FANDOM


İbrahim Suresi Hicr Suresi Nahl Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
1. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Elif, Lam, Ra, bu işte kitabın ve bir Kur'anı mübînin âyetleri.
Alif. Lam. Ra. To są znaki Księgi i Koranu jasnego!
Alif. Lam. Ra. These are verses of the Scripture and a plain Reading.
Bir zemân olur küfredenler arzu çekerler ki müsliman olsa idiler
Być może, ci, którzy nie uwierzyli, chcieliby być muzułmanami?!
It may be that those who disbelieve wish ardently that they were Muslims.
Bırak onları yesinler içsinler, zevketsinler, emel, kendilerini egliye dursun, sonra bilecekler
Pozostaw ich niech oni jedzą i cieszą się używaniem i niech zwodzi ich nadzieja! Oni niebawem się dowiedzą!
Let them eat and enjoy life, and let (false) hope beguile them. They will come to know!
Biz hiç bir memleketi her halde ma'lûm bir yazısı olmaksızın helâk etmedik
I nie zniszczyliśmy żadnego miasta, którego los nie byłby przesądzony wiadomym pismem.
And We destroyed no township but there was a known decree for it.
Hiç bir ümmet ecelini ne sebkeder ne de geriletebilirler
Żaden naród nie wyprzedzi swego terminu ani też go nie opóźni.
No nation can outstrip its term nor can they lag behind.
Bir de ey o kendisine zikr indirilmiş olan, dediler: mutlaka sen mecnunsun!
Oni powiedzieli: "O ty, któremu zostało dane napomnienie! zaprawdę, jesteś opętany!
And they say: O thou unto whom the Reminder is revealed, lo! thou art indeed a madman!
Getirsena o Melâikeyi sadıklardan isen!
Dlaczego nie przyjdziesz do nas z aniołami, jeśli jesteś z liczby prawdomównych?"
Why bringest thou not angels unto Us, if thou art of the truthful?
Biz o Melâikeyi ancak hakkile indiririz ve o vakıt onlara göz açtırılmaz
My nie posyłamy aniołów inaczej, jak tylko z prawdą, i niewierni wówczas nie otrzymają zwłoki.
We send not down the angels save with the Fact, and that case (the disbelievers) would not be tolerated.
Şüphe yok o zikri biz indirdik biz, her halde biz onu muhafaza da edeceğiz
Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stróżami!
Lo! We, even We, reveal the Reminder, and lo! We verily are it's Guardian.
Celâlim hakkı için senden önce evvelkilerin şîaları içinde de Resuller gönderdik
I wysłaliśmy już posłańców przed tobą pomiędzy społeczności dawnych ludów.
We verily sent (messengers) before thee among the factions of the men of old.
Ve onlara hiç bir Resul gelmiyordu ki onunla istihza eder olmasınlar
Ale każdy posłaniec, który do nich przyszedł, był wyśmiewany.
And never came there unto them a messenger but they did mock him.
Biz ona mücrimlerin kalblerinde böyle bir sülûk veririz
W ten sposób My sprawiamy, iż to przenika w serca grzeszników.
Thus do We make it traverse the hearts of the guilty:
Ona iyman etmezler, halbuki önlerinde evvelkilerin sünneti geçmiştir
Oni nie wierzą w niego, a już przeminęła tradycja przodków.
They believe not therein, though the example of the men of old hath gone before.
Üzerlerine Semadan bir kapı açsak da orada urûc ediyor olsalar, diyeceklerdi ki her halde gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyüye tutulmuş bir kavmiz
Jeślibyśmy nawet otwarli im bramę nieba i oni by tam wstępowali,
And even if We opened unto them a Gate of Heaven and they kept mounting through it.
Üzerlerine Semadan bir kapı açsak da orada urûc ediyor olsalar, diyeceklerdi ki her halde gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyüye tutulmuş bir kavmiz
To i tak powiedzieliby: "Nasze spojrzenia zostały zamroczone albo też jesteśmy ludźmi zaczarowanymi."
They would say: Our sight is wrong nay, but we are folk bewitched.
Şanım hakkı için biz Semâda burclar yaptık ve onu ehli nazar için tezyin eyledik
Umieściliśmy na niebie konstelacje i ozdobiliśmy je dla patrzących.
And verily in the heaven We have set mansions of the stars, and We have beautified it for beholders.
Hem onu her «şeytanir racîm»den hıfz ettik
Ochroniliśmy je też przed szatanem przeklętym.
And We have guarded it from every outcast devil,
Ancak kulak hırsızlığı eden olur, onu da parlak bir şihab ta'kıb etmektedir
A jeśli kto podsłuchuje ukradkiem, to postępuje za nim płomień jaśniejący.
Save him who stealeth the hearing, and them doth a clear flame pursue.
Arzı meddettik ve ona ağır baskılar bıraktık ve onda mevzun her şeyden bitirdik' hem sizin için
A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące; i sprawiliśmy, iż wyrosła na niej wszelka rzecz wyważona.
And the earth have We spread out, and placed therein firm hills, and caused each seemly thing to grow therein.
hem sizin razikı olmadığınız kimseler için onda geçimlikler husule getirdik
I przygotowaliśmy na niej wszelkie środki do życia, dla was i dla tych, których wy nie zaopatrujecie.
And We have given unto you livelihoods therein, and unto those for whom ye provide not.
Hiç bir şey yoktur ki bizim yanımızda hazineleri olmasın, fakat biz, onu ancak ma'lüm bir mıkdar ile indiririz
I nie ma żadnej rzeczy, której nie posiadalibyśmy pełne skarby; My zsyłamy ją tylko według wiadomej miary.
And there is not a thing but with Us are the stores thereof. And We send it not down save in appointed measure.
Bir de aşılayıcı rüzgârlar gönderdik de Semâdan bir kadrile bir su indirip sizi onunla suvardık, onu hazînelerde tutan siz değilsiniz
My posyłamy wiatry użyźniające, My spuszczamy z nieba wodę i dajemy ją wam do picia, lecz nie wy jesteście jej strażnikami.
And We send the winds fertilizing, and cause water to descend from the sky, and give it you to drink. It is not ye who are the holders of the store thereof.
Her halde biz, mutlak hem bir hayat veririz hem öldürürüz, hepsine vâris de biziz
Zaprawdę, My dajemy życie i My sprowadzamy śmierć; My jesteśmy dziedzicami wszystkiego!
Lo! and it is We, even We, Who quicken and give death, and We are the Inheritor.
Kasem olsun ki içinizden öne geçmek istiyenler de ma'lûmumuz, geri kalmak istiyenler de ma'lûmumuz
My znamy dobrze tych spośród was, którzy się wysuwają naprzód, i znamy także tych, którzy pozostają w tyle.
And verily We know the eager among you and verily We know the laggards.
Ve hakıkat rabbın o, onları hep haşredecek, hakıkat o, hakîmdir, alîmdir
Zaprawdę, twój Pan ich zbierze! Zaprawdę, On jest mądry, wszechwiedzący!
Lo! thy Lord will gather them together. Lo! He is Wise, Aware.
Filhakika biz insanı bir «salsâl» den, mesnun bir balçıktan yarattık
My stworzyliśmy człowieka z suchej gliny, z ukształtowanego mułu.
Verily We created man of potter's clay of black mud altered,
Cann, onu da bundan evvel «narissemum»dan yaratmıştık
A dżiny stworzyliśmy wcześniej z ognia palącego.
And the jinn did We create aforetime of essential fire.
Ve düşün o vaktı ki Rabbın Melâikeye: ben, demişti: salsâlden, mesnun bir balçıktan bir beşer halkedeceğim.
I oto powiedział twój Pan do aniołów: "Ja stwarzam człowieka z suchej gliny, z uformowanego mułu.
And (remember) when thy Lord said unto the angels: Lo! I am creating a mortal out of potter's clay of black mud altered.
Binaenaleyh onu tesviye ettiğim ve içine ruhumdan nefheylediğim vakıt derhal onun için secdeye kapanın
A kiedy go ukształtuję harmonijnie i tchnę w niego z Mojego ducha, to padnijcie przed nim, wybijając pokłony!"
So, when I have made him and have breathed into him of My spirit, do ye fall down, prostrating yourselves unto him.
Onun üzerine Melâike, hepsi toptan secde ettiler
I pokłonili się aniołowie wszyscy razem,
So the angels fell prostrate, all of them together
ancak İblîs secde edenlerle beraber olmaktan ibâ eyledi
Z wyjątkiem Iblisa; on odmówił przyłączenia się do tych, którzy wybijają pokłony.
Save Iblis. He refused to be among the prostrate.
Ya İblis, dedi: sen neye secde edenlerle beraber olmadın?
Powiedział Pan: "O Iblisie! Cóż z tobą, iż nie jesteś z tymi, którzy wybijają pokłony?"
He said: O Iblis! What aileth thee that thou art not among the prostrate?
Benim, dedi: bir salsâlden, bir mesnun balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem kabil değildir
On powiedział: "Ja nie będę wybijał pokłonów przed człowiekiem, którego stworzyłeś z suchej gliny, z uformowanego mułu."
He said: Why should I prostrate myself unto a mortal whom Thou hast created out of potter's clay of black mud altered?
O halde, dedi: çık oradan çünkü sen racîmsin
Powiedział: "Wychodź więc stąd! Jesteś przeklęty!
He said: Then go thou forth from hence, for verily thou art outcast.
Ve bu lâ'net ceza gününe kadar üzerindedir
I, zaprawdę, przekleństwo nad tobą aż do Dnia Sądu!"
And lo! the curse shall be upon thee till the Day of Judgment.
Rabbım! dedi, öyle ise bana onların ba's olunacakları güne kadar mühlet ver
On powiedział: "Panie mój! Udziel mi zwłoki do Dnia, kiedy ludzie będą wskrzeszeni!"
He said: My Lord! Reprieve me till the day when they are raised.
Haydi dedi: sen vakti ma'lûm gününe kadar mühlet verilenlerdensin
Powiedział: "Bądź więc wśród tych, którym dano oczekiwać
He said: Then lo! thou art of those reprieved
Haydi dedi: sen vakti ma'lûm gününe kadar mühlet verilenlerdensin
Aż do Dnia czasu oznaczonego."
Till an appointed time.
Rabbım, dedi: beni azdırmana kasem ederim ki her halde ben onlar için Arzda tezyinat yapacağım ve hepsini iğvâ edeceğim
On powiedział: "Panie mój! za to, iż sprowadziłeś mnie z drogi, ja będę im upiększał to, co jest na ziemi, i z pewnością wszystkich sprowadzę z drogi,
He said: My Lord, Because Thou has sent me astray, I verily shall adorn the path of error for them in the earth, and shall mislead them every one.
Ancak içlerinden ıhlâs verilen kulların müstesnâ
Z wyjątkiem tych spośród Twoich sług, którzy są szczerze oddani."
Save such of them as are Thy perfectly devoted slaves.
Bu, dedi: bir câdde «teahhüd ederim» dos doğru
Powiedział Pan: "To jest dla Mnie droga prosta!
He said: This is a right course incumbent upon Me:
Hakıkat o kullarım, senin onlar üzerine bir sultan yoktur, ancak azgınlardan sana uyanlar başka
Oto Moi słudzy! Ty nie masz nad nimi żadnej władzy, oprócz tych spośród błądzących, którzy pójdą za tobą!"
Lo! as for My slaves, thou hast no power over any of them save such of the froward as follow thee,
Elbet bunların da hepsinin mevıdleri şüphesiz Cehennem
Zaprawdę, Gehenna to miejsce spotkania ich wszystkich!
And lo! for all such, hell will be the promised place.
Onun yedi kapısı vardır, her kapıya onlardan bir cüz'i maksum
Posiada ona siedem bram; do każdej bramy jest przydzielona jakaś ich część.
It hath seven gates, and each gate hath an appointed portion.
Elbette müttekıyler, Cennetler, pınarlar içinde
Zaprawdę; bogobojni znajdą się wśród ogrodów i źródeł:
Lo! those who ward off (evil) are among gardens and water springs.
Girin onlara selâmetle emîn emîn
Wejdźcie tutaj w pokoju - bezpieczni!
(And it is said unto them): Enter them in peace, secure.
Sinelerindeki kînleri soymuşuzdur da ıhvan olarak köşkler üzere karşı karşıya otururlar
I zabraliśmy wszelką nienawiść tkwiącą w ich piersiach. Jak bracia, będą spoczywać na łożach zwróceni ku sobie twarzą w twarz.
And We remove whatever rancour may be in their breasts. As brethren, face to face, (they rest) on couches raised.
Orada kendilerine hiç bir zahmet tokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değildirler
Nie dotknie ich tam żadne zmęczenie i nie będą stamtąd wypędzeni.
Toil cometh not unto them there, nor will they be expelled from thence.
Haber ver kullarıma ki hakıkat ben, benim öyle gafur, öyle rahîm
Obwieść Moim sługom, iż Ja jestem Przebaczający, Litościwy!
Announce, (O Muhammad) unto My slaves that verily I am the Forgiving, the Merciful.
Bununla beraber azâbım da azâbı elîm
Zaprawdę, Moja kara jest karą bolesną!
And that My doom is the dolorous doom.
Hem onlara İbrahimin müsafirlerinden bahs et
I obwieść im o gościach Abrahama!
And tell them of Abraham's guests,
O vakıt ki yanına girdiler de, selâm dediler, biz dedi: sizden cidden korkuyoruz
Oto oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!" On powiedział: "Doprawdy, my się was obawiamy!"
(How) when they came in unto him, and said: Peace. He said: Lo! we are afraid of you.
Korkma, dediler: biz sana alîm bir oğul tebşir ediyoruz
Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się! Przynosimy ci radosną wieść o mądrym chłopcu!"
They said: Be not afraid! Lo! we bring thee good tidings of a boy possessing wisdom.
Benimi, dedi: tebşir ettiniz? Bana ihtiyarlık gelib çatmışken, artık beni ne suretle tebşir edersiniz?
On powiedział: "Czy doprawdy obwieszczacie mi tę radosną wieść, kiedy osiągnąłem już podeszły wiek? W imię czego więc przynosicie mi tę radosną wieść?"
He said: Bring ye me good tidings (of a son) when old age hath overtaken me? Of what then can ye bring good tidings?
Seni dediler: emri hakkile tebşir ettik, onun için ümidi kesenlerden olma
Powiedzieli: "Obwieszczamy ci radosną wieść w całej prawdzie. Nie bądź więc z liczby tych, którzy rozpaczają!"
They said: We bring thee good tidings in truth. So be not thou of the despairing.
Rabbının rahmetinden, dedi: sapkınlardan başka kim ümidi keser?
Powiedział: "A kto wątpi w miłosierdzie swego Pana oprócz tych, którzy zabłądzili?"
He said: And who despaireth not the mercy of his Lord save those who are astray?
Ey mürseller, dedi: bunu müteakıb me'muriyyetiniz nedir?
Powiedział: "A jaka jest wasza sprawa, o posłańcy?"
He said: And afterward what is your business, O ye messengers (of Allah)?
Haberin olsun dediler: biz mücrim bir kavme gönderildik
Oni powiedzieli: "Oto zostaliśmy wysłani do ludu grzeszników,
They said: We have been sent unto a guilty folk.
Ancak ali Lût müstesna biz onların hepsini behemehal kurtaracağız
Ale nie do rodziny Lota: my wyratujemy ją całą,
(All) save the family of Lot. Them we shall deliver everyone,
Ancak karısını takdir ettik o muhakkak kalacaklardandır
Oprócz jego żony. Zdecydowaliśmy bowiem, iż ona będzie pośród tych, którzy pozostali w tyle."
Except his wife, of whom We had decreed that she should be of those who stay behind.
Bunun üzerine vaktâ ki Ali Lûta mürseller geldiler
A kiedy przyszli do rodziny Lota,
And when the messengers came unto the family of Lot,
Siz, dedi: cidden ürkülecek bir kavmsiniz
On powiedział: "Zaprawdę, jesteście ludźmi nieznanymi!"
He said: Lo! ye are folk unknown (to me).
Yok dediler biz sana onların şekkedip durduklarını getirdik
Oni powiedzieli: "Wcale nie! My przyszliśmy do ciebie z tym, w co oni powątpiewali.
They said: Nay, but we bring thee that concerning which they keep disputing,
Ve sana emri hakkile geldik, emin ol biz sadıklarız
Przyszliśmy do ciebie z prawdą i jesteśmy prawdomówni!
And bring thee the Truth, and lo! we are truth tellers.
Hemen gecenin bir kısmında ehlini yürüt ve sen arkalarından git ve içinizden hiç bir kimse ardına bakmasın, emrolunduğunuz yere geçin gidin
Wyruszaj więc nocą w drogę z twoją rodziną; idź za nimi i niech nikt się nie ogląda; idźcie tam, gdzie wam nakazano!"
So travel with thy household in a portion of the night, and follow thou their backs. Let none of you turn round, but go whither ye are commanded.
Ona kat'î olarak şu emri vahyettik: sabaha çıkarlarken şunları arkaları kat'iyyen kesilecek
I wydaliśmy taki rozkaz, aby ci, którzy rankiem znajdą się w tyle, zostali odcięci.
And We made plain the case to him, that the root of them (who did wrong) was to be cut at early morn.
Şehir ahalisi de haber alıb keyf içinde gelmişlerdi
Ludzie z miasta przybyli uradowani.
And the people of the city came, rejoicing at the news (of new arrivals).
Amanın dedi onlar benim müsafirlerim, artık beni rüsvay etmeyin
On powiedział: "To są moi goście. Nie zniesławiajcie mnie!
He said: Lo! they are my guests. Affront me not!
Allahtan korkun, beni utandırmayın
Bójcie się Boga! Nie okrywajcie mnie wstydem!"
And keep your duty to Allah, and shame me not!
Seni dediler, âlemden nehyetmedikmi?
Oni powiedzieli: "Czyż my nie zabroniliśmy ci obcowania ze światem?"
They said: Have we not forbidden you from (entertaining) anyone?
Tâ şunlar kızlarım, eğer yapacaksanız dedi
On powiedział: "Oto moje córki, jeśli już macie coś czynić!"
He said: Here are my daughters, if ye must be doing (so).
Resulüm! ömrüne kasem olsun ki hakikaten onlar serhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı
Na twoje życie. Oni, zaprawdę, w swoim odurzeniu wędrują na ślepo!
By thy life (O Muhammad) they moved blindly in the frenzy of approaching death.
Derken işrak vaktine girdikleri sırada bunları o sayha tutuverdi
I pochwycił ich krzyk o wschodzie słońca.
Then the (Awful) Cry overtook them at the sunrise.
Derhal şehirlerinin üstünü altına getiriverdik ve üzerlerine siccilden taşlar yağdırdık
I wywróciliśmy miasto od dołu do góry, i spuściliśmy na nich deszcz kamieni z palonej gliny.
And We utterly confounded them, and We rained upon them stones of heated clay.
elbette bunda fikr-u firaseti olanlara âyetler var
Zaprawdę, w tym są znaki dla tych, którzy umieją je czytać!
Lo! therein verily are portents for those who read the signs.
Hem o harabe yol üstünde duruyor
Zaprawdę, ono jest na drodze jeszcze istniejącej!
And lo! it is upon a road still uneffaced.
elbette bunda iymanı olanlar için bir âyet var
Zaprawdę, w tym jest znak dla wierzących!
Lo! therein is indeed a portent for believers.
Hakikaten eshabı eyke de zalimler idi
I mieszkańcy Gąszczu byli z pewnością niesprawiedliwi!
And the dwellers in the wood indeed were evil doers.
Onlardan da intikam aldık, ikisi de ap açık önde bulunuyor
Przeto zemściliśmy się na nich. zaprawdę, obydwa miasta stały się jasnym wzorem!
So. We took vengeance on them; and lo! they both are on a high road plain to see.
Hakikaten eshabı hıcir dahi Peygamberleri tekzib ettiler
I oto mieszkańcy Al-Hidżr uznali wysłanników za kłamców.
And the dwellers in Al-Hijr indeed denied (Our) messengers.
Ve biz onlara âyetlerimizi vermiştik de ondan i'raz ediyorlardı
My przynieśliśmy im Nasze znaki, lecz oni się odwrócili.
And We gave them Our revelations, but they were averse to them.
Dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı
I drążyli mieszkania w górach, bezpieczni.
And they used to hew out dwellings from the hills, (wherein they dwelt) secure.
Bunları da sabahleyin sayha tutuverdi
I pochwycił ich krzyk o rannej porze.
But the (Awful) Cry overtook them at the morning hour,
De o kesb ede geldikleri şeylerin kendilerine hiç faidesi olmadı
I na nic im się przydało to, co oni zyskali.
And that which they were wont to count as gain availed them not.
[[ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ]]
Öyle ya biz Samavât-ü Arzı ve mabeynlerini ancak hakkile halkettik ve elbette saat muhakkak gelecek, şimdi sen safhı cemil ile muamele et
Przecież stworzyliśmy niebiosa i ziemię, i to, co się między nimi znajduje, w całej prawdzie. Godzina nadejdzie z pewnością! Przebacz im więc przebaczeniem pięknym!
We created not the heavens and the earth and all that is between them save with truth, and lo! the Hour is surely coming. So forgive, O Muhammad, with a gracious forgiveness.
Çünkü rabbın o öyle hallâk öyle alîm
Zaprawdę, twój Pan jest Stwórcą, Wszechwiedzącym!
Lo! Thy Lord! He is the All Wise Creator.
Celâlim hakkı için sana «sebul mesani»yi ve Kur'anı azımi verdik
Daliśmy tobie siedem powtarzanych i Koran wspaniały.
We have given thee seven of the oft repeated (verses) and the great Qur’an.
Sakın o kâfirlerden bir takımlarını zevkıyap ettiğimiz şeylere göz atma ve onlara karşı mahzun olma da mü'minlere kanadını indir
Nie wytężaj więc oczu ku temu, co daliśmy w używanie pewnym grupom spośród nich. I nie użalaj się nad nimi. Pochyl twoje skrzydło nad wiernymi
Strain not thine eyes toward that which We cause some wedded pairs among them to enjoy, and be not grieved on their account, and lower thy wing (in tenderness) for the believers.
Ve de ki haberiniz olsun; ben o nezîri mübînin ben
Powiedz: "Zaprawdę, ja jestem jawnie ostrzegającym
And say: Lo! I, even I, am a plain warner,
Tıpkı indirdiğimiz gibi o taksimcilere
Podobnie zesłaliśmy na tych,
Such as We send down for those who make division,
O, Kur'anı kısım kısım tefrık edenlere
Którzy dzielili Koran na części.
Those who break the Qur’an into parts.
Ki rabbın hakkı için, biz onların hepsine mutlak ve muhakkak soracağız
Na twojego Pana! My ich wszystkich zapytamy
Them, by thy Lord, We shall question, every one,
Ki rabbın hakkı için, biz onların hepsine mutlak ve muhakkak soracağız
O to, co oni czynili
Of what they used to do.
Şimdi sen her ne ile emrolunuyorsan kafalarına çatlat ve müşriklere aldırma
Wyznawaj otwarcie to, co tobie zostało nakazane, i odwróć się od bałwochwalców!
So proclaim that which thou art commanded, and withdraw from the idolaters.
Her halde biz sana o müstehzîlerin haklarından geliriz
My tobie wystarczymy bez szyderców, umieszczających obok Boga jakiegoś innego boga.
Lo! We defend thee from the scoffers,
Allah ile beraber diğer ilâh tutan o heriflerin yarın bilirler
Ale niebawem oni się dowiedzą
Who set some other god along with Allah. But they will come to know.
Celâlim hakkı için biliyoruz ki onların tevevvühatına senin cidden göğsün daralıyor
My wiemy, iż twoja pierś się ściska na to, co oni mówią.
Well know We that thy bosom is at times oppressed by what they say,
O halde Rabbına hamdile tesbih et ve secdekârlardan ol
Głoś chwałę twego Pana Bądź wśród tych, którzy wybijają pokłony!
But hymn the praise of thy Lord, and be of those who make prostration (unto Him).
Ve Rabbına kulluk yap tâ sana o yâkîn gelene kadar
Czcij twego Pana, aż przyjdzie do ciebie pewność!
And serve thy Lord till the inevitable cometh unto thee.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri