Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

Şablon:Kandilbakınız d {{Kandilbakınız}}


Mubarek geceler Kandil geceleriRabbim: "Receb"ine rağbet etmeyi, "şaban"ında beraat etmeyi, "ramazan"ının kadrini bilmeyi nasip etsin.Dualarınız kabul olsun.Beraat kandiliniz mübarek olsun...beraatınız hayırlara vesile olsun...cengiz ozubir
Regaib kandili Regaib gecesi Regaib Regâib Regâip
Mevlid Mevlit Milat Milad Mevlid-i şerif Mevlid-i nebi Milad-ı Nebi Kutlu doğum Kutlu Doğum Haftası Mevlid kandili Mevlid Kandili Mevlid kandili/Mesajları Mevlid kandili/Videolar Mevlid kandili/Resimler Mevlid kandili/Tasarımlar
Berat kandili Berat Kandili Berat Berât Berae Beraet Ber Ber' Berâ Berî Beraat
Kadir gecesi Kadir Gecesi Kadir Kadr Kadr-u kıymet Kadriye Kadiriye Kader Gadr Kaderiye
Mirac kandili Mirac Kandili Mirac gecesi İsra gecesi Mirac Mi'rac Uruc Miraç Mi'raç 70/4 İsra İsra/WP İsra/VP İsra Suresi İsra Suresi/VP İsra Suresi/WP İsra Suresi/VİDEO İsra suresi Beni İsrail Suresi İsra suresi tefsirleri [1] İsra hadisleri Isra and Mi'raj Mirac kandili Leyle-i mirac Mirac gecesi Süt gecesi Refref Burak Mescid-i Aksa Mescid-i Haram SidreSidretülmünteha Kabekavseyn İki yay arası Mirac bahri Miraciye Şarab Bal Süt Namaz Mirac eğitimi Namaz ve mirac Müminin miracı Mirac gecesi namazı Mirac gecesi duaları 100 soruda mirac Diyanet personeli için 1000 soruda Mirac eğitimi
Kandil Mübarek Mubarek aylar Üç aylar Şuhur-u selase)Mübarek hayvanlar Mübarek beldeler Mübarek geceler
Şablon:Mubarek geceler - Şablon:Kandillerbakınız Şablon:Kandiller - Şablon:Kadir -Şablon:Kadir gecesi Şablon:Miracbakınız

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyali-i meşhurede onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Şualar - 505

KÂBE KAVSEYN:

Peygamber efendimizin Mîrac gecesinde bilmediğimiz bir şekilde Allahü teâlâya yakınlığından kinâye olan bir tâbir.

Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:[]

O (Muhammed aleyhisselâm) Rabbine Kâbe Kavseyn veya daha yakın oldu. (Necm sûresi: 9)


Hamdi Yazır'a göre[]

Kütübi sitte vesair hadîs kitablarında Mi'rac hadîslerinin müteaddid rivayetleri vardır. Bu naklettiğimiz hadîsin senedleri de İbni cerir tefsirinde mezkûrdur. Görülüyor ki bunda Semai Dünyaya kadar urucun Mi'rac ile olduğu musarrah daha ilersinde ise muhtemildir. Fakat Alâmî tefsirinden Alûsînin nakline göre Resulullahın isra gecesi biynidi (biniti) beş idi:

 • evvelkisi beytülmakdise kadar burak .

 • İkincisi semai Dünyaya kadar mi'rac ,

 • üçüncüsü yedinci Semaya kadar ecnihai Melâike ,

 • dördüncüsü Sidrei müntehaya kadar cenahı Cibril ,

 • beşincisi Kabe kavseyne kadar refref .[2]

Ehl-i sünnet âlimleri buyurdu ki:[]

"Mîrâc, ruh ve cesed birlikte olarak Mekke-i mükerremeden Kudüs'e ve oradan yedi kat göke, sonra Sidre denilen yere ve Sidre'den Kâbe Kavseyn makâmına uyanık olarak, gece bir anda götürülmüş ve getirilmiştir. Bunu ya pan, Allahü teâlâdır ve ancak O yapabilir. (Abdülhakîm Arvâsî)

Peygamber efendimiz Kâbe Kavseyn makâmına varınca ne Cebrâil aleyhisselâm ve ne de başka hiçbir vâsıta olmadan doğrudan doğruya Allahü teâlâ O'na vahyetti, bildireceğini bildirdi. Beş vakit namaz bu sırada Farz kılındı. (Fahreddîn Râzî) Kâbe Kavseyn tahtının Sultânı sen, ben bir hiçim, Misafirinim dememi saygısızlık sayarım.
(Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)

Müsteşriklerin kabe kavseyn hakkındaki saçma beyanları[]

Baal ile Astarti[]

"Miraç'la ilgili konu aslında oryantalistlerce saptırmak için hilal şeklindeki Ay ve beş köşeli yıldız (Pentagram) ile ilgilidir, derler. İzahları anlamlı ile anlamsızları karıştırarak şu şekildedir: Bunu görmek için hilal ve beş köşeli yıldızın hangi anlamlara geldiğine bakmak gerekir. Mezopotamya ve Arap Yarımadası'nda İslamiyet öncesinde de var olduğu görülen yaygın bir tapınma, kökeni Babil'e dayanan üçlü tanrılardan oluşan bir tapınma olarak güneş, hilal ve yıldız tapınmasıdır. Babil tanrılarının en başına yerleşmiş bir tanrı olan Marduk ilk başta güneşle simgelenmiştir. Marduk'un üçlük şeklinde görülebilen üç farklı yönü, üç farklı tanrıyla gösterilmiştir. Bunlar güneşle simgelenen Şamaş, hilalle simgelenen Sin ve yıldızla simgelenen İştar'dır. Ancak bu adlar yerine aynı tanrıları kasteden farklı adlar da, yine bu tanrıları tanıtmaya devam etmiştir. Bunların arasında ilk başta gelen adlar şu şekildedir:

 • Şamaş: Tammuz: Güneş
 • Sin: Baal: Hilal
 • İştar: Astarti: Yıldız

Bu tanrıların hepsi farklı adlar taşısalar bile, Marduk'un üç gök cismini simgeleyen farklı yüzlerini oluştururlar. Bunlarla ilgili geçmiş Mö. 2200'lere kadar uzanır. Muhammed'in miraç gecesi Allah'a kavuşarak ona "iki yay arası, hatta daha yakın" oluşunun arkasında yatan asıl anlamı görmek için, Allah sözcüğü ile Hilal sözcüğündeki ilişkiye bakmak gereklidir.

Allah ismi arapça Elif, Lam, Lam ve He harfleriyle yazılır. Ebced'deki "Cümel-i Kebir" adlı düzenine göre sayı değeri 66 dır:

 • 66: ((Elif=1)+(Lam=30)+(Lam=30)+(He=5)=66)

Eski Arap yarımadasında sembolühilal olan bir ilaha tapınılan birçok ay tapınakları bulunurdu. Eski Arabistan'da tapınılan en önemli ilahlardan biri ay tanrısı Hubal'dır. Hubal ve Baal ise aynı tanrı olup, Hubal'ın başına eklenen hu eki, Sami dildeki belgili tanım olan ha (eril) ile benzerlik gösterir. Hubal'a ya da diğer adıyla Baal'a bu bölgede ay (hilal) tanrısı olarak tapınılmıştır. Baal'ın baş simgesi de hilaldir. Allah sözcüğü farklı bir tanrıyı tanımlayan bir ad olarak görünse de, aslında Allah Hubal'la aynı simgeyi taşıyan bir tanrıdır. 6 ve 66 sayıları hem Marduk'un, hem de Marduk'tan gelen Tammuz, Baal, (Hu-Bal) ve Allah'ın simgeleridir.

 • Hubal: Ha Baal -> The Baal

Allah sözcüğü ile Hubal arasında büyük bir fark varmış gibi görünmekle birlikte, aslında her ikiside aynı ilahtır. Bunun nedeni, Allah sözcüğünün ay ilahı olarak tapınılan Hubal'ın simgesi olan hilal sözcüğüyle çok yakın benzerlik göstermesidir. Allah sözcüğünün hilal sözcüğüyle yakından ilgisi vardır. Yazılışta sesli harflerin kullanılmadığı Arapça'da hem hilal hem de Allah için aynı harfler kullanılır ve simetrik olarak birbirlerinin ayna görüntüsünü oluştururlar. Aynı yöntem türkçeye uygulandığında Hilal ve Allah sözcükleri aşağıdaki gibidir:

 • H L L <-> L L H
 • HiLaL <-> aLLaH

Baal'ın farklı simgeleri arasında 6, 66, lale, boynuz ve boyunduruk simgeleri de bulunur. Allah, Hilal ve Lale sözcükleri Ebced hesabıyla 66 sayısına tekabül eder. Lalenin simge olarak seçilmesi lalenin Baal ile benzer özellikleri taşımasındandır. Lalelerin altı yapraklı oluşu Baal'la ilgili kutsal 6 sayısını simgeler. Lalenin (Bazı türleri -> Manisa lalesi gibi) içi siyahtır ve bu özelliğiyle ön planda Baal ve Marduk'la simgelenen bir ilah olan Şeytan'ın içindeki kötülük simgelenir. Lalenin siyah olan içinin tersine, ferahlatıcı bir renk ve parlaklıkta olan dış yüzü ile, Baal'ın simgelediği Şeytan'ın dışardan kendisini nurlu bir varlık gibi gösterme özelliği simgelenir. Baal'ın diğer simgesi hilal ise, boyunduruk anlamında kullanıldığında insanlara yapılan eziyeti ve baskıyı simgeler.

Arapçada ALLAH, HİLAL, LALE (elif, lam ve he) harflerinden oluştuğundan, Allah sözcüğü hilali Hubal sözcüğünden daha açık bir şekilde ortaya koymuş olur. Ayrıca lale Baal'ın bir başka simgesi olduğundan Allah sözcüğüyle hem hilal hem de lale açıkça ortaya konulmuş olur. Bundan başka, Allah'a ait olan mabetler Hubal ve Allah'ın sembolü olan hilal simgeleriyle de süslenirler. Ayrıca kullanılan takvim de 30'ar günlük ay takvimidir ve yıllık 360 güne gelen bu takvimde, her bir gün için ayrı bir ilah olmak üzere 360 ilah ay tapınmasında yeralmıştır.

Bu tanrıların birleştiği Marduk, adı içeriğinde isyan anlamı bulunan bir sözcük olup, Babil kentini kuran Nimrod'un adından gelir ve Nimrod'un tanrılaştırılmış adıdır. Baal adı yine Marduk'tan gelerek aynı ilahın efendi sıfatını taşıyan bir adıdır. İçinde isyan etme anlamı bulunan Marduk asıl olarak ilk isyancı olarak Şeytan'ı simgeler. Şeytan için kullanılan bir ifade "Hilel Ben Şeher (Helel Ben Shachar)", "Seher'in oğlu Hilal, Parlak Yıldız" anlamına gelir. Hilel sözcüğünün içinde aynı zamanda "parlak yıldız" anlamı da bulunur. Bunlar Baal ve İştar(Astarti)'ı simgeleyen Hilal ve Beş Köşeli Yıldız (pentagram) için kullanılır.

 • Hilel Ben Şeher! (Helel Ben Shachar): Ey Seher'in oğlu Hilal, Parlak Yıldız!: O Lucifer, son of the morning!

Muhammed adı arapça yazılışı beş köşeli bir yıldızın resmini verir. Bu şekilde Baal'ın simgesi olan hilal Allah sözcüğüyle, Baal'ın sevgilisi Astarti'nin simgesi Beş Köşeli Yıldız (Pentagram) da, "Allah'ın sevgilisi Muhammed" ile benzerlik gösterir. Miraç gecesinde yaşanan "sevgilinin sevgiliye kavuşması" olayı ile, Muhammed ve Allah'ın iki sevgili olarak birbirlerine kavuşmaları anlatılır. Miraç gecesi yaşananları anlatan bu olay, aslında gökte bulunan Hilal'le yerde bulunan Beş Köşeli Yıldız'ın biraraya gelişini anlatmaktadır. Bu olay anlatılırken Muhammed'in Allah'a yakınlık mesafesi olarak, "Rasulullah (s.a.v) Allah’a (c.c) iki yay arası ve hatta daha da yakın olmuş" ifadesi geçer. Bu sözlerde kullanılan ve arşın gibi aslında uzaklığın ölçümünde kullanılmayan bir ifade olan "iki yay arası ve hatta daha da yakın" olma ifadesi, gerçekte yayın hilal şekline olan benzerliğindendir.

 • Yay: Hilal
 • İki yay arası ve hatta daha da yakın: İki hilal arası, Bir çemberin merkezi ile çemberin kenarı arası. Çemberin bir yanında Hilal, diğer yanında çemberin içinde kalacak şekilde konumlanmış Beş Köşeli Yıldız.

Bu ifade Muhammed adının beş köşeli yıldızı simgelemesi nedeniyle yapılmıştır. Çünkü genellikle Beş Köşeli Yıldız ve Hilal yaklaşık olarak birbirlerine "iki yay arası ve hatta daha da yakın" bir uzaklıkta resmedilir. Bu şekilde iki sevgilinin, Muhammed ve Allah'ın birbirine kavuşması ile, gerçekte Beş Köşeli Yıldız'ın Hilal'e kavuşması anlatılır. Bütün bunların ilk başta taşıdığı anlamıyla da, Astarti'nin sevgilisi Baal'a kavuşması anlatılır. Ayrıca Muhammed'i simgeleyen çiçek olan Kırmızı Gül de, gerçekte İştar'ın bir başka simgesidir ve lale de bunun çiçek karşılığı olarak Allah'ı simgeleyen bir çiçektir.