FANDOM


İbrahim Hicr

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Nahl
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Elif, Lam, Ra, bu işte kitabın ve bir Kur'anı mübînin âyetleri.
Əlif. Ləm. Ra. Bunlar Kitabın və açıq-aydın Quranın ayələridir.
Alif. Lam. Ra. These are verses of the Scripture and a plain Reading.
Bir zemân olur küfredenler arzu çekerler ki müsliman olsa idiler
Kafirlər mütləq müsəlman olmalarını arzulayacaqlar.
It may be that those who disbelieve wish ardently that they were Muslims.
Bırak onları yesinler içsinler, zevketsinler, emel, kendilerini egliye dursun, sonra bilecekler
Qoy onlar bir müddət yeyib-içsinlər, əylənsinlər və xam xəyallar onların başlarını qatsın. Tezliklə biləcəklər.
Let them eat and enjoy life, and let (false) hope beguile them. They will come to know!
Biz hiç bir memleketi her halde ma'lûm bir yazısı olmaksızın helâk etmedik
Məhv etdiyimiz hər bir diyarın məlum bir yazısı var idi (həlak olacaqları vaxt əvvəlcədən müəyyən edilmişdi).
And We destroyed no township but there was a known decree for it.
Hiç bir ümmet ecelini ne sebkeder ne de geriletebilirler
Heç bir ümmət öz əcəlini nə qabaqlaya bilər, nə də yubada bilər.
No nation can outstrip its term nor can they lag behind.
Bir de ey o kendisine zikr indirilmiş olan, dediler: mutlaka sen mecnunsun!
Kafirlər dedilər: “Ey özünə Zikr nazil edilən kəs! Doğrudan da, sən dəlisən.
And they say: O thou unto whom the Reminder is revealed, lo! thou art indeed a madman!
Getirsena o Melâikeyi sadıklardan isen!
Əgər doğru danışanlardansansa, nəyə görə dediyinə şahidlik edə bilən mələkləri bizə gətirmirsən?”
Why bringest thou not angels unto Us, if thou art of the truthful?
Biz o Melâikeyi ancak hakkile indiririz ve o vakıt onlara göz açtırılmaz
Biz mələkləri ancaq haqqı bərqərar etmək üçün endiririk. O zaman kafirlərə möhlət verilməz.
We send not down the angels save with the Fact, and that case (the disbelievers) would not be
Şüphe yok o zikri biz indirdik biz, her halde biz onu muhafaza da edeceğiz
Şübhəsiz ki, Zikri Biz nazil etdik, əlbəttə, Biz də onu qoruyacağıq.
Lo! We, even We, reveal the Reminder, and lo! We verily are it's Guardian.
Celâlim hakkı için senden önce evvelkilerin şîaları içinde de Resuller gönderdik
Biz səndən öncə də əvvəlki millətlərə elçilər göndərmişdik.
We verily sent (messengers) before thee among the factions of the men of old.
Ve onlara hiç bir Resul gelmiyordu ki onunla istihza eder olmasınlar
Onlara elə bir elçi gəlməzdi ki, ona istehza etməsinlər.
And never came there unto them a messenger but they did mock him.
Biz ona mücrimlerin kalblerinde böyle bir sülûk veririz
Beləcə, Biz küfrü günahkarların qəlbinə yeridirik.
Thus do We make it traverse the hearts of the guilty:
Ona iyman etmezler, halbuki önlerinde evvelkilerin sünneti geçmiştir
Onlar hələ də ona (Qurana) inanmırlar. Halbuki əvvəlkilərin başına gələnlər onlara bəllidir.
They believe not therein, though the example of the men of old hath gone before.
Üzerlerine Semadan bir kapı açsak da orada urûc ediyor olsalar, diyeceklerdi ki her halde gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyüye tutulmuş bir kavmiz
Əgər onlara göydən bir qapı açsaydıq və onlar dayanmadan oraya qalxsaydılar,
And even if We opened unto them a Gate of Heaven and they kept mounting through it.
Üzerlerine Semadan bir kapı açsak da orada urûc ediyor olsalar, diyeceklerdi ki her halde gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyüye tutulmuş bir kavmiz
yenə də inanmayıb: “Gözlərimiz dumanlanmış, daha doğrusu biz sehrlənmişik”– deyərdilər.
They would say: Our sight is wrong nay, but we are folk bewitched.
Şanım hakkı için biz Semâda burclar yaptık ve onu ehli nazar için tezyin eyledik
Biz səmada bürclər yaratdıq və onu baxanlar üçün bəzədik.
And verily in the heaven We have set mansions of the stars, and We have beautified it for beh
Hem onu her «şeytanir racîm»den hıfz ettik
Onları qovulmuş hər bir şeytandan qoruduq.
And We have guarded it from every outcast devil,
Ancak kulak hırsızlığı eden olur, onu da parlak bir şihab ta'kıb etmektedir
Ancaq şeytanlardan kim göy əhlinin danışıqlarına xəlvətcə qulaq assa, onu yandırıb yaxan alov təqib edər.
Save him who stealeth the hearing, and them doth a clear flame pursue.
Arzı meddettik ve ona ağır baskılar bıraktık ve onda mevzun her şeyden bitirdik' hem sizin için
Biz yeri döşədik, orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və orada hər şeydən lazım olduğu qədər yetişdirdik.
And the earth have We spread out, and placed therein firm hills, and caused each seemly thing
hem sizin razikı olmadığınız kimseler için onda geçimlikler husule getirdik
Orada həm sizin üçün, həm də sizin ruzi vermədikləriniz üçün dolanışıq vasitələri yaratdıq.
And We have given unto you livelihoods therein, and unto those for whom ye provide not.
Hiç bir şey yoktur ki bizim yanımızda hazineleri olmasın, fakat biz, onu ancak ma'lüm bir mıkdar ile indiririz
Elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri Bizdə olmasın. Biz onu ancaq müəyyən ölçüdə endiririk.
And there is not a thing but with Us are the stores thereof. And We send it not down save in
Bir de aşılayıcı rüzgârlar gönderdik de Semâdan bir kadrile bir su indirip sizi onunla suvardık, onu hazînelerde tutan siz değilsiniz
Biz küləkləri dölləndirici (buludlarda su əmələ gətirən, bitkiləri tozlandıran bir vasitə) kimi göndərdik, göydən yağmur yağdırıb onu sizə içirtdik. Belə olmasaydı, siz onu yığıb saxlaya bilməzdiniz.
And We send the winds fertilizing, and cause water to descend from the sky, and give it you t
Her halde biz, mutlak hem bir hayat veririz hem öldürürüz, hepsine vâris de biziz
Şübhəsiz ki, Biz həm dirildir, həm də öldürürük və hər şeyə varis olan da Bizik.
Lo! and it is We, even We, Who quicken and give death, and We are the Inheritor.
Kasem olsun ki içinizden öne geçmek istiyenler de ma'lûmumuz, geri kalmak istiyenler de ma'lûmumuz
Həqiqətən, sizdən əvvəl gəlib-gedənləri də bilirik, sonra kimlərin gələcəyini də bilirik.
And verily We know the eager among you and verily We know the laggards.
Ve hakıkat rabbın o, onları hep haşredecek, hakıkat o, hakîmdir, alîmdir
Həqiqətən, Rəbbin onları bir yerə toplayacaq. Çünki O, Müdrikdir, Biləndir.
Lo! thy Lord will gather them together. Lo! He is Wise, Aware.
Filhakika biz insanı bir «salsâl» den, mesnun bir balçıktan yarattık
Biz insanı başqa şəklə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən yaratdıq.
Verily We created man of potter's clay of black mud altered,
Cann, onu da bundan evvel «narissemum»dan yaratmıştık
Cinləri isə daha öncə qızmar alovdan yaratmışdıq.
And the jinn did We create aforetime of essential fire.
Ve düşün o vaktı ki Rabbın Melâikeye: ben, demişti: salsâlden, mesnun bir balçıktan bir beşer halkedeceğim.
Bir zaman Rəbbin mələklərə dedi: “Mən başqa şəklə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən insan yaradacağam!
And (remember) when thy Lord said unto the angels: Lo! I am creating a mortal out of potter's
Binaenaleyh onu tesviye ettiğim ve içine ruhumdan nefheylediğim vakıt derhal onun için secdeye kapanın
Mən ona biçim verib Öz ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin!”
So, when I have made him and have breathed into him of My spirit, do ye fall down, prostratin
Onun üzerine Melâike, hepsi toptan secde ettiler
Mələklərin hamısı ona səcdə etdilər.
So the angels fell prostrate, all of them together
ancak İblîs secde edenlerle beraber olmaktan ibâ eyledi
Yalnız İblisdən başqa. O, səcdə edənlər arasında olmaqdan imtina etdi.
Save Iblis. He refused to be among the prostrate.
Ya İblis, dedi: sen neye secde edenlerle beraber olmadın?
Allah dedi: “Ey İblis! Nə üçün sən səcdə edənlər arasında deyilsən?”
He said: O Iblis! What aileth thee that thou art not among the prostrate?
Benim, dedi: bir salsâlden, bir mesnun balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem kabil değildir
İblis dedi: “Sənin, başqa şəklə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən yaratdığın insana səcdə etmək mənə yaraşmaz!”
He said: Why should I prostrate myself unto a mortal whom Thou hast created out of potter's c
O halde, dedi: çık oradan çünkü sen racîmsin
Allah dedi: “Oradan çıx! Artıq sən qovuldun.
He said: Then go thou forth from hence, for verily thou art outcast.
Ve bu lâ'net ceza gününe kadar üzerindedir
Haqq-hesab gününə qədər sənə lənət olacaqdır”.
And lo! the curse shall be upon thee till the Day of Judgment.
Rabbım! dedi, öyle ise bana onların ba's olunacakları güne kadar mühlet ver
İblis dedi: “Ey Rəbbim! Onların dirildiləcəkləri günə qədər mənə möhlət ver”.
He said: My Lord! Reprieve me till the day when they are raised.
Haydi dedi: sen vakti ma'lûm gününe kadar mühlet verilenlerdensin
Allah dedi: “Sən möhlət verilənlərdənsən.
He said: Then lo! thou art of those reprieved
Haydi dedi: sen vakti ma'lûm gününe kadar mühlet verilenlerdensin
Ancaq məlum vaxtın gününə qədər”.
Till an appointed time.
Rabbım, dedi: beni azdırmana kasem ederim ki her halde ben onlar için Arzda tezyinat yapacağım ve hepsini iğvâ edeceğim
İblis dedi: “Ey Rəbbim! Sən məni yoldan çıxartdığına görə, mən də yer üzündə onlara pis işləri gözəl göstərib onların hamısını azdıracağam.
He said: My Lord, Because Thou has sent me astray, I verily shall adorn the path of error for
Ancak içlerinden ıhlâs verilen kulların müstesnâ
Yalnız Sənin seçilmiş, ixlaslı qullarından başqa”.
Save such of them as are Thy perfectly devoted slaves.
Bu, dedi: bir câdde «teahhüd ederim» dos doğru
Allah dedi: “Bu, Mənə tərəf gətirib çıxaran düz yoldur.
He said: This is a right course incumbent upon Me:
Hakıkat o kullarım, senin onlar üzerine bir sultan yoktur, ancak azgınlardan sana uyanlar başka
Şübhəsiz ki, qullarım üzərində sənin heç bir hökmün yoxdur. Yalnız sənə uyan azğınlardan başqa”.
Lo! as for My slaves, thou hast no power over any of them save such of the froward as follow
Elbet bunların da hepsinin mevıdleri şüphesiz Cehennem
Həqiqətən, Cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş yerdir.
And lo! for all such, hell will be the promised place.
Onun yedi kapısı vardır, her kapıya onlardan bir cüz'i maksum
Onun yeddi qapısı vardır. Hər qapı üçün onlardan müəyyən bir dəstə təyin olunmuşdur.
It hath seven gates, and each gate hath an appointed portion.
Elbette müttekıyler, Cennetler, pınarlar içinde
Sözsüz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və çeşmələr başında olacaqlar.
Lo! those who ward off (evil) are among gardens and water springs.
Girin onlara selâmetle emîn emîn
Onlara deyiləcək: “Oraya sağ-salamat və xatircəmliklə daxil olun!”
(And it is said unto them): Enter them in peace, secure.
Sinelerindeki kînleri soymuşuzdur da ıhvan olarak köşkler üzere karşı karşıya otururlar
Biz onların köksündəki kin-küdurəti çıxarıb kənar etdik. Onlar taxtlar üzərində qarşı-qarşıya əyləşən qardaşlar olacaqlar.
And We remove whatever rancour may be in their breasts. As brethren, face to face, (they rest
Orada kendilerine hiç bir zahmet tokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değildirler
Onlara orada heç bir yorğunluq toxunmayacaq və onlar oradan çıxarılmayacaqlar.
Toil cometh not unto them there, nor will they be expelled from thence.
Haber ver kullarıma ki hakıkat ben, benim öyle gafur, öyle rahîm
Qullarıma xəbər ver ki, Mən Bağışlayanam, Rəhmliyəm.
Announce, (O Muhammad) unto My slaves that verily I am the Forgiving, the Merciful.
Bununla beraber azâbım da azâbı elîm
Əzabım isə ağrılı-acılı əzabdır.
And that My doom is the dolorous doom.
Hem onlara İbrahimin müsafirlerinden bahs et
Onlara İbrahimin qonaqları barəsində də xəbər ver.
And tell them of Abraham's guests,
O vakıt ki yanına girdiler de, selâm dediler, biz dedi: sizden cidden korkuyoruz
O zaman onlar İbrahimin yanına daxil olub: “Salam!”– dedilər. İbrahim: “Biz sizdən ehtiyat edirik!”– dedi.
(How) when they came in unto him, and said: Peace. He said: Lo! we are afraid of you.
Korkma, dediler: biz sana alîm bir oğul tebşir ediyoruz
Mələklər: “Qorxma! Həqiqətən, biz səni bilikli bir oğulla müjdələyirik!”– dedilər.
They said: Be not afraid! Lo! we bring thee good tidings of a boy possessing wisdom.
Benimi, dedi: tebşir ettiniz? Bana ihtiyarlık gelib çatmışken, artık beni ne suretle tebşir edersiniz?
İbrahim dedi: “Qocalıq məni haqladığı bir vaxtda mənə müjdə verirsiniz? Məni nə ilə müjdələyirsiniz?”
He said: Bring ye me good tidings (of a son) when old age hath overtaken me? Of what then can
Seni dediler: emri hakkile tebşir ettik, onun için ümidi kesenlerden olma
Onlar dedilər: “Biz sənə həqiqətlə müjdə veririk. Sən ümidini üzənlərdən olma!”
They said: We bring thee good tidings in truth. So be not thou of the despairing.
Rabbının rahmetinden, dedi: sapkınlardan başka kim ümidi keser?
İbrahim dedi: “Doğru yoldan azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzər?”
He said: And who despaireth not the mercy of his Lord save those who are astray?
Ey mürseller, dedi: bunu müteakıb me'muriyyetiniz nedir?
İbrahim dedi: “Ey elçilər! Vəzifəniz nədir?”
He said: And afterward what is your business, O ye messengers (of Allah)?
Haberin olsun dediler: biz mücrim bir kavme gönderildik
Onlar dedilər: “Biz günahkar adamları məhv etməyə göndərilmişik;
They said: We have been sent unto a guilty folk.
Ancak ali Lût müstesna biz onların hepsini behemehal kurtaracağız
yalniz Lutun ailəsindən başqa. Biz onların hamısını xilas edəcəyik.
(All) save the family of Lot. Them we shall deliver everyone,
Ancak karısını takdir ettik o muhakkak kalacaklardandır
Lutun arvadından başqa. Biz onun geridə qalanlardan olmasına qərar verdik”.
Except his wife, of whom We had decreed that she should be of those who stay behind.
Bunun üzerine vaktâ ki Ali Lûta mürseller geldiler
Elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə
And when the messengers came unto the family of Lot,
Siz, dedi: cidden ürkülecek bir kavmsiniz
o dedi: “Siz yad adamlarsınız!”
He said: Lo! ye are folk unknown (to me).
Yok dediler biz sana onların şekkedip durduklarını getirdik
Onlar dedilər: “Xeyr, biz sənin yanına onların şübhə etdiyi əzab ilə gəlmişik.
They said: Nay, but we bring thee that concerning which they keep disputing,
Ve sana emri hakkile geldik, emin ol biz sadıklarız
Biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmişik. Həqiqətən də, biz doğru danışanlarıq.
And bring thee the Truth, and lo! we are truth tellers.
Hemen gecenin bir kısmında ehlini yürüt ve sen arkalarından git ve içinizden hiç bir kimse ardına bakmasın, emrolunduğunuz yere geçin gidin
Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs çevrilib arxaya baxmasın. Sizə əmr olunan yerə yollanın”.
So travel with thy household in a portion of the night, and follow thou their backs. Let none
Ona kat'î olarak şu emri vahyettik: sabaha çıkarlarken şunları arkaları kat'iyyen kesilecek
Biz ona vəhy etdik ki, sübh çağı onların kökü kəsiləcək.
And We made plain the case to him, that the root of them (who did wrong) was to be cut at ear
Şehir ahalisi de haber alıb keyf içinde gelmişlerdi
Şəhər əhalisi bir-birini muştuluqlayaraq onun yanına gəldilər.
And the people of the city came, rejoicing at the news (of new arrivals).
Amanın dedi onlar benim müsafirlerim, artık beni rüsvay etmeyin
Lut dedi: “Bunlar mənim qonaqlarımdır. Məni biabır etməyin!
He said: Lo! they are my guests. Affront me not!
Allahtan korkun, beni utandırmayın
Allahdan qorxun və məni hörmətdən salmayın!”
And keep your duty to Allah, and shame me not!
Seni dediler, âlemden nehyetmedikmi?
Onlar dedilər: “Məgər biz sənə bura gələn adamları qonaq saxlamağı qadağan etməmişik?”
They said: Have we not forbidden you from (entertaining) anyone?
Tâ şunlar kızlarım, eğer yapacaksanız dedi
O dedi: “Bunlar mənim qızlarımdır! Əgər istəyirsinizsə, onlarla evlənin!”
He said: Here are my daughters, if ye must be doing (so).
Resulüm! ömrüne kasem olsun ki hakikaten onlar serhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı
(Ey Muhəmməd!) Sənin canına and olsun ki, onlar sərxoşluqları içində veyl-veyl gəzirdilər.
By thy life (O Muhammad) they moved blindly in the frenzy of approaching death.
Derken işrak vaktine girdikleri sırada bunları o sayha tutuverdi
Günəş doğanda qorxunc səs onları yaxaladı.
Then the (Awful) Cry overtook them at the sunrise.
Derhal şehirlerinin üstünü altına getiriverdik ve üzerlerine siccilden taşlar yağdırdık
Oranın altını üstünə çevirdik və onların üzərinə odda bişmiş gil daşlar yağdırdıq.
And We utterly confounded them, and We rained upon them stones of heated clay.
elbette bunda fikr-u firaseti olanlara âyetler var
Şübhəsiz ki, bunda başa düşənlər üçün dəlillər vardır.
Lo! therein verily are portents for those who read the signs.
Hem o harabe yol üstünde duruyor
Həqiqətən, onlar Məkkədən Şama gedən yolun üstündə yaşayırdılar.
And lo! it is upon a road still uneffaced.
elbette bunda iymanı olanlar için bir âyet var
Şübhəsiz ki, bunda möminlər üçün dəlillər vardır.
Lo! therein is indeed a portent for believers.
Hakikaten eshabı eyke de zalimler idi
Əykə əhli də zalım idi.
And the dwellers in the wood indeed were evil doers.
Onlardan da intikam aldık, ikisi de ap açık önde bulunuyor
Onlardan da intiqam aldıq. Hər iki kənd aydın görünən yol üzərində yerləşirdi.
So. We took vengeance on them; and lo! they both are on a high road plain to see.
Hakikaten eshabı hıcir dahi Peygamberleri tekzib ettiler
Hicr əhli də elçiləri yalançı saydı.
And the dwellers in Al-Hijr indeed denied (Our) messengers.
Ve biz onlara âyetlerimizi vermiştik de ondan i'raz ediyorlardı
Biz onlara ayələrimizi göndərdik, lakin onlar bu ayələrdən üz döndərdilər.
And We gave them Our revelations, but they were averse to them.
Dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı
Onlar təhlükəsizlikdə qalmaq üçün dağlarda evlər yonurdular.
And they used to hew out dwellings from the hills, (wherein they dwelt) secure.
Bunları da sabahleyin sayha tutuverdi
Onları sübh çağı qorxunc səs yaxaladı.
But the (Awful) Cry overtook them at the morning hour,
De o kesb ede geldikleri şeylerin kendilerine hiç faidesi olmadı
Qazandıqları dünya malı isə onlara heç bir fayda vermədi.
And that which they were wont to count as gain availed them not.
[[وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ]]
Öyle ya biz Samavât-ü Arzı ve mabeynlerini ancak hakkile halkettik ve elbette saat muhakkak gelecek, şimdi sen safhı cemil ile muamele et
Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları yalnız haqq olaraq yaratdıq. O Saat mütləq gələcəkdir. Odur ki, Sən onları gözəl tərzdə bağışla.
We created not the heavens and the earth and all that is between them save with truth, and lo
Çünkü rabbın o öyle hallâk öyle alîm
Həqiqətən, Rəbbin Yaradandır, Biləndir.
Lo! Thy Lord! He is the All Wise Creator.
Celâlim hakkı için sana «sebul mesani»yi ve Kur'anı azımi verdik
Biz sənə təkrarlanan yeddi ayəni və əzəmətli Quranı verdik.
We have given thee seven of the oft repeated (verses) and the great Qur’an.
Sakın o kâfirlerden bir takımlarını zevkıyap ettiğimiz şeylere göz atma ve onlara karşı mahzun olma da mü'minlere kanadını indir
Onların bəzi təbəqələrinə verdiyimiz fani dünya malına gözünü dikmə, onlara görə kədərlənmə, möminlərlə yumşaq davran
Strain not thine eyes toward that which We cause some wedded pairs among them to enjoy, and b
Ve de ki haberiniz olsun; ben o nezîri mübînin ben
və de: “Şübhəsiz ki, mən açıq-aşkar bir xəbərdar edənəm!”
And say: Lo! I, even I, am a plain warner,
Tıpkı indirdiğimiz gibi o taksimcilere
Biz Quranı bölənlərə də beləcə əzab endirmişdik.
Such as We send down for those who make division,
O, Kur'anı kısım kısım tefrık edenlere
Onlar Quranı hissələrə böldülər (bir qisminə inanıb, digər qismini inkar etdilər).
Those who break the Qur’an into parts.
Ki rabbın hakkı için, biz onların hepsine mutlak ve muhakkak soracağız
Rəbbinə and olsun ki, Biz onların hamısından soruşacağıq –
Them, by thy Lord, We shall question, every one,
Ki rabbın hakkı için, biz onların hepsine mutlak ve muhakkak soracağız
törətdikləri əməllər barəsində.
Of what they used to do.
Şimdi sen her ne ile emrolunuyorsan kafalarına çatlat ve müşriklere aldırma
Sənə buyurulanı açıq-aşkar bəyan et və müşriklərdən üz çevir.
So proclaim that which thou art commanded, and withdraw from the idolaters.
Her halde biz sana o müstehzîlerin haklarından geliriz
Sözsüz ki, istehza edənlərə qarşı Biz sənə yetərik.
Lo! We defend thee from the scoffers,
Allah ile beraber diğer ilâh tutan o heriflerin yarın bilirler
O kəslər ki, Allaha başqa məbudu şərik qoşurlar. Onlar tezliklə biləcəklər.
Who set some other god along with Allah. But they will come to know.
Celâlim hakkı için biliyoruz ki onların tevevvühatına senin cidden göğsün daralıyor
Biz onların dediklərindən sənin qəlbinin daraldığını bilirik.
Well know We that thy bosom is at times oppressed by what they say,
O halde Rabbına hamdile tesbih et ve secdekârlardan ol
Sən həmd-səna ilə Rəbbini təriflə və səcdə edənlərdən ol!
But hymn the praise of thy Lord, and be of those who make prostration (unto Him).
Ve Rabbına kulluk yap tâ sana o yâkîn gelene kadar
Sənə ölüm gələnədək Rəbbinə ibadət et.
And serve thy Lord till the inevitable cometh unto thee.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri