FANDOM


Hucurat Suresi Kaf Suresi Zariyat Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kaf ve Kur'ani mecîd hakkı için
Kaf. Na Koran wspaniały!
Qaf. By the glorious Qur’an,
Doğrusu şaştılar da kendilerine içlerinden korkutucu bir Peygamber geldiğine dediler ki kâfirler bu acîb bir şey
Tak! Zdziwili się oni, że przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. I powiedzieli niewierni: "To jest rzecz zadziwiająca!
Nay, but they marvel that a warner of their own hath come unto them; and the disbelievers say: This is a strange thing:
Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakıt ha? Bu baıyd bir irca'
Czy kiedy pomrzemy i staniemy się prochem?... To jest powrót daleki!"
When we are dead and have become dust (shall we be brought back again)? That would be a far return!
fakat Arz onlardan neyi eksiltir bize ma'lûmdur ve nezdimizde hıfzedici bir kitab vardır
My przecież wiemy, ilu ich ziemia pochłania. U Nas jest księga zachowująca.
We know that which the earth taketh of them, and with Us is a recording Book.
Doğrusu hak kendilerine geldiği zaman tekzib ettiler de şimdi karma karışık bir ıztırab içindeler
Lecz przeciwnie! Kiedy przyszła do nich prawda, oni uznali ją za kłamstwo; i znajdują się w stanie zamętu. Czyż oni nie spoglądali na niebo ponad sobą?
Nay, but they have denied the truth when it came unto them, therefor they are now in troubled case.
Artık üstlerindeki Semâya bir baksalar a, biz onu nasıl bina etmişiz ve ziynetlemişiz hiç bir gediği yok
Czyż nie widzieli, jak je zbudowaliśmy i ozdobiliśmy, iż nie ma na nim żadnych pęknięć?
Have they not then observed the sky above them, how We have constructed it and beautified it, and how there are no rifts therein?
Arza da: bir imtidad vermişiz ve ağır baskılar oturtmuşuz ve her çeşidden çiftler bitirmişiz ki temaşasına doyulmaz
A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące. I sprawiliśmy, iż wyrosły na niej parami wszelkie rozkoszne rodzaje,
And the earth have We spread out, and have flung firm hills therein, and have caused of every lovely kind to grow thereon,
Gözler gönüller açar, yaradanın kudretini ıhtar eder, dersler verir birer nişanei basîret ve nümunei ıbret olmak üzere, hakka yüz tutan her kul için
Do patrzenia i dla przypomnienia każdemu słudze, który się nawraca.
A vision and a reminder for every penitent slave.
Bir de Semadan mübarek bir su indirip de onunla bağlar bağçeler bitirmekteyiz ve biçilecek taneler
I zesłaliśmy z nieba wodę przynoszącą błogosławieństwo, i dzięki niej sprawiliśmy, iż wyrosły ogrody i ziarno żniwa;
And We send down from the sky blessed water whereby We give growth unto gardens and the grain of crops,
Ve Semaya ser çeken hurma ağaçları ki sıvama dizilmiş bir tal'ı vardır
I drzewa palmowe, wyniosłe, dźwigające kiście owoców ułożone jedne nad drugimi
And lofty date palms with ranged clusters,
Kullara rızk için, ve onunla ölü bir beldeye hayat vermekteyiz, işte o huruc da böyledir
- to jako zaopatrzenie dla Naszych sług. I ożywiliśmy dzięki niej krainę umarłą. Takie będzie zmartwychwstanie!
Provision (made) for men; and therewith We quicken a dead land. Even so will be the resurrection of the dead.
Tekzib etti onlardan evvel Nuhun kavmı ve ashabı ress ve Semûd
A przed nimi zaprzeczali prawdzie: lud Noego i mieszkańcy Ar-Rass, i lud Samud;
The folk of Noah denied (the truth) before them, and (so did) the dwellers at Ar Kass and (the tribe of) Thamud,
Ve Âd ve Firavn ve ıhvanı Lût ve ashabı
Lud Ad i Faraon, i bracia Lota;
And (the tribe of) Aad, and Pharaoh, and the brethren of Lot,
Eyke ve tübbe'in kavmı, her biri gönderilen Peygamberleri tekzib etti de hakk oldu veîd
I mieszkańcy Gąszczu, i lud Tubba. Oni wszyscy za kłamców uznawali posłańców. Wtedy sprawdziła się Moja obietnica.
And the dwellers in the wood, and the folk of Tubba: every one denied their messengers, therefor My threat took effect.
Ya artık birinci yaradış ile yoruluverdik mi? Doğrusu onlar, yeni bir yaradılıştan iltibastalar
Czyż zaniemogliśmy przez pierwsze stworzenie? Przeciwnie! Oni powątpiewają w nowe stworzenie.
Were We then worn out by the first creation? Yet they are in doubt about a new creation.
Hem şanıma kasem ederim ki hakıkat insanı biz yarattık ve biliriz: nefsi onu ne ile vesveselendirir ve biz ona «habli verîd» den daha yakınızdır
My stworzyliśmy człowieka i wiemy, co podszeptuje jemu dusza. My jesteśmy bliżej niego aniżeli arteria jego szyi.
We verily created a man and We know what his soul whispereth to him, and We are nearer to him than his jugular vein.
İki zabıt memuru zabıt tutarlarken: biri sağdan oturmuş biri soldan
Kiedy spotykają się dwaj spotykający, siedząc z prawej strony i z lewej,
When the two Receivers receive (him), seated on the right hand and on the left,
Her ne söz atarsa mutlak yanında hâzır bir gözcü vardır
Człowiek nie wypowie ani jednego słowa, które by nie dotarło do będącego przy nim nadzorcy.
He uttereth no word but there is with him an observer ready.
Ve ölüm sekeratı hakk ile geldikte: işte diye: o senin kaçıp durduğun
I nadejdzie ukojenie śmierci naprawdę. Oto od czego stroniłeś!
And the agony of death cometh in truth. (And it is said unto him): This is that which thou wast wont to shun.
Ve Sur üfürüldükte: ki işte o veîd günüdür
I zadmą w trąbę. Oto Dzień grozy!
And the trumpet is blown. This is the threatened Day.
Ve her nefis gelmiştir: beraberinde bir sevk me'muru ve bir şâhid vardır
I każdej duszy towarzyszy popędzający i świadek.
And every soul cometh, along with it a driver and a witness
Celâlim hakkı için (denir) sen bundan bir gaflette idin: şimdi senden perdeni açtık, artık bu gün gözün keskindir,
"Ty wcale nie dbałeś o to, więc zdjęliśmy z ciebie zasłonę i dzisiaj twoje spojrzenie jest przenikliwe. "
(And unto the evil doer it is said): Thou wast in heedlessness of this. Now We have removed from thee thy covering, and piercing is thy sight this day.
Ve karîni demiştir: işte bu yanımdaki hâzır
I powie jego towarzysz: "Oto co przygotowałem!"
And (unto the evil doer) his comrade saith: This is that which I have ready (as testimony).
(Buyurulur:) atın atın Cehenneme her nankör anud,
"Rzućcie do Gehenny każdego uporczywie niewiernego,
(And it is said): Do ye twain hurl to hell each rebel ingrate,
hayra engel, haşarı işkilci kâfiri
Sprzeciwiającego się dobru, występnego, szerzącego zwątpienie,
Hinderer of good, transgressor, doubter,
Ki Allahın yanında başka ilâh tutmuştur, haydin ikiniz bir atın onu o şiddetli azâb içine
Który umieścił obok Boga innego boga! Wrzućcie go więc obydwaj do kary strasznej!"
Who setteth up another god along with Allah. Do ye twain hurl him to the dreadful doom.
Arkadaşı der: ya rabbenâ onu ben azdırmadım velâkin kendisi uzak bir dalâl içinde idi
Powie jego towarzysz: "Panie nasz! Ja nie przyczyniłem się do tego, że on się zbuntował, lecz on daleko zabłądził."
His comrade saith: Our Lord! I did not cause him to rebel, but be was (himself) far gone in error.
Buyurur ki: huzurumda çekişmeyin, ben size önceden veîd göndermiş iken
Bóg powie: "Nie sprzeczajcie się przede Mną! Ja już wysłałem do was Moją groźbę.
He saith: Contend not in My presence, when I had already proffered unto you the warning.
Benim ındimde söz değiştirilmez ve ben kullara zulümkâr değilim
Nie zmienia się u Mnie słowo ani też Ja nie jestem tyranem dla Moich sług."
The sentence that cometh from Me cannot be changed, and I am in no wise a tyrant unto the slaves.
O gün ki Cehenneme doldunmu? diyeceğiz, o, daha ziyade varmı? diyecek
Tego Dnia powiemy do Gehenny: "Czy jesteś już zapełniona?" A ona powie: "Czy może być więcej?"
On the day when We say unto hell: Art thou filled? and it saith: Can there be more to come?
Cennet de müttekılere uzak olmıyarak yaklaştırılmış bulunacak
I będzie przybliżony Ogród dla bogobojnych, będzie niedaleko.
And the Garden is brought nigh for those who kept from evil, no longer distant.
İşte bu, diye: o sizin va'd olunduğunuz: her bir tevbekâr, vazifesine riayetkâr olan
Oto co wam zostało obiecane - każdemu nawracającemu się, zachowującemu.
(And it is said): That is that which ye were promised. (It is) for every penitent and heedful one,
Gaybde rahmana haşyet duyan ve inâbeli bir kalb ile gelen kimselere
Każdemu, kto obawia się Miłosiernego w tym, co niewidzialne, i kto przychodzi z sercem skruszonym:
Who feareth the Beneficent in secret and cometh with a contrite heart.
Girin ona bir selâm ile, bu işte o hulûd günü
"Wejdźcie do niego w pokoju! To jest Dzień Wieczności!"
Enter it in peace. This is the day of immortality.
Orada onlara ne dilerlerse var, bizim nezdimizde ise ziyade var
Oni tam będą mieli to, co zechcą; a My mamy jeszcze więcej.
There they have all that they desire, and there is more with Us.
Hem önlerinde nice karn helâk ettik, onlar tutumca onlardan daha çetin idiler, beldelerde delik aradılar: varmı bir kaçamak?
A ileż pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Oni byli silniejsi od nich dzielnością; przeszukujcie więc ziemię, czy znajdzie się jakieś pewne schronienie.
And how many a generation We destroyed before them, who were mightier than these in prowess so that they overran the lands! Had they any place of refuge (when the judgment came)?
Şübhesiz ki bu söylenende kalbi olan yâhud şuhud halinde kulak tutan kimse için uyandıracak bir ıhtar vardır
Zaprawdę, w tym jest z pewnością napomnienie dla tego, kto ma serce albo kto nastawia uszu, i on jest świadkiem!
Lo! therein verily is a reminder for him who hath a heart, or giveth ear with full intelligence..
Şanım hakkiçin biz o Gökleri ve Yeri ve aralarındakileri altı günde halk ettik, bize bir yorgunluk da dokunmadı
My stworzyliśmy niebiosa i ziemię, i to, co jest między nimi, w ciągu sześciu dni, i nie dotknęło Nas żadne zmęczenie.
And verily We created the heavens and the earth, and all that is between them, in six days, and naught of weariness touched Us.
O halde onların lâflarına karşı sabret de rabbına hamd ile tesbih eyle güneş doğmadan evvel ve batmadan evvel
Znoś cierpliwie to, co oni mówią. Wysławiaj chwałę twego Pana przed wschodem słońca i przed zachodem!
Therefor (O Muhammad) bear with what they say: and hymn the praise of thy Lord before the rising and before the setting of the sun;
Geceden de tesbih et ona hem de secde arkalarında
I nocą wysławiaj Go, i po wybiciu pokłonów!
And in the night time hymn His praise: And after the (prescribed) prostrations.
Ve dinle o münadînin bağıracağı günü yakın bir yerden
I przysłuchuj się tego Dnia, kiedy wezwie wzywający z bliskiego miejsca!
And listen on the day when the crier crieth from a near place,
Hakka çağıran o sayhayı işidecekleri gün, işte o, huruc günüdür
Tego Dnia, kiedy oni naprawdę usłyszą krzyk - to będzie Dzień Zmartwychwstania.
The day when they will hear the (Awful) Cry in truth That is the day of coming forth (from the graves).
Şübhesiz ki biz biziz hem diriltiriz, hem öldürürüz ve dönüş bizedir
Zaprawdę, My dajemy życie i My sprowadzamy śmierć; i do Nas jest ostateczne przybycie!
Lo! We it is Who quicken and give death, and unto Us is the journeying.
O gün ki Arz onlardan ayrılır sür'atle koşarlar, o, bir haşirdir ki ancak bize kolaydır
Tego Dnia, kiedy ziemia popęka od nich, śpieszących się - to zebranie jest dla Nas łatwe.
On the day when the earth splitteth asunder from them, hastening forth (they come). That is a gathering easy for Us (to make).
Biz pek a'lâ biliyoruz ki ne diyorlar, maamafih sen onlara karşı bir cebbar değilsin, şimdi sen benim veîdlerimden korkacaklara bu Kur'an ile öğüd ver
My wiemy najlepiej, co oni mówią. A ty nie jesteś dla nich tyranem. Napominaj więc przez Koran tego, kto się obawia Mojej groźby!
We are best aware of what they say, and thou (O Muhammad) art in no wise a compeller over them. But warn by the Qur’an him who feareth My threat.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri