FANDOM


Hizb Cemaat.

Takım, kısım, fırka. Parti.

Âlim ve sâlih bir zâtın re'yine tâbi olup onunla bir gaye uğrunda beraber çalışanlar.

Sözlükte "parça, kısım, bölük, cemaat, taife, silah" gibi anlamlara gelen hizb (çoğulu ahzâb) tasavvufta, maddî ve manevî bir amaca ulaşmak için düzenlenmiş, genellikle tarikat mensupları tarafından okunan dualar demektir. Hizbler, Arapça kısa ve secili cümlelerden oluşan, derin hikmetler içeren, edebi değeri yüksek metinlerdir. Beden ve ruh hastasının şifa bulması, sıkıntı ve üzüntünün, afet ve musibetlerin defedilmesi, borcun kolayca ödenmesi, yol güvenliği, düşman şerrinden korunma vb. amaçlarla düzenlenmiş hizbler vardır. Selef âlimleri hizb okumayı hoş karşılamamış, bunun yerine Kur'ân ve hadislerde geçen duaların okunmasını öğütlemişlerdir. Kur'ân'da, bir cüzün (20 sayfa) 1/4'ine de hizb denilmiştir. terim olarak Kur'an cüzlerinin dörtte biri için ve tarikat mensupları tarafından belli zamanlarda okunmak üzere düzenlenmiş dualar için kullanılır. (M.C.)

HİZB

Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:

Kim Allah'ı, Peygamberini ve mü'minleri yâr (dost) edinir yardımda bulunursa, şüphesiz onlar, Allahü teâlânın hizbidir. Üstün gelecek olanlar onlardır. (Mâide sûresi: 56)

2. Kur'ân-ı kerîmin yirmi sayfadan meydana gelen cüzlerinin dörtte biri olan beş sahife.

Hizb-üş Şeytân

Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:

Bunları şeytan kaplamış ve (dil ve kalpleriyle) Allah'ı hatırlamayı kendilerine unutturmuştur. Bunlar şeytanın hizbidirler. Hizb-üş-Şeytân muhakkak hüsrâna düşenlerdir. (Mücâdele sûresi: 19)

Anne ve babanız sizin hizmetinize muhtâc iseler, onlara hizmeti canınıza minnet biliniz. (Hadîs-i şerîf-Riyâd-un-Nâsihîn)

Ey dünyâ! Bana hizmet edene hizmetçi ol! Sana hizmet edene güçlük göster! (Hadîs-i kudsî-Berîka)

Cenâzelerde hizmet etmekte bulun! Allah rızâsı için cenâzenin mezârına bir kürek toprak atıver! O attığın toprak, kıyâmette terâzîne konacaktır. (Süleymân bin Cezâ)

Bir kimse din hizmelerinde bulunsa ve bu hizmetlerde, nefsine bir pay ayırsa, yaptığı hizmetlerin tadını ve faydasını bulamaz. (Ebû Süleymân Dârânî)

Dîne yaptığı hizmetlere, İslâmiyet'i kuvvetlendirmesine ve insanların doğru yola gelmelerine sebeb olmasına güvenmemeli ve bunlarla övünmemelidir. (İmâm-ı Rabbânî)

Hizmet görmek istiyen hocasına hizmet etsin. (Abdullah-ı Dehlevî)

Hizb

Hizb[368], bir şahsın fikrine tabi olup kendisi ile beraber bulu­nan arkadaşlarına denir. Kendile­rini sıkıştıran bir iş için toplanmış kimseler demektir.

"Hizbullah" tabirini müfessirler "şiatü Allah" (Allah'ın ta­raftarı) "ensâru Allah", (Al­lah'ın yardımcıları), "evliyâullah" (Allah'ın dostları) "cundullah" (Allah'ın ordusu) diye çeşitli tabirlerle tefsir etmişler­dir. [369]


Gurub Batma, batış. Batıda görünmez olma. Gözden kaybolmak.

Uzaklaşmak. Irak olmak.

Grup -bu

isim Fransızca groupe 1 . Küme:

"Bir kadın grubu gözleri komutanın penceresine dikili duruyor."- H. E. Adıvar.

2 . Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü:

"Lehçeler grubu."- .

