FANDOM


Müddessir Kıyame

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

İnsan
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Yo... Kasem ederim o kalkım gününe (yevmi kıyameye)
And içirəm Qiyamət gününə!
Nay, I swear by the Day of Resurrection;
Yine yo... Kasem ederim o pişman cana (nefsi levvameye)
And içirəm peşmançılıq çəkən nəfsə!
Nay, I swear by the accusing soul (that this Scripture is true).
İnsan sanırmı ki derleyemeyiz kemiklerini?
İnsan elə düşünür ki, Biz onun sümüklərini yığa bilməyəcəyik.
Thinketh man that We shall not assemble his bones?
Evet derleriz kadir olarak tesviyeye bile parmaklarını
Mütləq yığacağıq! Biz onun barmaq uclarını bərpa etməyə qadirik.
Yea, verily. Yea, We are able to restore his very fingers!
Fakat insan ister önünde fücur etmesini
Lakin insan bundan sonra da günah etmək fikrindədir.
But man would fain deny what is before him.
Sorar: ne zaman diye o Kıyamet günü
O: “Qiyamət günü nə vaxt olacaq!”– deyə rişxəndlə soruşur.
He asketh: When will be this Day of Resurrection?
Ne vakıt ki o göz şimşek çakar
Gözlər bərələ qalacağı,
But when sight is confounded
Ve Ay tutulur
ay tutulacağı
And the moon is eclipsed
Ve Güneş ve Ay toplanır
və günəşlə ayın qovuşacağı zaman –
And sun and moon are united,
Der o insan o gün: nereye kaçmalı? (eynel'mefer)
o gün insan deyəcəkdir: “Hara qaçaq?”
On that day man will cry: Whither to flee!
Hayır hayır, yok bir siper
Xeyr, o gün pənah aparılacaq yer tapılmayacaq.
Alas! No refuge!
Rabbınadır ancak o gün karar
O gün qayıdış ancaq sənin Rəbbinə olacaqdır.
Unto thy Lord is the recourse that day.
Ayıtılır insan o gün, yaptıklarile mukaddem, müahhar
O gün insana əvvəllər etdiyi və sonraya saxladığı əməlləri barədə xəbər veriləcəkdir.
On that day man is told the tale of that which he hath sent before and left behind.
Doğrusu insan kendine karşı bir basîrettir
Əslində, insan öz əleyhinə şahidlik edəcəkdir;
Oh, but man is a telling witness against himself,
Dökse de ortaya ma'ziretlerini
üzrlü olub-olmadığı bütün halları ortaya qoysa da.
Although he tender his excuses.
Depretme ona dilini iyvedinden onu
Cəbrail sənə Quranı nazil etdikdə onu tələm-tələsik yadda saxlamaq üçün dilini tərpətmə!
Stir not thy tongue herewith to hasten it.
Çünkü bize aiddir onun cem'i ve Kur'anı
Şübhəsiz ki, sənin qəlbində onun qərar tutması və dilinlə onun oxunması Bizə aiddir.
Lo! upon Us (resteth) the putting together thereof and the reading thereof.
Biz okudukmu o vakıt ta'kıyb et o Kur'anı
Biz onu oxuduğumuz zaman sən onun oxunuşunu izlə.
And when We read it, follow thou the reading;
Sonra bize aiddir yine onun beyanı
Sonra, sözsüz ki, onu izah etmək də Bizə aiddir.
Then lo! upon Us (resteth) the explanation thereof.
Hayır hayır siz pişîni seviyorsunuz
Xeyr! Əksinə, siz tez ötüb keçən fani dünyanı sevir,
Nay, but ye do love the fleeting Now
Ve Âhıreti bırakıyorsunuz
Axirətdən isə uzaqlaşırsınız.
And neglect the Hereafter.
Nice yüzler o gün ışılar parlar
O gün neçə-neçə üzlər nurlanacaq
That day will faces be resplendent,
Rabbına nâzır
və öz Rəbbinə baxacaqdır.
Looking toward their Lord;
Nice yüzler de o gün ekşir pusarır
O gün neçə-neçə üzlər də tutulub qaralacaq,
And that day will other faces be despondent,
Anlar ki kendilerine bel kıran yapılır
və yəqin edəcək ki, onlara müsibət artıq üz vermişdir.
Thou wilt know that some great disaster is about to fall on them.
Hayır hayır ne zaman ki o can köprücüklere dayanır
Xeyr, o ruh körpücük sümüklərinə yetişəcəyi zaman;
Nay, but when the life cometh up to the throat
Ve denilir: kim var bir okuyacak?
“Ovsunu kim oxuyacaq?”– deyiləcəkdir.
And men say: Where is the wizard (who can save him now)?
Ve sezer o dem temamelfirak
Can verən adam dünya həyatından ayrıldığını yəqin edəcəyi,
And he knoweth that it is the parting;
Ve dolaşır el ayak: bacağa bacak
və ayaq ayağa dolaşacağı zaman –
And agony is heaped on agony;
Rabbınadır o gün yalnız mesak
o gün hər kəs Rəbbinin hüzuruna gətiriləcəkdir.
Unto thy Lord that day will be the driving.
Fakat o ne sadaka verdi ne namaz kıldı
O kafir nə Quranı təsdiq etdi, nə də namaz qıldı.
For he neither trusted, nor prayed
Ve lâkin yalan dedi ve döndü
Haqqı da yalan saydı və üz döndərdi.
But he denied and flouted.
Sonra da gerneşe gerneşe ehline gitti
Sonra da lovğa-lovğa öz ailəsinin yanına getdi.
Then went he to his folk with glee.
Gerektir sana o belâ gerek
Vay sənin halına, vay!
Nearer unto thee and nearer,
Evet, gerektir sana o belâ gerek
Yenə də vay sənin halına, vay!
Again nearer unto thee and nearer (is the doom).
Sanır mı insan muhmel bırakıla
Bəlkə insan özbaşına qoyulacağını güman edir?
Thinketh man that he is to be left aimless?
Değilmiydi bir nutfe dökülen menîden?
Məgər o, kişi toxumundan axıdılan bir damla nütfə deyildimi?
Was he not a drop of fluid which gushed forth?
Sonra bir aleka, oldu derken biçimine koydu, derken tesviye etti de
Sonra laxtalanmış qan oldu. Allah onu yaradıb kamil bir görkəmə saldı.
Then he became a clot; then (Allah) shaped and fashioned
Yapdı ondan da iki eşi: erkek ve dişi
Ondan da bir cüt kişi və qadın yaratdı.
And made of him a pair, the male and female.
O, ölüleri diriltmeye kadir değil mi?
Məgər O, ölüləri diriltməyə qadir deyil?
Is not He (who doeth so) able to bring the dead to life?
Kıyame Suresi/NAKİLLER - Kıyame Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri