Necm Kamer Rahman
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Yaklaştı Saat, yarıldı Kamer
STUNDEN NÄRMAR sig och månen har rämnat!
The hour drew nigh and the moon was rent in twain.
Hâlâ bir âyet görseler yüz çevirip derler: müstemir bir sihir
Men om de [som förnekar sanningen] får se ett tecken, vänder de sig bort och säger: "Alltid dessa trollkonster!" -
And if they behold a portent they turn away and say: Prolonged illusion.
Yalan dediler, hevâlarına uydular, halbuki her emir müstekır
De är beslutna att avvisa [sanningen] och följer [bara] vad de själva tycker och önskar. Men allt har sin fasta bestämmelse.
They denied (the Truth) and followed their own lusts. Yet everything will come to a decision
Celâlim hakkı için onlara kıssalardan öyleleri de geldi ki onlarda zecredecek haberler var
De har fått lyssna till berättelser som borde ha hållit dem tillbaka
And surely there hath come unto them news whereof the purport should deter,
Bir hikmeti baliga, fakat inzarlar faide vermiyor
[och] till djup visdom, men varningarna var till ingen nytta;
Effective wisdom; but warnings avail not.
Sen de onlardan yüz çevir, o gün ki çağırıcı görülmedik müdhiş bir şey'e çağırır
vänd dig därför ifrån dem. Den Dag då roparen kallar människorna till det okända,
So withdraw from them (O Muhammad) on the day when the Summoner summoneth unto a painful thing.
Gözleri düşgün düşgün kabirlerden çıkarlar, sanki çıvgın çekirgeler
kommer de att stiga ut ur sina gravar, stirrande i marken, och som svärmar av gräshoppor
With downcast eyes, they come forth from the graves as they were locusts spread abroad,
Gibi çağırana koşarak, der ki kâfirler: bu pek zorlu bir gündür
skynda fram mot roparen, och de som förnekade sanningen skall säga: "Detta är en svart dag!"
Hastening toward the Summoner; the disbelievers say: This is a hard day.
Onlardan evvel Nuh kavmı tekzib etti yalancı dediler o kulumuza, mec'nun dediler, çok incittiler
FÖRE dem förnekade Noas folk [uppståndelsens] sanning; de beskyllde Vår tjänare för lögn och kallade honom besatt och drev bort ho
The folk of Noah denied before them, yea, they denied Our slave and said: A madman; and he was repulsed.
O da nihayet rabbına duâ etti, ben dedi, mağlûbum, hemen nusratını ver
Och han ropade till sin Herre: "De är starkare än jag; [Herre,] kom till min hjälp!"
So he cried unto his Lord, saying: I am vanquished, so give help.
Bunun üzerine Göğün kapılarını açtık dökülen bir su ile şakır şakır
Och Vi öppnade himlens portar och lät rikligt regn strömma [utan uppehåll],
Then opened We the gates of heaven with pouring water
Yeri de fışkırtık kaynaklar halinde, derken su birleşti bir emr üzerine ki olmuştu öyle mukadder
och källor springa fram ur marken så att vattnen möttes - allt i enlighet med [Guds] beslut.
And caused the earth to gush forth springs, so that the waters met for a predestined purpose.
Onu ise taşıdık elvahlı ve kenetli bir hamule üzerinde ki akar
Och Vi räddade honom på [skeppet] som timrats av plankor och spik,
And We carried him upon a thing of planks and nails,
Nezaretimizle giderdi o nankörlük edilen zata bir mükâfat olarak
och det rörde sig fram [över havet] under Våra ögon; [detta var] belöningen till den som hade kallats lögnare.
That ran (upon the waters) in Our sight, as a reward for him who was rejected.
Celâlim hakkı için bıraktık ta onu bir âyet olarak, fakat düşünen mi var?
Vi gjorde denna [katastrof] till ett tecken, [ett exempel för människorna] - finns det någon som bevarar den i minnet [och tar lär
And verily We left it as a token; but is there any that remembereth?
Ki nasıl azâbım ve inzarlarım?
Hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar!
Then see how (dreadful) was My punishment after My warnings!
Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?
Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]
And in truth We have made the Qur’an easy to remember; but is there any that remembered?
Tekzib etti de Âd nasıl oldu azâbım ve inzarlarım?
STAMMEN Aad förnekade sanningen och hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar!
(The tribe of) Aad rejected warnings. Then how dreadful) was My punishment after My warnings.
çünkü salıverdik üzerlerine müstemirr, nühusetli bir günde bir soğuk rüzgâr ki sarsar
[Till sist,] en lång och olycksdiger dag, sände Vi en rasande stormvind mot dem,
Lo! We let loose on them a raging wind on a day of constant calamity,
İnsanları kökünden devrilen hurma kütükleri gibi yolar
som grep tag i människorna, [kastade omkull dem och lämnade dem utsträckta på marken] som palmstubbar, uppryckta med rötterna.
Sweeping men away as though they were uprooted trunks of palm trees.
Bak nasılmış azâbım ve inzarlarım?
Hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar!
Then see how (dreadful) was My punishment after My warnings!
Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?
Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]
And in truth We have made the Qur’an easy to remember; but is there any that remembereth?
Semûd o inzarları tekzib ettiler
[STAMMEN] Thamud trodde inte på de varningar [som Vi sände dem],
(The tribe of) Thamud rejected warnings
Şöyle dediler: içimizden bir beşere mi tabi' olacağız? Şübhesiz biz o vakıt şaşkınlık içinde kalır ateşlere yanarız
och de sade: "Skall vi följa en ensam [man] ur våra egna led? [Om vi gjorde så] skulle vi ha gått vilse eller förlorat förståndet!
For they said: Is it a mortal man, alone among us, that we are to follow? Then indeed we should fall into
O zikir aramızdan ona mı bırakıyorlar? Belki o bir şimarık yalancıdır
Skulle det bland oss [alla] vara just han som utmärktes med den [gudomliga] påminnelsen [och inte en av våra mer förtjänta män]? N
Hath the remembrance been given unto him alone among us? Nay, but he is a rash liar.
İleride bilecekler o şimarık yalancı kimdir?
[Och Gud sade till deras profet Salih:] "De skall snart få veta vem som är en fräck lögnare!
(Unto their warner it was said): Tomorrow they will know who is the rash liar.
İşte biz onlara bir fitne olmak üzere o Nâkayı (o dişi deveyi) salıyoruz. Onun için gözet onları ve sabırlı ol
Vi skall nu låta kamelstoet löpa fritt för att sätta dem på prov; ge dig till tåls och se vad de företar sig.
Lo! We are sending the she camel as a test for them; so watch them and have patience;
Hem haber ver onlara ki su aralarında nevbetle taksim ve her su alış huzur iledir
Men säg dem att vattnet i brunnarna skall fördelas mellan dem - var och en måste vara där, när hans tur [att vattna sina djur] har
And inform them that the water is to be shared between (her and) them. Every drinking will be witnessed.
Bunun üzerine sahiblerine bağırdılar o da silâha sarıldı da ayaklarını çırptı
Men de tillkallade en man i stammen som åtog sig [att slakta kamelstoet] och han slaktade det på grymmaste sätt.
But they called their comrade and he took and hamstrung (her).
Fakat bak nasıl oldu azâbım ve inzarlarım
Hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar!
Then see how (dreadful) was My punishment after My warnings!
Çünkü biz üzerlerine tek bir sayha salıverdik, ağılcı çırpısı gibi kırılıp döküle kaldılar
Vi lät ett enda dån [- dånet av detta straff -] genljuda över dem, och där låg de som [en hög] torra störar till en inhägnad.
Lo! We sent upon them one Shout, and they became as the dry twigs (rejected by) the builder of a cattle f
şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?
Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]
And in truth We have made the Qur’an easy to remember; but is there any that remembereth?
Lûtun kavmı o inzarlara yalan dediler
LOTS folk [trodde inte heller] på [Våra] varningar;
The folk of Lo! rejected warnings.
Biz gönderdik üzerlerine taşlar yağdıran, yalnız Lûtun ailesini necata çıkardık bir sehar
[och] Vi sände över dem en orkan [av död och förintelse]. Men före gryningen räddade Vi Lot och dem som följde honom [i tron].
Lo! We sent a storm of stones upon them (all) save the family of Lot, whom We rescued in the last watch o
Tarafımızdan bir ni'met olarak, işte şükredeni böyle karşılarız
Vår nåd var med dem; så belönar Vi de tacksamma.
As grace from Us. Thus We reward him who giveth thanks.
Celâlim hakkı için satvetimizin şiddetini kendilerine ıhtar da etmiş idi, fakat o ıhtarları cidal ile karşıladılar
[Lot] varnade dem för Vårt stränga straff; men de trodde inte på varningarnas [allvar]
And he indeed had warned them of Our blow, but they did doubt the warnings.
Ve onun müsafirlerinden kâm almağa kalkıştılar, biz de gözlerini siliverdik de tadın bakalım dedik azâbımı ve inzarlarımı?
och försökte förmå honom att utlämna sina gäster [till dem]. Då slog Vi dem med blindhet. "Pröva då på Mitt straff, [ni som inte f
They even asked of him his guests for an ill purpose. Then We blinded their eyes (and said): Taste now My
Ve Celâlim hakkı için bastırıverdi kendilerini bir sabah bir azâbı müstekır
Och en morgon, tidigt, drabbade dem det slutliga straffet.
And in truth the punishment decreed befell them early in the morning.
Tadın bakalım azâbımı ve inzarlarımı
"Pröva nu på Mitt straff, [ni som inte fäste vikt vid] Mina varningar!"
Now taste My punishment after My warnings!
Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?
Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]
And in truth We have made the Qur’an easy to remember; but is there any that remembereth?
Şanım hakkiçin ali Fir'avne de geldi inzar edici Peygamberler
[Även] Faraos folk varnades;
And warnings came in truth unto the house of Pharaoh
Âyetlerimizin hepsini tekzib ettiler biz de onları öyle bir tutuşla alıverdik ki muktedir bir azîze öyle yaraşır
[och då] de avvisade alla Våra tecken straffade Vi dem med den överväldigande styrkan hos en allsmäktig Gud, som ingen kan motstå.
Who denied Our revelations, every one. Therefore We grasped them with the grasp of the Mighty, the Powerf
Sizin kâfirleriniz onlardan hayırlımı? Yoksa sizin için kitablarda bir berâetmi var?
ÄR DÅ de bland er som förnekar sanningen bättre än de [forna folk som här har nämnts], eller har [äldre tiders] böcker med nedteck
Are your disbelievers better than those, or have ye some immunity in the Scriptures?
Yoksa biz yardımlaşır bir cem'iyyetiz mi diyorlar?
Kanske säger de: "Vi är alla [eniga i vår åsikt och följaktligen] är det vi som måste vinna?"
Or say they: We are a host victorious?
Her halde o cem'iyyet bozulacak ve arkalarını dönüp gidecekler
[Nej,] skaran [av förnekare] skall besegras och skall tvingas göra helt om och fly.
The hosts will all be routed and will turn and flee.
Daha doğrusu onların asıl mev'ıdi saattir ve o saat daha acı ve daha belâ ve bedterdir
Men den Yttersta stunden är den tid då de är kallade att inställa sig, och denna Stund [kommer att för dem betyda] det djupaste el
Nay, but the Hour (of doom) is their appointed tryst, and the Hour will be more wretched and more bitter
Muhakkak ki mücrimler şaşkınlık ve çılgınlıklar içindedirler
Då skall de obotfärdiga syndarna [inse att] de gick vilse och [att] deras förstånd svek dem.
Lo! the guilty are in error and madness.
O gün ki yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler tadın ne imiş diye messi Sakar
Den Dag då de släpas på sina ansikten in i Elden [skall de höra en röst:] "Pröva på dess heta famntag!"
On the day when they are dragged into the Fire upon their faces (it is said unto them): Feel the touch of
Haberiniz olsun ki biz her şey'i bir kaderle yaratmışızdır
ALLT har Vi skapat med rätta mått
Lo! We have created every thing by measure.
Emrimiz de başka değil birdir, bir lemhi basar gibidir
och Vår befallning [och dess omsättning i verklighet] är ett och detsamma - ett ögonblickligt skeende.
And Our commandment is but one (commandment), as the twinkling of an eye.
Celâlim hakkiyçin emsalinizi hep helâk da ettik fakat hani düşünen?
Era likar [i synd och förnekelse bland tidigare folk] lät Vi gå under; finns det någon som bevarar detta i minnet [och tar lärdom]
And verily We have destroyed your fellows; but is there any that remembereth?
Bununla beraber işledikleri her şey defterlerdedir
Alla deras handlingar omtalas i [äldre tiders] böcker med nedtecknad gudomlig visdom;
And every thing they did is in the Scriptures,
Ve küçük büyük hepsi satra geçmiştir
allt är redovisat, stort som smått.
And every small and great thing is recorded.
Şübhesiz müttekıler Cennetlerde nur içinde
De rättfärdiga skall vistas i lustgårdar [vattnade av] bäckar.
Lo! the righteous will dwell among gardens and rivers,
Sadakat meclisinde, kudretine nihayet olmıyan bir şehinşahın huzurı kibriyasında
[Och de skall] ta plats inför en allsmäktig Konung i sanningens [församling].
Firmly established in the favour of a Mighty King.
Disambig.svg Bakınız: Kamer suresi/MEAL, Kamer suresi/VİDEO, Kamer suresi/TEFSİR, Kamer suresi/TEZHİB, Kamer suresi/HAT, Kamer suresi/FAZİLETİ, Kamer suresi/HİKMETLERİ, Kamer suresi/KERAMETLERİ, Kamer suresi/AUDİO, Kamer suresi/HADİSLER, Kamer suresi/Elmalı orijinali, Kamer suresi/Transkriptleri, Kamer Suresi/NAKİLLER, Kamer Suresi/Elmalılı Tefsiri

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri