<Tüketici <Tüketici hakları < Kapıdan satışlar < Kapıdan satışlarda tüketici hakları

Kapıdan satış[düzenle | kaynağı değiştir]

Tanımı[düzenle | kaynağı değiştir]

Kapıdan satış: İşyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır. Daha açık bir ifadeyle; satıcı firma elemanlarının tüketicinin bulunduğu yere (evi, işyeri gibi) gelerek yaptığı satışlardır.

Kapıdan satışlarda tüketicinin cayma hakkı: Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

Cayma hakkının kullanılması: Yasa ile tüketicinin cayma hakkını kullanması herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır. Tüketici cayma hakkını noter aracılığı, iadeli taahhütlü mektup, taahhütlü mektup, APS veya bizzat firmaya giderek kullanabilir. Cayma hakkının noter aracılığı ile kullanılması zorunlu değildir. İspat açısından iadeli taahhütlü mektup veya taahhütlü mektupla cayma hakkının kullanılması doğru bir seçim olacaktır.

Cayma hakkının yedi günle sınırlı olmadığı haller:

 1. Tüketiciye satış esnasında satış sözleşmesi verilmemiş ise
 2. Sözleşme üzerinde tüketicinin cayma hakkını kullanabileceği satıcı firma adresi yazılı değil ise
 3. Sıtış sözleşmesi tarihini tüketici kendi el yazısı ile yazmamış ve satıcı tarafından sözleşmeye geçmişe dönük tarih atılmış ise
 4. Satış sözleşmesinin ön yüzünde tüketicinin cayma hakkını bildiren ve aşağıda yazılı cayma bildirimi ibaresi yok ise

tüketici cayma hakkını kullanmakta 7 (Yedi) günle sınırlı değildir.

Cayma Bildirimi: "Tüketicinin hiçbir hukuki sorumluluk üstelenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin mizalandığı tarihten itibaren yedi gün içeresinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz." bu ibarenin sözleşmenin ön yüzünde 16 punto koyu siyah harflerle yazılı olması gerekmektedir. Tüketiciye verilen sözleşme üzerinde bu ibare yok ise tüketici cayma hakkını kullanmakta yedi günle sınırlı değildir.

Yedi günlük cayma süresinin hesabı: Cayma süresi tüketicinin malı teslim aldığı günü takip eden günden başlar ve yedinci günün bitiminde sona erer. Cayma hakkının son günü olan yedinci gün hafta sonu veya resmi tatile (yılbaşı,resmi ve dini bayramlar gibi) rastlar ise resmi tatilin bittiği günden sonraki ilk iş günü cayma hakkının kullanılması için son gündür.

Kapıdan satışlarda tüketicinin dikkat etmesi gereken hususlar:

 1. Hediye veya çekiliş vaadi ile yapılan satışlara itibar edilmemesi
 2. Satış elemanının söyledikleri ile sözleşmeye yazılanların doğruluğunun kontrol edilmesi (malın fiyatı, taksit miktarı, taksit sayısı gibi)
 3. Düzenlenen sözleşmesinin tarihinin doğru yazılıp yazılmadığının kontrol edilmesi
 4. Sözleşmenin bir suretinin mutlak surette alınması
 5. Yedi günülük cayma süresi dolmadan peşinat verilmemesi veya herhangi bir ödeme yapılmaması
 6. Cayma hakkının kullanılmasında yedi günlük sürenin aşılmaması
 7. İspat açısından cayma hakkının yazılı olarak kullanılması (iadeli taahhütlü mektup,taahhütlü mektup gibi)

Kapıdan satışlarda satıcının görev ve sorumlulukları:

 1. Düzenlenen sözleşmenin bir suretini tüketiciye vermek zorundadır.
 2. Sözleşmeden ayrı senet düzenlenecekse her taksit için ayrı sennet düzenlenmek zorundadır.(tek senet düzenlenmiş ise bu senet geçersizdir)
 3. Yedi günlük cayma süresi dolmadan tüketiciden ödeme yapmasını veya kıymetli evrak vermesini isteyemez
 4. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren 20 günlük süre içerisinde malı geri almak zorundadır.
 5. Satıcı, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmadan tüketiciyi sorumlu tutamaz.


Dahili Linkleri[kaynağı değiştir]

Harici linkler[kaynağı değiştir]

ÇETKODER Açıklaması[düzenle | kaynağı değiştir]

KAPIDAN SATIŞLARDA TÜKETİCİ HAKLARI KONUSUNDA YANLIŞ BİLGİLER VAR

Ana madde:Kapıdan satışlarda tüketici hakları

Bugün gelinen noktada ülkemizin her yerinde kapı kapı dolaşarak kapıdan satış yapan mal ve hizmet sunan firma, kuruluşlar, şahıslar vardır. Ve giderek artış kaydetmektedir. Bunların çoğu ev kadınları ile yaşlı insanlarımız ve ayrıca bilinçsiz ve eğitimsiz insanlarımıza hizmet sunma ustası oldukları, onları aldatmaları neticesi ortaya çok sayıda ileride telafisi güç maddi manevi kayıplara yol açmaktadır. Bu kötü niyetli pazarlamacı ve satıcılar içinde 4077 sayılı kanunda ve yürürlükteki mevzuatlarda ayrıntılı düzenlemeler vardır.


Tüketiciyi koruyan bu düzenlemelerin başında ise gerekçesiz iade hakkı gelmektedir. Vatandaş bu hakkını bilmiyor. Bu tür satışlarda, tüketici teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı, kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Mal satışında teslim tarihinden itibaren işlemeye başlayan bu süre, hizmet sunumunda sözleşme tarihi itibariyle başlar. Bu hak çok önemli bir haktır.


Ancak 7 günlük sürenin geçirilmemesine çok dikkat edilmelidir. Fakat tüketici bilmelidir ki, 7 günlük sürenin geçirilmesi, sadece bu gerekçesiz iade hakkını sona erdirir. Yani tüketicinin yasadan doğan diğer haklarını öldürmez, zarar vermez.


Bu 7 günlük cayma süresi dolmadıkça, satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir işlem adı altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Ayrıca satıcı, süresi içinde yapılan cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içinde malı geri almakla yükümlüdür.


Burada önemli ayrıntı ise, tüketicinin kapıdan aldığı malı 7 gün içinde iade etmek istemesi durumunda bu sözleşmeden, yâda satıştan vazgeçme/cayma beyanını, yazılı olarak noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yapmasıdır. Beyan bu şekilde yapılmaz ise 7 günlük süre içinde yapılıp yapılmadığı tartışma götürür. Cayma hakkının sona ermesine yol açmaz. Devletimizin bu hususlardaki resmi dili yazışma, belgedir. Kapıya gelen bir satıcıdan satın aldığınız malı 7 gün içinde iade etmek isterseniz, malı teslim anındaki şekliyle iade etmeniz gerekir. Eğer bu arada mal kullanılmış ve bu nedenle ticari değerinde bir kayıp ve azalma meydana gelmişse, tüketici bu azalmayı karşılamak zorundadır.


Yine önemli bir hususta mal veya hizmetin iadesi imkânsızlaşmış veya iade amaca aykırı bir hale gelmiş ise, tüketici bu mal veya hizmetten sağladığı fayda kadar bir bedeli satıcıya ödemekle yükümlü tutulabilir. 2003 yılında yasada yapılan değişiklikte bu husus şöyle açıklanmaktadır. ‘Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir’..


Kapıdan her tür satışta ve sunulan hizmette 8 madde kapsamında korumaya tabi tutulabilmesi için, satış değeri üzerinden bir parasal sınır oluşturulmuştur. Bu sınır, kanunun ilk şeklinde 8. maddede belirlenmiş iken, 2003 değişikliğinde bu konuda düzenleme yapma yetkisi Bakanlığa havale edilmiştir. Bakanlığın belirlemesine 39 milyon TL’yi (eski para) aşan ve satış mekânları dışında yapılan kapıdan satışlar 4077 sayılı kanun kapsamında korunurlar. Eğer bir mal veya hizmeti işyeri dışında satışa sunma, ticari teamül ya da örf ve adet gereği ise, bu türden satışlarda 8. madde uygulanmayacaktır. Ayrıca belirtmekte fayda vardır. Taksitle kapıdan satışlarda 6/A maddesi, kampanyalı kapıdan satışlarda ise 7. madde hükümleri de ayrıca uygulanacaktır. Buna dikkat etmek gerekmektedir.


Dahili Linkleri[kaynağı değiştir]

Harici linkler[kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.