Hucurat Kaf

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Zariyat
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kaf ve Kur'ani mecîd hakkı için
Qaf. Şərəfli Qurana and olsun!
Qaf. By the glorious Qur’an,
Doğrusu şaştılar da kendilerine içlerinden korkutucu bir Peygamber geldiğine dediler ki kâfirler bu acîb bir şey
Onlara öz aralarından xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəlməsinə təəccüb edən kafirlər dedilər: “Bu çox qəribə bir şeydir.
Nay, but they marvel that a warner of their own hath come unto them; and the disbelievers say: This is a strange thing:
Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakıt ha? Bu baıyd bir irca'
Məgər biz ölüb torpağa qarışdıqdan sonra yenidən diriləcəyik? Bu, əlçatmaz bir qayıdışdır!”
When we are dead and have become dust (shall we be brought back again)? That would be a far return!
fakat Arz onlardan neyi eksiltir bize ma'lûmdur ve nezdimizde hıfzedici bir kitab vardır
Həqiqətən, Biz yerin onlardan nəyi alıb əskiltdiyini bilirik. Bizdə hər şeyi qoruyan bir Kitab (Lövhi-məhfuz) vardır.
We know that which the earth taketh of them, and with Us is a recording Book.
Doğrusu hak kendilerine geldiği zaman tekzib ettiler de şimdi karma karışık bir ıztırab içindeler
Lakin həqiqət onlara məlum olduqda onu yalan hesab etdilər. İndi onlar çaşqın vəziyyətdədirlər.
Nay, but they have denied the truth when it came unto them, therefor they are now in troubled case.
Artık üstlerindeki Semâya bir baksalar a, biz onu nasıl bina etmişiz ve ziynetlemişiz hiç bir gediği yok
Məgər onlar başları üstündəki göyə baxıb onu necə yaratdığımızı və necə bəzədiyimizi görmürlərmi? Orada heç bir yarıq da yoxdur.
Have they not then observed the sky above them, how We have constructed it and beautified it, and how there are no rifts therein?
Arza da: bir imtidad vermişiz ve ağır baskılar oturtmuşuz ve her çeşidden çiftler bitirmişiz ki temaşasına doyulmaz
Biz yeri döşədik, orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və gözoxşayan bitkilərin hər növündən yetişdirdik.
And the earth have We spread out, and have flung firm hills therein, and have caused of every lovely kind to grow thereon,
Gözler gönüller açar, yaradanın kudretini ıhtar eder, dersler verir birer nişanei basîret ve nümunei ıbret olmak üzere, hakka yüz tutan her kul için
Bunu, Allaha üz tutan hər bir qul üçün ibrət və öyüd-nəsihət olsun deyə belə etdik.
A vision and a reminder for every penitent slave.
Bir de Semadan mübarek bir su indirip de onunla bağlar bağçeler bitirmekteyiz ve biçilecek taneler
Biz göydən bərəkətli su endirdik, onunla bağlar və biçilən taxıl dənələri bitirdik.
And We send down from the sky blessed water whereby We give growth unto gardens and the grain of crops,
Ve Semaya ser çeken hurma ağaçları ki sıvama dizilmiş bir tal'ı vardır
Eləcə də meyvələri salxım-salxım asılmış hündür xurma ağacları bitirdik.
And lofty date palms with ranged clusters,
Kullara rızk için, ve onunla ölü bir beldeye hayat vermekteyiz, işte o huruc da böyledir
Qullara ruzi olsun deyə belə etdik! Biz onunla ölü bir məmləkəti diriltdik. Dirilib qəbirdən çıxmaq da belədir.
Provision (made) for men; and therewith We quicken a dead land. Even so will be the resurrection of the dead.
Tekzib etti onlardan evvel Nuhun kavmı ve ashabı ress ve Semûd
Onlardan əvvəl Nuh qövmü, Rəss əhli, Səmud tayfası elçiləri yalançı saydı.
The folk of Noah denied (the truth) before them, and (so did) the dwellers at Ar Kass and (the tribe of) Thamud,
Ve Âd ve Firavn ve ıhvanı Lût ve ashabı
Ad qövmü, Firon xalqı, Lut tayfası,
And (the tribe of) Aad, and Pharaoh, and the brethren of Lot,
Eyke ve tübbe'in kavmı, her biri gönderilen Peygamberleri tekzib etti de hakk oldu veîd
Əykə əhli və Tubba qövmü – bunların hamısı elçiləri yalançı saydı və Mənim təhdidim gerçəkləşdi.
And the dwellers in the wood, and the folk of Tubba: every one denied their messengers, therefor My threat took effect.
Ya artık birinci yaradış ile yoruluverdik mi? Doğrusu onlar, yeni bir yaradılıştan iltibastalar
Məgər Biz ilk yaradılışdan zəiflədikmi? Xeyr! Onlar yeni yaradılış olan dirilmə barəsində şübhə içindədirlər.
Were We then worn out by the first creation? Yet they are in doubt about a new creation.
Hem şanıma kasem ederim ki hakıkat insanı biz yarattık ve biliriz: nefsi onu ne ile vesveselendirir ve biz ona «habli verîd» den daha yakınızdır
İnsanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona nəyi vəsvəsə etdiyini də bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq.
We verily created a man and We know what his soul whispereth to him, and We are nearer to him than his jugular vein.
İki zabıt memuru zabıt tutarlarken: biri sağdan oturmuş biri soldan
Sağında və solunda iki mələk oturub onun əməllərini qeydə alır.
When the two Receivers receive (him), seated on the right hand and on the left,
Her ne söz atarsa mutlak yanında hâzır bir gözcü vardır
Dediyi elə bir söz yoxdur ki, onu yazmaq üçün yanında hazır durmuş gözətçi olmasın.
He uttereth no word but there is with him an observer ready.
Ve ölüm sekeratı hakk ile geldikte: işte diye: o senin kaçıp durduğun
Ölüm bihuşluğu həqiqətən gələcəkdir. Ey insan! Bu sənin uzaq qaçdığın şeydir.
And the agony of death cometh in truth. (And it is said unto him): This is that which thou wast wont to shun.
Ve Sur üfürüldükte: ki işte o veîd günüdür
Sur üfürüləcəkdir. Bu, vəd olunmuş təhdid günüdür.
And the trumpet is blown. This is the threatened Day.
Ve her nefis gelmiştir: beraberinde bir sevk me'muru ve bir şâhid vardır
Hər kəs onu qova-qova məhşərə gətirənlə və bir də əməllərinə şahidlik edənlə birlikdə gələcəkdir.
And every soul cometh, along with it a driver and a witness
Celâlim hakkı için (denir) sen bundan bir gaflette idin: şimdi senden perdeni açtık, artık bu gün gözün keskindir,
Sən bunun (bu günün) haqqında qəflət içində idin. Amma Biz pərdəni sənin üzündən qaldırdıq. Sən bu gün çox yaxşı görürsən!”
(And unto the evil doer it is said): Thou wast in heedlessness of this. Now We have removed from thee thy covering, and piercing is thy sight this day.
Ve karîni demiştir: işte bu yanımdaki hâzır
Yoldaşı (şahid mələk) deyəcəkdir: “Bu yanımdakı hazırdır!”
And (unto the evil doer) his comrade saith: This is that which I have ready (as testimony).
(Buyurulur:) atın atın Cehenneme her nankör anud,
Allah əmr edib deyəcək: “Atın Cəhənnəmə hər bir inadcıl kafiri,
(And it is said): Do ye twain hurl to hell each rebel ingrate,
hayra engel, haşarı işkilci kâfiri
xeyrə mane olanı, azğınlaşıb həddi aşanı, şübhə edəni,
Hinderer of good, transgressor, doubter,
Ki Allahın yanında başka ilâh tutmuştur, haydin ikiniz bir atın onu o şiddetli azâb içine
başqa bir məbudu Allaha tay tutanı. Atın onu şiddətli əzabın içinə!”
Who setteth up another god along with Allah. Do ye twain hurl him to the dreadful doom.
Arkadaşı der: ya rabbenâ onu ben azdırmadım velâkin kendisi uzak bir dalâl içinde idi
Yoldaşı (şeytan) deyəcəkdir: “Ey Rəbbimiz! Onu mən yoldan çıxartmadım, əksinə, o özü dərin azğınlıq içində idi!”
His comrade saith: Our Lord! I did not cause him to rebel, but be was (himself) far gone in error.
Buyurur ki: huzurumda çekişmeyin, ben size önceden veîd göndermiş iken
Allah deyəcəkdir: “Mənim hüzurumda höcətləşməyin. Mən əvvəlcədən sizi xəbərdar etmişdim.
He saith: Contend not in My presence, when I had already proffered unto you the warning.
Benim ındimde söz değiştirilmez ve ben kullara zulümkâr değilim
Mənim Sözüm dəyişməzdir. Mən bəndələrə zülm edən deyiləm!”
The sentence that cometh from Me cannot be changed, and I am in no wise a tyrant unto the slaves.
O gün ki Cehenneme doldunmu? diyeceğiz, o, daha ziyade varmı? diyecek
O gün Biz Cəhənnəmə: “Doldunmu?”– deyəcəyik. O isə: “Yenə varmı?”– deyəcəkdir.
On the day when We say unto hell: Art thou filled? and it saith: Can there be more to come?
Cennet de müttekılere uzak olmıyarak yaklaştırılmış bulunacak
Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılacaq, onlardan uzaqda olmayacaqdır.
And the Garden is brought nigh for those who kept from evil, no longer distant.
İşte bu, diye: o sizin va'd olunduğunuz: her bir tevbekâr, vazifesine riayetkâr olan
Budur sizə vəd edilən Cənnət! O, hər bir tövbə edib Allaha üz tutan, Onun əmrinə riayət edən,
(And it is said): That is that which ye were promised. (It is) for every penitent and heedful one,
Gaybde rahmana haşyet duyan ve inâbeli bir kalb ile gelen kimselere
Mərhəmətli Allahdan Onu görmədən qorxan və Allaha yönəlmiş qəlblə gələn kimsələr üçündür.
Who feareth the Beneficent in secret and cometh with a contrite heart.
Girin ona bir selâm ile, bu işte o hulûd günü
Ora sağ-salamat daxil olun! Bu, Əbədiyyət günüdür.
Enter it in peace. This is the day of immortality.
Orada onlara ne dilerlerse var, bizim nezdimizde ise ziyade var
Orada onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Üstəlik hüzurumuzda bundan da artığı Allahı görmək vardır.
There they have all that they desire, and there is more with Us.
Hem önlerinde nice karn helâk ettik, onlar tutumca onlardan daha çetin idiler, beldelerde delik aradılar: varmı bir kaçamak?
Biz onlardan əvvəl özlərindən daha qüvvətli neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Onlar diyarbədiyar gəzib dolaşırdılar. Məgər əzabdan qaçıb qurtara bildilərmi?”
And how many a generation We destroyed before them, who were mightier than these in prowess so that they overran the lands! Had they any place of refuge (when the judgment came)?
Şübhesiz ki bu söylenende kalbi olan yâhud şuhud halinde kulak tutan kimse için uyandıracak bir ıhtar vardır
Həqiqətən, bunda həssas qəlbi olan, hazır durub diqqətlə qulaq asan kimsə üçün ibrət vardır.
Lo! therein verily is a reminder for him who hath a heart, or giveth ear with full intelligence..
Şanım hakkiçin biz o Gökleri ve Yeri ve aralarındakileri altı günde halk ettik, bize bir yorgunluk da dokunmadı
Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları altı gündə yaratdıq və Bizə heç bir yorğunluq üz vermədi.
And verily We created the heavens and the earth, and all that is between them, in six days, and naught of weariness touched Us.
O halde onların lâflarına karşı sabret de rabbına hamd ile tesbih eyle güneş doğmadan evvel ve batmadan evvel
Sən onların dediklərinə səbir et! Gün doğmamışdan əvvəl və batmamışdan əvvəl Rəbbini həmd ilə təriflə!
Therefor (O Muhammad) bear with what they say: and hymn the praise of thy Lord before the rising and before the setting of the sun;
Geceden de tesbih et ona hem de secde arkalarında
Gecənin bir vaxtında və səcdələrdən sonra Onun şəninə təriflər de!
And in the night time hymn His praise: And after the (prescribed) prostrations.
Ve dinle o münadînin bağıracağı günü yakın bir yerden
Dinlə ey Peyğəmbər! O gün carçı yaxın bir yerdən çağıracaqdır.
And listen on the day when the crier crieth from a near place,
Hakka çağıran o sayhayı işidecekleri gün, işte o, huruc günüdür
O gün onlar bu səsi gerçəkdən eşidəcəklər. Bu, qəbirlərdən çıxma günüdür.
The day when they will hear the (Awful) Cry in truth That is the day of coming forth (from the graves).
Şübhesiz ki biz biziz hem diriltiriz, hem öldürürüz ve dönüş bizedir
Şübhəsiz ki, dirildən də, öldürən də Bizik. Dönüş də yalnız Bizədir.
Lo! We it is Who quicken and give death, and unto Us is the journeying.
O gün ki Arz onlardan ayrılır sür'atle koşarlar, o, bir haşirdir ki ancak bize kolaydır
O gün yer onlardan ötrü yarılacaq, onlar sürətlə carçıya doğru çıxacaqlar. Beləcə, onları bir yerə yığmaq Bizim üçün asandır.
On the day when the earth splitteth asunder from them, hastening forth (they come). That is a gathering easy for Us (to make).
Biz pek a'lâ biliyoruz ki ne diyorlar, maamafih sen onlara karşı bir cebbar değilsin, şimdi sen benim veîdlerimden korkacaklara bu Kur'an ile öğüd ver
Biz onların nə dediklərini yaxşı bilirik. Sən onları məcbur edən deyilsən. Sən Mənim təhdidimdən qorxanlara Quranla öyüd-nəsihət ver!
We are best aware of what they say, and thou (O Muhammad) art in no wise a compeller over them. But warn by the Qur’an him who feareth My threat.

Kaf Suresi/NAKİLLER - Kaf Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri