FANDOM


Resmi Gazetenin Tarihi : 23.9.1984, No: 18524

Birinci Bölüm : Genel HükümlerEdit

AmaçEdit

Madde 1:Bu Yönetmeliğin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 2.madde-sinde belirtilen kurum personeline Kamu Konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usul, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları tespit etmektir.

KapsamEdit

Madde 2: Bu Yönetmelik; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 2.maddesinde sayılan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli’nin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları kamu konutlarını kapsar.

Kurum ve kuruluşlarınca, bir bölümü kamu konutuna tahsil edilen hizmet binalarındaki konutlar hakkında da bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

TanımlarEdit

Madde 3: Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Merkez; Bu Yönetmeliğin kapsamına giren kurum veya kuruluşun merkez teşkilatının bulunduğu il veya ilçeyi,

b) Yetkili Makam; Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında bulunan en üst amir veya organize yetki devrettiği makam veya rütbe sahibini,

c) Yetkili konut dağıtım komisyonu; yurt içi ve yurt dışında, konutun bulunduğu ülke, bölge, il veya ilçede bu yönetmeliğe göre kurulan komisyonları,

d) Yönetici; konut blok veya guruplarında, kurum veya kuruluşlarca karşılanan yakıtın temin tedarik ve dağılımı dışındaki müşterek hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için, konut tahsis edilenler tarafından kendi aralarında seçilen kişi veya kişileri, İfade eder.

Kiralama Suretiyle Konut SağlanmasıEdit

Madde 4Edit

a) Bakanlar ve Milletvekilleri,

b) Bakanlar Kurulu’unca tespit edilmiş olan kalkınmada öncelikli yörelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahrumiyet yerlerindeki üniversitelerden sosyal tesislerini tamamlayamamış olanların mahallen temin ve görevlendirilmesi mümkün bulunmayan personeli,

c) (Değişik: 11.9.1987 - 87/12144 K.) Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli,

d) Emniyet Genel Müdürlüğü’ünce ihtiyaç gösterilecek hal ve yerlerdeki emniyet personeli,

e) Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyeti başkanları ve başkonsoloslar ile konut kiralanmasındaki güçlükler kiraların çok yüksek olması ve diğer zorunlu hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında daimi görevli personeli,

f) (Değişik: 11.9.1987 - 87/12144 K.) Kirasının emsal kamu konutu kirasından fazla olan kısmı ilgililerin tabi oldukları kuruluşların bütçesinden karşılanması şartıyla görev yaptıkları yerde ve görevlilerin devamı süresinde konut tahsis edilemeyen 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 2. maddesinde sayılanlar, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcı ve cumhuriyet savcı yardımcıları için konut kiralanabilir.

g) (Ek:15/1/1991 - 91/1391 K.) Adalet Bakanlığı'nın toplu iyileştirme ve eğitim uygulanan özel kapalı cezaevleri ve nüfusu 500.000' den fazla olan il ve ilçe merkezlerinde bulunan cezaevlerinde, görevli müdür, infaz koruma başmemuru ve infaz koruma memurları,

h) (Ek:15/1/1991 - 91/1391 K.) Bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunması kaydıyla, bağlı ve ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakanlıktan izin alınması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının diğer personeli,

İçin konut kiralanabilir.

İkinci Bölüm : Kamu Konutlarının Türlerine Göre AyrılmasıEdit

Kamu Konutlarının TürleriEdit

Madde 5: Kamu konutları tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

a) Özel tahsisli konutlar; yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikteki konutlardır.

b) Görev tahsisli konutlar; Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere görevlerinin ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.

c) Sıra tahsisli konutlar: Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak 9. maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır.

d) Hizmet tahsisli konutlar:

1. Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde , normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel,

2. İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilmiş makam ve rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlileri,

3. Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel,

İçin inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Kamu Konutu Özelliğini KazanmaEdit

Madde 6: Kamu Kurum ve Kuruluşları’nın yetkili makamlarınca mevcut konutlarının, kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımın yapılması ile bu konutlar kamu konutu özelliğini kazanır.

Genel bütçeye bağlı konutların daireleri ise , 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesinin (d) bendi ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunun 23. maddesi uyarınca, ilgili idareye tahsisi , talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.

Kamu konutlarının görev unvan guruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceği yetkili makamca tespit edilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ayırım subay, astsubay ve sivil memur (Uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşları dahil) arasında yapılır.

Üçüncü Bölüm : Kamu Konutlarının Tahsis Usul ve EsaslarıEdit

Özel Tahsisli Konutların Tahsis ŞekliEdit

Madde 7: Özel tahsisli konutlar, yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilir.

Özel tahsis konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararı alınmaz, bu göreve seçilme veya atanma yeterlidir.

Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli Edit

Madde 8: Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere cetveldeki sıraya göre , yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir. Ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste ayrıca tahsis kararı alınmaz, atama kararı aynı zamanda tahsis kararını da kapsar. Merkezde görevli personele, merkez konut dağıtım komisyonunca görev tahsisli konut tahsisi yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında atama merkezden yapılan personele , merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca görev tahsisli konut tahsis edilebilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ne ait görev tahsisli konutların tahsisi , konutun kullanımına verildiği askeri birlik,karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılır.

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin askeri yargıya mensup üyeleriyle cumhuriyet savcı yardımcıları sıraya tabi olmaksızın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konutlardan da yararlanabilirler.

Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsisi talebinde bulunanlar (2) sayılı cetvelde belirtilen sıra esas alınarak Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetveldeki esaslara göre, kendi aralarında puanlamaya tabi tutulur.

Görev tahsisli konutta oturmakta iken görev unvanı değişen personelin yeni görevi , Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ise kendisi için tekrar tahsis kararı alınmaz. Atanma kararı son duruma göre konut tahsis kararı yerine geçer.

Boşalan görev tahsisli konutların , fiilen boşaltılması tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde, yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsisi gerekir .Ancak, önceden belli bir görev için ayrıldığı bu göreve atama yapılmadığından boş bulunan görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Sıra Tahsisli Konutların Tahsis ŞekliEdit

Madde 9: Sıra tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla konut tahsis edilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisli konutun kullanıma verildiği askeri birlik , karargah ve kurumların komutanları , kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev ve unvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır.

Konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç (30) gün içinde yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilmesi gerekir.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hariç, bu maddenin 1. fıkrası uyarınca hak kazananlardan, bulunduğu ülke, merkez, bölge, il veya ilçe ayrımı yapılmaksızın daha önce yönetmelikte belirtilen oturma süresinde veya daha fazla süre konutta olanlara konut tahsis edilemez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca da yapılabilir.

Merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunun tahsis edeceği görev ve sıra tahsisli konutlar kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca konutların türlerine göre tespiti ile birlikte, hazırlanacak genelge ile taşra teşkilatına bildirilir.

Hizmet Tahsisli Konutların Tahsis ŞekliEdit

Madde 10: Hizmet tahsisli konutlar yetkili makam tarafından tahsis edilir.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Yasama Organı İdari Teşkilatı Konutlarının Tahsis şekliEdit

Madde 11: Madde 11 - (Mülga: 15/1/1991 - 91/1391 K.)

Kamu Konutlarından YararlanamayacaklarEdit

Madde 12: Bu yönetmelik hükümlerine göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturdukları sürece kamu konutlarından yararlanamazlar.

Konutta Birlikte OturabileceklerEdit

Madde 13: Konutlarda oturanların yalnız kendisinin veya eşinin usul ve füruu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya gelenek , görenek ve ahlak kuraları gereği , korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları kimseler oturabilir.

Konut Tahsis Talebi ve DeğerlendirilmesiEdit

Madde 14 - Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK - 5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. (Ek cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. (Değişik cümle:1/5/2002-2002/4133 K.) Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.

Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılmadan kendisine konut tahsis edilmeden başka bir ile veya ilçeye atananlar , bulundukları son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir.

Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmışsa o yıl aksi halde boş konut yok ise , müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.

Beyannameyi kasten noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.

Özel tahsisli (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutların yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz. Görev tahsisli konutlarda ise beyanname alınarak yetkili makamca değerlendirilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin konut tahsis talebi değerlendirilmesine dair usul ve esaslar (4) sayılı cetveldeki puanlama ve madde hükümleri göz önünde bulundurularak Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca ayrıca düzenlenir.

Beyannamedeki DeğişikliklerEdit

Madde 15- Konut tahsis talebinde personelin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile ilgili amire bildirilir.

Konut Tahsisinin Bildirilmesi Edit

Madde 16- Yetkili makamın veya ilgili konut dağıtım komisyonunun konut tahsis kararı, tahsisin yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde,görevli birim tarafından bir yazı ile konut tahsis edilen personele bildirilir.

Konutların Teslimi ve Konutlara GeçişEdit

Madde 17- Konut tahsis edilen personele konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir.

Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce , bir örneği ek (6) da gösterilen “ Kamu Konutları Giriş Tutanağı” düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve bir örneği de kiracıda vardır. Tutanağa konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın ek (7) deki örneğine göre hazırlanan bir listesi eklenir.

Bu tutanak, konuta girişte kira sözleşmesi ve konuttan çıkışta ise, geri alma ve bütün borçlarından ve dava haklarından kurtulma yerine geçer.

Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve konuta girilemez.

Konut tahsis edilenler , konutu teslim aldıkları tarihten itibaren kira öder.

Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren meşru mazeret dışında en geç 15 gün içinde yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.

Konut Tahsis Komisyonlarının KurulmasıEdit

Madde 18- Komisyon kararını gerektiren konutların oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile , konut tahsis komisyonları kurulur. Bu komisyonlar kurum veya kurumların yetkili makamlarca belirlenen üç kişiden oluşan ayrıca iki yedek üye tespit edilir.

Konut Tahsis Komisyonlarının Toplanması ve Çalışma AmaçlarıEdit

Madde 19- Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsisi isteğinde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu tetkik eder. Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır. Konut tahsis kararları , ekseriyetiyle verilir. Karar ayrıca tutulacak bir “Karar Defteri” ne yazılır. Bir örneği konut , tahsis dosyasında saklanır.

Konut tahsis komisyonunun sekreterya işleri konut tahsis işlemlerini yürüten biçimde görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

Dördüncü Bölüm : Konutlarda Oturma Süreleri ve Konut Kira Bedelleri :Edit

Konutlarda Oturma Süreleri Edit

Madde 20- Özel hizmet ve görev tahsisli konutlarda , tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresinde oturulabilir.

(Değişik: 15/1/1991 - 91/1391 K.) Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır.

Ancak,

a) Bu sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak başka personelin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.

b) Konuta girmek için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde konut boşaltılır.

c) (Değişik : 30/6/1992 - 92/3245 K.) Görevi gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler, bu görevlerinden ayrıldıkları takdirde, kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde konut boşaltılır. Bunlara Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sıra tahsisli konut tahsis edilir.

d) (Ek : 31/8/1992-92/3457.K) Eşyalı görev tahsisli konutlar, boşaltıldıkları tarihte bu konutlardan yararlanacak kişilerin mevcut olmaması halinde, (2) sayılı cetvelde görev unvanları belirtilen kişilere eşyalı olarak tahsis olunabilir.

Konutların Tipleri ve Aylık Kira Birim Bedelleri ile Yakıt Giderleri Bedellerinin Tespiti(1)Edit

Madde 21- (Değişik: 15/1/1991 - 91/1391 K.)

a) Kamu konutları,mülkiyet durumu, yapı cinsleri, ve kullanılış özelliklerine göre aşağıda belirtilen yedi tipe ayrılır

1. (A)Tipi konutlar: Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerini konutta oturanlar tarafından karşılandığı kalorifersiz konutlardır.

2. (B)Tipi konutlar: Tamamı kamu ve kurum kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının ise sadece su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kamu kurum kuruluşunca karşılanması zorunluluğu olan kalorifersiz konutlardır.

3. (C)Tipi konutlar: Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ve kaloriferci ile ortak tesis ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı kaloriferli konutlardır.

4. (D)Tipi konutlar :Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının ise sadece su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması zorunluluğu olan kaloriferli konutlardır.

5. (E)Tipi konutlar: Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşıladığı kalorifercinin ise kamu kurum ve kuruluşlarca karşılanması zorunluluğu olan kaloriferli konutlardır.

6. (F)Tipi konutlar: Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri yapı cinsleri ile baraka niteliğinde olan kalorifersiz konutlardır.

7. (G)Tipi konutlar: Kamu kurum ve kuruluşlarının , 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanununa tabi olan ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümleri uyarınca, konutların ısınma, müşterek hizmet ve ihtiyaçlar ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılanması zorunluluğu olan kalorifersiz ve kaloriferli konutlardır.

b) Kamu konutlarının tiplerine göre aylık kira bedellerinin hesaplanmasına esas olacak aylık kira ve yakıt birim bedelleri, sosyal yardım amacı da göz önünde bulundurularak, Maliye ve Gümrük Bakanlığının Koordinatörlüğünde, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri,Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları temsilcilerinden teşekkül eden komisyon tarafından her takvim yılının başlangıcından en az üç ay önceden belirlenir. Başbakanın onayı ile yılbaşından itibaren uygulanmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulur.

Yurt Dışındaki Konutların Aylık Kira Bedellerinin Tespiti Edit

Madde 22- Yurt dışındaki konutların aylık kira birim bedelleri beşinci derecenin birinci kademesindeki evli ve çocuksuz bir devlet memurunun yurt içi ve yurt dışı net aylık tutarları arasındaki orana göre , memurun yurt içi için tespit edilen kira bedelleri ile çarpılması suretiyle , her ülke için ayrı ayrı hesaplanır.

Aylık Kira Bedelinin Tespit ve TahsiliEdit

Madde 23- Konutların aylık kira bedeli , o yıl için belirlenen aylık kira birim bedelinin konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle ilgili kurum ve kuruluşça tespit edilir. Brüt inşaat alanının yüz yirmi metre kareden fazla olması dikkate alınmaz.

Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır.

Konutların aylık kira bedelleri personelin aylık veya ücretinden peşin olarak ve bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilerek genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda Hazine’ye ve diğerlerinde ise kendi bütçelerine irat kaydedilir.

Tahakkuka yetkili birim tarafından, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı ve soyadı , görevi, aylığı veya ücreti ile aylık toplam kira miktarını gösteren cetvelin onaylı bir örneği personelin maaşının ödendiği saymanlığa verilir.

Aylık kira bedelini kesmeyen tahakkuk memuru ve saymanlar, kesmedikleri kira karşılıklarından sorumludurlar.

Kiracıların aylık veya ücretinden aylık kira bedelini kesen sayman tahsil ettiği kira miktarını gösterir müfredatlı ve onaylı bir listeyi müteakip ayın 10. gününe kadarı ilgili birimlere vermek zorundadır. Bu birimler, listeye göre kira tahsilatlarını kira defterlerinde kiracının hesabına işlerler.

Hizmet Binalarındaki Konutların Aylık Kira Bedellerinin TespitiEdit

Madde 24: Su, elektrik ve havagazı sayaçları ayrı olan hizmet binalarındaki aylık kira bedelleri Yönetmeliğin 23. maddesine göre tespit edilir. Konutun ayrı sayacı yoksa, su, elektrik ve havagazı bedeli olarak aylık kira bedeline ilave edilecek miktarlar, Yönetmeliğin 21. maddesi uyarınca, ilgili komisyon tarafından belirlenir.

Bu miktarların taktirinde güçlük bulunduğu taktirde, komisyonun belirleyeceği ortalama emsal bedelleri , aylık kira bedeli ile birlikte tahsil edilir.

Aylık Kira Bedeli Alınmayacak KonutlarEdit

Madde 25: Yurt içinde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Milli Güvenlik konseyi yönetimi dönemindeki Başbakan, yurt dışında kalan büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel tahsisli konutlar ile yönetmeliğin 5. maddesinin (d) bendinde belirtilen hizmet tahsisli konutlardan aylık kira bedeli alınmaz.

Beşinci Bölüm : Konutların İşletme, Bakım ve Onarım Giderlerinin KarşılanmasıEdit

Kurum ve Kuruluşlarca Karşılanacak İşletme, Bakım ve Onarım GiderleriEdit

Madde 26 - a) Bu Yönetmeliğe göre, kamu konutu olarak ayrılan konutların;

1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu na tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

2) Borçlar Kanununun 258inci maddesinde bahsi geçen ve konutların olağan kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri,

3) (Değişik: 1.9.1986 - 86/10974) Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri,

4) Yönetmeliğin yayını tarihinden itibaren beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri,

b) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlanma, elektrik,su , gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

c) Görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen konutların (a) bendinde belirtilen giderlerine ilave olarak, demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı ile konutun aydınlanma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası, kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

Konutta oturanlar, kurum ve kuruluşlara ait olup, yapılması uygun görülen onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru bir mazeret olmadıkça tarihini erteleyemezler.

Konutta oturanların kurumlarının muvafakatını alamadan yaptıkları onarım giderleri ödenmez.

Eşyalı Olarak Konut TahsisiEdit

Madde 27 - Özel tahsisli konutlar ile eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarda bulundurulacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve bunların özellikleri ile kullanma süreleri, personelin temsil ve görev özelliği ile konutların ihtiyaçları ve günün şartları göz önünde bulundurularak, özel tahsisli konutlar için ayrı, görev tahsisli konulardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahipleri için ayrı olmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarca müştereken tespit olunur.

İl Özel İdareleri ve belediyelerin eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve benzeri hususlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.

İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar ile özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların, eşyası olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve diğer hususlar ise bu kuruluşların en yüksek karar organlarınca belirlenir.

Yurt dışında büyükelçilere, daimi delegelere, maslahatgüzarlara, askeri temsil heyetleri başkanlarına ve başkonsoloslara tahsis edilecek özel tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşatı, ülkenin temsil ihtiyaçları da göz önünde tutularak, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarınca düzenlenir.

Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacak GiderlerEdit

Madde 28- a) Kalorifersiz konutlar ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

b) Küçük bakım ve onarım giderleri (Kiracı tarafından kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri işler gibi) ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri,

c) Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderleri,

d) Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçe ve benzerleri giderleri,

e) Yönetmeliğin 29’ncu maddesine göre, tespit edilen yakıt ihtiyacından fazla kullanılan yakıt giderleri,

konut tahsis edilenler tarafından karşılanır.

(e) bendinde bahsedilen giderlerin, kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konut blok veya guruplarında, bu giderlerin brüt yüzölçümü oranına göre, her bağımsız bölüme isabet eden kısmının, ait olduğu ayı takip eden ayın ilk 15 günü içinde personelin aylık veya ücretinin ödendiği saymanlığa bildirilerek, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi esaslarına göre, tahsil edilmesi sağlanır.

Altıncı Bölüm : Yakıt ihtiyacı Edit

Yakıt İhtiyacının Tespiti, Yakıt Ödeneği Talebi ve Yakıtın Temin, Tedarik ve Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar

Yakıt İhtiyacının tespit UsulüEdit

Madde 29 - (Değişik: 15/1/1991 - 91/1391 K.) Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan konutları hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca Karşılanması zorunlu yakıt miktarı, bu Yönetmeliğe ekli(9) ve (10)sayılı cetvellerde gösterilen esaslara göre, her konut blok veya gurupları için ayrı ayrı olmak üzere, her yıl Mayıs ayının ilk on beş günü için tespit edilir.

Kamu konutlarının gerektiğinden fazla yakılmasından dolayı, kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması zorunlu yakıt miktarından fazla ihtiyaç duyulan yakıt, konutlarda oturanlar tarafından karşılanır.(1)

Yakıt Ödeneği TalebiEdit

Madde 30 - Konut blok veya guruplarının bulunduğu yöre ve her birinin bağımsız bölüm sayısı, son üç yılda sarf edilen yakıt miktarı ile 29uncu maddeye göre tespit edilen yıllık yakıt ihtiyacı, yakıtın ton olarak mahalli fiyatı ( taşıma,depolama, ve benzeri giderler dahil) ve yıllık yakıt ihtiyacının karşılanması için her konut blok veya guruplarına göre ayrı ayrı hesaplanan ödenek ihtiyacı kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutları yönetmekle görevli birim tarafından onaylı bir cetvel halinde her yıl Mayıs ayının son gününe kadar bağlı bulundukları kurum ve kuruluşa gönderilir.

İlgili kurum ve kuruluşça gerekli tetkik ve değerlendirmeden sonra konutlar için gerekli görülen yeteri kadar ödeneğin bütçelerine konulması ve ihtiyaca göre dağıtımı sağlanır.

Yakıtın Temin, Tedarik ve DağıtımıEdit

Madde 31 - Kaloriferli kamu konutlarının yakıt ihtiyacının temin, tedarik ve dağıtımı, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür.

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyelere, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler konutlarının yakıt ihtiyacını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre sağlarlar.

b) Yukarıdaki bentte belirtilenler dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları, kaloriferli, konutlarında kullanılan yakıtın temin, tedarik ve dağıtımında tabi oldukları satın alma yönetmelikleri hükümlerini uygularlar.

Yakıt İhtiyacını Temin, Tedarik ve Dağıtımı İşlerini Yürüten Personelin Görev ve SorumluluğuEdit

Madde 32- Yakıtın temin, tedarik ve dağıtımıyla görevlendirilenler, bu işleri tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yürütmekle yükümlüdürler.

Yapılan tetkik sonucundan bu işlerin yürütülmesi sırasında ihmal ve kusurları anlaşılan ilgililere, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre disiplin cezası verilir. Ayrıca gerektiğinde haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve varsa meydana gelen zarar bunlara ödettirilir.

Yedinci Bölüm : Konuttan Çıkma, Konuttan Çıkarılma ve Konutların YönetimiEdit

Konuttan ÇıkmaEdit

Madde 33 - Bu yönetmelik kapsamına giren ;

a) (Değişik: 1.9.1986 - 86/10974) Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay ; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar.

b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden on beş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsu, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,

c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde,

d) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya ilçe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya mahkemesine veya adli müşavirliğine veya sıkıyönetim komutanlıkları emrindeki kadrolu askeri ceza ve tutukevi Müdürlüklerine atananlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten ve sıkı yönetimin kalkması halinde, görevleri nedeniyle konut tahsis edilenler, sıkı yönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde,

e) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde,

f) Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte,

g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya dışı göreve atananlardan, ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri görevlerinin bu görevi sona erdiği tarihte, konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır.

Konutta oturanlarda yukarıdaki fıkralara göre, konutun boşaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğunda, durum, personelin bağlı bulunduğu en yakın ve yetkili amirce, değişiklik tarihinden, itibaren en geç on beş gün içinde bir yazı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.

Konutları boşaltanlar, konutu ve anahtarını bir örneği ek (8) de gösterilen “Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağı” düzenlemek suretiyle ilgili birime teslim etmek zorundadır. Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi idarece kontrol edilir ve noksansız teslim alınır.

Konuttan ÇıkarılmaEdit

Madde 34 - Konutlar, 33 üncü Madde de belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşaltılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

Konutun tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile konut blok veya guruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunan ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarda ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Konutların Yönetimine Dair EsaslarEdit

Madde 35- Devletçe yaptırılan memur konutları, 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (e) bendi uyarınca, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yönetilir.

