FANDOM


Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Görevleri ve Çalışmaları

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, YSE, TOPRAK SU ve TOPRAK-İSKAN kuruluşlarının birleştirilmesi ile 1984 yılında kurulmuştur.

Kırsal kesime hizmet götürülmesinde 04.03.2004 tarihi itibariyle 6027 adet memur ve 44918 adet işçi olmak üzere toplam 50945 adet personel ile 1169 adet dozer, 1356 adet greyder, 926 adet yükleyici, 4222 adet kamyon ve 9521 adet çeşitli iş makinesi olmak üzere toplam 17194 adet makine görev yapmaktadır.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü;

- Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bağlı yerleşim birimlerinin köy yolu ağını tespit etmek, bu yollarla köy içi yollarını ve bu yollar üzerindeki sanat yapılarını yapmak, mevcutlarını geliştirmek,

- Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması, korunması ve geliştirilmesini sağlamak,

- Baraj, havaalanı, fabrika ve savunma ile ilgili tesislerin yapımı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar nedeniyle, geçim imkanlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçebeleri, bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskan etmek,

- Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su ve kanalizasyon tesisleri ile askeri garnizonların içme ve kullanma suyu tesislerini yapmak,

- Tarım alanlarının gayesine uygun kullanımını sağlamak, devlet sulama şebekelerinde arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla grup yolları ve tarla içi drenaj tesislerini yapmak,

- Kasaba ve köylerin imar planlarını hazırlamak, kendi evini yapana tip proje ve gerekli kredileri vermek,

- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tesbit, tayin ve hazine adına tescil işlemlerini yapmakla görevli kılınmıştır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.