3 . mecaz Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.

4 . askerlik Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu:

"Savaş grubu. Yürüyüş grubu. Savunma grubu."- .

SOSYAL GRUPLAR:

A. tanımı: Belli amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası çerçevesinde toplanmış, belli kurallara göre. belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan,en az iki kişiden oluşan, göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğuna sosyal grup denir.

B. Özellikleri ve Fonksiyonları

1 - Grup üyelerin ortak bir amaca sahip olması 2 - İki veya daha fazla kişiden oluşması 3 - Üyelerin karşılıklı sosyal ilişkide oluşması 4 - Göreli bir sürekliliğin bulunması 5 - Grup üyeleri arasında işbirliği ve iş bölümü vardır. 6 - Grubun bireylerin beklentilerine cevap vermesi 7 - Grub bireyleri arasında biz bilincinin olması 8 - Grup üyeleri arasında rol ve statü dağılımı vardır. 9 - Grup üyerine baskı yapar ve yol gösterir. 10 - Yapı ve fonksiyon bakımından zamanla değişir. 11 - Bireyi sosyalleştirir, tutumları değiştirir, pekiştirir. 12 - Grup birey için bir güvencedir. 13 - Grup, işlevini yerine getirdiği sürece vardır. 14 - kültür grup aracılığıyla nesilden nesile aktarılır.

C. SOSYAL GRUP ÇEŞİTLERİ

1 - Grup Üyelerinin Sayısına Göre

a) Büyük Grup: Üye sayısı çok olan, ilişki ve etkileşimleri daha sınırlı ve resmi olan gruplardır. İkincil ilişkiler hakimdir. Şehir gibi gruplardır.

b) Küçük Grup: Üye sayısı sınırlırdır ve ilişkiler yüzyüze (birincil)dir. Köy,aile

2 - Grubun Süresine Göre:

a) Geçici Gruplar: Belli bir iş yapmak veya belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen kişilerden oluşur. Bunun için kısa ömürlü ve geçicidirler. Mevsimlik işçi, izciler grubu.

b) Sürekli Gruplar: Genellikle grup üyelerinin ömürlerinden daha uzundur. millet,aile, köy, şehir, gruplar

3 - Bireyin Gruba Katılışına Göre:

a) Resmi Gruplar: Yetkili organlarca oluşturulmuş ve önceden belirlenmiş yasa, tüzük, yönetmelik gibi hukuk kurallarına göre düzenlenmiş gruplardır.

Milli eğitim de çalışan grup.

b) Resmi Olmayan Gruplar: Kanun ve yönetmelikler yerine grup üyeleri tarafından geliştirilen kurallara göre var olan gruptur. Genellikle küçük gruplardır. Aile, arkadaş grupları, imece (bir örgütte kendiliğinden doğmuş yardımlaşma şekli), klik-hizip (bir örgüt düşünce ve davranış bakımından ayrılık gösteren küçük gruplaşma) gibi...

4- Bireyin Gruba Katılışına Göre

a) Bireyin Kendi İradesiyle Katıldığı Grup:

Gruba girip çıkmanın serbest olduğu gruplardır. Arkadaşlık, klup, demek grupları

b) Bireyin İrade Dışı Katıldığı Grup:

Bireyin doğal yolla katıldığı gruptur aile millet, kastlara bireyler doğal yolla katılırlar. türk veya Fransız olmak kişinin ömrü boyu devam eder.

5 - Sosyal İlişki Tiplerine Göre:

a) Birincil Gruplar: Üyeleri arasında birincil (yüzyüze, samimi) ilişkilerin olduğu gruptur. Aile, arkadaşlık, komşuluk, komşuluk

b) İkincil Gruplar: Üyeler arasında ikincil ilişki bulunan, bulunan, bu ilişkilerin yasa, yönetmeliklerle belirlendiği gruplardır. Üyeler arsındaki ilişkilerde çıkar duygusu egemendir. Dernekler, sendikalar, siyasi gruplar gibi...

