FANDOM


Bakınız

Şablon:Yönerge d


Yönerge directive instruction
Yönergeler İmza yetkileri yönergesi
Tamim Yönerge Direktif Nizamname Yönetmelik Kanun Yasa
MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI

HUKUK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL ESASLAR Edit

AMAÇ:

Mersin İlinde, Mersin Valiliği'ne husumetle (taraf olarak) adli ve idari yargıda açılan ya da açılacak davalar ve Valiliğin açacağı davalar ile diğer hukuki işlemlere ilişkin olarak uyulması gereken usul ve esasların belirlenmesi, herkesin insan hakları kapsamında eşit işlem görmesi, etkin ve verimli kamu hizmeti verilmesi, hesap verilebilirlik, vb. çağdaş yönetim ilkeleri anlayışı ile gerek vatandaşlarımızın gerekse bir bütün olarak idarenin maddi ve manevi zarara uğratılmaması kapsamında; Anayasamızda yer alan "Hukuk Devleti" ilke ve hedefinin gerçekleştirilmesi amacıyla bu yönerge yürürlüğe konulmuştur.

KAPSAM ve İLKELER:

Mersin İlinde, Valiliğe bağlı olarak hizmet yürütmekte olan daire, kurum, kuruluş ve birimlerde gerek idari gerekse adli yargıda görülmekte olan davalara ilişkin olarak; İdarenin işlem ve eylemlerine yönelik hiç savunma yapılmadığı, cevap verilmediği durumları ile yeterli açıklıkta savunma yapılmadığı, ilgili bilgi ve belgelerin sunulmadığı gibi nedenlerle idaremiz aleyhine kararlar çıkabildiği,

Mahkemelerden yapılan tebligatların içeriğinin incelenerek gerekiyorsa cevap verilmesi, cevaba ilişkin yasal süreler dikkate alınarak zaman aşımı veya cevap verememe durumuna düşülmemesi, İlgili kamu kuruluşunun bağlı olduğu vali yardımcısına bilgi vermek suretiyle savunmaların hazırlanarak verilmesi,

İl Hukuk İşleri Müdürü, Defterdarlık İl Muhakemat Müdürlüğü ve Valilik Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü avukatından gerekirse yardım alınması,

Kurum bünyesinde veya sözleşmeli olarak avukat istihdam eden kuruluşların süregelen uygulamalarına devam etmeleri,

İlçelerde Kaymakamlıklarının uygulama hakkında gerekli dikkati göstermesi,

Ayrıca adli ve idari yargı kararlarının süresi içinde uygulanmasının temini,

Örnek ve temel ilkeleri doğrultusunda kurumların kendi mevzuatı tarafından verilen görevlerinin yanı sıra ; Valilik İç Birimleri, Bölge - İl Müdürlükleri ve kuruluşların kendi hukuk işleri şube müdürlükleri, hukuk ve disiplin müdürlükleri veya ilgili birimlerinin görevleri ve bu birimlerin Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü ile ilişkilerinin şekil ve şartlarını kapsar.


III. HUKUKİ DAYANAK: Edit

IV. TANIMLAR Edit

Bu Yönergede yer alan; Yönerge ............................... : Mersin Valiliği Hukuk Hizmetleri Yönergesi Valilik .................................. : Mersin Valiliğini, Vali ...................................... : Mersin Valisini, Vali Yardımcısı .................. : Mersin Vali Yardımcılarını, İlgili Vali Yardımcısı ......... : Görev bölümü esasına dayalı olarak kamu kurum, kuruluş ve

                         birimlerinin bağlı olduğu Vali Yardımcısını

İl Hukuk İşleri Müdürü .... : Mersin İl Hukuk İşleri Müdürünü, Kaymakam ......................... : Mersin İlçe Kaymakamlarını, Birim ................................... : Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü ile Valilik İç Birimleri, Bölge - İl Müdürlükleri ve kuruluşların kendi hukuk isleri şube müdürlükleri, hukuk ve disiplin müdürlükleri veya ilgili birimlerini

V. YETKİLİLER Edit

1. Vali, 2. Vali Yardımcıları, 3. İl Hukuk İşleri Müdürü, 4. Birim Amirleri, 5. Kurum Avukatları, İdare Vekilleri


İKİNCİ BÖLÜM : BİRİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Edit

I. MERSİN VALİLİĞİ HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE GÖREVLERİ:

8 Haziran 2011 gün ve 27958 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlüğe girerek Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Madde 21 gereği Hukuk İşleri Şefliği ve Dava İşleri Şefliği olmak üzere iki şeflik olarak örgütlenmiştir.

Mersin Valiliği Hukuk İsleri Şube Müdürlüğü'nün Görevleri Aşağıdaki Biçimdedir:

Hukuk İşleri Şefliği;

1)...2)...

Valiliğe sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, hukuki danışmanlık hizmeti yapmak,

Valiliğin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

Valiliğin amaçlarını gerçekleştirmek, mevzuata ve plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Valiye sunmak,

Mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgileri toplamak, değerlendirmek ve söz konusu mevzuatın geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

Valilik birimleri ve diğer müdürlüklerin hazırlamış oldukları yönerge ve diğer düzenleyici işlemler ile ilgili görüş bildirmek,

Mevzuatın valilik hukuk işleri şube müdürlüğünce yapılmasını gerekli gördüğü inceleme, denetleme hizmetlerine ilişkin sekretarya işlerini yapmak ve işlemlerini yürütmek,

...10...11)...

Lozan Antlaşması hükümleri çerçevesinde, azınlıklara ait dini, hayrı, sıhhi, sosyal, eğitsel ve kültürel müesseseler ile bunların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

Mevzuat veya vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Dava İşleri Şefliği;

Adlî ve idarî yargı mercilerinde takip edilmesi gerekli dava ve konularla ilgili işlemleri yürütmek, gerekli bilgileri hazırlamak, kamu görevlilerine haksız suç isnadında bulunanlar hakkında kamu davası açılması talebini hazırlamak ve ilgili yargı yerlerine ulaştırmak,

İhtiyaç halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alma iş ve işlemlerini yapmak,

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu gereğince, kişi borçlarının tahsili konusunda yargıya yapılacak başvurular ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

4353 sayılı Kanunun(659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 18. Maddesinin 2. Fıkrası İle bu Kanun yürürlükten kaldırılmıştır) 24 üncü maddesine03/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin birinci fıkrasının fb) bendi ve 9. maddesi) göre; hazineyi ilgilendiren idari davaların Muhakemat Müdürlüğüne bildirilmesi İş ve işlemlerini yürütmek,

Adli yargı yerlerinde görülmekte olan ve Hazine Avukatlarınca takip edilen davalarda onlara yardımcı olmak ve işbirliği yapmak,

Dava dosyaları ve yargılama süreci ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, Mahkemelerce verilen kararların yerine getirilmesini takip etmek, sonuçları hakkında bilgi toplamak ve makamı bilgilendirmek,

Mevzuat veya vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2 Kasım 2011 gün ve 28103 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" yürürlüğe girerek genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesine ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. Anılan düzenleme doğrultusunda Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü görevli ve yetkili olarak hizmet vermektedir.

II. BÖLGE - İL MÜDÜRLÜKLERİ VE KURULUŞLARIN HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ, HUKUK VE DİSİPLİN MÜDÜRLÜKLERİ VEYA İLGİLİ BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ VE BU BİRİMLERİN MERSİN VALİLİĞİ HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLİŞKİLERİ: a) Bölge - il müdürlükleri ve kuruluşların kendi hukuk işleri şube müdürlükleri, hukuk ve disiplin müdürlükleri veya ilgili müdürlük ve bürolarının kendi mevzuatı tarafından verilen görevlerin yanı sıra görevleri şunlardır: İdari ve adli yargı mercileri nezdinde açılan ve Valiliğin taraf olduğu davaların, dava dilekçeleri ve cevap yazılarının hazırlanması, ara kararı gereklerinin yerine getirilmesi, idari yargı mercilerince belirlenen bilirkişiler İle bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi, keşif icrası, müdahillik talebine dair görüş belirtilmesi ve kanun yollarına başvurulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek; bu amaçla ilgili birimlerle gerekli yazışmalar yaparak bilgi ve belge temin etmek, Valiliğin, İdari ve adli yargı mercileri ve temyiz mercileri nezdinde Başbakanlık ve/veya diğer bakanlıklar ile birlikte taraf olduğu iptal ve tam yargı davalarında, bu kurumlarca istenen bilgi ve belgeleri yasal süreleri içinde göndermek, 4353 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre Valiliğin aleyhine açılan tam yargı davalarını Muhakemat Müdürlüğü'ne bildirmek ve davayı birlikte takip etmek, Danıştay ve idare mahkemelerinde görülmekte olan Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Valiliği temsil etmek, İdari ve adli yargıda Valilik aleyhine verilen ve temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan nitelik olarak yürürlükteki mevzuata aykırı bir sonucu ifade edenler aleyhine "Kanun yararına temyiz" talebinde bulunulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, İdari ve adli yargı mercilerince verilen kararlan gereği ve bilgi için ilgili birim, kuruluş ve Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'ne iletmek, ayrıca gecikmesinde sakınca olduğu halde doğrudan İlgili Vali Yardımcısı'nı ve Valilik Makamı'nı bilgilendirmek, {7)Kendi kurumlarında görev yapan kamu görevlilerine 3071 sayılı kanun, 4483 sayılı kanun,657 sayılı kanun ve disiplin mevzuatı dahil olmak üzere İlgili tüm mevzuat kapsamında haksız suç isnadında bulunanlar (muhbir-müşteki) hakkında kamu davası açılması talebini hazırlamak ve ilgili yargı yerlerine ulaştırmak üzere Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'ne bildirmek, 19 Ekim 2006 gün ve 26324 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle belirlenen: kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama İle idari ve adli davalar sonucu oluşan-tespit edilen kamu (hazine) zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda sorumlu personele rücu edilmesi/edilmemesi ile İlgili iş ve İşlemleri bu Yönetmelik ilgili birimlerin sorumluluğu ve koordinasyon" maddesindeki ilkeler çerçevesinde yürütmek, Adli yargıda Valiliğin görev alanı, personeli ve bağlı Bölge - İl Müdürlükleri ve kuruluşlar ile bağlantılı olarak görülmekte olan davalar hakkında, ilgili mahkemelerin müzekkerelerine birimlerinden bilgi alarak cevap vermek ya da cevaplandırılmak üzere Başbakanlık ile Bakanlıklara ve ilgili birim, kuruluşa göndermek, (10) Dava dosyalan ve yargılama süreci ile ilgili istatistik) bilgileri toplamak ve değerlendirmek, aynı amaçla Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'ne Valiliğin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak için değerlendirmeye yetecek yasal süreleri içinde bildirmek, (11) Mahkemelerce verilen kararların yerine getirilmesini takip etmek, sonuçları hakkında bilgi toplamak ve Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'ne bildirmek; ayrıca gecikmesinde sakınca olduğu halde doğrudan Valilik Makamı'nı bilgilendirmektir.

b) İlgili birimlerin sorumluluğu ve Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü ile ilişkileri; (1) Bölge - İl Müdürlükleri ve Kuruluşların Kendi Hukuk İşleri Şube Müdürlükleri, Hukuk ve Disiplin Müdürlükleri veya İlgili Birimleri, kendi birimlerinin görev alanlarına giren konularda Mersin Valiliği'ne husumetle(taraf olarak) adli ve idari yargıda açılan yada açılacak davalar ile diğer hukuki İşlemlere ilişkin Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nün Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görcv ve Çalışma Yönetmeliği'nde sayılan Dava İşleri Şefliğinin İlgili hizmetlerini yürütürler. Valiliğin taraf olduğu davalardan ve birden fazla idari birimi ilgilendiren davalardan hangilerinin Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nce, hangilerinin ise Bölge - İl Müdürlükleri ve Kuruluşların Kendi Hukuk İsleri Şube Müdürlükleri, Hukuk ve Disiplin Müdürlükleri veya İlgili Birimlerinin takip edileceğini ilgili kurumların görüşü alınarak İl Hukuk İşleri Müdürü tarafından nitelik ve konular itibariyle belirlenir ve Vali onayına sunulur. Valilikçe bu hususta takip yetkisi verilenler ile bu davalarla ilgili icra işlemleri, Valiliğin de vekili sıfatıyla, takip yetkisi verilen ilgili idare hukuk birimince takip ve müdafaa edilir. Muhakemat hizmeti temin edilemeyen hallerde adli ve idari davalar ile İcra takiplerini yürütmek üzere üst yönetici tarafından temsil edilebilir. Üst yönetici bu yetkisini hukuk birimi amirine devredebilir. İdari davalarda; gerekli görülmesi halinde, idarede görevli bir personel, uzmanlığından faydalanılmak üzere idare vekili veya temsilcisi ile birlikte duruşmalara iştirak ettirilebilir. İdareler adına dava açma veya icra takibine başlama talebi, Valilik Görev ve İmza Yetkileri Yönergesi doğrultusunda iş ve işlemle ilgili birim amiri tarafından yapılır. İdarelere karşı açılan davaların takibine, dava takipleriyle görevli ve yetkili birimlerce doğrudan başlanır. Valilik Makamı bu maddedeki yetkilerini sınırlarını belirterek yardımcılarına veya kurum yöneticileri ve hukuk birimi amirine devredebilir. Birim amirince yapılan talep üzerine davayı açmakla yetkili ve görevli olanlarca, maddi ve hukuki sebeplerle dava açılmasında kamu menfaati bulunmadığı yönünde görüş belirtilmesi halinde, Valilik Makamı'nın talimatına göre işlem yapılır. Dava açılması veya icra takibinde bulunulmasını isteyen idare veya birim, dava açılması talebi İle birlikte davaya dair bilgi ve belgeleri zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri dikkate alarak hukuk birimine gönderir. Süresinde gönderilmeyen veya eksik ya da yanlış gönderilen bilgi ve belgeden kaynaklanan sorumluluk bunu gönderen idareye veya birime aittir. İdareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan hukuk birimi amiri ve avukatların bir listesi, idaresince yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde elektronik ortamda ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına; Askeri Savcılıklara Ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına verilecektir. Bu listeler, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilecektir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri İlgili mahkemelerin Başsavcılıklarına veya Başkanlıklarına bildirilecektir. Listede isimleri yer alanlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı gerekmeksizin idare vekili sıfatıyla her türlü dava ve icra işlemlerini takip edebilirler. Vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere aynı usulle derhal bildirilecektir.

Valilik aleyhine sonuçlanan idari ve adli davalar nedeniyle oluşan Hazine zararının, işlem ve eylemleri nedeniyle bu zarara sebep olan personele rücu edilmesi/edilmemesine ilişkin işlemler davayı takip eden Bölge - İl Müdürlükleri ve Kuruluşların Kendi Hukuk İşleri Şube Müdürlükleri, Hukuk ve Disiplin Müdürlükleri veya İlgili Birimleri tarafından yerine getirilir. Bu hususta Muhakemat Müdürlüğü'nce istenen bilgi, belge ve konuya ilişkin görüş, Bölge - İl Müdürlükleri ve Kuruluşların Kendi Hukuk İşleri Şube Müdürlükleri, Hukuk ve Disiplin Müdürlükleri veya İlgili Birimleri tarafından gönderilir.

Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, işkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kinci muamele suçlan nedeniyle Avrupa İnsan Haklan Mahkemesince ve ulusal yargı mercilerince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatların sorumlu personele rücu ettirilmesine ve Vali onayı ile belirlenen diğer konulara ilişkin rücu işlemlerini Muhakemat Müdürlüğü ile birlikte yürütür.

Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, Bölge - İl Müdürlükleri ve Kuruluşların Kendi Hukuk İsleri Şube Müdürlükleri, Hukuk ye Disiplin Müdürlükleri veya İlgili Birimleri arasında koordinasyonu sağlar.

3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA VALİLİK İÇ MÜDÜRLÜK VE BİRİMLERİNİN GÖREVLER VE SORUMLULUKLARI:

Valilik iç müdürlük ve birimlerinin Yönergede belirtilen görev ve sorumlulukları Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'ne İlgili tüm bilgi ve belgelerle savunma, itiraz, dava açma vs. taslağı hazırlanarak; hukuki işlemin türüne göre belirlenen yasal süreleri aşılmadan ivedi olarak (ilgili sürenin gün sayısının yarısından az olmamak üzere dosya ile ilgili incelemeye yetecek süre ) bildirilmek suretiyle Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Bu kapsamda Mersin Valiliği’ne husumetle (taraf olarak) adli ve idari yargıda açılan ya da açılacak davalar ve Valiliğin açacağı davalar ile diğer hukuki işlemlere ilişkin olarak 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Muhakemat Hizmeti Temini başlıklı 5. Maddesi ile Takip Ve Temsil Yetkileri İle Bunların Kapsamı, Niteliği ve Kullanılması başlıklı 6. Maddesinde İdarelerin, muhakemat hizmetleri ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı belirtilmiştir. Muhakemat Hizmeti Temini başlıklı 5.Maddesinde; “a) Hukuk birimlerinde istihdam edecekleri hukuk müşavirleri ve avukatlardan, b) İhtiyaç duyulması halinde Maliye Bakanlığından talep etmek suretiyle,” Denilmektedir.

Takip ve Temsil Yetkileri İle Bunların Kapsamı, Niteliği ve Kullanılması başlıklı 6.Maddesinde ise; “(2) İdareleri adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla doğrudan temsil yetkisi; hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri ve avukatlara aittir. (3) 5. maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen usullere göre muhakemat hizmeti temin edilemeyen hallerde adli ve idari davalar ile icra takiplerini yürütmek üzere merkez ve taşra birim amirlerine üst yönetici tarafından temsil yetkisi verilebilir. Üst yönetici bu yetkisini hukuk birimi amirine devredebilir. (4) İdari davalarda; gerekli görülmesi halinde, idarede görevli bir personel, uzmanlığından faydalanılmak üzere idare vekili veya temsilcisi ile birlikte duruşmalara iştirak ettirilebilir.” Demektedir.

Yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda İl Hukuk İşleri Müdürü Haluk Nuri BALLI’nın 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddeleri ve 6.Maddesi (3). Bendi uyarınca İdare Vekili olarak iş ve işlemleri yürütmek üzere görevlendirilmiş ve yönergede sayılan idarelerden Avukat ve uzmanlığından faydalanılacak personelin idare vekili olarak görevlendirilmesi yetkisi tarafına verilmiştir. Valilik Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Avukatı veya görevlendirilecek avukat ile idare vekillerinin görevin yerine getirilmesine ilişkin iç usul ve esaslar yürütümü Vali Yardımcısı Vekili İl Hukuk İşleri Müdürü Haluk Nuri BALLI’nın görev yetki ve koordinesindedir.

IV.YARGI KARARLARININ UYGULANMASI: Edit

Mersin Valiliği'ne husumetle(taraf olarak) adli ve idari yargıda aleyhine açılan davalar İte Başbakanlık ve/veya diğer bakanlıklar ile birlikte taraf olduğu davalarla ilgili olarak yargı mercilerince verilen kararların uygulanması ile ilgili işlemler, Bölge - İl Müdürlükleri ve Kuruluşların Kendi Hukuk İsleri Şube Müdürlükleri. Hukuk ve Disiplin Müdürlükleri veya İlgili Müdürlük ve Büroları tarafından süresi içinde derhal yerine getirilir. Yargı kararının bizzat Vali tarafından uygulanmasını gerektiren durumlarda süresi içinde konusu ile ilgili birimce ilgili Vali Yardımcısı bilgilendirilerek işlemleri gerçekleştirilecek, bu durumlarda yargı kararının yerine getirilmemesinden kaynaklanacak tazminat ve ceza davalarına sebep olabilecek durumlara mahal verilmeyecektir.

V.YÜRÜTME: Edit

Yönerge hükümlerine titizlikle uyulmasının sağlanmasını ve aksamalara meydan verilmemesini, yönergede görev ve yetki verilen birim amirleri ile ilgili Vali Yardımcıları sağlayacaktır.

VI. SORUMLULUK: Edit

1. Bu yönerge ile verilen yetkilerin kullanılmasından ve yönergeye uygun hareket edilip edilmediğinin kontrolünden, birim amirleri ile ilgili Vali Yardımcıları, 2. Kendilerine teslim edilen belgelerin ve yazıların titizlikle korunmasından ve birimler arası dolaşımından ilgili birimlerin görevlileri, 3. Bu yönerge hükümlerinin yürütülmesinden her derecedeki amir ve memurlar bir üstlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludurlar.

VII. BİRİMLERDEKİ DÜZENLEME: Edit

Birim amirleri, kendi iş ve işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bu yönerge çerçevesinde kendilerine verilen yetkinin kullanımı İl Hukuk İşleri Müdürünün görüşü alınarak, Valilik Makamının onayı ile astlarına devredebilirler. Onaylanan yetki devri onayının bir örneği ile Valilik Hukuk Hizmetleri Yönergesinde düzenlenmeyen konularda birimlerin alacakları ek yetki devri onaylarının bir örneği Mersin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

VIII. YÖNERGEDEKİ BOŞLUKLAR: Edit

Yönergede hüküm bulunmayan veya tereddüt edilen durumlarda Vali veya Vali Yardımcılarının emrine göre hareket edilecektir.

VII. YÜRÜRLÜK Edit

Bu yönerge ../09/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Özdemir ÇAKACAK

Mersin Valisi

Bakınız

Şablon:Yönerge d


Yönerge directive instruction
Yönergeler İmza yetkileri yönergesi
Tamim Yönerge Direktif Nizamname Yönetmelik Kanun Yasa
MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.