FANDOM


IMG 20190819 181325
Bakınız

D .Kayyum. Kayyûm. KAYYUM. KAYYIM.Kayyum/Etimoloji Kayyum/Eleştiriler. Kayyum mu? Kayyım mı? Hangisi doğru? . Kayyumluk. KAYYIMLIĞIN NEVİLERİ. Kayyime. Kayyime'nin dini. Kaim-i makam. Kaim. Kame. Kamet. İkame. Kıymet. KaimunKAYYIM : (Alm. Pfleger - Fr. curateur - ing. Trustee) Bir malın idaresi veya muayyen bir iş için tayin olunan kimse, Kayyım kanunda yazılı hallerde, alâkadarların müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya sulh mahkemesi tarafından tayin olunur. Sulh mahkemesince doğrudan doğruya tayin edilen kayyım'a kanuni kayyım, alâkadarın talebi ile tayin olunan kayyıma ihtiyari kayyım denir. (M.K. 353, 376, 401, 403, 421, 422). KAYYIMLIĞIN NEVİLERİ : 1) Kanuni kayyım: İş ve mal sahibinin rızasına bakılmaksızın kanunen kayyım tayini gereken hallerde tayin edilen kayyım. 2) İhtiyari kayyım : kendisinde ihtiyari hacir sebepleri bulunan reşit kimseye talebi üzerine tayin olunan kayyım.

Esmaül hüsna, Dini, din, İslam, Türkiye,

Esmaül hüsna, Dini, din, İslam, Türkiye,

Asmaul Husna "99 Names of Allah"(Official Video Original HD) Mustafa Özcan Günesdogdu

Asmaul Husna "99 Names of Allah"(Official Video Original HD) Mustafa Özcan Günesdogdu

Bakınız

Şablon:Esmaulhusnabakınız d
{{Esmaulhusnabakınız}}


Allah Allah'ın isimleri
Allah'ın 99 ismi Esmaü'l-Hüsnâ Allah'ın isimlerinin sırları Neden belli isimlere belli sayılarla söylenir? Allah'ın en güzel isimleri kaçar defa söylenmelidir?
El Esmâ-ül Hüsnâ Esma Hüsna
İhsa Hasen Ahsen Hasene Hasenat Hasenât Hasen hadis Ahsenülhâlikîn Ahsenülkassas Bazen hasen, ahsenden daha ahsendir
Esma-ül-Hüsna Esma-i hüsna Esma-i Hüsnâ Esmaü'l-Hüsnâ Esmai hüsna Esmai hüsnâ Esmai husnâ
Bismillah Besmele
İsm-i Azam Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddus
(Arapça:اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى, El Esmâ ül Hüsnâ / En Güzel İsimler), İslam kültüründe önemli bir yer tutan, Allah'ı anmak için kullanılan isimler. Allah'ın 99 ismi Kuran'da vardır. Kuran'da sadece En Güzel İsimler olarak yer almaktadır. İfadede yer alan En Güzel İsimler insanların bildiği ve bilemiyeceği en güzel ve seçkin isim ve sıfatlar olarak anlaşılabilir.
 :'
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ ; 'Bismillâhirrahmânirrahîm'; "Şefkatle merhamet eden Allah'ın adıyla".
En güzel isimler Allah'ındır. O'na, o güzel isimleriyle seslenin (duâ edin). Ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları terkedin, onlara yaptıklarının tam karşılığı verilecektir. Âraf 7/80
'

Allah'ın 99 İsmi
İsim Arapçası Açıklama
Allah الله Var olan bütün ilahlık (tanrılık) vasıflarını Kendisinde toplayan tek İlah.
Rahmân الرحمن Şefkatli.
Rahîm الرحيم Merhamet eden.
Adil العدل Adil olan.
Afüv العفو Kusurları affeden.
Âhir الآخر Tek Son kalan.
Alîm العليم Bilen.
Aliyy العلي Üstün.
Azîm العظيم Çok yüce.
Azîz العزيز En değerli.
Bâis الباعث Benzerleri arasından seçip 'ortaya çıkaran'.
Bâkî الباقي Sonsuz.
Bâri' البارئ Farklı nitelik ve niceliklerle yaratan.
Basîr البصير Gören, vâkıf olan.
Bâsit الباسط Her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan, dilediğine bolluk veren.
Bâtın الباطن Gizlilik kaynağı.
Bedî البديع Başka bir örneği olmaksızın yaratan.
Berr البَرّ İyilik kaynağı.
Câmi الجامع Dilediğini birlerştiren.
Cebbâr الجبّار Uygun gördüğünde zor kullanan.
Celîl الجليل Büyüklük ve ululuğu pek yüce olandır.Güzeller güzeli.
Dâr الضار (Kötü niyetlilere karşı) Zarar verici şeyler yaratan
Evvel الأوّل Herşeyden önce, öncelerin öncesi, başlangıçların yaratıcısı ve varlığının öncesi olmayan
Fettâh الفتّاح Kulların her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran
Gaffâr الغفّار Kullarının günâhlarını tekrar tekrar affeden ve çok bağışlayan yüce varlık
Gafûr الغفور Mağfiret eden, suçları bağışlayan, affeden.
Ganî الغني Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
Habîr الخبير Haberdâr olan.
Hâdî الهادي Doğru yolu gösteren. Yaşam tarzını belirleyen.
Hâfıd الخافض Allah'ın emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları; rezil, perişan eden.
Hafîz الحفيظ Tek Koruyucu.
Hakem الحكم Doğruyu yanlıştan Hikmetle ayıran.
Hakîm الحكيم Mutlak Hüküm veren. Eşyanın yasalarını belirleyen.
Hakk الحقّ Tek Gerçek. Mutlak Hakîkat.
Hâlik الخالق Yaratıcı olan
Halîm الحليم Nezâket sahibi.
Hamîd الحميد Çok övülen, övgüye en çok layık olan.
Hasîb الحسيب Herkesin yaptıklarını tâkdir eden, yapılanları bütün ayrıntılarıyla bilip her insanı hesâba çekerek yaptığının karşılığını veren
Hayy الحيّ Hayatın tek kaynağı.
Kābid القابض Herşeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, herşeyi emri altına alıp tutan
Kādir القادر İktidarlı olan.
Kahhâr القهّار Haddi aşanları çok şiddetli kahreden.
Kaviyy القويّ Kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi olan
Kayyûm القيّوم Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan, kendi kendine yeten.
Kebîr الكبير Tek büyük.
Kerîm الكريم Cömert, kerem sâhibi; muktedirken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini yerine getiren, çok ikrâm edici
Kuddûs القدّوس Her türlü hatâ, gaflet ve âcizlikten, eksiklikten uzak, mutlak kemâl sâhibi
Latîf اللطيف Detaylara hâkim olan.
Mâcid الماجد Ulu ve cömert, şânı yüce anlamlarını taşımaktadır. Kadri ve şânı büyük, kerem ve müsamahası bol.
Mâlik-ül Mülk مالك الملك Varlığın tek sâhibi.
Mâni المانع Engel olabilen. İmkan sınırı koyan.
Mecîd المجيد Şan, şeref, büyüklük ve kudretinden dolayı yüce olan ve güzel işlerinden dolayı da sevilip övülendir. Şeref, ancak kendi emir ve yasaklarına uymakla elde edilebilir (Hud, 11/73).
Melik الملك Mülkün tek sâhibi.
Metîn المتين Metânetli, kuvveti çok şiddetli olup hiçbir iş zor gelmeyen, pek güçlü demektir.
Mu'ahhir المؤخّر Herşeyden sonra yine var olan; O'na uymayanları zelîl edip arkada bırakan, istediğini geri koyan
Mucîb المجيب O'na yalvaranların isteklerine icâbet eden ve karşılık verendir, teklifleri bilen
Muğnî المغني Zenginliğin tek kaynağı.
Muhsin المحسن Çokça veren, sonsuz düşünülse bile herşeyin sayısını her yönüyle bilen
Muhyî المحيي Dirilten, canlandıran ve hayat veren
Muîd المعيد Yarattıklarını yok edip,sonra tekrar diriltecek olan
Muiz المعز İzzet ve ikrâm edici, şeref sâhibi
Mukaddim المقدّم Herşeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddî ve manevî nimetler verip yükselten, öne geçiren
Mukît المقيت Rızıkları yaratan, bilen, tâyin eden, her yaratılmışın rızkını veren.
Muksit المقسط Bütün işlerini dengeli yapan
Muktedir المقتدر Gücü herşeye yeten, herşeyi dilediği duruma getiren, kuvvet sâhipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden
Musavvir المصور Yaratmış olduğu varlıkların şekillendiren ve durumlarını tâkdir eden
Mübdî' المبدىء Hiç yoktan ortaya koyan, vâreden, yaratan
Müheymin المهيْمن Görüp gözeten, herşeye şâhit olan, herşeyi koruması altına alan, onları muhâfaza edip saklayan
Mü'min المؤمن Îmân ve güven veren, her türlü şüphe ve tereddütleri kaldıran
Mümît المميت Öldüren, ölümü her canlıya tâkdir edip bunu uygulayan
Müntakim المنتقم Cezaları Hakkıyla uygulayan.
Müteâli المتعالِ Yüksek ve yüce varlık
Mütekebbir المتكبّر Hâkimiyet ve kudret sahibi.
Müzil المذل Lâyık olanları zillete düşüren, zelîl kılan, onları hor ve hakîr eden
Nâfi النافع Hayr ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
Nûr النور Nurun tek kaynağı.
Râfi الرافع Yücelten.
Rakîb الرقيب Kontrol eden.
Ra'ûf الرؤوف Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan
Reşîd الرشيد Bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle âkıbetine ulaştıran
Rezzâk الرزّاق Bütün yaratıkların rızıklarını veren
Sabûr الصبور Çok sabırlı olan, isyankârlardan acele intikam almayan
Samed الصمد Hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm canlıların ihtiyaçlarını gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulan
Şehîd الشهيد Herşeye şâhit olan, herşeyi hakkıyla gören, bilen ve muâmelesini de buna göre yapan
Şekûr الشكور Şükre lâyık olan
Selām السلام Emniyet ve güvence kaynağı.
Semî السميع İşiten, işitme duyusunun kaynağı.
Tevvâb التوّاب Tövbeleri çok kabul eden, tövbe kapısını açık tutarak tövbe etme imkânı veren
Vâcid الواجد Vârolan ve herşeyi vâreden, icâd eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratan
Vâhid الواحد Birliğin mutlak kendisi..
Vâlî الوالي Yardım eden, destek veren, işleri düzenleyen, yöneten
Vâris الوارث Bütün servetlerin gerçek sâhibi
Vâsi الواسع Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan
Vedûd الودود Seven ve sevilen.
Vehhâb الوهّاب Karşılıksız veren
Vekîl الوكيل Kendisine güvenle dayanılabilecek olan.
Velî الولي Beraber, yakın olan.
Zâhir الظاهر Varlığı âşikâr olan.
Zülcelâl-i vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام Şan ve Yücelik sahibi.

Dış bağlantılar Edit

* Kur'an Ve Hadis Kaynaklı Türkçe Allah İsimleri Sayfası Allahisimleri.org * Görüntülü Esmâ-ül Hüsnâ (İngilizce ve Arapça)

Kaynakça Edit

أسماء الله الحسنى Names of God in Islam

Bakınız

Şablon:Dini meslekler bakınız - d {{Dini meslekler bakınız}} Dini meslekler Hoca - Hocalık Üstad İmam - İmamlık Vaiz - Vaizlik Müftü - Müfti - Müftülük Kayyum - Kayyumluk Müzezzin - Müezzinlik Kur'an Kursu öğreticiliği Seyyid - Hoca efendi Şeyhülislam Diyanet İşleri Reisi -Diyanet İşleri Başkanı Ruhban - Metropolit Papaz - Rahibe - Rahip Keşiş - Kıssis Kayı Kaji - Kohen Haham. Şablon:Dini meslekler Şablon:Diyanet

Kayyum ile kayyım kavramı en çok karıştırılan kavramlardandir. KAYYIM : (Alm. Pfleger - Fr. curateur - ing. Trustee) Bir malın idaresi veya muayyen bir iş için tayin olunan kimse, Kayyım kanunda yazılı hallerde, alâkadarların müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya sulh mahkemesi tarafından tayin olunur. Sulh mahkemesince doğrudan doğruya tayin edilen kayyım'a kanuni kayyım, alâkadarın talebi ile tayin olunan kayyıma ihtiyari kayyım denir. (M.K. 353, 376, 401, 403, 421, 422).

KAYYIMLIĞIN NEVİLERİ:Edit

1) Kanuni kayyım: İş ve mal sahibinin rızasına bakılmaksızın kanunen kayyım tayini gereken hallerde tayin edilen kayyım.

2) İhtiyari kayyım : kendisinde ihtiyari hacir sebepleri bulunan reşit kimseye talebi üzerine tayin olunan kayyım

KAYYUM : Allah CC güzel isimlerden en önemlisiEdit

  • Başlangıç, nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh ve ezelden ebede kaim , dâim ve var olan Allah (C.C.).
  • Bütün eşyanın ancak kendisi ile kaim olan Allah .
  • Selatin camiler deki görevli. (Caminin temizliği bakımı ve idaresiyle görevli olan kişi)

Kayyum ile aynı kökten türetilen kelimelerEdit

Muhammed Hamdi Yazır izahı:[1]Edit

İbni Sina bunun vacibülvücud mefhumuna müsavi olduğunu söylemiş ise de bunda vacibülvücud mefhumunun kendinden başka lâzımı olan mucid ve müdebbiri kül gibi diğer kemal mefhumlarının hepsi de mantiken dahildir.

Âyetin maba'di bunun beyanıdır. Ve bu isimlerin ismi a'zam olduğu da söylenmiştir. -O öyle bir hayyi kayyum dur ki ????????? onu ne gaflet basar, ne uyku, daima alîm, daima habîrdir. ›?????

  • Âyeti kürsî bize bu mazmunu telkîn etmekle beraber gösteriyor ki Memleket-i ilâhiye Semavat-ü Arzdır. Fakat bunlarla kürsî-i ilâhî muhat değil muhıttır. Bizim kürsî tasavvurumuzun hilâfınadır. Allahı tefekkür ederken hep muhattan muhıta doğru geçmelidir. Taht veya payıtaht memleketi Semavat ve Arzı muhıt, Arş, tahtı muhıt, Rahman Arşın içinde değil üzerinde ve Allah hiç muhat değil hep muhıt ve kayyumdur ve o birindeki tezaddı kaldıran budur. Şu halde kürsî-i ilâhî bize ancak bir isim, ve muhattan muhıta geçerek nihayet Semavat-ü Arz tasavvurunun mâverasından mübhem ve nâ-kabili tahâyyül bir mefhumı azamet ile ma'lûm olabilir. Bunun hakikatini ta'yin edebilmemize imkân yoktur. Maamafih müfessirîn bunun ta'rifinde bir kaç vecih, rivayet etmişlerdir.

Şöyle ki:

1- Kürsî, Semavat-ü Arzı kaplamış bir cismi azîmdır. Buna Arşın kendisi diyenler de olmuştur. Lâkin ahbarı sahiha «kürsî Arşın tahtında ve Semavatın fevkında bir cisimdir.» Diye varid olmuştur. Kürsî, mevzıı kademeyndir. Süddîden menkul olduğu üzere Semavat-ü Arz kürsînin cevfinde, kürsî Arşın altında ve iki ayağının mevzıidir. Bunda mevzıı kademeyi kademi Arşın mevzıi olduğu musarrahtır ki bunu ruh-u a'zamın veya hamele-i Arştan büyük bir Meleğin mevzı'i kademeyni diye gösterenler de vardır. İşbu mevzı'i kademeyn ta'rifi kürsînin payı taht ya'ni makarrı hükûmet ma'nasi ile alâkadar olduğunu aşikâr gösteriyor.

  • İşte Semavat-ü Arz ne kadar zahir ise Allah ondan daha zahirdir. Onları muhıt olan kürsî ve onun maverasıne kadar batın ise Allah ondan daha batındır. Bununla beraber o hayy-ü kayyum hem evvel hem ahırdır. O halde bundan başka ma'bud, bundan başka ilâh nasıl tasavvur olunur. Ihtıyar-ü irade gibi bir lûtfi ilâhîyi sui istimal edib o geniş kalbi darlatıb da Allaha ve onun emirlerine küfredenler zalim olmaz da ne olur?

Risale-i NurEdit

  • .... Sırr-ı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki; bütün mevcudatı ademden çıkarıp, herbirisini bu nihayetsiz fezada ??? sırrıyla durdurup, kıyam ve beka verip, umumunu böyle sırr-ı kayyumiyetin tecellisine mazhar eyliyor. Eğer bu nokta-i istinad olmazsa; hiçbir şey kendi başıyla durmaz. Hadsiz bir boşlukta yuvarlanıp ademe sukut edecek.Hem nasıl ki bütün mevcudat, vücudları ve kıyamları ve bekaları cihetinde Kayyum-u Zülcelâl'e dayanıyorlar; kıyamları onunladır... Öyle de, mevcudatın keyfiyat ve ahvalinde binler silsilelerin; (temsilde hata olmasın) telefon, telgraf silsilelerinin merkezi ve santral direği hükmünde olan sırr-ı kayyumiyette $ sırriyle, uçları bağlıdır. Eğer o nurani nokta-i istinada dayanmazlarsa, ehl-i akılca muhâl ve bâtıl olan binler devirler ve teselsüller lâzım gelecek; belki, mevcudat adedince bâtıl olan devirler ve teselsüller lâzım gelir. Meselâ: Bu şey (hıfz veya nur veya vücud veya rızık gibi) bir cihette buna dayanır; bu da ötekine; o da ona... gitgide herhalde nihayetsiz olamaz, bir nihayeti bulunacak.İşte bütün böyle silsilelerin müntehâları; elbette sırr-ı kayyumiyettir. Sırr-ı kayyumiyet anlaşıldıktan sonra, o mevhum silsilelerde birbirine dayanmak rabıtası ve mânâsı kalmaz, kalkar; herşey doğrudan doğruya sırr-ı kayyumiyete bakar. L.

Koza ipeke e kayyum atandıEdit

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi ile İpek Koza Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına karar verildi ve 22 şirkete el konuldu. TMSF grubun başına Ümit Önal’ı atadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ekim’de Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak Koza İpek Holding ve şirketlerine kayyum atanması istendi. Savcılığın talep yazısında, “Şüpheli Hamdi Akın İpek’in yönetici ve ortağı olduğu şirketler aracılığı ile FETÖ tarafından toplanan himmet paralarını, yasal faaliyetlerden elde edilmiş gibi göstererek akladığı, örgüte finansal kaynak sağladığı, eğitim kurumları aracılığı ile FETÖ’ye eleman kazandırdığı, medya organları aracılığıyla örgüt mensuplarını suçtan kurtarmaya çalıştığının anlaşıldığı” öne sürüldü.

5. Sulh Ceza Hâkimi Yunus Süer, talebi kabul ederek Koza İpek Holding ve 21 şirketine kayyım atanmasına hükmetti. Kararda, MASAK ve bilirkişi raporlarında “şirketlerin ticari faaliyetten çok terör örgütüne yardım için çalıştıkları” tespiti yapıldığı öne sürülerek, “Bu sebeplerle, Hâkimliğimizce anılan şirketlerin yönetim organının yetkilerinin tümü ile devredildiği kayyum tayini zorunlu görülmüştür” denildi.

Koza Holding’e bağlı şirketlerin yönetimlerine atanan kişi sayısı ise toplamda 100’ü buluyor. Bu kişilere grubun kasasından her ay 10 bin lira maaş bağlanacak. Atanan bir kişi ortalama üç şirkette görev yapıyor. Bu da kişi başına her ay 30 bin lira maaş anlamına geliyor.

2 ayrı baskın yapıldı

Holdinge ağustos sonu ve eylül ayı başında iki ayrı baskın yapılmış, yurtdışına çıkan Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek hakkında da ‘tutuklama kararı’ çıkarılmıştı.


Kayyum prensi: Ümit Önal Edit

[Haber görseli]7 Haziran seçimlerinden önce15 Ocak 2015’te yeniden TMSF’ye geçen Show TV’nin genel müdürlüğüne atanan Ümit Önal, 1 Kasım seçimleri öncesinde de muhalif yayın yapan Koza İpek Holding’in medya şirketlerine kayyum olarak atandı. Show TV’yi geri alan Turgay Ciner haziranda Önal ile yollarını ayırmıştı. TMSF yönetiminin Önal’ı Digitürk yönetim kuruluna atadığı da iddia edildi. Önal’ın Lig TV’den de sorumlu görevi üstlenmesi bekleniyor. Önal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı AKP’li vekil Berat Albayrak’ın ağabeyi Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak’ın yakın çalışma arkadaşı. Önal, Kanal 7’de yöneticilik yaptıktan sonra 2007- Ocak 2015’e kadar Turkuvaz Medya Grubu’nun Medya Reklam Grup Başkanı olarak görev yapıyordu.

İpek: Havuz medyasına katılsaydık bu olmazdı[Haber görseli]

Bugün TV canlı yayınında karara tepki gösteren Koza-İpek Holding’in sahibi Akın İpek, havuz medyasına girmeyi kabul etseydi başına benzer şeyler gelmeyeceğini savunarak, “Havuzun, iftiranın, rüşvetin içinde olmaktansa, varlıklı olmamayı tercih ederim. Havuza girseydim daha zengin olabilirdim, kamu ve yargı beni korurdu. Ben halimden memnunum, gayrimeşru işe girmem dedim; kayyum atadılar. Gayrimeşru bir para gösteremedikleri için, bütün şirketlere el koydular” diye konuştu.


22 şirketi var Edit

Koza İpek Holding AŞ,

Koza Altın İşletmeleri,

Koza Anadolu Metal Madencilik,

Özdemir Antimuan Madenleri,

İpek Doğal Enerji Kaynakları

Doğu Anadolu Maden Arama,

Konaklı Metal Madencilik ve Sanayi,

Bugün Televizyonu,

Yaşam Televizyon ve Yayın,

Koza Prodüksiyon ve Pazarlama,

Rektur Reklam ve Pazarlama

İpek Online Bilişim Hizmetleri,

Koza İpek Tedarik Danışmanlık,

Az İpek Danışmanlık,

BBB İpek Danışmanlık, Reklam,

ATP İnşaat,

Koza İpek Basın ve Basın Sanayi,

ATP Koza Gıda Tarım ve Hayvancılık,

ATP Koza Turizm ve Seyahat,

ATP Havacılık ve Ticaret,

Koza İpek Sigorta Hizmetleri,

Atlantik Eğitim.

Kayyum nedir? Edit

Kayyum atamaları mahkeme kararı ile uygulanıyor. Uygulamada, gerek ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle anonim şirket organlarının iş göremez hale gelmesi, gerekse şirketin organsız kalması durumlarında mahkemelerden şirket için kayyum atanması istendiğine sıklıkla rastlanır. Bazı durumlarda da, kayyum atamaları, savcılığın talebi sonrası mahkeme yolu ile yapılıyor.

Hisseler dibe vurdu

Gün içinde 22.35 liraya kadar yükselerek yüzde 7’ye yakın prim yapan Koza Altın hisseleri yüzde 5.74 kayıpla 19.7 liradan kapandı. Holding’in diğer iştiraklerinden Koza Anadolu Madencilik hisseleri gün içinde yüzde 7.1 primle 2.12 liraya kadar yükseldikten sonra yüzde 5.6 kayıpla 1.87 liradan taban fiyattan kapandı. İpek Enerji ise yüzde 1.38 düştü.

Geri dönüşü yok: Edit

İpek- Koza Grubu'na kayyum atadıktan sonra  elinde kalan bütün gücü seferber etmeli, seçimleri iptal etmeli, muhalefet partilerini tek tek kapatmalı. Bütün holdinglere yönetim kurulu üyeleri atamalı. Dışarda kendisine itiraz edecek tek kişi kalmamalı. Stadyumlar yüzbinlerce kişiyle doldurulmalı, idam cezası geri gelmeli, anayasa rafa kaldırılmalı, kanunlar ilga edilmeli, Saray'ın ışıkları dışında memlekette tek bir lamba yanmamalı... Aksi takdirde bu kararın şu veya bir şekilde arkasında yer alan SPK bürokratından savcısına, yargıcına kadar kim varsa hepsi yüzlerce yıl hapis yatacak.

Türkiye'nin büyük şirketlerinden birine kayyum tayin ediyorsunuz, milyarlarca doların altına imza atıyorsunuz. Ya Türkiye dikta yönetimine geçecek, himaye göreceksiniz, taltif edileceksiniz; ya da hukuk önünde hesap vereceksiniz. İlk çıkan haberler kayyum kararının CMK 133'e göre verildiğini gösteriyor. Bu maddenin uygulanmasının gerekçesi ise muhtemelen TCK'da 328-337 arasında yer alan "Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk" suçları olmalı.

133'ün önemli bir özelliği var. "Makul şüphe" TCK'ya dönmesine rağmen, bu madde ancak "kuvvetli şüphe" ile uygulanıyor. Madde açıkça uygulanabilmesi için bir suçun tespitini şart koşuyor. "Kuvvetli şüphe", tespit edilen suçla şirket arasındaki ilişkiye dair, suça dair değil. Ve üstelik "kayyum tayini"nin "maddi gerçeğin" ortaya çıkartılması için "gerekli" olması gerekiyor. Kararda ne suçla ilgili bir tespit, ne şirketle bir bağlantı ne de "kayyum ataması"nun "maddi gerçeğin ortaya çıkatılabilmesi için gerekli" olması söz konusu.

Mahkeme kararı SPK'dan ilgili devlet kurumlarına kadar bir dizi hazırlık gerektiriyor. Kayyum tayinine mesned teşkil eden bütün tasarruflar ayrı ayrı suç ve tamamı çok ağır suçlar. Bu kararı hiç bir yere koyamazsınız, hukukun hiç bir yerine sığdıramazsınız, hiç bir yerde savunamazsınız. Dünya ile irtibatınız devam ettiği sürece bu işten çok fazla adamın başı yanacak demektir. Belli ki Mustafa Varank'ın yedi kanalın Türksat'tan çıkartılması konusundaki rolünden "gurur duyması" gibi, bu işi dikta için bir mücadele olarak sürdürenler var. Bu "mücadele" tarzının esaslı bir sorunu var: Pazar günü seçim yapılacak ve milletin bu hukuksuzluktan mazoşistler gibi haz duymasını beklememiz gerekiyor. Yoksa gerçekten seçimi ertelemek veya sonuçlarını tanımamak gibi bir hesap mı var? Öyle olsa bile seçim arafesinde milletin gözüne parmak sokulmaz.

Güç sarhoşluğu? "Seçimden sonraya kalırsa yapamayız" endişesi ile bir intikam operasyonu mu? Ne derseniz deyin, burada bir akıl yok, sadece çılgınlık var. Hem de başını sonunu hesaplamayan, kaprislerini takip eden saraylara özgü bir çılgınlık. Siyasetçi nasıl olsa işin içinden çıkar, peki bürokratlar? Sahne biteviye tekrarlanıyor. Davutoğlu beyni ambale olmuş vaziyette artan dil sürçmeleri ile mâlûl zorlu bir kampanya yürütüyor. "İstikrar olsun, tek parti olsun" diye meşrû bir çerçeve oluşturmaya çalışıyor. Partisini, kadrolarını, seçmeni ısıtıp kıvama getiriyor ve biraz da olsa sandıktan umutlanıyor. Arkadan eşek şakası gibi diğeri yaklaşıyor ve bir kazan pişmiş aşın içine soğuk suyu boca ediyor.

Akıl var izan var: Davutoğlu İpek-Koza'ya kayyum atanması kararından ancak bizlerle birlikte haberi olmuştur. Haberi olduktan sonra sizce nasıl bir tepki vermiştir dersiniz? Geride kalan günlerde daha fazla dil sürçmesi beklemelisiniz. 7 Haziran'da önceki hafta başında 120 gazetecinin tutuklanması için yapılacak operasyonu bekliyorduk; İktidar kanadında "çok oy kaybedebiliriz" endişesi, bu operasyonu erteletmişti. Sahne belli ki tekrarlanacak.

"Ne uzlaşması, ne barışı" diye saldırıya geçen Havuz tetikçileri "ne duruyorsunuz, Zaman Gazetesi'ne STV'ye de operasyon yapın" diye bastırıyor olmalılar.

Mümtaz'er Türköne

Şablon:Kayyım
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.