FANDOM


"İçişleri Bakanı ve Valiler tarafından denetlenir ve teftiş edilir." demektedir.

Bu aynı zamanda Kaymakamlarca denetlenemez demektir.

Bu Kaymakamların araçlarına bayrak çekemeyeceği genelgesiyle uyumlu bir görev daralmasıdır.

Jandarma genel Müdürlüğüne dönüşmesiEdit

Yalçın Soner

19’un­cu yüz­yı­lın si­hir­li ya­la­nı, “me­de­ni­ye­t” idi.

20’n­ci yüz­yıl­da si­hir­li ya­lan “de­mok­ra­si­” ol­du.

Bu­gün­ler­de “de­mok­ra­tik­leş­me­” de­nin­ce he­men şüp­he du­yu­yo­rum; “a­ca­ba al­tın­da ne var?”

Öy­le ya, AK­P’­nin “De­mok­ra­tik­leş­me Pa­ke­ti­”n­den en son ne çık­tı:

1) PKK’­nın öz­gü­ven­lik bi­rim­le­ri­nin böl­ge­de asa­yi­şi sağ­la­mak için yol kes­me­si vs!

2) C Pla­nı; Jan­dar­ma­’yı tas­fi­ye et­mek is­te­me­si!

İki­si de sür­priz de­ğil; PKK’­nın özerk­lik ta­le­bi için­de “ye­rel gü­ven­lik bi­rim­le­ri­ni kur­ma­” is­te­ği var.

Os­lo (PKK-MİT) gö­rüş­me­sin­de Jan­dar­ma­’nın böl­ge­den çe­kil­me­si­nin ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı­ğı bi­li­ni­yor.

Bu nok­ta­ya bir gün­de ge­lin­me­di…

Jan­dar­ma aley­hin­de son yıl­lar­da sü­rek­li kir­li­lik pro­pa­gan­da­sı ya­pıl­dı. Ci­na­yet­le­rin al­tın­da sa­de­ce “Jan­dar­ma par­mak izi­” aran­dı. Te­rö­re kar­şı mü­ca­de­le ve­rir­ken (1984-2013 ara­sı) şe­hit dü­şen 3 bin 548 jan­dar­ma­nın adı­nı kim­se an­ma­dı.

Ka­ra pro­pa­gan­da so­nu­cu şu ya­zıl­dı: “Sa­de­ce jan­dar­ma de­ğil tüm or­du İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lan­ma­dık­ça ger­çek de­mok­ra­si­den söz edi­le­mez.” (Eyüp Can,18.4.2009, Ra­di­kal)

De­mok­ra­si “öl­çü­tü­nü­” öğ­ren­miş ol­duk! Pe­ki…

Ca­ra­bi­ni­eri; İtal­ya Jan­dar­ma­sı­’dır.

Gen­dar­me­ri­a; Na­ci­onal;

Ar­jan­tin Jan­dar­ma­sı­’dır.

Ko­nink­lij­ke; Hol­lan­da Jan­dar­ma­sı­’dır.

Zan­dar­me­ri­a; Po­lon­ya Jan­dar­ma­sı­’dır.

Jan­dar­me­ri­a; Ro­man­ya Jan­dar­ma­sı­’dır.

Gen­dar­me­ri­e; Ka­na­da Jan­dar­ma­sı­’dır.

Ca­ra­bi­ne­ros; Şi­li Jan­dar­ma­sı­’dır.

Vnut­ren­ni­ye; Rus­ya Jan­dar­ma­sı­’dır.

Gu­ar­di­a Ci­vil; İs­pan­ya Jan­dar­ma­sı­’dır.

İs­ra­il, Hin­dis­tan, Por­te­kiz, Ma­ca­ris­tan gi­bi 56 ül­ke­de or­du­ya bağ­lı jan­dar­ma var… 1990’la­rın ba­şın­dan be­ri as­ke­ri sta­tü­lü kol­luk kuv­vet­le­ri/jan­dar­ma, Av­ru­pa gü­ven­lik güç­le­ri ara­sın­da en faz­la bü­yü­me gös­te­ren kuv­vet ol­du. 1980 ve 2000 yıl­la­rı ara­sın­da or­du per­so­ne­lin­de cid­di dü­şüş­ler ger­çek­le­şir­ken, ay­nı ül­ke­le­rin jan­dar­ma­la­rın­da yüz­de 30’la­ra ka­dar per­so­nel ar­tı­şı ger­çek­leş­ti.

20’n­ci yüz­yı­lın ikin­ci ya­rı­sın­da Ang­lo-Sak­son ül­ke­ler ta­ra­fın­dan “mo­da­sı geç­miş bir kol­luk mo­de­li­” ola­rak de­ğer­len­di­ri­len jan­dar­ma, bu­gün or­ta­ya çı­kan gü­ven­lik teh­dit­le­ri so­nu­cu pek çok dev­le­tin gün­de­mi­ne ye­ni­den gel­me­ye baş­la­dı.

De­mek me­se­le baş­ka…

Kir­li pro­pa­gan­da­yı bı­ra­kıp, biz ger­çek­le­re ba­ka­lım…

Hür­ri­ye­t’­in san­sü­rü

Toy­gun Atil­la Hür­ri­yet ga­ze­te­si­nin ba­şa­rı­lı mu­ha­bi­ri. Ge­çen yıl ba­şın­da Er­ge­ne­kon-Bal­yoz da­va­la­rı­nı pro­tes­to et­mek için Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­dan is­ti­fa eden Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ner ile rö­por­taj yap­tı. Hür­ri­yet bu rö­por­ta­jı ya­yın­la­ma­dı. San­sür­le­nen söy­le­şi “Sa­kın­ca­lı Ami­ra­l” adıy­la ki­tap ola­rak çık­tı. Ora­mi­ral Gü­ner di­yor ki: “Söz­de Bal­yoz Dar­be Pla­nı ne­de­niy­le 134 de­niz­ci­ye kar­şı 38 ka­ra­cı mah­kum ol­du. Ba­kın de­niz­de dar­be ol­maz; per­so­nel ora­nı­na gö­re en azın­dan he­sap­lar­sak 750-1500 ka­ra­cı ge­ne­ra­lin/su­ba­yın ha­pis­te ol­ma­sı ge­re­kir­di. Hem de krem ta­ba­ka­sın­dan. Bu ka­dar ka­ra­cı hap­se gir­sey­di Or­ge­ne­ral Nec­det Özel gö­rev­de ka­la­bi­lir miy­di? Ka­la­maz­dı. De­niz kuv­vet­le­ri­nin yüz­de 80’i­ni biç­ti­ler. Böy­le­ce kü­re­sel güç­ler bir taş­la bir­kaç kuş vur­du.”

Bu söz­le­rin al­tı­na Jan­dar­ma tas­fi­ye­si­ni ek­le­ye­lim.

“Tas­fi­ye­” di­yo­rum; bir ya­nılt­ma var; Jan­dar­ma, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lan­mı­yor; za­man­la lağ­ve­di­le­cek!

Bu; po­lis­siz-sav­cı­sız-ha­kim­siz-zin­dan­sız bir ope­ras­yon­dur.

Ka­ra­cı­la­rın üç­te bi­ri bi­çi­li­yor. Jan­dar­ma; 5 bin 500 su­bay, 22 bin ast­su­bay, 25 bin uz­man jan­dar­ma ça­vuş, 130 bin er-er­baş, 6 bin uz­man er­baş ile pro­fes­yo­nel kad­ro­lar­dan olu­şan 200 bin ki­şi­lik bir or­du. Bu sa­yı, 670 bin ki­şi­lik TSK’­nın üç­te bi­ri­dir.

Bağ­lan­ma yok. Çün­kü…

Jan­dar­ma za­ten İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de hiz­met ve­ri­yor. Ke­za il­ler­de va­li­nin em­rin­de.

Jan­dar­ma sa­de­ce eği­tim ve ter­fi yö­nün­den TSK’­ya bağ­lıy­dı. Asıl amaç, jan­dar­ma­nın as­ke­ri ni­te­li­ği­ni or­ta­dan kal­dı­rı­la­rak, bir si­vil ge­nel mü­dür­lü­ğe dö­nüş­tür­mek: Jan­dar­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü!

Pe­ki bu “si­vil­leş­me­ni­n” mak­sa­dı ne?

Bi­li­yor­su­nuz Ege Or­du­su­’nu da tas­fi­ye et­me­yi dü­şü­nü­yor.

Tür­ki­ye­’nin iki “mil­li or­du­su­” var; Jan­dar­ma ve Ege Or­du­su! Çün­kü her iki­si de NA­TO kap­sa­mı dı­şın­da. Ege Or­du­su Kıb­rıs Sa­va­şı­’nın he­di­ye­si; Ba­tı am­bar­go­su ne­de­niy­le NA­TO­’dan ba­ğım­sız ola­rak 20 Tem­muz 1975’te ku­rul­du.

De­mek…

Sa­de­ce Er­ge­ne­kon-Bal­yoz ya­lan­la­rıy­la de­ğil, jan­dar­ma üze­rin­den ya­pı­lan “de­mok­ra­tik­leş­me­” ya­lan­la­rıy­la da, TSK’­nın ku­şat­ma­sı sür­dü­rü­lü­yor… Jan­dar­ma­dan son­ra sı­ra Ege Or­du­su­’na ge­le­cek… Böy­le­ce, TSK ta­ma­men tes­lim alı­na­cak…

Par­ça­la­rı bir­leş­tir­me­den “bü­yük oyu­nu­” gör­me­niz zor.

AKP sa­de­ce jan­dar­ma­yı “si­vil­leş­tir­mi­yo­r”; TBMM’­ye “Sı­nır Gü­ven­li­ği Teş­ki­la­tı­” ya­sa ta­sa­rı­sı sevk et­ti. Ama­cı “sı­nır­la­rın ko­run­ma­sın­dan, sı­nır ka­pı­la­rın­da­ki gü­ven­li­ğe ka­dar so­rum­lu ola­cak ye­ni pro­fes­yo­nel sı­nır kol­lu­ğu teş­ki­la­tı­” kur­mak!

Bu “teş­ki­lat ele­man­la­rı­” sa­nı­rız dağ­dan inen PKK’­lı­lar olur!

An­la­şıl­dı; jan­dar­ma böl­ge­den ko­vu­lu­yor. Ba­kı­nız…

150 yıl ön­ce…

Bal­kan­la­r’­da ay­rı­lık­çı te­rör olay­la­rı ar­tın­ca Os­man­lı, asa­yi­şin sağ­lan­ma­sı için Jan­dar­ma­yı böl­ge­de gö­rev­len­dir­di. Ay­rı­lık­çı çe­te­le­re kar­şı ba­şa­rı ka­za­nın­ca jan­dar­ma Har­bi­ye Ne­za­re­ti­ne (Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı) bağ­lan­dı ve “U­mum Jan­dar­ma Ku­man­dan­lı­ğı­” is­mi­ni al­dı. Mev­cu­du, 40 bin­di.

Ve he­men Av­ru­pa mü­da­ha­le et­ti; Bal­kan­lar­da “bar­bar­lı­k” ya­pı­lı­yor­du; “Hris­ti­yan­la­rın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ma­k” için, böl­ge­de­ki jan­dar­ma­yı ken­di ata­dı­ğı iki mü­şa­vir ile bir İtal­yan ge­ne­ra­lin de­ne­ti­mi­ne sok­tu! Za­ten Du­yu­nu Umu­mi­ye­’nin ken­di kol­cu­la­rı var­dı…

Evet…

Biz bu oyu­nu gör­dük, ya­şa­dık. Ye­ni­den sah­ne­ye ko­yu­yor­lar.

So­nuç­ta­…

Or­hun hi­ta­be­le­ri­nin “Yar­ga­nı­”…

Uy­gur­la­rın, Mo­ğol­la­rın, Al­tı­nor­du­’nun “Da­ru­ga­sı­”…

Ka­ra­han­lı­la­rın, Gaz­ne­li­le­rin, Ha­rizm­şah­la­rın “Can­da­rı­”…

Sel­çuk­lu­la­rın “Sur­ta­sı­”…

Os­man­lı­’nın “Su­ba­şı­” (Ton­yu­kuk Ki­ta­be­si­”nin ku­zey yü­zü ikin­ci ta­şın­da­ki Sü Ba­şı)… Ve jan­dar­ma…

Hal­kın or­du­su yı­kı­lı­yor; bü­yük bir ge­le­nek ta­ri­he gö­mü­lü­yor.

Türk ta­ri­hi­ne ait ne var­sa yı­kı­yor­lar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.