Mülk Kalem Hakka
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Nun ve kalem ve ehli kalemin satra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için
Nun. VID PENNAN och det som skrivs ned!
Nun. By the pen and that which they write (therewith),
Sen rabbının ni'meti ile, mecnun değilsin
Tack vare din Herres nåd är du inte besatt!
Thou art not, for thy Lord's favour unto thee, a madman.
Ve tükenmez bir ecir var muhakkak senin için
Helt visst kommer din belöning att vara i evighet.
And lo! thine verily will he a reward unfailing.
Ve her halde sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin
Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel],
And lo! thou art of a tremendous nature.
Yakında göreceksin ve görecekler
och du skall se - och [dina fiender] skall se -
And thou wilt see and they will see
Hanginizde imiş o fitne, o cünun?
vem av er som har förlorat förståndet.
Which of you is the demented.
Şübhesiz rabbındır en bilen yolundan sapını, yine odur en bilen hidayete irenleri
Din Herre vet bäst vem som har vikit av från Hans väg, och Han vet bäst vem som följer Hans ledning.
Lo! thy Lord is best aware of him who strayeth from his way, and He is best aware of th
O halde tanıma o yalan diyenleri
Hör därför inte på dem som förnekar sanningen;
Therefor obey not thou the rejecters
Arzu ettiler ki müdahene etsen, o vakıt müdahene edeceklerdi
de skulle vilja att du gick dem till mötes för att då visa sig tillmötesgående [mot dig].
Who would have had thee compromise, that they may compromise.
Ve tanıma şunların hiç birini: çok yemin edici, değersiz
Och lyssna inte till den som är färdig att svära på allt
Neither obey thou each feeble oath monger,
gammaz koğuculukla gezer
och springer med skvaller och illvilligt förtal,
Detractor, spreader abroad of slanders?
Hayır engeli, mütecâviz vebâl yüklü
som motarbetar det goda, överträder alla förbud [och] syndar [av vana],
Hinderer of the good, transgressor, malefactor
zobu, sonrada dakma (zenîm)
grov i sättet och omåttlig [och] därtill av tvivelaktig härkomst.
Greedy therewithal, intrusive.
Mal sahibi olmuş ve oğulları var diye
[Högmodig över] sin rikedom och sina [talrika] söner
It is because he is possessed of wealth and children
Karşısında âyetlerimiz okunurken «eskilerin masalları» dedi
säger han, när han hör Våra budskap läsas upp: "[Detta är ingenting annat än] sagor från förfädernas tid!"
That, when Our revelations are recited unto him, he saith: Mere fables of the men of o
Haberiniz olsun ki biz onlara belâ vermişizdir
På hans panna skall Vi bränna in skammens och vanärans brännmärke!
We shall brand him on the nose.
O bağ sahiblerini belâlandırdığımız gibi; o sıra ki yemin etmişlerdi: sabah olunca onu mutlaka divşireceklerdi
Vi har satt [dessa människor] på prov, liksom Vi satte ägarna till en fruktträdgård på prov, när de svor att de skulle skörda
Lo! we have tried them as We tried the owners of the garden when they vowed they would
Bir istisna da yapmıyorlardı
utan att göra förbehåll [för Guds vilja].
And made no exception (for the will of Allah);
Derken ona rabbından bir dolaşan dolaşıvermişti onlar uyuyorlardı
Medan de sov, kom en [besökare sänd] av din Herre; han gick ronden [runt fruktträdgården]
Then a visitation came upon it while they slept
Sabaha kadar o bağ sırıma dönüvermişti
och följande morgon låg [den] tom som ett redan skördat sädesfält.
And in the morning it was as if plucked.
Derken sabaha yakın birbirlerine seslendiler
I gryningen ropade de till varandra:
And they cried out one unto another in the morning,
Haydin kesecekseniz harsinize (kültürünüze) irkence koşun dediler
"Vi bör gå tidigt till trädgården om vi vill skörda [frukten]!"
Saying: Run unto your field if ye would pluck (the fruit).
Hemen fırladılar, şöyle mızırdaşıyorlardı:
Och när de gick sade de sinsemellan med låg röst:
So they went off, saying one unto another in low tones:
Sakın bu gün aranıza bir miskîn sokulmasın diyorlardı
"I dag får ingen fattiglapp komma in och störa oss!"
No needy man shall enter it today against you.
Sırf bir men'a gücleri yeterek erkenden gittiler
Och de begav sig tidigt i väg, beslutna att genomföra vad de hade föresatt sig.
They went betimes, strong in (this) purpose.
Vakta ki o bağı gördüler, biz, dediler: her halde yanlış gelmişiz
Men när de fick se [trädgården] sade de: "Vi måste ha tagit fel väg!"
But when they saw it, they said: Lo! we are in error!
Yok biz mahrum edilmişiz
[Men när de insåg vad som hänt ropade de:] "Vi har blivit ruinerade!"
Nay, but we are desolate!
Ortancaları (en mu'tedilleri) demedim mi size: tesbîh etseydiniz
Den förnuftigaste av dem sade: ”Jag sa' er ju att ni skulle prisa Gud.”
The best among them said: Said I not unto you: Why glorify ye not (Allah)?
Sübhansın ya rabbena! Dediler: bizler doğrusu zalimlermişiz
Och de svarade: "Stor är vår Herre i Sin härlighet! Vi har sannerligen gjort orätt!"
They said: Glorified be our Lord! Lo! we have been wrong doers.
Sonra döndüler kendilerine levm ediyorlardı
Och de överföll varandra med förebråelser.
Then some of them drew near unto others, self reproaching.
Yazıklar olsun bizlere, bizler doğrusu azgınlarmışız
[Till sist] sade de: "Vår olycka var att vi gick för långt!
They said: Alas for us! In truth we were outrageous.
Ola ki rabbımız bize onun yerine daha hayırlısını vere, her halde biz bütün rağbetimizi rabbımıza çeviriyoruz
Kanske ger oss vår Herre något ännu bättre än det [som vi har förlorat] - till vår Herre vänder vi vår håg, till honom sätter
It may be that our Lord will give us better than this in place thereof. Lo! we beseech
İşte böyledir azâb, ve elbette Âhıret azâbı daha büyüktür, fakat bilselerdi
SÅDANT är Vårt straff [i denna värld]. Men det straff [som väntar syndarna] i det kommande livet är sannerligen hårdare - om
Such was the punishment. And verily the punishment of the Hereafter is greater if they
Şübhesiz ki korunan müttakîler içindir rablarının ındinde na'îm Cennetleri
[Men] på de gudfruktiga väntar lycksalighetens lustgårdar hos deras Herre;
Lo! for those who keep from evil are gardens of bliss with their Lord.
Ya artık, müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız?
eller skulle Vi behandla dem som har underkastat sig Vår vilja på samma sätt som de obotfärdiga syndarna
Shall We then treat those who have surrendered as We treat the guilty?
Neniz var? Nasıl hukm ediyorsunuz?
Hur är det fatt med ert omdöme?
What aileth you? How foolishly ye judge!
Yoksa size mahsus bir kitab var da onda şu dersi mi okuyorsunuz
Eller har ni en Skrift som ni studerar
Or have ye a Scripture wherein ye learn
Siz âlemde her neyi ıhtiyar ederseniz o her halde sizin olacak diye?
där [det sägs] att ni skall ha det som ni [själva] väljer?
That ye shall indeed have all that ye choose?
Yoksa size karşı üzerimizde Kıyamet gününe kadar sürecek yemînler, teahhüdler mi var
Eller har ni fått ett högtidligt löfte av Oss, gällande till Uppståndelsens dag, att låta er själva fälla avgörandet
Or have ye a covenant on oath from Us that reacheth to the Day of Judgment, that yours
Siz her ne hukm ederseniz her halde öyle olacak diye?
Fråga dem vem av dem som borgar för detta;
Ask them (O Muhammad) which of them will vouch for that!
Sor bakalım onlara içlerinde ona kefîl hangisi?
Har de några som är med dem i detta, låt dem då kalla på dem, om de har talat sanning.
Or have they other gods? Then let them bring their other gods if they are truthful
Yoksa onların şerikleri mi var? O halde şeriklerini getirsinler, sadık iseler
[Påminn dem om] den Dag då allt som varit djupast dolt skall dras fram i ljuset och de kommer att uppmanas att falla ned [inf
On the day when it befalleth in earnest, and they are ordered to prostrate themselves
O gün ki saktan bir keşf olunur ve secdeye da'vet edilirler o vakıt gücleri yetmez
[De skall stå] med sänkta huvuden, överväldigade av skam, eftersom de redan [i livet], friska [till kropp och själ], uppmanad
With eyes downcast, abasement stupefying them. And they had been summoned to prostrate
Gözleri düşmüş, kendilerini bir zillet sarmış bulunur, halbuki o secdeye onlar sağ sâlim iken da'vet olunuyorlardı
Lämna nu åt Mig [att ta itu med] dem som förnekar sanningen i detta budskap; Vi skall föra dem mot undergången steg för steg,
Leave Me (to deal) with those who give the lie to this pronouncement. We shall lead th
O halde bana bırak bu sözü tekzib edenleri, biz onları istidrac ile çıkarır, bilemiyecekleri cihetten yuvarlarız
Jag ger dem ett uppskov, men Min plan ligger fast.
Yet I bear with them, for lo! My scheme is firm.
Ve ben onların ipini uzatırım, çünkü fendim sağlamdır
Eller begär du en avgift av dem [för att framföra ditt budskap], så att de nu tyngs av skuldbördor
Or dost thou (Muhammad) ask a fee from them so that they are heavily taxed?
Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun damı cereme vermekten ezilmişler?
Eller har de [sådan kunskap om] den verklighet som är dold för människor att de [kan] skriva ned [vad de vet]?
Or is the Unseen theirs that they can write (thereof)?
Yoksa gayb yanlarında da onlar mı yazıyorlar?
HA därför tålamod, [Muhammad,] och avvakta din Herres dom och var inte som han som slukades av en väldig fisk och som anropad
But wait thou for thy Lord's decree, and be not like him of the fish, who cried out in
O halde sabret rabbının hukmüne de sahibi hut gibi olma, hani öfkeye boğulmuş da nida etmişti
Och om inte hans Herre hade inneslutit honom i Sin nåd, skulle han ha kastats upp på den öde stranden, tyngd av sin skuld.
Had it not been that favour from his Lord had reached him he surely had been cast into
Rabbından bir ni'met yetişmiş olmasa idi ona, elbette o fazaya fena bir halde atılacaktı
Men Gud hade utvalt honom och gjort honom till en av de rättfärdiga.
But his Lord chose him and placed him among the righteous.
Fakat rabbı onu ıstıfa buyurdu da salihînden kıldı
[Ha tålamod] även om de som förnekar sanningen kastar så hätska blickar mot dig, när de får höra [stycken av] Koranen [att de
And lo! those who disbelieve would fain disconcert thee with their eyes when they bear
Ve gerçek o küfr edenler o zikri işittikleri vakıt az daha seni gözleriyle kaydıracaklardı, bir de durmuşlar o her halde bir mecnun diyorlar. Halbuki o halis bir zikirdir bütün ukalâ âlemleri için
Denna [Koran] är ingenting mindre än en påminnelse till alla folk.
When it is naught else than a Reminder to creation.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri