• Hizbul-halis korunma duası.*
  • Euzubillahiminesseytanirracim.
  • Bi'smillahi'r-rahmani'r-rahiym.
  • Allahumme înne nefsî sefiynetün sâiretun fî bihari tûfânil irâdeti haysu lâ melceâ ve lâ menceê minke illâ ileyke Fâc’ali
  • Allahumme bismillahi mecreyhâ ve mürseyhâ Înne rabbî le ğafûru'r-rahıymun.
  • Vâşğalnî Allahumme bikeâmmen ebâdenî ânke hattâ lâ es’eleke mâ leyse lî bihi ılmun ve â’sımnî
  • Allâhumme minel agyâri ve saffinî,

Allâhumme minel ekdari vâhfaznî hattâ lâ êskune îlâ şey’in bimâ hafizte bihi ıbadeke el-mustafayne el-ahyâre vâzk

urni

  • Allâhumme bimâ zekerte bihi sâniye esneyni îz humâ fî elgâri ve eyyidnî

Allâhumme ınde şuhûdi’l vâridâti bil isti’dâdi vâl istibsâri ve efid âleyye min bihâril ınâyetil muhammediyyeti vêl muhabbeti essıddîkıyyeti mâ endericu bihi fî zulmi gayâhibi uyûnil envâri vêc’manî vêc’âl lî beyne sirrikel meknûnil hafiyi vêl istizhâri vâkşif lî ân sirri esrâri eflâki et-tedviyri fî havâşî et-tasviyri li udebbire külli felekin bimâ ekamtehu minel esrâri vêcâl liyel hazzel hatıyral memdûdel kâime bil âdli beynel harfi vêl ismi feûhıyta vela uhâtu biî hâtati limeni’l-mülkü’l-yevme lillahi’v-vahidi’l-kahhâri.Ve sallî

Allâhumme alâ min hadare hezâ el mekâme menir tefeât mekânetuhu fekasure dûnehâ küllu merâmin ve ala alihi ve sahbihi allâhümme ya hayyu ya kayyumu ya zel celali vel ikrami eseluke en tecale lena fî külli saatin ve lahzatin ve tarfetin yetrufu biha ehlussemâvâti ve ehlulardi ve külli şeyin huve fî ilmike kainun ev kad kânellâhumme salli elfe elfi salavâtin alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve eshâbihi ve ihvanihi minennebiyyine ve küllü salatin la ğayete lehâ ve lankıdae lehâ salaten muttesilaten bil ebediyyetissermediyyeti ve küllü salatin tefûku ve tefdulu alâ salavâtil musallîne kefadlike alâ cemîi halkike yâ erhamerrâhimîne bismillâhi kef hâ yâ ayın sâd küfîtü feseyekfîkehümullahü ve hüvessemîul alîmu bismillahi hâ mîm ayın sîn kâf humîtu vela havle vela kuvvete illa billâhil aliyyil azîmi bismillahil ğaniyyi gunîtü Ve indehû mefâtih’ul-gaybi lâ ye’lemuha illâ huve ve ye’lemu mâ fi’lberri ve’l-behri ve mâ tesgutu min veragatin illâ ye’lemuha ve lâ habbetin fî zulumât’il-arzi ve lâ retbin ve lâ yabisin illâ fî kitabin mubîn.

Bismillahil alîmi ullimtu vallahü ya’lemü ve entüm ta’lemûne bismillahil kaviyyi kuvvîtü veraddallâhüllezîyne keferû biğayzıhim lem yenâlû hayren ve kefallâhül mü’minînel kitâle vekânallahü kariyyen azîzen.

Allâhumme salli alâ seyyidinâ muhammedin ellezî men haraka bimerkebihil bisâta ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Ve ecri lutfeke fî umûrilmuslimîne yâ rabbel âlemîn. Âmîn.

Mühim Hatırlatma:[düzenle | kaynağı değiştir]

Yeni yazı dediğimiz bugün kullanmakta olduğumuz latin harfleriyle Kur'an'ı doğru okumak mümkün değildir. Çünkü Kurân harflerinin birçoğunun karşılığı yeni yazıda mevcut değildir. Mesela: Zal, (üç noktalı) Se, Ha, Hı, Dât, Tı, Zı, Ayın, Hemze gibi harflerin ve uzatma işaretlerinin karşılıkları yoktur. Onun için her müslümanın Kurân'ı doğru okuyabilmesi için Kurân harfleriyle Kurân-ı Kerim okumasını öğrenmelidir. Kurân-ı Kerim okumanın çok büyük sevabı vardır. Bu ise ancak Kurân'ı, kendi harfleriyle öğrenip okumakla mümkün olacaktır.

Hizbu'l-halis Hıfz (Korunma Duası)'ın Anlamı:== Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım, nefsim (senin) irade tufanının denizlerinde yüzen bir gemidir, orada senden Sana sığınmaktan başka çare yoktur. Ey Allah'ım bu nefis gemisinin akıp gitmesini ve limana yanaşmasını bismillah (Allah'ın adı ile) yap. Muhakkak Rabbiim günahları çok bağışlayıcıdır. Ahirette sadece müminlere rahmet edendir. Ey Allah'ım, beni seninle meşgul et, senden uzaklaştıracak şeylerden uzaklaştır; ta ki bilmediğim şeyleri senden istemeyeyim. Ey Allah'ım beni (senden) başka şeylerden koru. Ey Allah'ım, beni kederlerden arındır. Beni seçkin kullarını koruduğun şeyle koru; ta ki (senden başka) bir şeyle huzur bulmayayım. Ey Allah'ım, beni mağaradakinin ikincisi olarak andığınla beraber an. Ey Allah'ım, beni yetenekleri ve basiretleriyle gelen nurları görenlerden eyle. Üzerime Muhammed'in inayet ve sıddıklık sevgisi denizlerinden dök. Ben de onunla, şiddetli karanlıktan nurların kaynağına gireyim, beni (benliğimi alarak seninle) cem eyle (artık senden başkasını değil sadece seni düşüneyim). Beni gizli sırrın ile açığa çıkan gerçekler arasına koy, ruhumdan felekleri yönetim gizemlerini kaldır da bana eşyanın hakikatini göster. Her feleği yönettiğin sırrı görmeyi bana nasip eyle, harf ile isim arasında bulunan dengenin sırrını göster ki, bugün mülk kimindir, kahredici Allah'ın hakikatiyle kuşatılmadan kıyametten önce bana hakikatleri kavramayı nasip eyle. Ey Allah'ım, hiçbir murada ve makama aldırmadan bu makama yükselene salât eyle, onun ailesine ve sahabesine de salat eyle. Ey Allah'ım, ey hayatı ezeli ve ebedi olan, ey bütün mevcudat kendisiyle kaim olan, ey celal ve ikram sahibi! Senden her saat, her lahza gökler ve yer ehlinin senin ilmin dahilinde olmuş ve olacak tüm varlıkların her göz açıp kapamasında, bizim için (bütün güzellikleri) vermeni istiyorum. Ey Allah'ım, efendimiz Muhammed'e onun ailesine, ashabına, peygamber kardeşlerine bin kere bin salât eyle, sonsuz bitmeyen ebedi bütün salâtları eyle, zatının yarattıklarına üstünlüğü gibi salât edenlerin salâtlarına üstün olan bütün salâtlar ile salât eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Allahın adıyla. Kâf hâ ayn sâd korundum, kendime yeterli kılındım. “Allah onlara karşı seni koruyacaktır." (Bakara 137) Allahın adıyla. Hâ mim ayn sin gâf himaye edildim, (günahtan sakınmaya) kuvvet ve (ibadet etmeye) kudret ancak pek yüce ve pek büyük Allah'ın yardımıyladır. Allah'ın adıyla. O hiçbir şeye muhtaç olmayandır, zenginleştirildim. "Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir." Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah'ın bilgisi dahilinde Levhi Mahfuz'da) olmasın." (En'am 59) Her şeyi bilen Allah'ın adıyla öğretildim. “Allah bilir, siz bilemezsiniz.” (Nahl 74) Kuvvetli Allah'ın adıyla güçlendirildim. “Allah, inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. ” (Ahzab 25) Ey Allah'ım, üstümüze döşenmiş olan gök sergisini, bineğiyle delip geçen efendimiz Muhammed'e, onun ailesine ve sahabesine salât ve selam eyle. İşlerimde ve Müslümanların işlerinde lütfunu gönder, ey âlemlerin Rabbi. {Hizb-halis korunma duası}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.