FANDOMKAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası : 1918

Kabul Tarihi : 7/1/1932

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/1/1932 Sayı : 2000

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 57

Durumu : Bu Kanun 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı

Kanunun 38 inci maddesiyle yürürlükten

kaldırılmış olup, kaldırılan hükümler için

"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga

Hükümleri Külliyatı Cilt: 1, Sayfa: 143"e

Bakınız.

(1) Bu Kanuna yapılan atıfların, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele

Kanununa yapılmış sayılacağı; aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle hükme

bağlanmıştır.

http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/kanun_son/TKB_Kanunlar/KACAKCILIGINMENVETAKIBINE0DAIRKANUN.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.