FANDOM


Bakınız

Şablon:KTFbakınız - d


Kur'an Terimleri Fihristi Kur'an Fihristi/Görsel Eşbah Ve Nezair EL-EŞBÂH VE'N-NEZÂİR Fİ'L-QUR'ÂNİ'L KERÎM
Online Mucem : http://kuranmeali.com/mucem.asp
KTF
KKF [1] {{KTF}}
A B C Ç D E F G H I İ K Kef Q Qaf L M N O Ö R S Ş T U Ü V W Y Z
Amaç: Ülkemizin online en zengin Kur'an terimleri fihristini oluşturmaktır.
Her Kur'ani terime iç link verilecek ve terimle ilgili ansiklopedik madde oluşturulacak ve ansiklopedik maddenin içerisine ilgili ayetler link olarak verilecek.Böylece her bir Kur'anİ terimin geçtiği tüm ayetlere ve ayetlerin tüm meal ve tefsirlerine aynı anda ulaşılabilecektir. Hatta önlerimin geçtiği hadislere ve önemli sözlere aynı anda aynı sayfada ulaşılacaktır.
Yöntem : 1. KTF nde bulunan kavramlara iç link verielerek sayfa oluşturulacak . 2. O konu ile ilgili izah sayfaya eklenecektir. 3. HDKD tefsirinden bulunacak Kur'an terimlerina ait izahlar kavramla ilgili ansiklopedik sayfaya eklenecek, 4. KTF de olmayan kavramlar için yeni sayfa oluşturularak ve fihrsitin olduğu sayfaya alfabetik sıra gözetilerek eklenerek fihrist geliştirilecektir. 5. Ayrıca Mu'cemül Müfehresden alınan ayetler bu sitede ilgili kuran teriminin ansiklopedik sayfasına eklenecektir. aşağıda ayetlerin alınacağı link bulunuyor. http://www.kuranmeali.com/%5Cmucem.asp
sonuç:Böylece internetteki en zengin "Kur'an terimleri fihristi" kollektif ve kollebratif bir usulle oluşturulmuş olacaktır. başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bursa Valiliği'nde görevli hizmetli Mustafa'ya da teşekkürlerimizi de unutmayalım.
Mu'cem-ul Müfehres - Kur'an Kelimeleri Fihristi - Mucem
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ؤ ى ي ئ ة

Lâ cerem : Edit

Gerçek, kuşkusuz demektir.


Lâ te’alu : Edit

Kibirlenmeyin, böbürlenmeyin.


La Temnun Testeksir : Edit

La temnün testeksir[1]Müddessir: 74/6, çok sunarak başa kakma anlamındadır.

Bu deyimde, "menn "ile ilgili iki mana vardır.

 • Birincisi; yaptığın işi, hizmeti, iyiliği çok sayarak/görerek başa kakma, işinde nazlanma anlamında.
 • İkincisi ise "menn" yardım, ihsan, bağış anlamında olup, bir iyilik yaptığın zaman, verdiğin kimseden karşılığında hiçbir şey isteme ve bekleme.
 • Yani on para sadaka verip, yirmi paralık hizmet ve hürmet bekleme, gösteriş için yardım etme demektir. [2] Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 204. (5451)


Lağv/Lağiye : Edit

Lağv, boş şey, boş söz demektir.

 • Daha çok, önem verme seviyesinden düşük olan söz denir.
 • Lağv, sakat söz, eza ve sövme, şirk demektir.
 • Mücâhid'e göre lağv; eza ve sövme, Dahhak'a göre ise şirk anlamındadır.
 • "Lağiye" kelimesinin, boş söz veya boş şeyle meşgul olan topluluk veya "lağiv" manasına "akıbet" gibi mastar olarak üç farklı yorumu vardır.
 • Faydasız, boş, ehemmiyetsiz, beyhude şeylere de "lağv" denir.
 • "Lağviyat" ve "lağveyat" tabir olunan söz ve fillerden daha geneldir. *
 • Hata ve günah içeren sözlere de "kelime-i lâğiye" denir.
 • Nebe: 78/35 . ayette "orada ne bir lağv ne de bir yalan işitirler" denilmektedir.
 • Lağv yemini de, içinde bir kararlaştırma ve kasıt bulunmayan yemindir.
 • Bir şeye kanaatine göre yemin etmek ve sonra onun aksine olduğunun anlaşılmasıdır ki, bunda yalan kastı yoktur.
 • Lağvın, faydasız şey olduğu için terk edilmesi gerekir.[3] Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 204. (782, 3614, 5777-5778)


el-Lağv, üç şekilde tefsir edilir:


1. Doğru olduğu kanaatiyle dünyevî hususlara ilişkin yapılan, fakat doğru çıkmayan yemin

 • "Allah sizi yeminlerinizdeki lağvden (doğru olduğu kanaatiyle yaptığınız yeminlerdeki yanılgıdan/doğru olduğu kanaatiyle yaptığınız yeminlerinizin yalan çıkmasından -çünkü kişi bu yemini ile yalan kasdı gütmemektedir) dolayı muahaze etmez."[4]Bakara: 2/225
 • "Allah sizi yeminlerinizdeki lağvden dolayı muahaze etmez."[5]Mâide: 5/89


2.Bâtıl

 • "Onlar lağv'dan (bâtıldan) yüz çevirirler."[6]Mü'minûn: 23/3
 • "Bu Kur'ân'ı dinlemeyin ve o okunurken lağv edin (Kur'ân hakkında bâtıl sözler söyleyerek ve aslı-astarı olmayan yalan haberler yayarak konuşun). Belki baskın çıkarsınız."[7]Fussilet: 41/26


3. İçki içenlerin -dünyada olduğu gibi- âhirette yemin etmeyecekleri

 • "Orada (cennette) lağv (dünyada içki içip de sarhoş olanların yaptıkları gibi yemin) işitmezler."[8]Meryem: 19/62
 • "Orada (cennette) kadehleri (içki kadehlerini) elden ele dolaştırırlar. Onda lağv (dünyadaki gibi sarhoşluk ve sarhoşluk halindeki yeminleri) yoktur." [9]Tûr: 52/23. Mukâtil b. Süleyman, Kur’an Terimleri Sözlüğü, İşaret Yayınları: 220-221.


Lakab : Edit

Lakab[10]Hucurat: 49/11, methetmeye veya kötülemeye yönelik isim veya vasıftır.

 • Kötülemeye yönelik lakaplar, çirkin lakaplardır.[11]Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 204. (4470)


Lâmu'l-Meksüre : Edit

Lâmu'l-meksûre (kesreli lâm: li), üç şekilde tefsir edilir:


1. Li-key/için

 • "Senden önce kendilerine nezîr gelmemiş bir kavmi inzâr etmen için (li-tunzire qavmen) (li-key tunzire qavmen: bir kavmi uyarman için)..."[12]Secde: 32/3
 • "Ataları inzâr edilmemiş bir kavmi inzâr etmen için [13]Yahut, Atalarının inzâr edildiği gibi bir kavmi inzâr etmen için. Ayrıca krş. "Mâ" maddesi, 7. mana, not: 43 ve "el-İnzâr" maddesi, 1. mana, not: 6. (Redaktör) (li-tunzire qavmen) (li-key tunzire qavmen: bir kavmi uyarman için)." [14] Asıl nüshada yer alan fazlalıkla birlikte ibare, "Yâsîn Yâsîn: 36/6, Senden önce kendilerine nezîr gelmemiş bir kavmi inzar etmen için buyurdu" şeklindedir. Ancak bu âyet Yâsîn sûresinde değil, Kasas (2846. âyet) sûresindedir.
 • "...îmân edenlere (.....) karşılık vermek için (li-yecziye) (li-key yecziye)." [15]Yûnus: 10/4


2. el-Lâmu'l-meksûre (kesreli lâm: li); mastar anlamı veren en (me, ma) ile tefsir edilir; şu âyetlerde olduğu gibi:

 • "Allah sîzi gayba muttali kılacak değil (li-yutli'akum 'ale'l-ğaybi) (en-yutli'akum 'ale'l-ğaybi: sizi gayba muttali kılmayacak)."[16]Al-i İmrân: 3/179
 • "Allah onlara azâb edecek değil (ve mâ kâne'llâhu li-yu'azzibehum) (mâ kâne'llâhu en-yu'azzibehum: onlara azâb etmeyecek); sen içlerinde iken."[17] Enfâl: 8/33
 • "...isterse onların mekri dağları yerinden oynatacak olsun (ve in-kâne mekruhum li-tezûle minhu'l-cibâli) (en-tezûle minhu: ondan dolayı yerinden oynasın!."[18]Ibrâhîm: 14/46


3. ...masınlar, ...mesinler (yapmasınlar, etmesinler, etmemeleri gerekir)

 • "...kendilerine verdiklerimize nankörlük etmek için (li-yek-furû bi-mâ âteynâhum [19]Bu âyetteki lâm: li, lâmu'l-âkıbe [sonuç bildiren lâm] denilen türdendir. Dolayısıyla ibareye, ...böylece kendilerine verdiğimize nankörlük ederler şeklinde mana verilebilir. Aynı durum, hemen aşağıdaki iki dipnot için de geçerlidir. (li-ellâ yekfurû: nankörlük etmesinler, nankörlük etmemeleri gerekir)."[20] Nahl: 16/55
 • "….kendilerine verdiklerimize nankörlük etmek için (nankörlük ederler)"[21]Ankebût: 29/66
 • "...kendilerine verdiklerimize nankörlük etmek için (nankörlük ederler)"[22]Rûm: 30/34. Mukâtil b. Süleyman, Kur’an Terimleri Sözlüğü, İşaret Yayınları: 362-363.

Lât :Edit

'Lât[23]Necm: 53/19, müşriklerin önemli putlarından birinin adıdır,

 • Lât'ın Taif'te olduğu ifade edilir.
 • Kureyş ve bütün Araplar bu puta saygı gösterirmiş, Peygamberimiz bu putu, Ebû Süfyan ile Muğîre bin Şu'be'ye yıktırmıştır.
 • Müşriklerin putlarının çoğu dişil isimlerdir.
 • Taberi’ye göre, el-Lât, Allah'ın veznindendir. Sonuna dişilik işareti "te" eklenmiştir. Erkeğe Amr, kadına Amre, Abbâs ve Abbâse denildiği gibi, müşrikler putlarına Allah isminden "el-Lât" ve "el-Azîz" isminden "el-Uzzâ" demişlerdir.
 • Râzî’ye göre, el-Lât, "el-Luh"un dişilidir. Aslı "el-Luhefe"dir. Ancak dişilinde üzerinde "ha" ile durulup "el-Lahah" olur. İki "he" harfinden biri kaldırılarak, kelimede iki asıl harf ve bir de dişilik işareti "te" kaldığından, "te" kelimenin aslı gibi muamele görmüştür.
 • "Zamal"ın dişilinde "zatimal" denilmesi gibi, "Lâfın, "leva"dan veya "latte"den türediği de ifade edilmiştir.
 • "Lette" dönmek, ezmek, karıştırmak, bulamak anlamındadır.
 • Bir rivayete göre, zamanında adamın birinin, yağ ile kavut karıştırıp halka yedirip, yiyenlerin şişmanlamasından dolayı, adam öldükten sonra bu kişiye tapınılmaya başlanmış. Kendisine benzeyen bir heykeli yapılmış ve bu puta da "Lât" adı verilmiş, [24]Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 204-205. (s: 4594)

Lâ temterunne :Edit

Asla şüphe etmeyin.

 • "İmtirâu" Şüphe etmek demektir.
 • Bir kimse bir konuda şüpheye düşünce "İmterâ fi’l-erdi" denir. Şüphe demektir.

Latîf /Lutûf :Edit

Latîf, iyi davranan, yumuşak muamele eden, merhametli.

 • Latîf, "lütuf dan mübalağa ism-i fail yahut "letâfet" ten sıfat-ı müşebbehe olabilir.
 • Çok lütuflar anlamındadır.
 • Lütuf, gayet incelik, hoşluk ve uygunlukla gayeye ulaşma, murada erme demektir.
 • Letafet ise, "kesâfet"in karşılığı olarak incelik, hoşluk, naziklik demektir.
 • Kesafetin derecelerine göre farklı mertebelerde düşünülür.
 • "Latif bir hava" dediğimiz gibi, bazı cisimlere latif veya ruh denilmesi bu anlama göre nisbî bir letafeti dolayısıyladır.
 • Işığa, nura, esire, latif denilmesi, daha ince olması yani ince bir tasavvurdur.
 • Halbuki bütün bunlarda az çok maddî veya cismanî bir tür yoğunluk anlamı da vardır.
 • Hiç kesafet mefhumu/deyimi olmadan düşünebileceğimiz letafet ancak ilimde vardır.
 • Yalnız ilmi işaret ile anlaşılabilen letafet mücerredât/soyutlar tabir edilir.
 • Mutlak varlık mücerredâtın/soyutların en yücesi, vâcibü'l-vücûd/varlığı zorunlu olan Allah ise hepsinden üstündür.
 • Latîf, Allah'ın bir ismidir. [25] Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 205-206. (5221)

Lâ tufsidu :Edit

"Fesat çıkarmayınız".

 • Fesat, doğruluktan sapmak manasına olup salâhın zıddıdır.


Lâ Tuharrik Bihî Lîsânike : Edit

"Lâ tuharrik bihî lisânike" ifadesi, dilini depreştirme, tekrarlayıp durma demektir.

 • Bu ifadedeki "bihi" zamirinin muhatabı açık değildir.
 • Eğer hitap mutlak insana ise, anlamı; "Ey insan! O gün hesap başında, hakkın huzurunda vicdanındakini acele söyleyip de işin içinden çıkacağım diye telaş etme, sakın dilini bile oynatma; zira, onu, o bildiklerini derler toplar sana okuruz; sen, yalnız bizim okuduğumuzun ardınca gel ki, o vakit tam hakkı söylemiş, yanlışlığa düşmemiş olursun" demek olur.
 • Eğer "bihî" zamirinin muhatabı Rasûlullah ise, vahiy gelirken, unutma korkusuyla "dilini depreştirme", söylenenleri tekrarlayıp durma, demektir.

Lâ tulhikum :Edit

Sizi oyalamasın.

 • “Lehv” Faydası olmayan söz veya iş demektir.

Lâ yelitkum :Edit

Size eksik vermez.

Lâ yestehyi :Edit

"Bırakmaz" Haya, ayıplanma ve kınanma korkusundan insanda meydana gelen değişikliktir.

 • Burada, bu değişikliğin gereği kasdedilmektedir ki, o da "bırakmak"tır.
 • Zemahşerî şöyle der: Yani Allah, hakir görüldüğü için utanarak sineğin adını anmayan kimse gibi, sivrisinekle darb-ı mesel getirmeyi terketmez.[26]Keşşaf. 1/85

Lâzib :Edit

Lâzib, birbirine yapışık.

Leanehum :Edit

"Onlara la'net etti.."

 • La'n, Arap dilinde asıl itibariyle kovmak ve uzaklaştırmak mânâsına gelir.
 • Kovulmuş ve uzaklaştırılmış kurda “Zi’bun leınun” denilir.
 • Âyetteki mânâsı, "Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı" demektir,

Lebs :Edit

Lebs, hayret, şüphe ve tereddüt demektir.

 • Lebs, karıştırıp şüpheye düşürmek demektir.
 • Çelişkili olmak, çelişkiye düşürmek anlamı da vardır.


Lebs, dört manada tefsir edilir:

1. Karıştırırlar / karıştırıyorlar


2. Sükûn bulmak/sükûnete ermek

 • "Onlar (kadınlarınız) sizin için bir libâstır (sükûnet sebebidir); siz de onlar için bir libâssınız (sükûnet sebebisiniz)."[30]Bakara: 2/187
 • "Geceyi sizin için bir libâs (sükûnet zamanı) yapan O'dur."[31]Furkân: 25/47
 • "Geceyi bir libâs (sükûnet zamanı) yaptık."[32]Nebe: 78/10


3.'Giyilen elbise

 • "Size avret yerlerinizi örtecek libâs (elbise) ile rîş lütfü ihsan ettik."[33]A'râf: 7/26
 • "Sündüs ve istebraktan lebs ederler (elbise giyerler)." [34]Duhân: 44/53


4. Sâlih amel

 • "Takva libâsına (sâlih amele) gelince..." [35]A'râf: 7/26

Leccu :Edit

Israr ve devam ettiler.

Ledünn :Edit

Ledünn[36]Kehf: 18/65, "inde" (yanında) gibi bir zarftır.

 • "Min ledünne" Türkçe'de, "katımızdan" veya "tarafımızdan" demek gibidir.
 • "Min ledünne" ilmin değil, öğretmenin kaydıdır.
 • Bununla birlikte öğretmenin ledünnî oluşu ilmin de "ledünni olmasını gerektirebilir.
 • Bütün rasullerin ilmi Allah tarafından öğretildiği için "ledünn"dür.
 • Kehf Sûresi'ndeki Mûsâbilge kişi kıssasında, Hızır'a öğretilen ilmin, Musa'nın ilminden farklı olduğu, ledünnî ilimlerden özel bir ilim olduğu anlatılmıştır.
 • Müfessirler bunu, "ilmü'1-ğayb", "esrâr-ı ulûm-i hafiyye" diye tefsir etmişlerdir.

Lemem :Edit

Lemem, küçük günahlardır

 • Zeccâc şöyle der: Lemem aslında, insanın arasıra yapıp üzerinde durmadığı şeydir.
 • Bir kimse bir şeyi arasıra yaptığında "Mâ fealtehu illâ lemmen velmâmen" der.

Lem yetmishunne :Edit

Onlara dokunmadı.

 • "Tams" Bekaret kanının çıkmasına sebep olan ilişki mânâsına olup daha sonra, genel olarak her türlü cinsî münâsebet için kullanılmştır.
 • Yani, eşlerinden önce hiç kimse o hurilerle cinsî münâsebette bulunmamıştır.
 • 'Ferrâ der ki:' "Tams" Bekâreti giderecek şekilde cinsî münâsebette bulunmak demektir.[37]Kurtubî, 17/181

Lemz :Edit

Lemz, dille ayıplamak, kötülemek ve çekiştirmek demektir.

 • Ayıplanacak şey anlamına da gelir.

Lemm :Edit

Lemm, şiddetli manasınadır.

 • Aslında bu kelime toplamak mâsına gelir.
 • "Allah onun dağınık işini topladı" mânâsına gelen"Lemma’llahu şa’sehu" sözü bu kelimeden alınmıştır.

Lem yertâbu :Edit

Şüphe etmediler, "Rayb" Şüphe demektir.

Levh /Levha :Edit

Levh, levha, tahta gibi yassı şey demektir.

Levvaha :Edit

Levvâha kelimesi, "levh" ten mübalağa sigasıdır.

 • Levh, susamak, güneşin harareti, susuzluk, bir adamın çehresini bozmak, yakıp kavurup karartmak veya ortaya çıkmak, şimşek çakmak, gözle görmek mânâlarına gelir.
 • "Levvâhatü li'1-beşer" ifadesi ise, insanları kavuran, yüzler karartan, hep insan kollayan, insana saldıran manalarını ifade eder.

Levvevu:Edit

Eğdiler, hareket ettirdiler.

 • Bir kimse başını hareket ettirip çevirdiğinde “Levâ ra’sehu” denir.

Lezâ:Edit

Lezâ, cehennemin adıdır.

 • Ateşi alev alev yandığı için ona bu ad verilmiştir.

Liân :Edit

Liân ve mülâane, karşılıklı lanetleşme demektir.

 • Zina ettiği iddia edilen kadın ve erkeğin karşılıklı olarak birbirine lanet etmelerini ifade eder.

Libed :Edit

Libed, üst üste birikmiş olarak, manasınadır.

 • Bir şey birbiri üstüne biriktiğinde "telbidu’ş-şey’e" denir.

Lika :Edit

Lika', bir şey ile buluşmaktır.

 • Temas şart olmaksızın bir şeye kavuşma diye de ifade edilmiştir. Rü'yete de denir.
 • Dolayısıyla, "likâullah", "rü'yetullah", Allah'a ermek, ahirette Allah'ın huzuruna çıkmak demek olur.
 • "Karşımıza çıkmayacaklarını sananlar" demek, ölümden sonra dirilmeye ve ahirete inanmadıkları için Allah'tan korkmayanlar, demektir.

Line :Edit

Lîne, kısa ve iyi hurma ağacı meyvesinin güzelliğinden dolayı bu ismi almıştır.

Ahfeş şöyle der: Güvercin, hurma ağacının üzerinde, dostların ayrıldığından dolayı öttüğü zaman beni üzdü.[38]Kurtubî, 18/9

 • Lîne, mutlak mânâda hurma ağacı veya bîr cins hurma ismi demektir. Aslı "levin"den "livne" şeklinde türemiş olup "ya" "dime" gibi "vav"dan dönüşmüştür.
 • Çoğulu "lun" ve "elvan" dır.
 • İbni Abbâs ve bazıları, "acve", yani balçık hurma denilen kısmı dışındaki hurma çeşitlerdine "lîne" denildiğini söylemişlerdir. Servî ise, hurma ağaçlarının en değerlisi demiştir.
 • Bazıları da yumuşaklık anlamına gelen "lîn"den geldiğini, çünkü çoğulunun "liyen" veya "liyân" olduğunu söylemişlerdir.
 • Yumuşaklık manası dolayısıyla, ağaç dalları dîye de tefsir edilmiştir.

Lisânı Sıdk :Edit

Lisân-ı sıdk, dünyada, kıyamete kadar eseri devam edecek, güzel bir nam, güzel bir hatıra bırakmak demektir.

 • Yani güzel bir şöhret, dosdoğru bir zikri cemil, şaşmaz güzel bir yadigâr bırakmak demektir.

Lite’fikenâ :Edit

Bizi ayırasın ve çeviresin diye. Yalan söylemek demektir.

Lizam :Edit

Lizâm[39]Taha: 20/129, Ad ve Semûd kavimlerinin başına geldiği gibi henüz dünya hayatında iken toplumların başlarına gelen azab demektir.

Luğûb :Edit

Luğûb, yorulmak, yorgunluk, zafiyet ve gevşeklik,

 • "Vemâ messennâ min luğub: Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı"[40]Kâf: 50/38 âyetinde de bu mânâda kullanılmıştır.


Lübed :Edit

Lübed, "sured" vezninde çok mal manasınadır.

 • Öyleki, sanki birbiri üzerine yığıla yığıla keçe gibi birbirine girmiş çok mal demektir.

Lü'lü ':Edit

Lü'lü', parıldayan büyük inci demektir.

 • Kur'ân'da cennet nimetleri ile ilgili olarak, kadınların güzelliğini ve göz alıcılığını, saf ve temizliğini anlatmak için kullanılmaktadır.

Lümeze :Edit

Lümeze, insanları ayıplamayı, kaş ve gözle onları rahatsız etmeyi alışkanlık haline getiren demektir.Kaynaklar Edit

[1] Müddessir: 74/6. [2] Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 204. (5451) [3] Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 204. (782, 3614, 5777-5778) [4] Bakara: 2/225 [5] Mâide: 5/89 [6] Mü'minûn: 23/3 [7] Fussilet: 41/26 [8] Meryem: 19/62 [9] Tûr: 52/23. Mukâtil b. Süleyman, Kur’an Terimleri Sözlüğü, İşaret Yayınları: 220-221. [10] Hucurat: 49/11. [11] Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 204. (4470) [12] Secde: 32/3 [13] Yahut, Atalarının inzâr edildiği gibi bir kavmi inzâr etmen için. Ayrıca krş. "Mâ" maddesi, 7. mana, not: 43 ve "el-İnzâr" maddesi, 1. mana, not: 6. (Redaktör) [14] Asıl nüshada yer alan fazlalıkla birlikte ibare, "Yâsîn Yâsîn: 36/6, Senden önce kendilerine nezîr gelmemiş bir kavmi inzar etmen için buyurdu" şeklindedir. Ancak bu âyet Yâsîn sûresinde değil, Kasas (2846. âyet) sûresindedir. [15] Yûnus: 10/4 [16] Al-i İmrân: 3/179 [17] Enfâl: 8/33 [18] Ibrâhîm: 14/46 [19] Bu âyetteki lâm: li, lâmu'l-âkıbe [sonuç bildiren lâm] denilen türdendir. Dolayısıyla ibareye, ...böylece kendilerine verdiğimize nankörlük ederler şeklinde mana verilebilir. Aynı durum, hemen aşağıdaki iki dipnot için de geçerlidir. [20] Nahl: 16/55 [21] Ankebût: 29/66 [22] Rûm: 30/34. Mukâtil b. Süleyman, Kur’an Terimleri Sözlüğü, İşaret Yayınları: 362-363. [23] Necm: 53/19. [24] Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 204-205. (s: 4594) [25] Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 205-206. (5221) [26] Keşşaf. 1/85 [27] Bakara: 2/42 [28] Âl-i İmrân: 3/71 [29] En'âm: 6/82 [30] Bakara: 2/187 [31] Furkân: 25/47 [32] Nebe: 78/10 [33] A'râf: 7/26 [34] Duhân: 44/53 [35] A'râf: 7/26 [36] Kehf: 18/65. [37] Kurtubî, 17/181 [38] Kurtubî, 18/9 [39] Taha: 20/129. [40] Kâf: 50/38

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.