FANDOM


KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 7478

Kabul Tarihi : 9/5/1960

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019

Kanunun şümulü

Madde 1 – Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik

olunur.

DSİ Umum Müdürlüğü; 4 üncü maddedeki programlara giren bazı köylere ait işlerin, kendi kontrol ve

murakabesi altında yapılmasını ilgili vilayete bırakabilir.

Vilayete bırakılan işler için vilayete nakdi ve ayni yardım yapılır.

Tahsisat

Madde 2 – Bu kanuna göre yapılacak işler için DSİ Umum Müdürlüğü bütçesine her yıl lüzumu kadar

tahsisat konur.

Çalışma ve icrai programlar

Madde 3 – Kafi miktarda sıhhi ve içme suyu olmıyan bütün köyler ve köy mahallelerinin tesbitinden

sonra:

a) İhtiyacı en çok,

b) Nüfusu en kalabalık,

c) Nüfus başına su getirme masrafı en az,

d) (Mülga: 1/2/1977 - 2032/3 md.)

e) Bir kaç köye ait işlerde aralarında birlik kuran,

f) En fazla iş birliğinde bulunan,

Köylere, bağlı bulundukları vilayetlerle teşriki mesai edilerek, rüçhaniyet sırası verilmek suretiyle DSİ

Umum Müdürlüğünce her mali yıl başında üç yıllık Çalışma programları hazırlanır.

Madde 4 – Her sene bütçe yılı başında her vilayet için valinin reisliği altında bir daimi encümen azası ile

DSİ bölge müdürü ve nafıa müdüründen müteşekkil bir heyet tarafından üç yıllık çalışma programına uygun

olarak yıllık icraat programları hazırlanıp, DSİ Umum Müdürlüğüne gönderilir.

DSİ Umum Müdürlüğünün teklifi ve Nafıa Vekilinin tasdiki ile programlar mer'iyete girer.

İşin yapılması

Madde 5 – Yukarıda üçüncü ve dördüncü maddelerde adı geçen programlar bu kanunla, 6200 sayılı

kanunun hükümleri ve bütçe ile verilen tahsisat dahilinde DSİ Umum Müdürlüğü tarafından icra ve tatbik

olunur.

DSİ Umum Müdürlüğü bu işleri tabi olduğu mevzuat dairesinde emaneten yapabileceği gibi, tediyesi

diğer yıllara sari taahhütlere de bağlıyabilir.

Aynı veçhile bu işlerin etüd ve projelerinin ihzarı için gerekli taahhütlere girişebilir.

DSİ Umum Müdürlüğü bu maksatlar için, lüzumlu her türlü vasıta, makina, alat, edevat ve malzemeyi

bu tahsisatlarla tedarik edebilir.

Fabrika ve imalathaneler kurma salahiyeti

Madde 6 – DSİ Umum Müdürlüğü köy içme sularına lüzumlu içme su borularını, motor ve

tulumbalarını ve sair teferruatını imal etmek üzere, İcra Vekilleri Heyetinin müsaadesi ile müstakilen fabrika,

imalathane kurabileceği gibi, İller Bankası veya diğer yerli ve yabancı müessese ve teşekküllerle ortak olarak

fabrikalar ve imalathaneler kurabilir.

Bu maksatla kullanılacak bilümum malzeme için birinci fıkra hükümleri dairesinde, lüzum gördüğü

fabrika ve imalathanelere ortak olabilir.

Teşkilat ve personel

Madde 7 – DSİ Umum Müdürlüğü köy içme su işleri için merkezde,bölgelerde ve şubelerde gerekli

teşkilatı kurar. Bu teşkilatın ihtiyacı bulunan teknik elemanların yetişmesi için yurt içinde ve dışında mevcut

öğretim müesseselerine bursla talebe gönderebilir.

Ayrıca lüzumlu teknisyenleri yetiştirmek üzere kurslar açabilir.

Belediyelerle müştereken yapılacak tesisler

Madde 8 – Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bir veya mütaaddit köylerle birlikte, taraflar için fayda

mülahaza edildiği ve kendilerine isabet eden masrafları karşıladıkları takdirde İller Bankası ile teşriki mesai

ederek mücavir belediyelerin de su tedarik ve isale işlerini ihtiva eden müşterek tesisler yapmaya salahiyetlidir.

Tesislerin devir ve teslimi

Madde 9 – Köy içme su tesisleri bitirilince tatbik projeleri ile birlikte, bir zabıtla ihtiyar meclisine ve bir

kaç köye veya bir kaç köy ile birlikte belediyelere ait sularda ise,birliklere ve belediyelere ve ihtiyar meclislerine

devir ve teslim edilir. Bu suretle tesis; köylerin, belediyelerin veya köylerle birlikte belediyelerin müşterek malı

olur.

Tesislerin bakım ve işletilmesi

Madde 10 – Köy ihtiyar meclisine devir ve teslim edilen ve bir köye ait olan tesislerin bakım, onarım ve

işletmesi ve icabında bazı parçalarının yenilenmesi, o köy İhtiyar Heyetinin vazifesi olup bu yolda ihtiyar

edilecek masraflar köy bütçesinden ödenir.

Bir kaç köy veya varsa belediye veya belediyelere devir ve teslim edilecek müşterek tesislerin bakımı,

onarım ve işletilmesi ve icabında bazı parçalarının yenilenmesi hizmetlerinin ifası için bu idareler kendi

mevzuatları gereğince aralarında birlikler kurarlar. Birlik Ana Nizamnamesinde ne gibi hususların yer alacağını

DSİ Umum Müdürlüğü ve alakadar amme hükmi şahıslar temsilcileri tesbit ederler. Tesislerin

bakım,onarım,işletme ve icabında yenilenme hizmetlerinin devamlı ve iyi yapılması, idari makamlarca takip ve

intac olunur.

İçme suyunun tahsis ve tevzii

Madde 11 – Bu kanunun tatbikını temin için umuma ait sular ile hususi kanunlarla köye veya köylere

devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin öteden beri intifaında bulunmuş olan suları, köyün, köylerin

veya meskün mahallerin içme suyu ihtiyacına göre tevzie,kısmen veya tamamen başka köyün, köylerin veya

meskün mahallerin ihtiyacına tahsis etmeye veya tahsis şeklini değiştirmeye DSİ Umum Müdürlüğü

salahiyetlidir.

Suyun bir veya bir kaç köye aidiyetinin evvelce ferman ve mahkeme ilamı gibi vesikalara bağlanmış

olması bu madde hükmünün tatbikına mani olmaz.

Bu hususta istimlak yoluna gidilmez ve İstimlak Kanunu hükümleri tatbik olunmaz.

Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi Devletin hüküm ve

tasarrufu altında veya köyün veya köylerin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında dahi bu madde

hükmü tatbik olunur.

İstimlak hükümleri

Madde 12 – Bu kanunun tatbikını temin için sahipli veya köyün bedeli mukabilinde iktisabettiği sularla

diğer gayrimenkulleri 6830 sayılı İstimlak Kanunu gereğince istimlake veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı

tesisine DSİ Umum Müdürlüğü salahiyetlidir.

Madde 13 – Bu kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile yapılması vilayetlere bırakılan köylerin içme

ve kullanma su ihtiyacını temin için 11 ve l2 nci maddelerde yazılı salahiyetler vilayet idare heyetlerine aittir.

Madde 14 – 11 ve 13 üncü maddelerin tatbikı bakımından DSİ Umum Müdürlüğü ile vilayet idare

heyetlerinin kararları kesindir.

(İkinci fıkra Mülga: 18/7/1963 - 293/1 md.)

Madde 15 – (Mülga: 24/5/1983 - 2824/1 md.)

Ceza hükümleri

Madde 16 – Bir kimse evvelce veya bu kanun hükümlerine göre meydana getirilmiş olan içme su

tesislerini her ne suretle olursa olsun tahrip veya imha eder veya bozar yahut bunlara zarar verir yahut tesis

edilmiş nizamı bozarsa 3 aydan 2 seneye kadar hapis ve (200) liradan (1500) liraya kadar ağır para cezasına

mahküm edilir.

Cürüm mevzuu olan şeyin veya ika edilen zararın kıymeti fazla ise mahkeme cürme mahsus olan cezayı

yarısına kadar artırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir.

Kıymet tayini için cürmün mevzuu olan şeyin veyahut vakı zararın cürüm işlendiği zamandaki kıymeti

nazarı dikkate alınır, yoksa failin istihsal eylediği menfaat hesabedilmez.

Eğer fail bu cürümden dolayı mükerrir ise cezayı tenkise mahal yoktur.

Bu kanun hükümlerine aykırı hareket eden fail bulunmadığı takdirde bozulan kısım yaptırılır ve masraf

bozulan yer hangi köyün hududu içinde ise o köye tazmin ettirilir.

Geçici Madde 1 – Bu kanunun mer'iyete girmesinden evvel adli ve idari mercilere intikal etmiş olup da

kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar katiyet kesbetmemiş olan ihtilaflar bu kanun hükümlerine göre halledilir.

Geçici Madde 2 – Bu kanunun gerektirdiği masraflar 1960 mali yılında DSİ Umum Müdürlüğü

bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin 791 inci "Köy su işlerine yardım" faslından ödenir.

Geçici Madde 3 – Bu kanunun tatbikatı için 1960 mali yılı içinde istihdam edilecek geçici hizmetlilerin

ücretlerini karşılamak üzere, DSİ Umum Müdürlüğü bütçesinin 791 inci "Köy su işlerine yardım" tertibinden

aynı bütçenin 203 üncü "Geçici hizmetliler ücreti" faslına lüzumlu tahsisatı aktarmaya Maliye Vekili mezundur.

Geçici Madde 4 – (Ek: 24/5/1983 - 2824/2 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol - Su - Elektrik

Genel Müdürlüğünce mukaveleye bağlanmış işlerle yapımına başlanmış işler veya 1983 yılı Yapım Programına

alınmış olanlar bu Genel Müdürlükçe ifa ve ikmal olunur.

Madde 17 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 18 – Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

7478 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

I- 15/7/1970 tarihli ve 1312 sayılı Türkiye Elektrik

Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinin (b) ve (c)

fıkraları, 8 inci maddesi nin ikinci fıkrası 1/2/1977 2032 3

II- 9/5/1960 tarihli ve 7478 sayılı Köy İçmesuları Hakkındaki

Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin (d) fıkrası 1/2/1977 2032 3

b) 14 üncü maddesinin (Bu kararlar aleyhine adli ve

idari karar mercilerine müracaat edilemez) hükmünü

ihtiva eden ikinci fıkrası 18/7/1963 293 1

c) 15 inci maddesi 24/5/1983 2824 1

7478 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun

Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

293 –26/7/1963

2032 –10/2/1977

2824 –27/5/1983

http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/kanun_son/TKB_Kanunlar/KOYICMESULARIHAKKINDAKANUN.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.