FANDOM


Hz. Peygamber 'in hadis lerini toplayan meşhur eserlerden altısına verilen isimdir. Kütüb-i Sitte diye anılan bu eserler şunlardır: Buhârî (ö. 256/869) ve Müslim (ö. 216/831)'in el-Câmi'u's-Sahih'i , Ebû Dâvûd (ö. 275/888), Nesâî (ö. 303/915), Tirmizî (ö. 279/892) ve İbn Mâce (V. 273/886)' nin es-Sünen 'leri.


Kütüb ü Sitte Konuları 7300 Hadis

A

Abdest

Af ve mağfiret

Alçak Gönüllü Olma

Alemin Yaratılışı

Alım-Satım

Allah Korkusuyla Ağlamak

Allah in Sıfatları

Ariyet

Arkadaş

Ashabın Faziletleri

Av

B

Bazı Amel Ve Sözlerin Fazileti

Bazı Mekanların Fazileti

Bazı Peygamberlerin Fazileti

Bazı Yerlerinin Zemmedilmesi

Bazı Zamanların Fazileti

Bedir, Akabeye Katılanlarin Fazileti

Bina

Borç ve Ödeme Adabı

C

Cennet ve Cehennem Cidal ve mira Cihad Cimrilik

D

Dava (Kaza)ve Hüküm'' Dilin Afetleri 'Diyetler 'Dua

E

Ecel ve Emel

Ehli Beytin Faziletleri

Ensarın Faziletleri

Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları

F

Feraiz ve Mevaris (Miraslar)

Fitneler, Hevalar ve İhtilaflar

G

Gadab (Öfke)

Gadr (Vefasızlık)

Gasb

Gazveler

Giybet ve Nemime

Gusül

Günahları Hatırlamak

H

Hac ve Umre

Hased

Hastalık,Ölüm ve Musibetlerin

Faziletleri

Haya

Hayz

Hediye

Hırs

Hibe

Hicretler

Hidane

Hikme' Hilafet ve İmamet Hudud Hul Huy

İ

İçecekler İddet ve İstibra İflas İhyaul Mevat İla İlim İman ve İslam İsim ve Künye İslam Ümmetinin Faziletleri İtikaf İyilik Ebeveyne

K

Kader Kadının Koca Üzerindeki Hakkı Kadının Yolculuğu Kanaat Kaplarla İlgili Hadisler Kasame Katl Kebair Kesb(Kazanç) Kesimler Kisas Kıskançlık Kıssalar Kıyamet ve Kıyametle İlgili Meseleler Kibir ve Ucub Kişiyi İyi Sıfatlarıyla Anma Kitabuzzikr Korku Kuran Ve Sünnete Sarılma Kuran i Kerim Okumanın Sevabı

L

Lanetleme ve Sövme

Lian (Lanetlesmek)

Libas (Elbise)

Lukata (Buluntular)

M

Medh (Ovgu)

Mehir

Mescidler

Mevizeler

Misafirlik

Mizah ve Şakalaşma

Mudarebe (Dogusme)

Muhtelif Cematlerin Faziletleri

Musiki ve Eğlence

Müsabaka ve Atıcılık

Müzaraa (Zirai Ortaklık)

N

Namaz Nasihat ve Mesveret

NefsNezr (Adak)

Nifak

'Nikah Niyet ve İhlas

O-Ö 

Oruç

Oyun ve Eğlence

Ölüm

Ölümü Hatırlamak

R

Rahmet

Rehin- Rehineler

Resulullah ın Ailesi

Rifk

Rukiye ve Muskalar

Rüya Tabirleri

S-Ş

Sabır

Sadaka ve Nafaka

Sahabe Dışında Bazı Kimselerin Fazileti

Sehavet ve Kerem

Sidk (doğruluk)

Sila i Rahim (ziyaret) 

Sihir ve Kehanet

Sohbet

Sual

Şiir

Şirket

T

Taharet

Talak

Tefsir, Kur a nin Fazileti

Teşekkür

Tevbe

Tevekkül ve Yakin

Teyemmüm

Tıb

U-Ü

Uğursuzluk ve Fal

Umra ve Rukba

Uyuma ve Uyanma Adabı

Ümmü Zer Hadisi

V

Vaad

Vakıf

Vasiyet

Vekalet

Vera ve Takva

Y

Yalan

Yemin

Yeryüzünde Faziletli Yerler

Yıldızlar

Yiyecekler

Yolculuk

Z

Zekat

Zihar

Zinet

Zühd ve Fakr

 

Bakınız

Şablon:Kütübü sitte - d


Kütübü Sitte - Kütüb-i Sitte
Kütüb-i sitte
(Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته). Altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.
 : Sahih-i Buhari (صحيح البخاري)
 :Sahih-i Müslim (صحيح مسلم)
 : Sünen-i Nesai (النسائي سُنن)
 : Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي)
 : Sünen-i Ebu Davud (سُنن أبو داوود)
 : Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة)
 : Kütüb-i erbaa: İmâmiyye (Caferiyye) mezhebinin dört temel hadis kitabı.
 :ar:كتب الصحاح :az:Altı kitab :de:Al-Kutub as-sitta :en:Six major hadith collections


Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.