6. Ferdinan Tönnies’in Grup Sınıflaması

a. cemaat: Zaman içerisinde yavaş yavaş meydana gelen, bireyleri arasında duygu ve düşünce birliği olan insan topluluğudur. Irk, etnik köken ve kültür bakımından farklılaşmış kişilerden meydana gelirler. cemaat üyeleri arasında sıcak, samimi,yürekten, duygusal ilişkiler vardır. Aile, akrabalık, klan gibi kana bağlı; komşuluğa dayanan köy gibi yere bağlı, düşünce ve duygu benzerliğine dayalı topluluklar cemaate örnek verilebilir.

b. Cemiyet : Irk, etnik köken, sosyo ekonomik statü ve kültürce farklılaşmış topluluklardır. Cemiyetler kişisel olmayan, soğuk, rasyonel ve özgür ilişkiler üzerine kuruludur. sanayi ve ticaret işletmeleri, baskı grupları, şehirler gibi örnekler....

cemaat-Cemiyet Özellikleri cemaat (topluluk) Cemiyet (Toplum) - Ortak irade - Üyelerin kişiliği yok - Toplum çıkarları - İnan - Din - Töre, adet - Doğal dayanışma - Ortak mülkiyet -Bireysel irade Var birey çıkarları İdeoloji Kamuoyu Moda, geçici arzular Sözleşmeli dayanışma Bireysel mülkiyet

Grup Nedir

Grup, bir ilkeyle ye bir üyelik hak ve görevleri dizisiyle birbirine bağlanmış birey­ler topluluğuna verilen addır. Gruba gir­mek için gerekenleri yerine getirmeyi ka­bul eden kişi grubun üyesi olmuş olur ve grup içinde belirli bir statü elde eder. Gruplar sosyal yapının başlıca unsurları­dır. C.H.Cooley, grupları birindi ve ikincil gruplar diye ikiye ayırmıştır. Birincil grup­lar yüz Yüze ilişkiyle karakterize edilen kü-Çük gruplardır. Onlann kendi davranış normları vardır ve dayanışmacıdırlar. aile, arkadaş grupları ve pek çok iş grubu bu kategori içinde ele alınır. ikincil grup­lar ise daha büyük olup her üyesinin doğ­rudan doğruya birbiriyle ilişkili olması ge­rekmez.

Kimi ikincil gruplar, sözgelimi sendikalar en azından bazı üyelerinin bir­biriyle ilişkide bulunduğu, diğerlerinden farklı bir normatif sistemi olan birlikler olarak tanımlanabilir.

Sosyolog Nerton tarafından ort Aya atı­lan referans grubu terimi ise, bir bireyin kendileriyle özdeşleştiği ya da o kişinin düşünceleri için referans noktası olarak kullandığı kişiler topluluğunu ifade eder. Ama sosyal organizasyon ile sosyal yapı arasmda R.Frith’in Sosyal Organizasyo­nun Unsurları (1951) adlı eserinde yaptığı ayrıma dayanan başka bir tasnif de yapıl­mıştır. Sosyal gruplar ile sosyal kategori­ler arasmda yapılan bu ayrıma göre, sos­yal bir kategori, sosyal olarak birbiriyle il­gili özellik ya da karakteristiklerin (yaş, cins, meslek, dinî inanç, ortak bir at aya sa­hip olma vb.) bir kısmını paylaşmaların­dan dol ayı kavramsal olarak gruplanmış bir bireyler topluluğu iken; sosyal bir grup, ekonomik, siyasal, dinî, meslekî vb. gibi birbiriyle bağlantılı bir roller manzu­mesi içinde ilişkide bulunan bireyleri içe­rir.

Bazı gruplar şirket özelliği gösterirler. Onlar ya maddî ( toprak ya da sermaye teç­hizatı gibi) ya da maddî olmayan (beceri­ler, seçkinlikler, unvanlar gibi) bir mülk ya da mülkiyeti kontrol ederler. Şirket grupları tipik bir biçimde diğer gruplar­dan daha da Yanıklı olurlar, onlar zaman içinde kişisel değişmeler olsa da grup ola­rak kimliklerini korurlar. Bir grubu diğer topluluklardan ya da kalabalıklardan ayırd eden şey, üyelerinin birbirleriyle bel­li zamanlarda iletişim kurmaları ve iç or­ganizasyon ve bağımsızlıklarına sahip bu­lunmalarıdır. Grup bireylerinin iki kısım­da incelendiği görülür. Birincisi grubun merkezinde olan ve birbirlerine sıkı sıkı­ya bağlanmış olanlar. ikincisi ise, grubun çevresinde bulunup, öncekiler kadar ya­kın bir ilişki içinde bulunmayanlardır.

1930′ lardan itibaren küçük grupların in­celenmesine bir ilgi artışı görülmüş ve sonradan birbiriyle birleşecek üç yakla­şım ortaya atılmıştır. Birincisi E.Mayo ve öğrencilerinin sanayide iş gruplarını, sa­nayide insan ilişkilerini incelemek amacıy­la ele alıp araştırmalarıdır. ikincisi K.Le-win’in deneysel psikoloji alanında (grup) liderliği hakkında yaptığı araştırmalardır. Üçüncüsü ise, J.L.Mareno’nun sosyo— metri tekniğiyle küçük gruplar içindeki sosyal etkileşim ve iletişimin yapısını de­neysel yoldan araştırmasıdır. Bu küçük gruplar üzerine yapılan çalışmaların daha büyük sosyal birimlerle olan ilişkisi ise he­nüz kanıtlanmayı beklemektedir.

==büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı==Büro Yönetimi ve Sekreterlik

GENEL BİLGİ

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, lise eğitiminden sonra iki yıllık bir önlisans eğitimidir. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız veya genel lise mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Programa her yıl, 60 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, dört dönem zorunlu ve dönem zorunlu seçmeli dersleri almak ve başarılı olmak zorundadır. Mezun olabilmek için, 2.00 not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca her öğrenci mezun olabilmesi için, uygun kuruluşların ilgili servislerinde 30 iş günü alanıyla ilgili Staj yapmaları zorunludur.

AMAÇ

Programımız; kamu ve özel işletme bürolarındaki bilgi ve iletişim işlerini yönetecek, insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik öğrenci yetiştirmektedir. Pozisyon alan mezunlarımız yöneticiye bilgi ve iletişim katkısı dışında, bazı, sonuçları belli işleri resen sonuçlandırma, kısmen yönetici adına karar alma ve temsil etme becerisine sahip becerilere de sahip bulunmaktadır.

Bu çerçevede; yazılı ve sözlü iletişim, bilgi ve belge yönetimi, bilgisayarda başta ofis programlarının kullanımı gibi teorik ve pratik bilgi ve beceriler dışında, istekli öğrencilerin İngilizce dilini ofis ortamında kullanabilmelerini sağlayacak, bazı uluslararası işletmelerde de mesleğini yapabilecek seviyede olabilmelerine çalışılmaktadır.

Öğrencilerin ofis ortamında olumlu davranışlar kazanmaları sağlanarak, insan ilişki ve iletişimi konusunda yeterli ve örnek olmalarına çalışılacaktır.

SUNULAN OLANAKLAR

Yüksekokulumuzda dört dönem bilgisayar dersi ve bilgisayarla ilişkili dersler bilgisayar dersliklerinde ve her öğrenci bağımsız bir bilgisayarla çalışacak şekilde uygulama yapabileceklerdir.

Ayrıca bölümün, bürolarda kullanılan makinaların ve dahili ses düzeni ve telefon santral düzeninin bulunduğu özel dersliği mevcut olup, alan dersleri bu derslikte olabildiğince uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz, okulun kendi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri olmak üzere, üniversitenin kulüp ve diğer sosyal imkan ve faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.

Ayrıca, bölüm öğrencilerinin F klavyeyi on parmakla hızlı kullanmaları konusunda özel eğitim desteği verilmektedir.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Mezunlarımız, kamu ve özel sektör bürolarındaki işleri, pratik olarak yapabilecek bilgi ve beceriye sahip insanlar olarak yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

İlimizdeki personel yoğun işletmelerle olumlu ilişkiler kurulduğundan, öğrencilerimizin istihdamlarında öneri ve isteklilik esasına göre öğrencilere istihdam konusunda rehberlik edilmektedir.

Bölüm Başkanı: Öğr. Grv. Süleyman BAYKARA

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.