FANDOM


Hucurat Kaf Zariyat
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kaf ve Kur'ani mecîd hakkı için
Qaf. VID denna ärorika Koran!
Qaf. By the glorious Qur’an,
Doğrusu şaştılar da kendilerine içlerinden korkutucu bir Peygamber geldiğine dediler ki kâfirler bu acîb bir şey
Men [om denna gåva som de borde ta emot med tacksamhet säger de att] de finner det märkligt att en varnare kommer till dem ur deras egna led; och de som förnekar sanningen säger: "Detta är besynnerligt!
Nay, but they marvel that a warner of their own hath come unto them; and the disbelievers say: This is a strange thing:
Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakıt ha? Bu baıyd bir irca'
Skulle vi, sedan vi dött och förmultnat, [uppstå till nytt liv]? En mycket osannolik återkomst!"
When we are dead and have become dust (shall we be brought back again)? That would be a far return!
fakat Arz onlardan neyi eksiltir bize ma'lûmdur ve nezdimizde hıfzedici bir kitab vardır
Vi är väl medvetna om att jorden bryter ner och löser upp [människornas döda kroppar], och Vi har en bok [där allt står skrivet].
We know that which the earth taketh of them, and with Us is a recording Book.
Doğrusu hak kendilerine geldiği zaman tekzib ettiler de şimdi karma karışık bir ıztırab içindeler
Men när sanningen nu har kommit till dem förnekar de den, och så har de råkat i [fullständig] förvirring.
Nay, but they have denied the truth when it came unto them, therefor they are now in troubled case.
Artık üstlerindeki Semâya bir baksalar a, biz onu nasıl bina etmişiz ve ziynetlemişiz hiç bir gediği yok
Ser de inte över sig himlen som Vi har byggt och utsmyckat, och där inte den minsta reva kan upptäckas?
Have they not then observed the sky above them, how We have constructed it and beautified it, and how there are no rifts therein?
Arza da: bir imtidad vermişiz ve ağır baskılar oturtmuşuz ve her çeşidden çiftler bitirmişiz ki temaşasına doyulmaz
Och jorden som Vi har brett ut och sänkt ned i den fast förankrade berg och där Vi låter sköna växter av alla slag spira
And the earth have We spread out, and have flung firm hills therein, and have caused of every lovely kind to grow thereon,
Gözler gönüller açar, yaradanın kudretini ıhtar eder, dersler verir birer nişanei basîret ve nümunei ıbret olmak üzere, hakka yüz tutan her kul için
[Allt detta] bör öppna [människornas] ögon och tjäna till påminnelse för dem av [Våra] tjänare som vänder åter [till sin Herre] i ånger [över sina synder].
A vision and a reminder for every penitent slave.
Bir de Semadan mübarek bir su indirip de onunla bağlar bağçeler bitirmekteyiz ve biçilecek taneler
Och med [Vår] välsignelse sänder Vi ned regn från skyn och låter med detta trädgårdar växa upp och [fält med] brödsäd
And We send down from the sky blessed water whereby We give growth unto gardens and the grain of crops,
Ve Semaya ser çeken hurma ağaçları ki sıvama dizilmiş bir tal'ı vardır
och höga palmer med täta klasar av dadlar
And lofty date palms with ranged clusters,
Kullara rızk için, ve onunla ölü bir beldeye hayat vermekteyiz, işte o huruc da böyledir
för [Våra] tjänares försörjning. Så skänker Vi liv åt död jord [och] så skall Vi låta er stiga fram [till nytt liv].
Provision (made) for men; and therewith We quicken a dead land. Even so will be the resurrection of the dead.
Tekzib etti onlardan evvel Nuhun kavmı ve ashabı ress ve Semûd
Före dem [som nu förnekar uppståndelsen] förnekades den av Noas folk och folket i Ar-Rass och [stammarna] Thamud
The folk of Noah denied (the truth) before them, and (so did) the dwellers at Ar Kass and (the tribe of) Thamud,
Ve Âd ve Firavn ve ıhvanı Lût ve ashabı
och Aad och Farao och Lots bröder
And (the tribe of) Aad, and Pharaoh, and the brethren of Lot,
Eyke ve tübbe'in kavmı, her biri gönderilen Peygamberleri tekzib etti de hakk oldu veîd
och de som befolkade [Madyans] skogklädda dalar och Tubba`s folk; alla kallade de sändebuden för lögnare och så gick varningarna Jag gav dem i uppfyllelse.
And the dwellers in the wood, and the folk of Tubba: every one denied their messengers, therefor My threat took effect.
Ya artık birinci yaradış ile yoruluverdik mi? Doğrusu onlar, yeni bir yaradılıştan iltibastalar
Har den första skapelsen tröttat Oss? Nej, ingalunda! Men [omnämnandet av] en ny skapelse gör dem förvirrade.
Were We then worn out by the first creation? Yet they are in doubt about a new creation.
Hem şanıma kasem ederim ki hakıkat insanı biz yarattık ve biliriz: nefsi onu ne ile vesveselendirir ve biz ona «habli verîd» den daha yakınızdır
VI HAR skapat människan och Vi vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.
We verily created a man and We know what his soul whispereth to him, and We are nearer to him than his jugular vein.
İki zabıt memuru zabıt tutarlarken: biri sağdan oturmuş biri soldan
När de två [änglarna som har till uppgift] att skriva ned [hennes ord och hennes handlingar] skriver, sittande på höger och vänster sida,
When the two Receivers receive (him), seated on the right hand and on the left,
Her ne söz atarsa mutlak yanında hâzır bir gözcü vardır
kommer inte ett ord över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva].
He uttereth no word but there is with him an observer ready.
Ve ölüm sekeratı hakk ile geldikte: işte diye: o senin kaçıp durduğun
[När du, människa, ligger på ditt yttersta] skall dödskampen hjälpa dig att se sanningen i hela dess klarhet och allt det som du ville skjuta ifrån dig. -
And the agony of death cometh in truth. (And it is said unto him): This is that which thou wast wont to shun.
Ve Sur üfürüldükte: ki işte o veîd günüdür
Och [när] det blåses i basunen, är den Dag inne som Vi har varnat er för.
And the trumpet is blown. This is the threatened Day.
Ve her nefis gelmiştir: beraberinde bir sevk me'muru ve bir şâhid vardır
Och varje människa skall stiga fram med en [ängel] som leder henne och en [ängel] som vittnar,
And every soul cometh, along with it a driver and a witness
Celâlim hakkı için (denir) sen bundan bir gaflette idin: şimdi senden perdeni açtık, artık bu gün gözün keskindir,
[och Gud skall säga:] "Du ägnade inte en tanke åt denna [Stund], men Vi har lyft av bindeln [som täckte dina ögon] och i dag är din syn skarp."
(And unto the evil doer it is said): Thou wast in heedlessness of this. Now We have removed from thee thy covering, and piercing is thy sight this day.
Ve karîni demiştir: işte bu yanımdaki hâzır
Och [människans] ständige följeslagare skall säga: "Hos mig ligger allt [upptecknat och] klart."
And (unto the evil doer) his comrade saith: This is that which I have ready (as testimony).
(Buyurulur:) atın atın Cehenneme her nankör anud,
[Då faller Guds dom:] "Kasta i helvetet var och en som framhärdade i att förneka sanningen,
(And it is said): Do ye twain hurl to hell each rebel ingrate,
hayra engel, haşarı işkilci kâfiri
som spärrade vägen för det goda, som kränkte andras rätt och sådde tvivel [i andra människors sinnen]
Hinderer of good, transgressor, doubter,
Ki Allahın yanında başka ilâh tutmuştur, haydin ikiniz bir atın onu o şiddetli azâb içine
och som satte andra gudar vid Guds sida - kasta honom ned där pinan är som svårast!"
Who setteth up another god along with Allah. Do ye twain hurl him to the dreadful doom.
Arkadaşı der: ya rabbenâ onu ben azdırmadım velâkin kendisi uzak bir dalâl içinde idi
En vän som följde honom överallt [i livet] skall säga: "Herre, jag tvingade honom aldrig att göra det som är orätt; han hade gått vilse och drivit synden till dess yttersta gräns!"
His comrade saith: Our Lord! I did not cause him to rebel, but be was (himself) far gone in error.
Buyurur ki: huzurumda çekişmeyin, ben size önceden veîd göndermiş iken
[Och Gud] skall säga: "Träta inte inför Mig! Jag varnade er i tid.
He saith: Contend not in My presence, when I had already proffered unto you the warning.
Benim ındimde söz değiştirilmez ve ben kullara zulümkâr değilim
Min dom står fast, och Jag tillfogar ingen [av Mina] tjänare orätt!"
The sentence that cometh from Me cannot be changed, and I am in no wise a tyrant unto the slaves.
O gün ki Cehenneme doldunmu? diyeceğiz, o, daha ziyade varmı? diyecek
Den Dagen skall Vi fråga helvetet: "Har du fått så många du kan ta emot?" Och dess svar blir: "Finns det fler?"
On the day when We say unto hell: Art thou filled? and it saith: Can there be more to come?
Cennet de müttekılere uzak olmıyarak yaklaştırılmış bulunacak
Och paradiset skall föras fram helt nära de gudfruktiga [och en röst skall säga:]
And the Garden is brought nigh for those who kept from evil, no longer distant.
İşte bu, diye: o sizin va'd olunduğunuz: her bir tevbekâr, vazifesine riayetkâr olan
"Detta är vad som har lovats er, ni som ständigt hade Gud i tankarna och gjorde er möda att hålla [Hans bud],
(And it is said): That is that which ye were promised. (It is) for every penitent and heedful one,
Gaybde rahmana haşyet duyan ve inâbeli bir kalb ile gelen kimselere
som bävade inför den Nåderike, trots att Han inte kan ses eller förnimmas, och som återvände [till Honom] i ödmjukhet och med ånger i hjärtat [över sin synd]."
Who feareth the Beneficent in secret and cometh with a contrite heart.
Girin ona bir selâm ile, bu işte o hulûd günü
[Och de skall hälsas med orden:] "Stig in i fred [i paradiset]! Detta är den Dag som inte har något slut!"
Enter it in peace. This is the day of immortality.
Orada onlara ne dilerlerse var, bizim nezdimizde ise ziyade var
Där [i paradiset] skall de få allt vad de önskar, och mer [väntar dem] hos Oss.
There they have all that they desire, and there is more with Us.
Hem önlerinde nice karn helâk ettik, onlar tutumca onlardan daha çetin idiler, beldelerde delik aradılar: varmı bir kaçamak?
OCH HUR många släkten före dessa [människor som förnekar uppståndelsen] har Vi inte låtit gå under, [människor] mäktigare än de! De sökte i land efter land men fann ingen tillflykt [undan Vår vrede].
And how many a generation We destroyed before them, who were mightier than these in prowess so that they overran the lands! Had they any place of refuge (when the judgment came)?
Şübhesiz ki bu söylenende kalbi olan yâhud şuhud halinde kulak tutan kimse için uyandıracak bir ıhtar vardır
I detta ligger förvisso en påminnelse till den som har ett öppet sinne och som lyssnar uppmärksamt.
Lo! therein verily is a reminder for him who hath a heart, or giveth ear with full intelligence..
Şanım hakkiçin biz o Gökleri ve Yeri ve aralarındakileri altı günde halk ettik, bize bir yorgunluk da dokunmadı
Vi har helt visst skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar - och detta tröttade Oss inte.
And verily We created the heavens and the earth, and all that is between them, in six days, and naught of weariness touched Us.
O halde onların lâflarına karşı sabret de rabbına hamd ile tesbih eyle güneş doğmadan evvel ve batmadan evvel
BÄR därför [Muhammad] med jämnmod vad de säger, och lova och prisa din Herre före solens uppgång och före [dess] nedgång,
Therefor (O Muhammad) bear with what they say: and hymn the praise of thy Lord before the rising and before the setting of the sun;
Geceden de tesbih et ona hem de secde arkalarında
och prisa Honom också under natten och efter varje bön.
And in the night time hymn His praise: And after the (prescribed) prostrations.
Ve dinle o münadînin bağıracağı günü yakın bir yerden
Och lyssna [efter ropet] den Dag då roparen skall kalla från en plats helt nära,
And listen on the day when the crier crieth from a near place,
Hakka çağıran o sayhayı işidecekleri gün, işte o, huruc günüdür
[och människorna] skall höra det dån som [förebådar] sanningen; detta är den Dag då [de döda] skall stiga fram [ur sina gravar] -
The day when they will hear the (Awful) Cry in truth That is the day of coming forth (from the graves).
Şübhesiz ki biz biziz hem diriltiriz, hem öldürürüz ve dönüş bizedir
det är Vi som skänker liv och skänker död, och Vi är målet för er färd -
Lo! We it is Who quicken and give death, and unto Us is the journeying.
O gün ki Arz onlardan ayrılır sür'atle koşarlar, o, bir haşirdir ki ancak bize kolaydır
den Dag då jorden rämnar omkring dem där de skyndar fram [till räkenskap och dom]; för Oss är det lätt att samla dem alla.
On the day when the earth splitteth asunder from them, hastening forth (they come). That is a gathering easy for Us (to make).
Biz pek a'lâ biliyoruz ki ne diyorlar, maamafih sen onlara karşı bir cebbar değilsin, şimdi sen benim veîdlerimden korkacaklara bu Kur'an ile öğüd ver
Vi vet vad de [som förnekar uppståndelsen] säger, och du [Muhammad] kan inte tvinga dem [att tro]; men varna med Koranens ord dem som fruktar Min varning!
We are best aware of what they say, and thou (O Muhammad) art in no wise a compeller over them. But warn by the Qur’an him who feareth My threat.
Disambig Bakınız: Kaf suresi/MEAL, Kaf suresi/VİDEO, Kaf suresi/TEFSİR, Kaf suresi/TEZHİB, Kaf suresi/HAT, Kaf suresi/FAZİLETİ, Kaf suresi/HİKMETLERİ, Kaf suresi/KERAMETLERİ, Kaf suresi/AUDİO, Kaf suresi/HADİSLER, Kaf suresi/Elmalı orijinali, Kaf suresi/Transkriptleri, Kaf Suresi/NAKİLLER, Kaf Suresi/Elmalılı Tefsiri
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri