FANDOM


Kabul Komisyonu - Geçici Kabul Komisyonu - İhale Kanunu

Bakınız

Şablon:İhalebakınız -d {{İhalebakınız}} Kamu İhale Kurumu
Merkezi İhale ve Finans Birimi
Kabul Komisyonu - Geçici Kabul Komisyonu


İhale - İhale mevzuatı - Şablon:İhale -
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

4734 - 4735

İhale yetkilisinin dikkat edeceği hususlar İta amiri

İhale Usulleri ve Uygulaması
Mesleki ve teknik yeterlik kritirleri
Yaklaşık maliyet - İhale ilanı
İhale komisyonu - Tekliflerin sunulması
Teklif mektubu -Tekliflerin alınması ve açılması
Tekliflerin değerlendirilmesi
Aşırı düşük teklifin değerlendirilmesi
1050 ve 5018 SAYILI KANUNLARIN KAPSAMI VE HARCAMA ÖNCESİ KONTROL SÜRECİ

Ülkelere göre kamu harcamaları ve kamu ihaleleri özel ihtisas komisyonu raporu
Kamu İhale Tebliği
Doğrudan Teminin İhale Usulleri Arasından Çıkarıldığına Dair Tebliğ

Konu: Geçici Kabul Komisyonu. Edit

VALİLİK MAKAMINA

Hayırsever Mehmet YILDIZ tarafından yaptırılan; İnegöl Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusü kısmi geçici kabul komisyonunda aşağıda isim ve ünvanları yazılı teknik elemanlarının görevlendirilmesi uygun görülmektedir.


Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

Atilla GÜLSAR

Milli Eğitim Müdürü


OLUR

<...>

Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı


GEÇİCİ KABUL HEYETİ

BAŞKAN Hakan Muharrem YILDIZ İnşaat mühendisi

ÜYE Ahmet HOŞİN İnşaat Mühendsi

ÜYE Deniz DOĞDU Mimar

ÜYE İlker AKBULUT Makine Mühendisi

ÜYE Mehmet ÖZTÜRK Elektrik-Elektronik Mühendisi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.