FANDOM


Kapıdan satışEdit

TanımıEdit

Kapıdan satış: İşyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır. Daha açık bir ifadeyle; satıcı firma elemanlarının tüketicinin bulunduğu yere (evi, işyeri gibi) gelerek yaptığı satışlardır.

Kapıdan satışlarda tüketicinin cayma hakkı: Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

Cayma hakkının kullanılması: Yasa ile tüketicinin cayma hakkını kullanması herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır. Tüketici cayma hakkını noter aracılığı, iadeli taahhütlü mektup, taahhütlü mektup, APS veya bizzat firmaya giderek kullanabilir. Cayma hakkının noter aracılığı ile kullanılması zorunlu değildir. İspat açısından iadeli taahhütlü mektup veya taahhütlü mektupla cayma hakkının kullanılması doğru bir seçim olacaktır.

Cayma hakkının yedi günle sınırlı olmadığı haller:

 1. Tüketiciye satış esnasında satış sözleşmesi verilmemiş ise
 2. Sözleşme üzerinde tüketicinin cayma hakkını kullanabileceği satıcı firma adresi yazılı değil ise
 3. Sıtış sözleşmesi tarihini tüketici kendi el yazısı ile yazmamış ve satıcı tarafından sözleşmeye geçmişe dönük tarih atılmış ise
 4. Satış sözleşmesinin ön yüzünde tüketicinin cayma hakkını bildiren ve aşağıda yazılı cayma bildirimi ibaresi yok ise

tüketici cayma hakkını kullanmakta 7 (Yedi) günle sınırlı değildir.

Cayma Bildirimi: "Tüketicinin hiçbir hukuki sorumluluk üstelenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin mizalandığı tarihten itibaren yedi gün içeresinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz." bu ibarenin sözleşmenin ön yüzünde 16 punto koyu siyah harflerle yazılı olması gerekmektedir. Tüketiciye verilen sözleşme üzerinde bu ibare yok ise tüketici cayma hakkını kullanmakta yedi günle sınırlı değildir.

Yedi günlük cayma süresinin hesabı: Cayma süresi tüketicinin malı teslim aldığı günü takip eden günden başlar ve yedinci günün bitiminde sona erer. Cayma hakkının son günü olan yedinci gün hafta sonu veya resmi tatile (yılbaşı,resmi ve dini bayramlar gibi) rastlar ise resmi tatilin bittiği günden sonraki ilk iş günü cayma hakkının kullanılması için son gündür.

Kapıdan satışlarda tüketicinin dikkat etmesi gereken hususlar:

 1. Hediye veya çekiliş vaadi ile yapılan satışlara itibar edilmemesi
 2. Satış elemanının söyledikleri ile sözleşmeye yazılanların doğruluğunun kontrol edilmesi (malın fiyatı, taksit miktarı, taksit sayısı gibi)
 3. Düzenlenen sözleşmesinin tarihinin doğru yazılıp yazılmadığının kontrol edilmesi
 4. Sözleşmenin bir suretinin mutlak surette alınması
 5. Yedi günülük cayma süresi dolmadan peşinat verilmemesi veya herhangi bir ödeme yapılmaması
 6. Cayma hakkının kullanılmasında yedi günlük sürenin aşılmaması
 7. İspat açısından cayma hakkının yazılı olarak kullanılması (iadeli taahhütlü mektup,taahhütlü mektup gibi)

Kapıdan satışlarda satıcının görev ve sorumlulukları:

 1. Düzenlenen sözleşmenin bir suretini tüketiciye vermek zorundadır.
 2. Sözleşmeden ayrı senet düzenlenecekse her taksit için ayrı sennet düzenlenmek zorundadır.(tek senet düzenlenmiş ise bu senet geçersizdir)
 3. Yedi günlük cayma süresi dolmadan tüketiciden ödeme yapmasını veya kıymetli evrak vermesini isteyemez
 4. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren 20 günlük süre içerisinde malı geri almak zorundadır.
 5. Satıcı, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmadan tüketiciyi sorumlu tutamaz.


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.