Mülk Kalem

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Hakka
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Nun ve kalem ve ehli kalemin satra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için
Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Nun. By the pen and that which they write (therewith),
Sen rabbının ni'meti ile, mecnun değilsin
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Thou art not, for thy Lord's favour unto thee, a madman.
Ve tükenmez bir ecir var muhakkak senin için
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
And lo! thine verily will he a reward unfailing.
Ve her halde sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
And lo! thou art of a tremendous nature.
Yakında göreceksin ve görecekler
Sən də görəcəksən, onlar da –
And thou wilt see and they will see
Hanginizde imiş o fitne, o cünun?
hansınızın dəli olduğunu.
Which of you is the demented.
Şübhesiz rabbındır en bilen yolundan sapını, yine odur en bilen hidayete irenleri
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Lo! thy Lord is best aware of him who strayeth from his way, and He is best aware of those who walk aright.
O halde tanıma o yalan diyenleri
Elə isə haqqı yalan sayanlara güzəştə getmə.
Therefor obey not thou the rejecters
Arzu ettiler ki müdahene etsen, o vakıt müdahene edeceklerdi
Müşriklər istəyirlər ki, sən onlara güzəşt edəsən, onlar da sənə güzəşt etsinlər.
Who would have had thee compromise, that they may compromise.
Ve tanıma şunların hiç birini: çok yemin edici, değersiz
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa,
Neither obey thou each feeble oath monger,
gammaz koğuculukla gezer
qeybət edənə, dedi-qodu yayana,
Detractor, spreader abroad of slanders?
Hayır engeli, mütecâviz vebâl yüklü
xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara,
Hinderer of the good, transgressor, malefactor
zobu, sonrada dakma (zenîm)
daş ürəkliyə, bunlardan sonra da başqasının adını mənimsəyən fırıldaqçıya –
Greedy therewithal, intrusive.
Mal sahibi olmuş ve oğulları var diye
o adam var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə.
It is because he is possessed of wealth and children
Karşısında âyetlerimiz okunurken «eskilerin masalları» dedi
Ayələrimiz ona oxunduğu zaman: “Bu, keçmişdəkilərin əsatirlərindəndir!”– deyər.
That, when Our revelations are recited unto him, he saith: Mere fables of the men of old.
Haberiniz olsun ki biz onlara belâ vermişizdir
Biz onun burnuna damğa vuracağıq.
We shall brand him on the nose.
O bağ sahiblerini belâlandırdığımız gibi; o sıra ki yemin etmişlerdi: sabah olunca onu mutlaka divşireceklerdi
Həqiqətən, Biz bağ sahiblərini sınağa çəkdiyimiz kimi onları da sınağa çəkdik. O zaman bağ sahibl
Lo! we have tried them as We tried the owners of the garden when they vowed they would pluck its fruit next morning.
Bir istisna da yapmıyorlardı
və heç bir istisna da etməmişdilər (“inşallah” deməmişdilər).
And made no exception (for the will of Allah);
Derken ona rabbından bir dolaşan dolaşıvermişti onlar uyuyorlardı
Onlar yuxuda ikən Rəbbinin əzabı o bağı bürüdü.
Then a visitation came upon it while they slept
Sabaha kadar o bağ sırıma dönüvermişti
Bağ yanıb zülmət gecə kimi qapqara oldu.
And in the morning it was as if plucked.
Derken sabaha yakın birbirlerine seslendiler
Onlar səhər qalxdıqda bir-birlərini çağırdılar:
And they cried out one unto another in the morning,
Haydin kesecekseniz harsinize (kültürünüze) irkence koşun dediler
“Əgər meyvə dərəcəksinizsə, bağınıza erkən gedin!”
Saying: Run unto your field if ye would pluck (the fruit).
Hemen fırladılar, şöyle mızırdaşıyorlardı:
Onlar bağa yollandılar, yol boyu da bir-birlərinə belə pıçıldayırdılar:
So they went off, saying one unto another in low tones:
Sakın bu gün aranıza bir miskîn sokulmasın diyorlardı
“Bu gün oraya – yanınıza heç bir kasıb girməsin!”
No needy man shall enter it today against you.
Sırf bir men'a gücleri yeterek erkenden gittiler
Onlar bu məqsədlə kasıbları bağa buraxmamağa qadir olacaqlarını zənn edib erkən getdilər.
They went betimes, strong in (this) purpose.
Vakta ki o bağı gördüler, biz, dediler: her halde yanlış gelmişiz
Bağı görəndə isə belə dedilər: “Deyəsən, biz düz gəlməmişik!
But when they saw it, they said: Lo! we are in error!
Yok biz mahrum edilmişiz
Xeyr! Biz bu bağın xeyrindən məhrum olmuşuq!”
Nay, but we are desolate!
Ortancaları (en mu'tedilleri) demedim mi size: tesbîh etseydiniz
Onların ən insaflısı dedi: “Məgər mən sizə Allahın şəninə təriflər söyləyin deməmişdimmi?”
The best among them said: Said I not unto you: Why glorify ye not (Allah)?
Sübhansın ya rabbena! Dediler: bizler doğrusu zalimlermişiz
Onlar dedilər: “Rəbbimiz pakdır, müqəddəsdir! Həqiqətən də, biz özümüzə zülm etmişik!”
They said: Glorified be our Lord! Lo! we have been wrong doers.
Sonra döndüler kendilerine levm ediyorlardı
Onlar dönüb bir-birlərini qınamağa başladılar
Then some of them drew near unto others, self reproaching.
Yazıklar olsun bizlere, bizler doğrusu azgınlarmışız
və dedilər: “Vay halımıza! Biz həddi aşanlarıq!
They said: Alas for us! In truth we were outrageous.
Ola ki rabbımız bize onun yerine daha hayırlısını vere, her halde biz bütün rağbetimizi rabbımıza çeviriyoruz
Ola bilsin ki, Rəbbimiz bizə bu bağın əvəzinə ondan daha yaxşısını versin. Əlbəttə, biz Rəbbimizə
It may be that our Lord will give us better than this in place thereof. Lo! we beseech our Lord.
İşte böyledir azâb, ve elbette Âhıret azâbı daha büyüktür, fakat bilselerdi
Dünyadakı əzab belədir. Axirət əzabı isə daha böyükdür! Kaş biləydilər!
Such was the punishment. And verily the punishment of the Hereafter is greater if they did but know.
Şübhesiz ki korunan müttakîler içindir rablarının ındinde na'îm Cennetleri
Şübhəsiz ki, müttəqilər üçün Rəbbin dərgahında Nəim bağları hazırlanmışdır.
Lo! for those who keep from evil are gardens of bliss with their Lord.
Ya artık, müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız?
Biz heç müsəlmanları günahkarlara tay tutarıqmı?
Shall We then treat those who have surrendered as We treat the guilty?
Neniz var? Nasıl hukm ediyorsunuz?
Sizə nə olub, necə hökm verirsiniz?
What aileth you? How foolishly ye judge!
Yoksa size mahsus bir kitab var da onda şu dersi mi okuyorsunuz
Yoxsa sizin elə bir kitabınız vardır ki, üsyankarla itaətkarın eyni olduğunu ondan oxuyursunuz?
Or have ye a Scripture wherein ye learn
Siz âlemde her neyi ıhtiyar ederseniz o her halde sizin olacak diye?
Ya da onda bəyəndiyiniz hər bir şeyin sizin olacağı yazılmışdır?
That ye shall indeed have all that ye choose?
Yoksa size karşı üzerimizde Kıyamet gününe kadar sürecek yemînler, teahhüdler mi var
Yaxud Bizimlə Qiyamət gününədək əhd bağlamısınız ki, istədiyiniz hər şey sizin olacaqdır?
Or have ye a covenant on oath from Us that reacheth to the Day of Judgment, that yours shall be all that ye ordain?
Siz her ne hukm ederseniz her halde öyle olacak diye?
Onlardan soruş ki, kim buna zamin duracaqdır?
Ask them (O Muhammad) which of them will vouch for that!
Sor bakalım onlara içlerinde ona kefîl hangisi?
Yoxsa onların şərikləri vardır? Əgər doğru danışırlarsa, onda qoy şəriklərini gətirsinlər.
Or have they other gods? Then let them bring their other gods if they are truthful
Yoksa onların şerikleri mi var? O halde şeriklerini getirsinler, sadık iseler
Ayağın açılacağı və onlar səcdəyə çağırılacaqları, lakin buna qadir ola bilməyəcəkləri gün –
On the day when it befalleth in earnest, and they are ordered to prostrate themselves but are not able,
O gün ki saktan bir keşf olunur ve secdeye da'vet edilirler o vakıt gücleri yetmez
onların baxışları yazıq görkəm alacaq, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Hərçənd ki, onlar dünyada
With eyes downcast, abasement stupefying them. And they had been summoned to prostrate themselves while they were yet unhurt.
Gözleri düşmüş, kendilerini bir zillet sarmış bulunur, halbuki o secdeye onlar sağ sâlim iken da'vet olunuyorlardı
Bu Sözü yalan sayanları Mənim öhdəmə burax. Biz onları tovlayıb bilmədikləri bir yöndən tədricən
Leave Me (to deal) with those who give the lie to this pronouncement. We shall lead them on by steps from whence they know not.
O halde bana bırak bu sözü tekzib edenleri, biz onları istidrac ile çıkarır, bilemiyecekleri cihetten yuvarlarız
Hələlik Mən onlara möhlət verirəm. Şübhəsiz ki, Mənim kafirlər üçün qurduğum hiyləm çox güclüdür.
Yet I bear with them, for lo! My scheme is firm.
Ve ben onların ipini uzatırım, çünkü fendim sağlamdır
Yoxsa sən onlardan bir muzd istəyirsən və onlar da ağır bir borca düşüblər?
Or dost thou (Muhammad) ask a fee from them so that they are heavily taxed?
Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun damı cereme vermekten ezilmişler?
Yoxsa qeyb onların əlindədir və onlar da ona baxıb istədiklərini yazırlar?
Or is the Unseen theirs that they can write (thereof)?
Yoksa gayb yanlarında da onlar mı yazıyorlar?
Sən öz Rəbbinin hökmünə səbir et və balıq sahibi Yunus kimi olma! O zaman o, qəm-qüssə içində Rəb
But wait thou for thy Lord's decree, and be not like him of the fish, who cried out in despair.
O halde sabret rabbının hukmüne de sahibi hut gibi olma, hani öfkeye boğulmuş da nida etmişti
Əgər Rəbbinin mərhəməti ona yetişməsəydi, o, qınanmış halda heç bir bitki bitməyən boş yerə atıla
Had it not been that favour from his Lord had reached him he surely had been cast into the wilderness while he was reprobate.
Rabbından bir ni'met yetişmiş olmasa idi ona, elbette o fazaya fena bir halde atılacaktı
Lakin Rəbbi onu seçib əməlisalehlərdən etdi.
But his Lord chose him and placed him among the righteous.
Fakat rabbı onu ıstıfa buyurdu da salihînden kıldı
Həqiqətən, kafirlər Zikri (Quranı) eşitdikləri zaman öz baxışları ilə az qala səni gözə gətirələr
And lo! those who disbelieve would fain disconcert thee with their eyes when they bear the Reminder, and they say: Lo! he is indeed mad;
Ve gerçek o küfr edenler o zikri işittikleri vakıt az daha seni gözleriyle kaydıracaklardı, bir de durmuşlar o her halde bir mecnun diyorlar. Halbuki o halis bir zikirdir bütün ukalâ âlemleri için
Halbuki bu Quran aləmlər üçün öyüd-nəsihətdən başqa bir şey deyildir.
When it is naught else than a Reminder to creation.

Kalem Suresi/NAKİLLER - Kalem Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri