FANDOM


Necm Kamer

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Rahman
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Yaklaştı Saat, yarıldı Kamer
O Saat yaxınlaşdı və ay bölündü.
The hour drew nigh and the moon was rent in twain.
Hâlâ bir âyet görseler yüz çevirip derler: müstemir bir sihir
Onlar bir möcüzə gördükdə üz döndərib: “Bu, tez keçib-gedən bir sehrdir” deyirlər.
And if they behold a portent they turn away and say: Prolonged illusion.
Yalan dediler, hevâlarına uydular, halbuki her emir müstekır
Onlar Peyğəmbəri yalançı saydılar və öz nəfslərinin istəklərinə tabe oldular. Halbuki hər bir iş bərqərar olacaqdır.
They denied (the Truth) and followed their own lusts. Yet everything will come to a decision
Celâlim hakkı için onlara kıssalardan öyleleri de geldi ki onlarda zecredecek haberler var
Onlara küfrdən çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmişdir.
And surely there hath come unto them news whereof the purport should deter,
Bir hikmeti baliga, fakat inzarlar faide vermiyor
Bu böyük bir hikmətdir. Lakin arxa çevirənlərə təhdidlər nə fayda verə bilər?!
Effective wisdom; but warnings avail not.
Sen de onlardan yüz çevir, o gün ki çağırıcı görülmedik müdhiş bir şey'e çağırır
Sən də onları tərk et! Carçının onları xoşagəlməz bir şeyə çağıracağı gün
So withdraw from them (O Muhammad) on the day when the Summoner summoneth unto a painful thing.
Gözleri düşgün düşgün kabirlerden çıkarlar, sanki çıvgın çekirgeler
onlar zəlil baxışlarla gözlərini aşağı dikmiş halda ətrafa yayılan çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar.
With downcast eyes, they come forth from the graves as they were locusts spread abroad,
Gibi çağırana koşarak, der ki kâfirler: bu pek zorlu bir gündür
Kafirlər carçıya tərəf tələsərək: “Bu nə çətin bir gündür!”– deyəcəklər.
Hastening toward the Summoner; the disbelievers say: This is a hard day.
Onlardan evvel Nuh kavmı tekzib etti yalancı dediler o kulumuza, mec'nun dediler, çok incittiler
Onlardan əvvəl Nuh qövmü elçiləri yalançı hesab etmişdi. Onlar qulumuzu yalançı sayıb: “O, dəlidir!”– dedilər və ona hədə-qorxu gəldilər.
The folk of Noah denied before them, yea, they denied Our slave and said: A madman; and he was repulsed.
O da nihayet rabbına duâ etti, ben dedi, mağlûbum, hemen nusratını ver
O, Rəbbinə yalvarıb: “Məni üstələdilər! Mənə kömək et!”– dedi.
So he cried unto his Lord, saying: I am vanquished, so give help.
Bunun üzerine Göğün kapılarını açtık dökülen bir su ile şakır şakır
Biz göyün qapılarını leysan yağışı ilə açdıq.
Then opened We the gates of heaven with pouring water
Yeri de fışkırtık kaynaklar halinde, derken su birleşti bir emr üzerine ki olmuştu öyle mukadder
Yeri yarıb bulaqlar qaynatdıq. Göydən tökülən və yerdən çıxan sular əzəldən yazılmış bir iş üçün bir-birinə qovuşdu.
And caused the earth to gush forth springs, so that the waters met for a predestined purpose.
Onu ise taşıdık elvahlı ve kenetli bir hamule üzerinde ki akar
Biz onu taxtalardan pərçimlənib mismarlanmış gəmidə daşıdıq.
And We carried him upon a thing of planks and nails,
Nezaretimizle giderdi o nankörlük edilen zata bir mükâfat olarak
İnkar edilmiş peyğəmbərə mükafat olaraq o gəmi Gözlərimiz önündə üzüb gedirdi.
That ran (upon the waters) in Our sight, as a reward for him who was rejected.
Celâlim hakkı için bıraktık ta onu bir âyet olarak, fakat düşünen mi var?
Biz onu (həmin hadisəni) nəsillərə ibrət üçün saxladıq. Amma heç bir yada salan varmı?
And verily We left it as a token; but is there any that remembereth?
Ki nasıl azâbım ve inzarlarım?
Görəydin Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!
Then see how (dreadful) was My punishment after My warnings!
Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?
Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?
And in truth We have made the Qur’an easy to remember; but is there any that remembered?
Tekzib etti de Âd nasıl oldu azâbım ve inzarlarım?
Ad qövmü də elçiləri yalançı saydı. Görəydin Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!
(The tribe of) Aad rejected warnings. Then how dreadful) was My punishment after My warnings.
çünkü salıverdik üzerlerine müstemirr, nühusetli bir günde bir soğuk rüzgâr ki sarsar
Biz uzun sürən uğursuz bir gündə onların üstünə çox soyuq külək göndərdik.
Lo! We let loose on them a raging wind on a day of constant calamity,
İnsanları kökünden devrilen hurma kütükleri gibi yolar
O, insanları kökündən çıxardılmış xurma kötükləri kimi qopardıb atırdı.
Sweeping men away as though they were uprooted trunks of palm trees.
Bak nasılmış azâbım ve inzarlarım?
Görəydin Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!
Then see how (dreadful) was My punishment after My warnings!
Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?
Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?
And in truth We have made the Qur’an easy to remember; but is there any that remembereth?
Semûd o inzarları tekzib ettiler
Səmud qövmü də xəbərdarlıqları yalan saydı.
(The tribe of) Thamud rejected warnings
Şöyle dediler: içimizden bir beşere mi tabi' olacağız? Şübhesiz biz o vakıt şaşkınlık içinde kalır ateşlere yanarız
Onlar dedilər: “Özümüzdən olan bir adamamı tabe olacağıq? Onda biz azğınlığa düşər və ağılsız iş görmüş olarıq!
For they said: Is it a mortal man, alone among us, that we are to follow? Then indeed we should fall into
O zikir aramızdan ona mı bırakıyorlar? Belki o bir şimarık yalancıdır
Zikr aramızdan təkcə onamı verildi? Xeyr, o, yalançıdır, lovğadır!”
Hath the remembrance been given unto him alone among us? Nay, but he is a rash liar.
İleride bilecekler o şimarık yalancı kimdir?
Sabah onlar kimin yalançı və lovğa olduğunu mütləq biləcəklər.
(Unto their warner it was said): Tomorrow they will know who is the rash liar.
İşte biz onlara bir fitne olmak üzere o Nâkayı (o dişi deveyi) salıyoruz. Onun için gözet onları ve sabırlı ol
Biz onları sınağa çəkmək üçün bir dişi dəvə göndərəcəyik. Sən isə gözlə və səbir et!
Lo! We are sending the she camel as a test for them; so watch them and have patience;
Hem haber ver onlara ki su aralarında nevbetle taksim ve her su alış huzur iledir
Onlara xəbər ver ki, bu su, dəvə ilə onlar arasında bölüşdürülmüşdür. Hər biri su içməyə öz növbəsində gəlsin!”
And inform them that the water is to be shared between (her and) them. Every drinking will be witnessed.
Bunun üzerine sahiblerine bağırdılar o da silâha sarıldı da ayaklarını çırptı
Onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da dəvəni tutub diz vətərini kəsdi.
But they called their comrade and he took and hamstrung (her).
Fakat bak nasıl oldu azâbım ve inzarlarım
Görəydin Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!
Then see how (dreadful) was My punishment after My warnings!
Çünkü biz üzerlerine tek bir sayha salıverdik, ağılcı çırpısı gibi kırılıp döküle kaldılar
Həqiqətən, Biz onlara bircə tükürpədici səs göndərdik və onlar mal-qara ağılında istifadə edilən quru saman kimi oldular.
Lo! We sent upon them one Shout, and they became as the dry twigs (rejected by) the builder of a cattle f
şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?
Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?
And in truth We have made the Qur’an easy to remember; but is there any that remembereth?
Lûtun kavmı o inzarlara yalan dediler
Lut qövmü də xəbərdarlıqları yalan saydı.
The folk of Lo! rejected warnings.
Biz gönderdik üzerlerine taşlar yağdıran, yalnız Lûtun ailesini necata çıkardık bir sehar
Biz onların üstünə qasırğa ilə birgə daşlar göndərdik. Yalnız Lutun ailəsini sübh çağı xilas etdik –
Lo! We sent a storm of stones upon them (all) save the family of Lot, whom We rescued in the last watch o
Tarafımızdan bir ni'met olarak, işte şükredeni böyle karşılarız
Özümüzdən bir mərhəmət olaraq! Biz şükür edənləri belə mükafatlandırırıq.
As grace from Us. Thus We reward him who giveth thanks.
Celâlim hakkı için satvetimizin şiddetini kendilerine ıhtar da etmiş idi, fakat o ıhtarları cidal ile karşıladılar
Lut onları Bizim əzabımızla hədələdi, onlar isə bu xəbərdarlıqlara şübhə ilə yanaşdılar.
And he indeed had warned them of Our blow, but they did doubt the warnings.
Ve onun müsafirlerinden kâm almağa kalkıştılar, biz de gözlerini siliverdik de tadın bakalım dedik azâbımı ve inzarlarımı?
Onlar Lutdan qonaqlarını israrla tələb etdilər. Biz də onları kor etdik və dedik: “Əzabımı və təhdidlərimi dadın!”
They even asked of him his guests for an ill purpose. Then We blinded their eyes (and said): Taste now My
Ve Celâlim hakkı için bastırıverdi kendilerini bir sabah bir azâbı müstekır
Sübh tezdən onlara yaxalarından əl çəkməyəcək bir əzab gəldi.
And in truth the punishment decreed befell them early in the morning.
Tadın bakalım azâbımı ve inzarlarımı
Elə isə əzabımı və təhdidlərimi dadın!
Now taste My punishment after My warnings!
Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?
Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?
And in truth We have made the Qur’an easy to remember; but is there any that remembereth?
Şanım hakkiçin ali Fir'avne de geldi inzar edici Peygamberler
Xəbərdarlıqlar Firon nəslinə də göndərildi.
And warnings came in truth unto the house of Pharaoh
Âyetlerimizin hepsini tekzib ettiler biz de onları öyle bir tutuşla alıverdik ki muktedir bir azîze öyle yaraşır
Onlar dəlillərimizin hamısını yalan saydılar. Biz də onları Qüvvət və Qüdrətimizə layiq şəkildə əzabla yaxaladıq.
Who denied Our revelations, every one. Therefore We grasped them with the grasp of the Mighty, the Powerf
Sizin kâfirleriniz onlardan hayırlımı? Yoksa sizin için kitablarda bir berâetmi var?
Sizin kafirləriniz onlardan yaxşıdırmı? Yoxsa Kitablarda sizə toxunulmazlıq vəd edilmişdir?
Are your disbelievers better than those, or have ye some immunity in the Scriptures?
Yoksa biz yardımlaşır bir cem'iyyetiz mi diyorlar?
Yoxsa onlar: “Biz qalib gələcək bir dəstəyik!”– deyirlər?
Or say they: We are a host victorious?
Her halde o cem'iyyet bozulacak ve arkalarını dönüp gidecekler
Bu dəstə mütləq məğlub olacaq və arxaya dönüb qaçacaqdır.
The hosts will all be routed and will turn and flee.
Daha doğrusu onların asıl mev'ıdi saattir ve o saat daha acı ve daha belâ ve bedterdir
Xeyr! Onlara vəd edilmiş vaxt o Saatdır. O Saat isə daha ağır, daha acıdır.
Nay, but the Hour (of doom) is their appointed tryst, and the Hour will be more wretched and more bitter
Muhakkak ki mücrimler şaşkınlık ve çılgınlıklar içindedirler
Şübhəsiz ki, günahkarlar azğınlıq və əzab-əziyyət içindədirlər.
Lo! the guilty are in error and madness.
O gün ki yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler tadın ne imiş diye messi Sakar
O gün onlar üzüstə Cəhənnəmə sürüklənəcək və onlara: “Cəhənnəmin təmasını dadın!”– deyiləcəkdir.
On the day when they are dragged into the Fire upon their faces (it is said unto them): Feel the touch of
Haberiniz olsun ki biz her şey'i bir kaderle yaratmışızdır
Biz, həqiqətən də, hər şeyi qədərincə yaratdıq.
Lo! We have created every thing by measure.
Emrimiz de başka değil birdir, bir lemhi basar gibidir
Biz bircə dəfə əmr edirik, o da bir göz qırpımında yerinə yetir.
And Our commandment is but one (commandment), as the twinkling of an eye.
Celâlim hakkiyçin emsalinizi hep helâk da ettik fakat hani düşünen?
Biz neçə-neçə həmtaylarınızı məhv etmişik. Amma heç yada salan varmı?
And verily We have destroyed your fellows; but is there any that remembereth?
Bununla beraber işledikleri her şey defterlerdedir
Onların etdiyi hər şey əməllərinin yazıldığı kitablarındadır.
And every thing they did is in the Scriptures,
Ve küçük büyük hepsi satra geçmiştir
Hər bir kiçik və böyük əməl yazılmışdır.
And every small and great thing is recorded.
Şübhesiz müttekıler Cennetlerde nur içinde
Şübhəsiz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və çaylar kənarında,
Lo! the righteous will dwell among gardens and rivers,
Sadakat meclisinde, kudretine nihayet olmıyan bir şehinşahın huzurı kibriyasında
qadir Hökmdarın hüzurundakı haqq məclisində olacaqlar!
Firmly established in the favour of a Mighty King.
Kamer Suresi/NAKİLLER - Kamer Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri