http://www.kik.gov.tr

Kamu İhale Kurumu (KİK), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir.

Kurumun merkezi Ankara'dadır. Bağımsız üst kurullar arasındadır. Fakat Maliye Bakanlığı ile ilişiklendirilmiştir.

Kurum teşkilatı; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.

Kamu İhale Kurumu, kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirirken yetkilerini kurul vasıtasıyla kullanır.


Bağımsızlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Birimleri[düzenle | kaynağı değiştir]

KİK'in görev ve yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.

2) Kamu İhale Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek.

3) İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak.

4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak.

5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.

6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

7) İhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak.

8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.

9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak.


Kamu İhale Kurumu[düzenle | kaynağı değiştir]

www.ihale.gov.tr/İhale mevzuatı, ihale istatistikleri, yasaklılar listesi, yayınlar, raporlar, duyurular ve basın bültenleri.

Kamu İhale Mevzuatı[düzenle | kaynağı değiştir]

www.ihale.gov.tr/mevzuat/Kamu İhale Mevzuatı ...

İşçilik Hesaplama[düzenle | kaynağı değiştir]

www.ihale.gov.tr/Ihale.../iscilik_hesa...Kamu İhale Kurumu. Kurul ...

Kamu Satınalma Platformu[düzenle | kaynağı değiştir]

istekli.ihale.gov.tr/Kamu İhale Kurumu ... Kamu ...

KSP[düzenle | kaynağı değiştir]

https://www.ihale.gov.tr/ssl/ksp/Kamu Satınalma Platformu ...

Sınır Değer Hesaplama[düzenle | kaynağı değiştir]

www.ihale.gov.tr/Ihale.../sinirdegerh...a) İlanı veya duyurusu 01/01 ...

İletişim[düzenle | kaynağı değiştir]

www.ihale.gov.tr/kurum.../erisim_bi...Kamu İhale Kurumu adına ...

ihale.gov.tr alanından daha fazla sonuç»
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.