FANDOM


Yenişehir'de KÖYDES Mersin'de KÖYDES Bu Kararın amacı, susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması ile köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi için uygulanmakta olan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi KÖYDES Projesine ait ödeneğin iller bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

II. Kapsam

Bu Karar kapsamında, İstanbul ve Kocaeli haricindeki illerde, köy muhtarlıkları ve bunlara bağlı yerleşimlerin aşağıda belirtilen konulardaki projeleri desteklenir;

a)Susuz köy ve bağlıları başta olmak üzere içme suyu projeleri

b)Köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik yol projeleri

c)Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ’nden (KHGM) il özel idarelerine devredilen projeler

d)Yukarıda belirtilen yatırımlarla ilişkili bakım ve onarım projeleri Köy kanalizasyon projeleri, Karar kapsamı dışında olup, bu projelere ait yatırım ödeneklerinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması esastır.

III. Dayanak

Bu Karar, 14.12.2007 tarih ve 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 13. maddesinin (b) bendi ile 15.10.2007 tarih ve 2007/12701 sayılı 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının eki 2008 Yılı Yatırım Programı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

IV.Genel Esaslar

1.5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 13. maddesinin (b) bendinde belirtilen ve 2008 Yılı Yatırım Programında yer alan 500 milyon YTL tutarındaki ödenek, iller bazında EK I sayılı cetvelde belirlenen şekliyle tahsis edilmiştir.

Gerek KÖYDES kapsamındaki, gerekse mülga KHGM’den devredilen projeler için EK I sayılı cetvelde yer alan il ödeneği dışında, yıl içinde yapılacak ek ödenek talepleri değerlendirmeye alınmaz.

2.KÖYDES ödeneğinin iller bazında dağılımı; geçmiş dönem uygulamalarının sonuçları ile KÖYDES İzleme Bilgi Sistemi’ndeki (İBS) köy altyapı envanteri bilgilerine dayalı olarak yapılan ihtiyaç analizinin birlikte değerlendirilmesi suretiyle hesaplanmıştır.

3.Tahsis edilen ödeneklerin, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (KHGB) aracılığıyla kullanılması veya kullandırılması esastır. KHGB’lerin bulunmadığı ilçelerde, uygulama merkez ilçe KHGB aracılığıyla gerçekleştirilir.

4.Yerel düzeyde, KÖYDES projelerinin yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinden ilçelerde kaymakamlar, il genelinde ise vali sorumludur. KÖYDES projelerinin il genelinde planlanması, uygulamasının koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve merkezle yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olmak üzere uygun bir birim, Vali tarafından KÖYDES Koordinasyon Birimi olarak görevlendirilir.

5.İl ödeneğinin uygulayıcı birimler ve projeler itibarıyla dağılımını gösteren KÖYDES İl Yatırım Programı (EK II, EK III ve EK IV sayılı cetveller), valinin başkanlığında; il genel meclisi başkanı, il özel idaresi genel sekreteri ve kaymakamlardan oluşan İl Tahsisat Komisyonu tarafından belirlenir. Vali, gerektiğinde diğer idarelerin ildeki birim amirlerini istişari amaçla Komisyon toplantısına davet edebilir. İl Tahsisat Komisyonunun sekreterya hizmetleri Koordinasyon Birimi tarafından yürütülür.

6.KÖYDES kapsamında yapılacak işlerin KHGB’ler tarafından, İl Tahsisat Komisyonu kararları öncesinde projelendirilmesi, maliyetlendirilmesi ve önceliklendirilmesi esastır. Bu işlemler ve teknik kontrollük işlemleri için gerektiğinde, kaymakamın talebi üzerine valinin görevlendirmesiyle; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatları ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından teknik destek sağlanır.

7. İl Tahsisat Komisyonu; il ödeneğini, KHGB'lerce teklif edilen projeler arasından, Beşinci Bölümde yer alan esaslara uygun olarak, öncelik sırasıyla belirlediği asıl projelere dağıtır ve EK .

Mülga KHGM’den devredilen köy yolları ve köy içme suyu projeleri için ayrılacak ödenek tutarı da, projeler itibarıyla EK III sayılı cetvel formatında İl Tahsisat Komisyonu tarafından belirlenir. Devam eden bu tür projelere ayrılan toplam ödenek, il ödeneğinin yüzde 20’sini aşamaz.

Bu şekilde belirlenen KÖYDES İl Yatırım Programına alınacak projeler, EK II ve EK III sayılı cetvellere kaydedilir. EK II ve EK III sayılı cetveller ile bu cetvellerin icmalini gösteren EK IV sayılı cetvel, KÖYDES İl Yatırım Programı olarak Koordinasyon Birimi tarafından İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne (MİGM) gönderilir ve İBS’ye girilir.

Komisyon, bu çalışmalar sırasında sadece EK II sayılı cetvel için yeterli sayıda yedek proje tespiti yapar. Tespit edilen yedek projelerin önceliklendirilmesi yapılarak, her bir KHGB için oluşturulan liste Koordinasyon Biriminde muhafaza edilir.

8.KÖYDES İl Yatırım Programının uygulanması sonucunda yıl sonunda ulaşılması öngörülen hedef envanter bilgileri, EK V sayılı cetvele işlenerek Koordinasyon Birimi tarafından en geç Haziran ayı sonuna kadar MİGM’ye gönderilir ve İBS’ye girilir.

KÖYDES İl Yatırım Programı ile mevcut ve hedef envanter bilgileri tablosu, MİGM’ye gönderilmelerini müteakip en geç bir hafta içerisinde vali tarafından kamuoyuna duyurulur ve internet sayfasında yayınlanır. KÖYDES İl Yatırım Programındaki değişiklikler güncellenerek yıl boyunca valilik internet sitesinde tutulur.

9.EK II sayılı cetvelde yer alan projelerin tamamlanması sonucunda artan veya herhangi bir sebeple bu projeler için kullanılamayan ödenekler; KHGB’nin yedek proje listesindeki projelere öncelik sırasına göre kullandırılır. Bu şekilde yedek listeden başlatılan projeler, kaymakam tarafından Koordinasyon Birimine bildirilir.

10.İlgili KHGB tarafından asıl ve yedek projeler için kullanılamayan veya bunlardan artan ödenekler, vali tarafından ödenek ihtiyacı bulunan diğer bir KHGB’ye aktarılabilir. Bu değişiklikler, Koordinasyon Birimi tarafından İBS’de yer alan KÖYDES İl Yatırım Programına işlenir.

11.İl Tahsisat Komisyonu; projeler için ihtiyaç duyulan asfalt, akaryakıt ve boru alımı ile teknik kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinin ortak alımla karşılanmasına karar verebilir. Ortak alım harcamalarına ilişkin bilgiler il merkez KHGB’ye, merkez KHGB’si olmayan illerde ise İl Tahsisat Komisyonu tarafından uygun görülen bir KHGB’ye ait EK II sayılı cetvele işlenir. Teknik kontrollük ve müşavirlik hizmetleri için ayrılacak toplam ödenek, il ödeneğinin yüzde üçünü geçemez. Ortak alım giderlerinin kaynak ihtiyacı, il merkez KHGB hesabına aktarılır. Ancak, asfalt ortak alımlarında, gerektiğinde İl Özel İdaresi hesapları kullanılabilir.

12.Bu Karar kapsamında yapılacak her türlü ödenek aktarımı ve ödeme için KHGB’ler ve il özel idareleri tarafından özel KÖYDES hesapları açılır. Bu hesaplar, sadece KÖYDES kapsamındaki ödemeler için kullanılır.

Mülga KHGM’den devredilen devam eden projelere tahsis edilen ödenekler EK III sayılı cetvele göre İl Özel İdaresi hesabına, diğer ödenekler ise EK II sayılı cetvele göre KHGB’lerin hesabına aktarılmak suretiyle kullandırılır. Bu ödenekler, KÖYDES Projesinin amacı dışında kullanılamaz ve atıl durumda bekletilemez.

13.MİGM, Koordinasyon Birimi tarafından gönderilen KÖYDES il yatırım programlarını esas alarak düzenleyeceği icmal listeyi hazırlar ve kaynak aktarımını yapmak üzere Maliye Bakanlığına gönderir. Bu icmal listede, il özel idareleri ve KHGB’lerin hesaplarına ne miktarda kaynak aktarılacağına ilişkin bilgiler ile tahakkuk için gerekli diğer bilgilere yer verilir. Maliye Bakanlığı, kaynak aktarımını icmal listelere uygun olarak gerçekleştirir. İcmal listeler hazırlanırken; aktarılan kaynak, bu kaynaktan yapılan ödemeler ve ödenemeyen tahakkuk miktarları da dikkate alınır.

14.Uygulamanın hızlandırılması amacıyla, bu Kararın yürürlüğe girmesini takiben KÖYDES İl Yatırım Programında yer alan projelerin ihalelerine ilişkin iş ve işlemler en kısa sürede başlatılır.

15.KHGB’lere tahsis edilen toplam ödeneğin azami binde beşi; muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, İBS veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılabilir.

16.Köy içme suları ve köy yolları konusundaki altyapı ihtiyaçları karşılanmış illerde, artan KÖYDES ödeneği beşinci bölümdeki önceliklendirme kriterleri çerçevesinde, tarımsal altyapı projelerine aktarılabilir.

17.İl özel idareleri veya KHGB’ler tarafından, Ağustos ayı sonu itibarıyla yıl içinde kullanılamayacağı İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nda tespit edilen ödenekler, Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile ihtiyaç duyulan diğer illerin il özel idareleri veya KHGB’lerine aktarılabilir.

18.KÖYDES ödenekleriyle iş makinası alınmaz. Proje uygulamalarında hizmet alımı yöntemi esas olup, bakım ve onarım işleri için gerekli olan makina parkının yetersizliği durumunda yine hizmet alımı yöntemi uygulanır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.