Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.343
pages


KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE

BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 3067

Kabul Tarihi : 30/10/1984

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/11/1984 Sayı : 18567

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 60

Kalkınma Planları:

Madde 1 – Kalkınma Planları Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kendi Kuruluş ve

Görevleri hakkındaki mevzuata göre hazırlanarak Bakanlar Kurulunca kabul edilip, Bakanlar

Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi' nce onaylanmak üzere

Başbakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.

Kalkınma Planlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi:

Madde 2 – 1. Kalkınma Planları,Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe

Komisyonunda görüşülür. Bu Komisyon Anayasanın 162 nci maddesine göre seçilen Türkiye

Büyük Millet Meclisi "Bütçe Komisyonu" üyelerinden kuruludur.

2. Plan ve Bütçe Komisyonu, Kalkınma Planlarını kendisine havale edildiği tarihten

itibaren en çok yirmidört saat içinde gündemine alarak görüşmeye başlar ve en çok yirmi gün

içinde karara bağlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar.

Komisyon, planın incelenebilmesi amacıyla gündeme alındığı tarihten itibaren,

görüşmelere beş gün ara verir. Bu süre yirmi günlük süreye dahildir.

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, planı en çok sekiz gün içinde

görüşerek karara bağlar.

4. Kalkınma Planlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi ve

oylanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Plan, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda

aralıksız görüşülür.

b) Kalkınma Planlarının Plan ve Bütçe Komisyonu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi

Genel Kurulunda görüşülmesi, planın tümü üzerinde bölümler itibariyle yapılır.

c) Plan ve Bütçe Komisyonunda planın tümü üzerindeki görüşmeler bittikten sonra,

planınbütünlüğünü bozmayacağı Hükümet tarafından belirtilen değişiklik önergeleri önce

oylanır ve karara bağlanır.

d) Komisyonda (c) bendindeki değişiklik önergeleri karara bağlandıktan sonra planın

bütünlüğünü bozacağı Hükümetçe belirtilen değişiklikler gerekçeli geri verme önergesi

sayılarak görüşülür ve bu önergelerdeki gerekçelerin ayrı ayrı oylanmasına geçilir.

Geri verme önergelerinin her biri hakkında, sadece, Hükümet ve geri verme

önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir.

Plan ve Bütçe Komisyonunca Kabul edilen geri verme gerekçeleri, plan ile birlikte

Hükümete geri verilir.

Hükümet, Komisyonca Kabul edilen geri verme gerekçelerinden katıldığı gerekçelere

göre planı değiştirir ve katılmadığı gerekçelerin hangileri olduğunu Komisyona bildirir.

Komisyon, bu hususu raporunda belirtir.

Plan ve Bütçe Komisyonu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve bu Kanunda

aksine hüküm olmayan hallerde, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir.

e) Plan ile Komisyon raporunun tümü üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Kurulundaki görüşmeler bittikten sonra, planın Hükümete geri verilmesine dair gerekçeli

önergeler ile komisyonca kabul edilip Hükümetçe benimsenmemiş olan geri verme

gerekçeleri görüşülür ve bu gerekçelerin ayrı ayrı dikkate alınıp alınmaması kararlaştırılır.

Bu önergelerin her biri üzerinde, sadece, Komisyon Hükümet ve geri verme

önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir.

Dikkate alınmasına karar verilen geri verme gerekçeleri üzerinde en sonra yeniden

görüşme açılır.

Bu görüşme sırasında da, bunlardan her biri hakkında, sadece, Komisyon, Hükümet

ve geri verme önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi

konuşabilir.

Bu görüşme sonunda geri verme gerekçeleri ayrı ayrı oylanır. Kabul edilen geri

verme gerekçeleri plan ile birlikte Hükümete geri verilir.

Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen geri verme gerekçelerini de

dikkate alarak, planda uygun gördüğü değişiklikleri yapar ve bu hususları bir raporla Türkiye

Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunar.

Geri verme gerekçelerinden hiçbiri Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul

edilmemişse veyahut yukarıdaki fıkra gereğince yapılan değişiklikleri bildiren raporun

görüşülmesinden sonra, planın tümü açık oya sunulur.

Kanun tasarısı ve tekliflerinin Kalkınma Planına uygunluğu

Madde 3 – 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları kendilerine havale edilen

kanun tasarısı ve teklifleri ile bu tasarı ve teklifler üzerinde verilen değişiklik önergelerini,

Kalkınma Planına uygunluk bakımından da inceler ve uygun bulmadıkları takdirde,

reddederler.

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kalkınma Planıyla ilgili gördüğü tasarı

ve teklifleri en son olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale eder. Kanun tasarı ve teklifleri,

Hükümetin veya Genel Kurulun lüzum göstermesi halinde de,Plan ve Bütçe Komisyonuna

havale olunur.

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu yukarıdaki fıkrada

belirtilen kanun tasarı ve tekliflerinden başka, kamu harcama veya gelirlerinde artış veya

azalış gerektiren kanun tasarı veya tekliflerini veyahut sadece belli maddeleri bu niteliği

taşıyan tasarı veya tekliflerini inceler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında, kanun teklifleri ile bu tekliflerin belli

hükümlerinin veya kanun tasarı ve teklifleri üzerinde verilen Kalkınma Planının bütünlüğünü

bozacak mahiyetteki değişiklik önergelerinin Hükümetçe yürürlükteki kalkınma planına

aykırılığı gerekçesiyle reddi istenilmesine rağmen Komisyonca kabulü, üye tam sayısının salt

çoğunluğu ile olur.

Yukarıdaki fıkranın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda uygulanması,

Hükümetin red istemini güven istemine bağlamasıyla mümkündür.

Kalkınma planlarında değişiklik yapılması:

Madde 4 – Kalkınma Planının kabulünden sonra bu planda değişiklik yapılmasında,

1 inci ve 2 nci maddeler hükümleri uygulanır.

Kalkınma Planının onaylanmasına dair karar ile Bakanlar Kuruluna planın

değiştirilmesi için verilen yetkiler saklıdır.

Uygulanacak İçtüzük:

Madde 5 – Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunun

çalışmalarında, bu Kanunda açıklık olmayan hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan kanun:

Madde 6 – 16/10/1962 tarih ve 77 sayılı Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konması

ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük:

Madde 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 8 – Bu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye

Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/kanun_son/TKB_Kanunlar/KALKINMA0PLANLARININYURURLUGEKONMASIVE.pdf