FANDOM


Adobe Post 20190408 195949

Köy kanunu tasarısı taslağı Kanun ve Taslak mukayesesi

Bakınız

Şablon:Köybakınız d
{{Köybakınız}}


Köy - Küy
Muhtar - Mutar Mutar emmi
- Karye - Mahalle

Köy dayanışması
Mahalle Dayanışması

Köy Derneği
Köy İhtiyar Heyeti - Köy ihtiyar kurulu

Köy muhtarı - Muhtar -Muhtarlık - Mahalle muhtarı - Köy muhtarı - Şablon:Muhtar
Mahalle muhtarlığı - Köy muhtarlığı

Köylere Hizmet Götürme Birliği
Köy sulama birlikleri
Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Özel idare ve Köy
Özel İdare ve Kaymakam

KÖYDES
SODES - SODES köy projeleri
AB Projeleri - AB köy projeleri
ÇKA projeleri - ÇKA köy projeleri
Özel idare köy projeleri

Yenişehir köyleri
Yenişehir köy muhtarları
Yenişehir mahalle muhtarları

Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliği
Köylere Hizmet Götürme Birliği/Slayt
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Usulleri/MİA'lar açısından dikkat edilmesi gereken hususlar ve örnek olaylar
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Usulleri
Köylere Hizmet Götürme Birliği Kanunu
Köy devir teftişi
Köy Devir Teftiş Raporu
Köy Devir Teftiş Tutanağı
Köy Denetim Raporu
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Köylerde HEM faaliyetleri
Köylerde tarım faaliyetleri
Köylerde eğitim faaliyetleri
Köylerde sağlık faaliyetleri

Mevzuat:
Köy Kanunu
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Usulleri
Köylere Hizmet Götürme Birliği Kanunu
Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü
Köy idareleri hesap talimatnamesi
Çiftçi mallarını koruma kanunu

Köy Kanunu Tasarısı Taslağı (Bu maddenin tartışma sayfasında eleştiriler ve öneriler konulabilir)
Köy Kanunu Tasarısı Taslağı/ Yenişehir taslağı
Köy Kanunu Tasarısı Taslağı / Fikir cimnastiği (eleştiriler öneriler aksayan yönler vs)
Köy Kanunu Tasarısı Taslağı / Kanun ve Taslak mukayesesi [1]
Şablonlar
Şablon:Muhtar
Şablon:Köy
Şablon:Köybakınız

http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Home/Home.aspx

SAVE 20191205 201141

Ayıyı muhtar yapan köy armutu rüyasında görür. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği

Birinci Bölüm

Genel Hükümler Edit

Amaç:

 • Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam:

 • Madde 2. – (1) Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım, kiralama, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, trampa ve satım işlerinin ihaleleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Tanımlar:

 • Madde 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
   • İdare/Birlik : Köylere Hizmet Götürme Birliklerini,
   • Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,
   • Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
   • Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, araştırma ve geliştirme, muhasebe, danışmanlık, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, sergileme, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
   • Yapım : Bina, karayolu, rıhtım, tersane, köprü, tünel, spor tesisi, alt yapı, baraj, enerji santrali, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, küçük ve büyük onarım, bakım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,
   • Satım : Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların satımını,
   • Kiraya verme : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiraya verilmesini,
   • Trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi : Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş işlemleri,
   • İstekli : İhaleye katılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri,
   • Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
   • İhale yetkilisi : Merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamı,
   • İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

Satım, kiraya verme ile trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlerinde; isteklilere talimatları içeren idari ve gerekiyorsa teknik şartnameler ile gerekli diğer belge ve bilgileri,

   • Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,
   • Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,
   • Uygulama projesi : Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,
   • İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alımı ile yapım, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, trampa ve satım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip, gerekiyor ise sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
   • Teklif : Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
   • Açık ihale usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
   • Doğrudan temin usulü : Bu Yönetmelik’te belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından görevlendirilen görevlilerce en düşük teklifi verenden temin edilebildiği usulü,
   • Fatura ile temin usulü : Doğrudan temin usulünün parasal üst limitinin %25 üne kadar olan mal ve hizmet alımlarında uygulanan bir ihale yöntemini,
   • Sözleşme : mal ve hizmet alımı ile yapım, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, trampa ve satım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
   • Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

Mali hizmet yetkilisi : Bütçe, kesin hesap, mali istatistikler ile harcama programının hazırlanması, bütçe kayıtlarının tutulması, gelirlerin tahakkuk ve tahsili, alacakların takip ve tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürüten kişiyi, İfade eder.

İkinci Bölüm

İhale Katılım Kuralları Edit

İhale komisyonu:

 • Madde 4 – (1) İhale komisyonu; birlik başkanının kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendireceği üç üye ile meclis üyeleri arasından seçeceği iki üye olmak üzere beş kişiden oluşur. İhale komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(2) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası:

 • Madde 5 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmin edilen bedele ilişkin hesap cetveli, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler, sözleşme tasarısı ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İhaleye katılamayacak olanlar:

 • Madde 6 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde Birliğin ihalelerine katılamazlar:

a) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, denetlemek ve onaylamakla görevli olanlar.

b) (a) bendinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

e) Üzerine ihale yapıldığı halde sözleşme imzalamayanlar altı ay, sözleşme imzalandıktan sonra taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesinden ötürü sözleşmesi fesih olanlar bir yıl süre ile o birliğin açtığı ihalelere katılamazlar

(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları:

 • Madde 7 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak sadece şartnamelerde belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir. Sadece açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde isteklilerde yeterlilik aranır. Yeterlilik için idare tarafından belirlenecek kriterler, isteklinin taahhüdünü yerine getirip getiremeyeceğini objektif olarak değerlendirmeye yarayacak bilgi ve belgelerden oluşur.

Şartnameler:

 • Madde 8- (1) İdare, ihale konusu mal ve hizmet alımı ile yapım, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, trampa ve satım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameleri hazırlar veya hazırlattırılabilir.

(2) İhale konusu mal ve hizmet alımı ile yapım, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, trampa ve satım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya ve rekabeti ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik hazırlanmak zorundadır.

(3)Teknik şartnamelerde, varsa ulusal teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

Tahmin edilen bedelin tespiti:

 • Madde 9 – (1) Açık ihale usulü ile yapılacak ihalelerde tahmin edilen bedel, Katma Değer Vergisi dahil olarak idarelerce tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan, ihalesi yapılacak işin ticareti ile uğraşan meslek erbabından veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır.

(2) Ancak, yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatları varsa, bunlardan da yararlanılır.

Onay belgesi: Madde 10 – (1)Açık ihale usulü ile ihalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde, ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ihalede uygulanacak usul, ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı gibi hususlar bulunur. Onay belgesinde ayrıca, ihale dokümanının bedelinin ne olacağı gösterilir.

(2)Doğrudan temin usulü ile yapılacak ihalelerde ise hazırlanacak onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, ihalenin doğrudan teminle yapılacağı ve piyasada fiyat araştırması yapmakla görevlendirilecek personellerin isimleri ve unvanları bulunur.

(3)Fatura karşılığı alım usulü ile yapılacak ihalelerde onay belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. (4)İhale onay belgeleri ihale yetkilisince imzalanır.

Ortak girişimler:

 • Madde 11 – (1)Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

İhale ilân süreleri ve kuralları:

 • Madde 12 – (1)Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

Açık ihale usulü ile yapılacak olan ihalelerin ilânları, ihale tarihinden en az 5 (beş) gün önce, hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bunlara ilave olarak eğer idarelerin web sayfaları var ise ihalelerini, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan ederler.

Doğrudan temin ve fatura karşılığı alım usulü ile yapılan ihalelerde ilan yapılmasına gerek yoktur.

İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar:

 • Madde 13 – (1)İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı,

b) İhalenin adı, niteliği ve türü, miktarı,

c) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

d) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

e) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,

f) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

g) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

h) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

i) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

k) İdarece tespit edilen tahmin edilen bedelin % 3 ü oranında geçici teminat verileceği,

Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:

 • Madde 14 – (1)İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

İlânın uygun olmaması:

 • Madde 15 – (1)12 ve 13 üncü maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda ilân, bu maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2)Ancak, 12 nci maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç olmak üzere, yapılan ilanlarda 13 üncü madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilanların yayımlanmasını takipeden 3 (üç) gün içerisinde hatalı hususlar için 12 nci maddede belirtilen şekilde düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.

İdari şartnamede yer alması zorunlu hususlar:

 • Madde 16 – (1)İhale dokümanında, idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2)İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmet alımlarında iş tanımı,

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

c) İhale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

ç İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

d) İsteklilerce ihale dokümanında açıklama isteme ve açıklama yöntemleri,

e) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı,

f) İhale komisyonunca alınan ihale kararının en geç 5 gün içerisinde ihale yetkilisince onaylanacağı veya iptal edileceği,

g) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,

ğ) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

h) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

ı) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

i) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları,

j) Fiyat farkı ödenmeyeceği,

k) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

l) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin yüklenici tarafından ödeneceği,

m) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar,

n) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

o) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

İhale dokümanının verilmesi:

 • Madde 17 – (1)İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.

Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler:

 • Madde 18 – (1) İhalelerde, tahmin edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere idare tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.

(2)Teminat olarak aşağıdaki değerler kabul edilir:

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(3)Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz ve teminatların mali hizmet birimine yatırılması zorunludur.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi:

Madde 19 – (1)İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerinde ihale saatinden önce ihale idarece iptal edilebilir.

(2)Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ihalenin ilanındaki usulle ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3)İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Üçüncü Bölüm

İhale Usulleri ve Uygulama Esasları Uygulanacak ihale usulleri: Edit

 • Madde 20 – (1)Birlik, yapmış olduğu ihalelerde aşağıdaki usullerden birini uygular:

a) Açık ihale usulü.

b) Doğrudan temin usulü.

c) Fatura karşılığı alım usulü.

Açık ihale usulü:

 • Madde 21 – (1)Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Miktarı katma değer vergisi dahil yirmibeşbinbin Yeni Türk Lirasını aşan tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ve miktarı ne olursa olsun satım, kiraya verme ile mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işlerinde açık ihale usulünün uygulanması zorunludur.

(2)İdare yukarıda belirtilen parasal limitlerin altındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini de açık ihale usulü ile ihale edebilir.

Tekliflerin verilmesi:

 • Madde 22- (1)Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(2)Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3)Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

(4)Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarfların açılması:

 • Madde 23 – (1)Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

(1)Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

İç zarfların açılması ve ihale sonucunun karara bağlanması :

 • Madde 24 - (1)Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra iç zarflar numara sırası ile açılarak, teklif mektupları ile teklif edilen fiyatlar komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez.

(2)Kabul edilen teklifler incelenerek :

a) İhalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı,

b) İhalenin yapılmadığı,

hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

Tekliflerin aynı olması:

MADDE 25 - (1)Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır.

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları Uygun bedelin tespiti:

Madde 26 – (1)Açık ihale usulünde, artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedelden yukarı olmamak şartıyla teklif edilen bedellerin uygun görülenidir. (1)Doğrudan temin ihale usulünde, uygun bedel, alınan fiyat tekliflerinin en düşüğüdür.

Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması:

Madde 27 – (1)İdare, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarelerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar:

 • Madde 28 – (1)İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

(2)Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi:

Madde 29 – (1)İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç üç işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. Üç günlük süreye ihalenin yapıldığı gün dahil değildir.

(2)İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi:

 • Madde 30 – (1)İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 2 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

(1)Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

(2)İhale kararlarının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

Sözlü teklif istenmesi:

Madde 31 – (1)Açık ihale usulü ile yapılan satım, kiraya verme ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini sözlü olarak yenilemelerini isteyebilir. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Hiçbir istekli bu aşamada yazılı olarak oluşan en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.

(1)Kapalı olarak teklif veren istekliler, yazılı teklif vermedeki numara sırasıyla sözlü olarak yeni tekliflerini söylerler. Sırası gelen istekli ya yeni teklifini söyler veya ihaleden çekildiğini açıklar. Bu turlar diğer isteklilerin çekilip bir tek istekli kalıncaya kadar devam eder. Kalan isteklinin son teklifi geçerli olan en yüksek tekliftir. Bu durumda komisyon teklifi inceleyerek ya ihalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığına veya ihalenin yapılmadığı hususlarından birine karar verir.

Yazılı teklif istenmesi:

Madde 31- (1)Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. (2)Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.

Doğrudan temin:

Madde 32 – (1)Birliğin yapacağı ve miktarı katma değer vergisi dahil yirmibeşbin Yeni Türk Lirasını aşmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri doğrudan temin usulü ile yapılabilir. (2)Birliklere, merkezi idare ve il özel idareleri tarafından proje karşılığı olarak yapım işleri için gönderilen paralarda, doğrudan temin için öngörülen parasal limit dört kat olarak uygulanır.

(3)Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde, ihale komisyonu kurma, tahmini bedel tespiti, teknik şartname hazırlanma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(4)İhale yetkilisinin onayı ile piyasadan fiyat araştırması yapmak üzere iki kişi görevlendirilir. Bu kişiler birlik personeli veya kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından görevlendirilebilir. Piyasa araştırmasının ihale konusu malları satan, hizmeti veren veya yapım işini yapan birden fazla istekliden fiyat teklifi alınması suretiyle yapılması esastır.

(5)Teklif yazısında, ihaleye konu mal ve hizmet ile yapım işinin ne olduğu, birim fiyatla-toplam fiyat, fiyat bildiren isteklinin adı, ticaret unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Alınan fiyat teklifleri bir tablo yapılarak teklifler en az olandan başlamak üzere sıralanır. Bu listenin altına piyasa araştırması yapmakla görevlendirilen personeller imzalarını atarak listeyi ihale yetkilisine teslim ederler.

(6)İhale yetkilisi en düşük teklifi veren istekliden ihale konusu mal veya hizmet ile yapım işinin alınmasına ya da yaptırılmasına karar verir.

(7)Açık ihale yönteminden kaçmak amacıyla ihale konusu iş parçalara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle yapılamaz.

Faturalı karşılığı alım usulü:

Madde 33 – (1)Doğrudan temin usulünün parasal üst limitinin %25 ine kadar olan mal ve hizmet alımlarında uygulanır.

(2)Bu yöntemle mal ve hizmet alınması durumunda alınan faturanın arkası mal ve hizmetin alındığı belirtilmek suretiyle, ihale yetkilisi ve mali hizmet yetkilisi tarafından imzalanır. Bu yöntemle alımlara ihale yetkilisi karar verir.

(3)Bu ihale yöntemi esas itibariyle birliğin demirbaşında kayıtlı bulunan araç, gereç ve taşıtların periyodik bakımları ile küçük onarım, bakım ücretlerinin ödenmesi, birlik hizmet binasının küçük onarım ve malzeme ihtiyacı, birlik ihtiyaçlarında kullanılacak küçük demirbaşlar ile sarf malzemelerinin alımında kullanılacak bir usuldür.

(4)Doğrudan temin yönteminden kaçmak için ihale konusu işin parçalara bölünerek bu ihale yöntemi kullanılamaz.

Dördüncü Bölüm

Sözleşme Edit

İhalenin sözleşmeye bağlanması:

 • Madde 34 – (1)Açık ihale usulüne göre yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2)İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(3)Doğrudan temin usulü ile yapılan ihalelerde sözleşme yapılıp yapılmaması gerektiği hususuna idarece karar verilir.

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar:

 • Madde 35 – (1)Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

b) İdarenin adı ve adresi,

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

ç) Sözleşmenin bedeli ve süresi,

d) Ödeme yeri,

e) Sözleşme konusu işler için fiyat farkı ödenmeyeceği,

f Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

g) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar,

ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,

h) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

ı) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

i) Gecikme halinde alınacak cezalar,

j) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

k) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

l) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar,

m) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,

n) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

o Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,

ö) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,

p) Anlaşmazlıkların çözümü.

Kesin Teminat:

 • Madde 36 – (1)Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Yüklenici geçici teminatını almayarak kesin teminat ile geçici teminat arasındaki farkı teminat olarak verebileceği gibi yeni bir kesin teminat ta verebilir. Bu durumda geçici teminat iade edilir. Yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

(2)Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Beşinci Bölüm

Diğer Hükümler Edit

Yüklenicinin sözleşmenin bozulmasına neden olması:

 • Madde 37 – (1)Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 7 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2)Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.

Sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi :

 • Madde 38 – (1)Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, yüklenici, keşif bedelinin % 20 oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür.

Sözleşmede değişiklik yapılması:

 • Madde 39 – (1)Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yeri.

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Sözleşmenin devri:

Madde 40 – (1)Sözleşme, ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında 38 inci madde hükümleri uygulanır.

Kesin teminatların geri verilmesi:

Madde 41 – (1)Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat yükleniciye iade edilir. Bu tespit tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde birliğe gelir kaydedilir.

Fiyat Farkı:

Madde 42 – (1)İdare, yapacağı ihalelerde fiyat farkı ödemez, şartname ve sözleşmeye buna aykırı hüküm konulamaz.

Yeniden değerleme oranının uygulanması:

 • Madde 43 – (1)Bu Yönetmeliğin 21 ve 32 inci maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.

Başlanmış olan ihaleler:

 • Geçici Madde 1 – (1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler duyuru ve ilan tarihinde birliğin tabi olduğu ihale mevzuatı hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük:

 • Madde 44 – (1)Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 45 – (1)Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.