FANDOM


İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİEdit

(13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM Genel EsaslarEdit

AmaçEdit

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, kalkınma planları, bunlara bağlı yıllık programlar ve ilgili mevzuat tarafından valiliklere verilmiş bulunan görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere kurulmuş bulunan il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinin kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KapsamEdit

Madde 2- Bu yönetmelik, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinin kuruluş, görev ve çalışma düzenine ilişkin ilke ve kuralları kapsar.

Yasal DayanakEdit

Madde 3- Bu yönetmelik, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 24 üncü maddesi, 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi ve 223 sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca hazırlanan kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan ilke ve tedbirler gereğince hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

Madde 4- Bu yönetmelikteki deyimlerden;

a)“Bakanlık”İçişleriBakanlığını, b) “Kuruluş” Diğer Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarını,

c) “Müdürlük” İl planlama ve koordinasyon müdürlüğünü,

d) “Müdür” İl planlama ve koordinasyon müdürünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve GörevlerEdit

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün KuruluşuEdit

Madde 5- İl planlama ve koordinasyon müdürlüğü, valiye bağlı olarak görev yapan bir planlama ve koordinasyon müdürü ile, il’in iş yoğunluğunun gerektirdiği sayıda planlama uzmanı, planlama uzman yardımcısı ve yeteri kadar büro personelinden meydana gelir.

Valiler, özel uzmanlık bilgisini gerektiren konularda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun tanıdığı sınırlar içinde il’in diğer kuruluşlarındaki görevlilerden de yararlanabilirler.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün GörevleriEdit

Madde 6 - İl planlama ve koordinasyon müdürlüğünün görevleri şunlardır:

Kalkınma planı ve yıllık programları ile verilen görevler çerçevesinde ;

a) İl’in ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlardan toplanan bilgilerden faydalanarak il envanterini hazırlamak,

b) İl’deki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım tekliflerini inceleyerek varsa aralarındaki uyumsuzluk veya çelişkileri tesbit etmek ve bir rapor halinde durumu İl Koordinasyon Kuruluna sunmak,

c) Plan-program uygulamaları ile yıllık programlarda yeralan il’deki kamu yatırımlarını izlemek, ortaya çıkan ve koordinasyonu gerektiren sorunları belirlemek, çözümlenmesi için gerekli tedbirleri tesbit ederek valiliğe bildirmek ve çözümlenmesine yardımcı olmak,

d) İl Koordinasyon Kuruluna götürülmesi gereken koordinasyon ve izleme konularında gerekçeli rapor hazırlamak, bu kurulun çalışmalarına ilişkin ön hazırlıkları yapmak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek,

e) Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına kalkınma planları doğrultusunda yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

f) Devlet-halk işbirliği ile mahalli kaynaklar harekete geçirilerek meydana getirilen ekonomik girişimlerin oluşturulması ve izlenmesi çalışmalarında valiye yardımcı olmak,

g) Ekonomik girişimlere katılanlar ile benzeri girişimlere katılacak olanlar için gözleme ve uygulamaya dayalı eğitim çalışmaları düzenlemek, plan, program, ekonomik ve sosyal kalkınma konularında il kuruluşlarının eğitim programları arasında uyum sağlamak,

h) İstihdamı arttırmak için kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü desteğin organize edilmesine yönelik çalışmalara yardımcı olmak,

i) İçişleri Bakanlığı bütçesine dahil taşra birimlerinin harcama durumlarını üçer aylık dönemler halinde izleyerek, izleme formlarını Bakanlığa göndermek,

j) İlçelerle, plan ve program uygulanmasında etkili bir haberleşme ve işbirliğini sağlamak,

k) Plan ve programların halka tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

l) İl kitaplık ve dokümantasyon merkezinin çalışmalarını düzenlemek, izlemek, geliştirmek ve ilçe kitaplık ve dokümantasyon merkezlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yardımcı olmak,

m) Valiliğin ekonomik konulara ilişkin brifing dosyalarını, gerekli tablo ve grafikleri hazırlamak,

n) Kalkınma planları ve yıllık programlar ile ilgili olarak valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürünün Yetkileri ve SorumluluğuEdit

Madde 7- İl planlama ve koordinasyon müdürünün yetkileri şunlardır:

a) Müdürlükte çalışan personelin verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak planlama ve iş bölümünü yapmak, çalışmalarını ve vazifeye devamlarını izlemek, işyerinde gerekli disiplini sağlayıcı ve işlerin düzenli olarak yürütülmesine yönelik diğer tedbirleri almak,

b) Müdürlüğe verilen işlerin yürütülmesinde ilçeler ve diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

c) Müdürlüğe verilen görevlerin süratli, verimli ve ekonomik kaynak kullanımı ile yapılmasını sağlayacak tedbiri almak, tekliflerde bulunmak.

İl planlama ve koordinasyon müdürü, kendisine verilen görevlerin zamanında, mevzuata, kalkınma planı ve yıllık programlarda yer alan esaslara ve valiliğin mevzuatla haiz olduğu görev yetki ve çalışma esas ve ilkelerine göre yürütülmesinden valiye ya da valinin görevlendirmesi halinde ilgili vali yardımcısına karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çalışma DüzeniEdit

Araştırma ve İncelemeEdit

Madde 8- Müdürlük; bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görev sınırları içinde vali tarafından verilen konularla, müdürün gerekli gördüğü ve vali tarafından onaylanacak konularda inceleme ve araştırmalar yapar.

İlin ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve gerektiğinde kalkınma planı çalışmalarında yararlanılmak üzere kalkınma planlarındaki süreye uygun biçimde il envanterini hazırlar.

Dönem içindeki gelişmeleri yıllık il istatistik raporu ile izler.

İl envanteri ve yıllık il istatistik raporları, yıllık yatırım tekliflerinin sağlıklı biçimde yapılmasında ve öncelikli ihtiyaç kriterlerinin belirlenmesinde esas alınır.

Mülki idare amirlerinin önderliği ile oluşturulmak istenen ekonomik girişimlere ilişkin ihtiyaç ve imkan tespiti, ön fizibilite ve ön proje hazırlık çalışmaları müdürlükçe ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilir.

Kuruluşlar, kanuni bir engel bulunmadıkça bu maddedeki çalışmalar için istenen bilgileri zamanında ve tam olarak göndermek zorundadırlar.

Müdürlük, bu amaçla çalışmanın niteliğine uygun bir teknik ekibin oluşturulması için valiye teklifte bulunabilir.

Görüş BildirilmesiEdit

Madde 9- Beş yıllık kalkınma planları ve yılık programların hazırlanmasına ilişkin olarak valilikten istenen görüşlerin oluşturulmasına yönelik teknik çalışmalar müdürlükçe yerine getirilir.

Müdürlük, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde görüş taslaklarını hazırlar, İl Koordinasyon Kurulunda görüşüldükten ve vali tarafından son şekli verildikten sonra tespit edilen tarihe kadar Devlet Planlama Teşkilatına ve ilgili bakanlık ve kuruluşlara gönderir.

Yıllık İl Yatırım TeklifiEdit

Madde 10- Yıllık programlarda yer alması için il’deki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım teklifleri İl Koordinasyon Kurulunca görüşülerek aralarındaki uyumsuzluk ve çelişkiler giderilir.

Müdürlük, söz konusu teklifler üzerinde gerekli incelemeleri yaparak sonucunu bir rapor halinde İl Koordinasyon Kuruluna sunar.

Yıllık İl Yatırım ProgramıEdit

Madde 11- Yıllık programlarda yer alan merkezi idare yatırımları ile mahalli idareler yatırımları, il yatırım programı adını taşıyan bir doküman haline getirilir.

Ayrıca gerek ilin tümü, gerekse her ilçe için yatırımların sektörler ve kuruluşlara göre durumunu toplu olarak gösteren tablolar hazırlanır ve il yatırım programının ilgili bölümlerine yerleştirilir.

Müdürlükçe hazırlanan il yatırım programı, il’deki tüm kamu kuruluşlarına dağıtılır.

Mahalli İdareler YatırımlarıEdit

Madde 12- Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına, kalkınma planları doğrultusunda müdürlükçe yardımcı olunur.

İl Koordinasyon Kurulu ToplantılarıEdit

Madde 13- Müdürlük, İl Koordinasyon Kurulu toplantıları için gerekli olan hazırlık çalışmalarının yapılmasından, toplantıda alınan kararların yazılarak valilik kanalıyla ilgili kuruluşlara gönderilmesinden ve sonuçlarının izlenerek valiye bildirilmesinden sorumludur.

Dönem Değerlendirme RaporuEdit

Madde 14- Müdürlükçe, İl Koordinasyon Kuruluna sunulmak üzere o dönem itibariyle, il’deki merkezi ve mahalli idareler yatırımlarının sektörlere ve yatırımcı kuruluşlara göre fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarını, karşılaşılan sorunları ve çözüm tekliflerini kapsayan bir dönem değerlendirme raporu hazırlanır ve toplantı öncesinde valiye, kurul üyelerine ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderilir.

Yatırımların İzlenmesiEdit

Madde 15- Müdürlükçe, il içindeki merkezi ve mahalli idareler yatırımları, yatırımcı kuruluşlardan valilikçe istenen yıllık yatırım projeleri ve bu projeler için hazırlanacak çalışma ve iş programları ile yatırım uygulama raporlarına dayalı olarak vali adına vali tarafından düzenlenecek program dairesinde yerinde izlenir.

Her il’de müdürlük bünyesinde kamu yatırımlarına ilişkin bilgilerin çeşitli harita ve panolar yardımıyla göze hitap edecek şekilde değerlendirilmesi ve il’deki kamu kurum ve kuruluşlarının araç-gereç ve personel durumları ile yatırımlarının gerçekleşme durumlarının izlenmesi, kaynak kullanımında ve yeni yatırım kararlarının alınmasında işbirliği, koordinasyon, sürat ve kolaylık sağlanmasında yararlanılmak üzere bir “Yatırımları İzleme Odası” düzenlenir.

Valilikler, bu harita ve panoların yanında, yatırım özelliklerine göre düzenleyecekleri yeni panolardan da yararlanabilirler.

Hizmetiçi Eğitim ÇalışmalarıEdit

Madde 16- Müdürlük, il düzeyinde plan-program uygulanmasının etkinleştirilmesi amacıyla, valilikçe uygun görülecek kurumlararası hizmet-içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin görevleri yerine getirir. İl içinde bu amaca yönelik olarak kuruluşlarca kendi bünyelerinde yapılan çalışmaları vali adına izler.

Dosyalama SistemiEdit

Madde 17- Müdürlükte tutulacak dosyalar Bakanlıkça belirlenir.

Tutulacak DefterlerEdit

Madde 18- Müdürlükte aşağıda defterler tutulur.

a) Teftiş Defteri (EK-1)

b) İl Koordinasyon Kurulu Karar Defteri (EK-2)

c) Yatırım İzleme Defteri (EK-3)

Bu defterlerin şekli ve tutulma usulleri ile tutulması gerekli görülecek diğer defterler ve dosyalar, bunlarda yapılacak değişiklikler Bakanlıkça belirlenir.

Müdürlükçe defter, yazışma, evrak ve dosyalama işlerinin yürütülmesinde, bu yönetmelikle düzenlenmemiş hususlarda Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli HükümlerEdit

İlçede Planlama Hizmetinin YürütülmesiEdit

Madde 19- Bakanlık tarafından, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerine ilişkin görevleri ilçe düzeyinde yürütmek üzere yetişmiş personel durumuna göre ve yatırım hacmi ve ekonomik potansiyeli büyük olan ilçelere öncelik verilmek suretiyle, kaymakamın emrinde planlama uzmanı görevlendirilebilir.

Kitaplık ve Dokümantasyon MerkeziEdit

Madde 20- Müdürlük, İçişleri Bakanlığı Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezleri Yönetmeliği gereğince valilik kitaplık ve dokümantasyon merkezlerine ilişkin hizmetlerin yürütülüp geliştirilmesinden ve ilçe kitaplık ve dokümantasyon merkezlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yardımcı olmaktan sorumludur.

Yönerge HazırlanmasıEdit

Madde 21- Bu yönetmelikte yer alan görevlerin yerine getirilmesine ilişkin teknik konular, İçişleri Bakanlığınca Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenir.

Yürürlükten Kaldırılan HükümlerEdit

Madde 22- 28/12/1977 tarih ve 16153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “planlama ve koordinasyon bürosu” 18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “planlama ve koordinasyon bürosu” ifadeleri 16 ncı maddesinin üçüncü satırında yer alan ve 13 üncü maddeyi ifade eden 13 rakamı madde metinlerinden çıkarılmış, 13 üncü maddesinin tümü ile 46 ncı maddesinin “E-Planlama ve Koordinasyon Bürosu ana dosyaları” başlığını taşıyan bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

YürürlükEdit

Madde 23- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

YürütmeEdit

Madde 24- Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.