Ancak kanunlar gereğince ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürütülmesi gerekli görevler dışında, genel bütçeye bağlı dairelere tahsisli konutların yönetimi, konut tahsisine dair usul ve esasların uygulanması, işletme, bakım, onarım ve benzeri işlerinin yapılması ve bunlara ait giderlerin ödenmesi gibi işler, konutların tahsis edildiği Bakanlıklara aittir.

Genel Bütçe dışındaki kurum ve kuruluşların konutlarının yönetimi, bu idarelere aittir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi yapılardaki konutların müşterek hizmet ve giderleriyle ilgili işleri, mezkur Kanun hükümleri ile bu Yönetmelikte tespit edilen esaslara göre yürütülür.

Konut Blok veya Guruplarının Müşterek Hizmet ve İhtiyaçlarının KarşılanmasıEdit

Madde 36- Kamu kurum ve kuruluşlarının 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi olmayan konut blok veya guruplarının, yakıt ihtiyacının temin, tedarik ve dağıtımı dışındaki müşterek hizmet ve ihtiyaçların konutlarda oturanların, kendi aralarından birer yıl süreyle ve yeteri kadar seçeceği yöneticiler aracılığı ile aşağıda belirtildiği şekilde karşılanır.

a) Konutların kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi, gibi hizmet personeli ile ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerini brüt yüzölçümleri oranına göre konutta oturanlardan tahsil etmek.

b) Konutların işletme, bakım ve onarım işleri için yıllık programlar hazırlamak ve idareye teklifte bulunmak,

c) Bahçe, otopark düzenlemesi ve konutların korunması hususlarında ilgili idareye teklifte bulunmak,

d) İlgili idare ile koordine ederek, yılda en az iki defa, konutların iç kısmının bakım, onarımı ve tesisatların durumunu kontrol ettirmek.

Bu konuda, yönetici tarafından hazırlanan raporun aslı, yönetim işleri ile ilgili dosyada bir örneği de konut tahsis dosyasında saklanır.

e) Müşterek kullanıma ve yararlanmaya tahsis edilen bahçe ve yeşil sahaların kiracılar tarafından özel amaçları için kullanılmasını önlemek,

Tamamı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan konut blok veya guruplarında, (a) bendinde belirtilen müşterek hizmet ve ihtiyaçların konut tahsis edilenler tarafından karşılanması esastır. Ancak, bu hizmet ve ihtiyaçların kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlar için yapılan giderler, kira birim bedellerinin tespitinde dikkate alınır.

Kendilerine konut tahsis edilenler, 29 uncu madde uyarınca tespit edilen yakıt ihtiyacından fazla sarf edilen yakıt giderlerine, konutların brüt yüzölçümleri oranında katılırlar.

Konut blok veya guruplarının müşterek hizmet ve giderlerinin karşılanması ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.

Ankara Namık Kemal Mahallesindeki Konutların YönetimiEdit

Madde 37- Ankara Namık Kemal Mahallesinde çeşitli Bakanlıklara tahsis edilen konutlar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yöneltilir.

Merkezi sistemle ısıtılan ve bu konutların yıllık yakacak ihtiyacını temin, tedarik ve dağıtımı ile müşterek hizmet ve diğer işleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Konutların NitelikleriEdit

Madde 38 - Bu Yönetmelik kapsamına giren kurum ve kuruluşların inşa edecekleri veya satın alacakları konutların brüt inşaat alanı, sosyal konut için belirtilen azami alanı geçemez.

Ancak, özel tahsisli konutlar ile görev tahsisli konutlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Yasak HükümlerEdit

Madde 39 - Bu Yönetmeliğe aykırı olarak; toplu iş sözleşmeleri ile özel sözleşmelere hüküm konulamaz, idari yetki kullanımı yoluyla farklı işlem yapılamaz.

Sekizinci Bölüm : Çeşitli HükümlerEdit

Konutlarda Oturanların Uyması Gerekli EsaslarEdit

Madde 40- Kendisine konut tahsis edilen kiracılar, konutta oturdukları süre içinde aşağıda belirtilen esaslara uymak zorundadırlar.

a) Konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunamazlar.

b) Yönetici tarafından tespit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının önlenmesi ile ilgili önlemlere titizlikle uyarlar.

c) Konutların tamamını veya bir bölümünü, başkalarına devredemezler veya kiraya veremezler.

d) Konutların mimarı durumunda ve iç tesisatlarda, kendiliklerinden değişiklik yapamazlar.

e) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler.

Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya kiracılar tarafından ilgili kuruma bildirilir. İdarece bir yazı ile uyarılan ilgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tutanakla tespit edilmesi halinde konut tahsis kararı iptal edilerek konuttan çıkartılırlar.

Kira Birim Bedelini Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve EsaslarıEdit

Madde 41-Kamu konutlarının aylık kira bedelinin tespitine esas olacak kira birim bedellerini belirlemek üzere, 2946 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, ilgili Bakanlık temsilcilerinden oluşan komisyon, Maliye ve Gümrük Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) daveti üzerine, her yıl Eylül ayının ilk 10 günü içinde toplanır. Komisyonun sekreterya hizmetleri Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını ekseriyetle alır.

Ek Madde - (Ek: 11.9.1987 - 87/12144 K.) Kurumlarından aylıksız veya aylıklı izinli olarak başka kurumlarda görevlendirilen personelin, izinli oldukları kamu kurumu konutundan görev tahsisli veya sıra tahsisli olarak yararlanmaları halinde, görevlendirildikleri kurumlarda görev yaptıkları süre içerisinde puanları dondurulmak ve süre kaydı aranmaksızın bu konutlarda oturmalarına devam olunur.

Geçici Madde 1- (Değişik:1/9/1986 - 86/10974) Kamu konutlarında oturanlar durumu bu yönetmelikte belirlenen esaslara uymayanlar; (2)sayılı cetvelde görev unvanı yer almayanlar veya görevleri kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca (2) sayılı cetvelde dahil edilecek unvanlar arasında sayılmayanlardan, konutta beş yıl oturma süresini dolduranlar ile bu süreyi doldurmaya en çok iki ayı kalanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde; beş yılı doldurmayanlar ise bu sürenin sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde;kendilerine özel görev veya hizmet tahsisli konut tahsis edilenlerden; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilmiş olanlar da en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar.

Ancak Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri konutunda oturanlardan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatında görevli olanların 23.9.1984 tarihinden geçerli olmak üzere bu görevlerinin devamı süresinde puanlar dondurulur ve beş yıllık süreye bakılmaksızın bu konutlarda oturmaya devam ederler.

Bu süreler sonunda konutu boşaltmayanlar hakkında 34 üncü madde hükmü uygulanır.

Geçici Madde 2- Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri ile Milli Güvenlik Konseyi yönetimi dönemindeki Başbakana özel nitelikli konut tahsis edilir. Bu konutlar hakkında da 25 inci madde hükmü uygulanır.

Geçici Madde 3- (Mülga: 1.9.1986 - 86/10974 K.)

Geçici Madde 4- 1.1.1985 tarihîne kadar boşalan sıra tahsisli konutlar, bu yönetmelik hükümlerine göre konut tahsis talebinde bulunanlar arasında puan sırası esas alınmak suretiyle hak sahiplerine tahsis edilir.

Geçici Madde 5- Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce hizmete giren konutlar hakkında Yönetmeliğin 6 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Geçici Madde 6- 1985 yılına ait yakıt ihtiyacı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre tespit edilerek, gerekli ödenek en geç 1.10.1984 tarihine kadar talep edilir.

Geçici Madde 7- (Ek:1.9.1986 - 86/10974 K.) Bu Yönetmeliğin 7 inci maddesine göre Bakanlara tahsis edilen “özel tahsisli”konutlar için 1984 yılında Başbakanlıkça alınmış bulunan demirbaş eşya ve mefruşat giderleri Başbakanlık bütçe tertibinden ödenir.

Geçici Madde 8- (Ek: 1.9.1986 - 86/10974 K.) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan konutların, konut sağlanıncaya kadar kiralanmasına devam edilmesine yetkili kurulca karar verilebilir.

Geçici Madde 9- (Ek:31/8/1992 - 92/3457 K.) Görevleri gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenlerden, 25/7/1992 tarihinden önce bu görevlerinden ayrılanlar hakkında da 20’nci maddenin ikinci fıkrasının (c)bendi hükmü uygulanır.

Geçici Madde 10 - (Ek: 1/5/2002-2002/4133 K.) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak konut tahsisleri için en geç bir ay içinde ek (5) sayılı cetvelin değişik şekline göre yeni beyannameler alınır. Konut tahsisleri yeni beyannameler esas alınarak sonuçlandırılır.

YürürlükEdit

Madde 42- Bu Yönetmeliğin 23, 26, 27 ve 28 inci maddeleri hükümleri 1.7.1984 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

Madde 43- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


(1)Sayılı Cetvel Edit

Özel Tahsisli Konutlar Edit

Kamu Konutları Kanunu gereğince Özel Tahsisli Konutların;

a) Isınma giderleri

b) Demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

c) Aydınlatma,elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan, ve benzeri giderleri ile her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri,

ilgili kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

“Özel tahsisli” konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan makam ve rütbe sahipleri aşağıda gösterilmiştir.

A-Temsil özelliği olup kira bedeli alınmayacak olanlar,

1- Cumhurbaşkanı, (1) Başbakan,

2- Yurtdışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar,

B-Kamu Konutları Kanununa göre kira bedeli alınacak makam sahipleri:

1- Bakanlar,

2- Yüksek Yargı Organları

a) Anayasa Mahkemesi Başkanı,

b) Yargıtay Başkanı

c) Danıştay Başkanı

d) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,

e) Sayıştay Başkanı,

f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısı,

g) (Değişik:8/6/1998-98/11260 K.; Mülga: 26/11/2002 - 2002/4918 K.)

3- Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı.

4- (Değişik: 1.9.1986 - 86/10974 K.) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,

5- Değişik: 8/6/1998-98/11260 K.)

a) Müsteşarlar,

b) (Mülga: 26/11/2002 - 2002/4918 K.)

6- (Değişik: 1.9.1986 - 86/10974 K.) Diyanet İşleri Başkanı, Merkez Bankası Başkanı

7- İl Valileri,Emniyet Genel Müdürü (Vali)

8- Kaymakamlar,

C- Kamu Konutları Kanununa göre kira bedeli alınacak rütbe sahipleri,

1- Genelkurmay Başkanı,

2- Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı,

3- Genelkurmay 2.Başkanı

4- Ordu Komutanları (Deniz ve Havada eşit)

5- Kolordu Komutanları (Deniz ve Havada eşit)

6- (Ek: 1.9.1986 - 86/10974 K.) Orgeneral ve Oramireller

7- (Ek: 1.9.1986 - 86/10974 K.) Kuvvet Komutanları Kurmay Başkanları, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı Kurmay Başkanı

8- (Ek: 1.9.1986 - 86/10974 K.) Tümen ve Tugay Komutanları (Deniz ve Havada eşit).

(2)Sayılı CetvelEdit

Görev tahsisli Konutlar(1)Edit

Bu Yönetmeliğin (3) sayılı cetvelinde gösterilen eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilenler hariç, Kamu Konutları Kanunu’nun 3 üncü maddesine aykırı olmaması şartıyla kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler göz önünde bulundurularak bu cetvelde sayılan görev unvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev unvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev unvanları, tespit edilebilir. Kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca, bu cetveldeki görev unvanları sırası hiyerarşi ve görevin önem derecesi esas alınarak grev tahsisli konut tahsis edilecek görev unvanları her kurum ve kuruluş için bir cetvel halinde ayrıca düzenlenir ve genelge ile teşkilata duyurulur.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra “Yurt dışında sürekli görevde bulunan personele konut temini projesi “kapsamında sağlanacak kamu konutları, yurt dışında sürekli görevli kamu personeline, bu cetveldeki Dışişleri Bakanlığına ait yurtdışı teşkilatı tahsis listesi ve cari protokol sırası göz önünde bulundurularak tahsis edilir. Tahsis konutun bulunduğu yerdeki diplomatik misyon şefi başkanlığında, bu yönetmelik esaslarına göre kurulacak komisyon tarafından yapılır.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli personelden hangilerine “görev tahsisli “ konut tahsis edileceği Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından tespit edilir.

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli Silahlı Kuvvetler mensubu personel Türk Silahlı Kuvvetleri konutları için belirlenen usul ve esaslara göre mensup oldukları kuvvet komutanlıkları konutlarından yararlanmaya devam eder.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde “görev tahsisli”konutların tahsis edileceği rütbe ve makamlar, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınarak Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken düzenlenir.

Bütçe Dairesi Başkanı ile Saymanlık Müdürü nezdinde görev yaptıkları idarelerce “görev tahsisli” konut tahsis edilebilir.

Görev tahsisli konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan kişi makam ve rütbe sahipleri aşağıda gösterilmiştir.

1. Gurup

1- Yasama (1);

2- Yargı;

A- Anayasa Mahkemesi: Başkan Vekili, Asıl Üye.

B- Yargıtay: Başkan Vekili, Daire Başkanı, Üye, Cumhuriyet Başsavcı Vekili,

C- Danıştay: Başkan Vekili, Daire Başkanı, Üye, Savcı, Tetkik Hakimi,

D- Sayıştay: Daire Başkanı, Üye, Savcı; Birinci Sınıfa Ayrılmış Uzman Denetçi (2).

3- Başbakanlık:Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Genel Müdür, Başkan, Basın Müşaviri, 1.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Savunma Sekreteri, Özel Kalem Müdürü, Hukuk Müşaviri, Basımevi, Döner Sermaye İşletmesi Müdürü, Müfettiş, Başbakanlık Uzmanı, Şube Müdürü,1,2 ve 3 .derece şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar.

4- Başbakanlık Bağlı Kuruluşları:

A- Merkez Teşkilatı: Müsteşar Yardımcısı, Genel Sekreter, Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Yönetim Kururlu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Daire Başkanı, Mushaflı İnceleme Kurulu Üyesi, Hukuk Müşaviri, Müşavir, Müfettiş, Yeminli Murakıp.

B- Taşra Teşkilatı: Bölge ve İl Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müftü, Müftü Yardımcısı, Baştabip, İşletme Müdürü, Okul Müdürü, Müdür.

5- Başbakanlık İlgili Kuruluşları:

A- Merkez Teşkilatı: Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Teftiş Kurulu Başkanı, Kontrol Kurulu Başkanı, Kurul Üyesi, Savunma Sekreteri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Gurup Başkanı, Genel Sekreter, Kurul Başkan Yardımcısı (daimi olanlar), Seksiyon Müdürü, 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Müşavir,Müfettiş,Özel Kalem Müdürü ,

B- Taşra Teşkilatı:Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü,

C- Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrikalar: Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrika Müdürü,Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrika Müdür Yardımcısı, Gurup Başkanı, Gurup Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Müdür, Şube Müdürü, Baş Mühendis, Mühendis,

D- Bağlı Ortaklıklar: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Servis Müdürü,

2.Gurup

6- Bakanlıklar

A- Merkez Teşkilatı: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi, Bakanlıkta Birinci Sınıf Hakimler ve Savcılar, Müsteşar Yardımcısı, Kurul başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı Kurul Üyesi, Hukuk Müşaviri, Merkez Valisi, Adalet Bakanlığında görevli Hakim ve Savcılar, Özel Kalem Müdürü, Bakanlık Müşaviri, Müfettiş, Hesap Uzmanları, Kontrolör.

B- Taşra Teşkilatı: Adli ve idari yargıda hakim, Cumhuriyet Savcısı Yardımcısı, Yargıtay Tetkik Hakimi ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı Üyesi, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı -Yardımcısı, Vali Yardımcısı, Bölge Müdürü, Baş Müdür, Bölge Müdür Yardımcısı, Baş Müdür Yardımcısı, Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Liman Başkanı, Gemi Sörvey Kurulu Başkanı, İl Müdürü, Müdür, Defterdarlık Muhakemat Müdürü, Okul Müdürü, Baş tabip, İl Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı,

7- Bakanlıklar Bağlı ve İlgili Kuruluşlar:

A- (Yeniden Düzenleme: 27/11/1988 - 88/13530 K.) Merkez Teşkilatı: Kurum Başkanı, Üye, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı - Kurul Üyesi, Baş rejisör, Genel Sekreter, Daire Başkanı, Kurul Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, Birim Müdürü, Gurup Başkanı, Gurup Müdürü, Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Tiyatro, Opera ve Balede görevli Şef ve Sanatçı, Savunma Uzmanı, Müşavir, Özel Kalem Müdürü, Avukat, Müfettiş.

B- (Yeniden Düzenleme: 27.11.1988-88/13530 K.) Taşra Teşkilatı (Bölge,İl, İlçe, Müessese, Fabrika, Ünite, Şube vb.): Bölge Müdürü, Baş Müdür, Bölge Müdür Yardımcısı, Bölge Birim Müdürü, Baş Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Müessese-Fabrika-İşletme Müdürü ve Yardımcısı, Fabrika -Gurup Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür, Hukuk Müşaviri;Tiyatro,Opera ve Balede Görevli Şef ve Sanatçı, Baştabip, Baş Mühendis, Mühendis, Uzman, İlçe Şube Başkan ve Müdürleri, Şef(KİT’lerde),İlçe Emniyet Amiri veya Emniyet Komiseri, Çevik Kuvvet Gurup Amiri, Gurup Başkanı, Adli Tabip, Savunma Sekreteri, Avukat, Müfettiş.

8- Mahalli İdareler: A)Belediyeler: Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Belediye Başkan Yardımcısı, Bağlı Kuruluş ve İşletmelerde Genel Müdür-Başkan-Müdür ve Yardımcıları, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Müessese Müdürü, Savunma Sekreteri, Avukat, Müfettiş.

9- Özel İdareler: Özel İdare Memuru, Özel İdare Müdür Yardımcısı, Birim Başkanı - Müdürü, İlçe Özel İdare Memuru, Kadrolu Avukat.

10- Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı : Elçi, Müsteşar, Daimi Temsilci Yardımcısı,1.Müsteşar, Müsteşar, Başkonsolos Yardımcısı, Baş Katip, Konsolos, 2 inci Katip Muavin Konsolos, 3 üncü Katip, Ateşe, Hukuk Müşaviri, Uzman Müşavir, İdari Ateşe Bölge Uzmanı Haberleşme Teknisyeni

11- Bağlı Ve İlgili Kuruluşlar Yurt Dişi Teşkilâtı : Elçi, Müsteşar, Daimi Temsilci Yardımcısı, 1 inci Müsteşar, Müsteşar Başkonsolos Yardımcısı, Baş Katip Konsolos, 2 inci Katip, Muavin Konsolos, 3 üncü Katip, Ateşe, Hukuk Müşaviri, Uzman Müşavir, İdari Ateşe, Bölge Uzmanı, Haberleşme Teknisyeni

3 . Gurup

12-Yüksek Öğretim Kurumları :

A- Genel : Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Ana Bilim Dalı Başkanı, Yüksek Okul Müdürü,Enstitü Müdürü,Yüksek Okul Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Hastane Baş Tabibi, Hastane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı,

B- Yüksek Öğretim Kurulu : Başkan Vekili, Raportör Üye, Üye, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı,

C- Üniversiteler Arası Kurul : Genel Sekreter,Genel Sekreter Yardımcısı,

D- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi : Genel Sekreter, Müdür

(3)Sayılı CetvelEdit

Eşyalı Görev Tahsisli KonutlarEdit

Kamu Konutları Kanunu uyarınca eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutların;

a) Isınma, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

b) Aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderleri konutun 120 metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

c) Yönetmeliğin 26’ıncı maddesinin (a) fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı , koridor gibi ortak yerlerin bakım, korunması ve onarımı ile kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme ve konutun 5 yılda bir boya ve üç yılda bir badana giderleri, ilgili kurum ve kuruluşça karşılanır.

Bu tür konutta oturanlardan,Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre kira bedeli alınır.

Eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilecek makam ve rütbe sahipleri aşağıda belirtilmiş-tir.

A-Makam Sahipleri

1- ((1)…..),

2- Üniversite rektörleri,

3- Müsteşar Yardımcıları,

4- (Değişik: 1.9.1986 - 86/10974 K.) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı,

5- Genel Müdürler.

6- Bağlı ve ilgili kuruluşların en üst amiri,

7- Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amiri,

8- Yurt dışında elçi, müsteşarlar, daimi delege yardımcıları ve büyük elçilik müsteşarları,

9- Büyükşehir belediye başkanları,

10- (Ek: 1.9.1986 - 86/10974 K.) Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Başkanlık ve Bakanlıklar Teftiş Kurulu Başkanları, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurul Başkanı

B-Rütbe Sahipleri: General ve Amiraller,


(4)Sayılı Cetvel(*) Edit

Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli

a) Görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personel için (+10)puan,

b) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı için (+5) puan,

c) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan

d) Personelin eşi için (+6) puan,

e) Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+3) puan, (yalnız iki çocuğa kadar),

f) Personelin,eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+1) puan,

g) (Ek: 1.9.1986 - 86/10974 K.) Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin,konut kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin, yıllık toplamının 15.000. gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde (-1) puan,

h) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği her yıl için (+1)puan,

i) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-15) puan,

j) Personelin kendisinin eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede (i)bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçede (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) puan.

Not: Edit

1- Cetvelin, (b),(c)ve (h)bentlerindeki yılların ay ve gün olarak tespit edilen bakiyelerinin puan değeri,oranlama yoluyla hesaplanarak toplam puanlamada dikkate alınır.

2- Konut tahsis talebinde bulunan personelin kanunen bakmakla mükellef olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin beyan tarihinde yıllık gelirleri toplamı esas alınır.

3- Beyan tarihindeki aylık net gelirlerinin ,(12) ile çarpılması suretiyle yıllık gelirler toplamı bulunur.

(1) Bu madde başlığı, 15/1/1991 tarih ve 91/1391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.

(1) 15/1/1991 tarih ve 91/1391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, bu madde ile bağlantılı olan (9) sayılı cetvel değiştirilmiş ve Yönetmeliğe (10) sayılı cetvel eklenmiştir.

(1) Bu arada yeralan " Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı " unvanı, Bakanlar Kurulunun 15/1/1991 tarih ve 91/1391 sayılı Kararıyla cetvelden çıkarılmıştır

(1) 1/9/1986 tarih ve 86/10974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik

(1) Bu arada yer olan "Milletvekili" unvanı, Bakanlar Kurulunun 15/1/1991 tarih ve 91/1391 sayılı Kararıyla cetvelden çıkarılmıştır.

(2) "Birinci Sınıfa Ayrılmış Uzman Denetçi" unvanı 15/1/1991 tarih ve 91/1391 sayılı Kararname ile eklenmiştir.

(1) Bu maddede yer alan "Milletvekilleri" unvanı, Bakanlar Kurulunun 15/1/1991

tarih ve 91/1391 sayılı Kararıyla cetvelden çıkarılmıştır.

(*)1/9/1986 tarih ve 86/10974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilerek yeniden tanzim edilen bu cetvel, Danıştayın 26/6/1987 tarih ve E. 1986/48, K. 1987/33 sayılı kararı ile iptal edilmiş; daha sonra 11/9/1987 tarih ve 87/12144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiş ve metne işlenmiştir.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.