FANDOM


Müddessir Kıyame İnsan
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Bulgarca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Yo... Kasem ederim o kalkım gününe (yevmi kıyameye)
1. Кълна се в Деня на възкресението.
1. Nay, I swear by the Day of Resurrection;
Yine yo... Kasem ederim o pişman cana (nefsi levvameye)
2. И кълна се в многоукоряващата [се] душа.
2. Nay, I swear by the accusing soul (that this Scripture is true).
İnsan sanırmı ki derleyemeyiz kemiklerini?
3. Нима човек смята, че Ние не ще съберем костите му?
3. Thinketh man that We shall not assemble his bones?
Evet derleriz kadir olarak tesviyeye bile parmaklarını
4. Наистина Ние можем да възстановим и върховете на пръститему.
4. Yea, verily. Yea, We are able to restore his very fingers!
Fakat insan ister önünde fücur etmesini
5. Ала човек упорства в греха си
5. But man would fain deny what is before him.
Sorar: ne zaman diye o Kıyamet günü
6. и пита: “Кога е Денят на възкресението?”
6. He asketh: When will be this Day of Resurrection?
Ne vakıt ki o göz şimşek çakar
7. Тогава, когато погледът се заслепи
7. But when sight is confounded
Ve Ay tutulur
8. и луната се затъмни,
8. And the moon is eclipsed
Ve Güneş ve Ay toplanır
9. и слънцето, и луната се слеят,
9. And sun and moon are united,
Der o insan o gün: nereye kaçmalı? (eynel'mefer)
10. човекът ще каже в този Ден: “Накъде да се бяга?”
10. On that day man will cry: Whither to flee!
Hayır hayır, yok bir siper
11. Ала не! Няма убежище.
11. Alas! No refuge!
Rabbınadır ancak o gün karar
12. При твоя Господ в този Ден е местопребиванието.
12. Unto thy Lord is the recourse that day.
Ayıtılır insan o gün, yaptıklarile mukaddem, müahhar
13. Човекът в този Ден ще бъде известен за ранните си дела и закъсните.
13. On that day man is told the tale of that which he hath sent before and left behind.
Doğrusu insan kendine karşı bir basîrettir
14. Да, човекът сам за себе си ще е свидетел,
14. Oh, but man is a telling witness against himself,
Dökse de ortaya ma'ziretlerini
15. дори да дава извинения.
15. Although he tender his excuses.
Depretme ona dilini iyvedinden onu
16. Не си движи езика с това Слово [о, Мухаммад], за да избързаш[да го запомниш]!(За да не забрави новонизпосланото откровение, Пратеника наАллах, мир нему, се стараел да го повтори още докато му билочетено. Взнамението се споменава именно за това.)
16. Stir not thy tongue herewith to hasten it.
Çünkü bize aiddir onun cem'i ve Kur'anı
17. Да бъде събрано [в твоите гърди] и четено [от теб] е Нашагрижа.
17. Lo! upon Us (resteth) the putting together thereof and the reading thereof.
Biz okudukmu o vakıt ta'kıyb et o Kur'anı
18. И когато го четем, следвай неговото четене!
18. And when We read it, follow thou the reading;
Sonra bize aiddir yine onun beyanı
19. После неговото разясняване е Наша грижа.
19. Then lo! upon Us (resteth) the explanation thereof.
Hayır hayır siz pişîni seviyorsunuz
20. Ала не! Вие обичате преходността [на земния живот]
20. Nay, but ye do love the fleeting Now
Ve Âhıreti bırakıyorsunuz
21. и изоставяте отвъдния.
21. And neglect the Hereafter.
Nice yüzler o gün ışılar parlar
22. Едни лица в този Ден ще възсияят,
22. That day will faces be resplendent,
Rabbına nâzır
23. към своя Господ ще гледат,
23. Looking toward their Lord;
Nice yüzler de o gün ekşir pusarır
24. а други в този Ден ще бъдат мрачни,
24. And that day will other faces be despondent,
Anlar ki kendilerine bel kıran yapılır
25. ще се убедят, че ги е сполетяла беда, пречупваща гръбнака.
25. Thou wilt know that some great disaster is about to fall on them.
Hayır hayır ne zaman ki o can köprücüklere dayanır
26. А когато душата стигне гръкляна
26. Nay, but when the life cometh up to the throat
Ve denilir: kim var bir okuyacak?
27. и се рече: “Кой ще те избави?”,
27. And men say: Where is the wizard (who can save him now)?
Ve sezer o dem temamelfirak
28. и той се убеди, че [това] е раздялата,
28. And he knoweth that it is the parting;
Ve dolaşır el ayak: bacağa bacak
29. и се преплете крак с крак -
29. And agony is heaped on agony;
Rabbınadır o gün yalnız mesak
30. тогава към твоя Господ ще е отправянето.
30. Unto thy Lord that day will be the driving.
Fakat o ne sadaka verdi ne namaz kıldı
31. Той нито вярваше, нито отслужваше молитвата,
31. For he neither trusted, nor prayed
Ve lâkin yalan dedi ve döndü
32. а отричаше и се отвръщаше.
32. But he denied and flouted.
Sonra da gerneşe gerneşe ehline gitti
33. После отиваше при своите хора с горделива походка.
33. Then went he to his folk with glee.
Gerektir sana o belâ gerek
34. Горко ти, горко!
34. Nearer unto thee and nearer,
Evet, gerektir sana o belâ gerek
35. И отново - горко ти, горко!
35. Again nearer unto thee and nearer (is the doom).
Sanır mı insan muhmel bırakıla
36. Нима човек смята, че ще бъде оставен без надзор?
36. Thinketh man that he is to be left aimless?
Değilmiydi bir nutfe dökülen menîden?
37. Нима той не бе частица сперма, която се изхвърля?
37. Was he not a drop of fluid which gushed forth?
Sonra bir aleka, oldu derken biçimine koydu, derken tesviye etti de
38. После бе съсирек, а Той го сътвори и осъразмери.(“Съсирек” (на арабски - “алак”) произлиза от глагола “алака”,което означава “закачвам”, тъй че в арабския оригинал “съсирек” сесхваща и като “закачваща се материя”.)
38. Then he became a clot; then (Allah) shaped and fashioned
Yapdı ondan da iki eşi: erkek ve dişi
39. И създаде от нея двата пола - мъжа и жената.
39. And made of him a pair, the male and female.
O, ölüleri diriltmeye kadir değil mi?
40. Нима Той не е способен да съживи мъртвите?
40. Is not He (who doeth so) able to bring the dead to life?
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri