded pairs among them to enjoy, and be not grieved on their account, and lower thy wing (in tenderness) for the believers.
Ve de ki haberiniz olsun; ben o nezîri mübînin ben
och säg [till människorna]: "Jag är den varnare som varnar öppet och entydigt [för Guds straff]." (89)
And say: Lo! I, even I, am a plain warner,
Tıpkı indirdiğimiz gibi o taksimcilere
[Vi har nämligen anförtrott dig ett gudomligt budskap] så som Vi tidigare gav Våra uppenbarelser till dem som [därefter godtyckligt] delade upp dem i stycken (90)
Such as We send down for those who make division,
O, Kur'anı kısım kısım tefrık edenlere
[och] som [nu] betraktar Koranen som en rad föga trovärdiga [påståenden]. (91)
Those who break the Qur’an into parts.
Ki rabbın hakkı için, biz onların hepsine mutlak ve muhakkak soracağız
Ja, vid din Herres namn! Vi skall sannerligen ställa dem alla till svars (92)
Them, by thy Lord, We shall question, every one,
Ki rabbın hakkı için, biz onların hepsine mutlak ve muhakkak soracağız
för vad de gjorde! (93)
Of what they used to do.
Şimdi sen her ne ile emrolunuyorsan kafalarına çatlat ve müşriklere aldırma
Förkunna därför allt som du blir befalld [att förkunna] och håll dig borta från dem som sätter medhjälpare vid Guds sida. (94)
So proclaim that which thou art commanded, and withdraw from the idolaters.
Her halde biz sana o müstehzîlerin haklarından geliriz
Vi skall skydda dig mot dem som gör narr av [Våra budskap] (95)
Lo! We defend thee from the scoffers,
Allah ile beraber diğer ilâh tutan o heriflerin yarın bilirler
[och] som vid sidan av Gud dyrkar andra gudar; tids nog skall de få veta [sanningen]. (96)
Who set some other god along with Allah. But they will come to know.
Celâlim hakkı için biliyoruz ki onların tevevvühatına senin cidden göğsün daralıyor
Vi vet att de [hädiska] ord som de yttrar gör dig djupt beklämd. (97)
Well know We that thy bosom is at times oppressed by what they say,
O halde Rabbına hamdile tesbih et ve secdekârlardan ol
Lova och prisa därför din Herre och fall ned på ditt ansikte tillsammans med [de andra] som faller ned [inför Honom] i tillbedjan, (98)
But hymn the praise of thy Lord, and be of those who make prostration (unto Him).
Ve Rabbına kulluk yap tâ sana o yâkîn gelene kadar
och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig. (99)
And serve thy Lord till the inevitable cometh unto thee.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri