Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.773
pages

IMG 20180802 171357.jpg

PT 9.7.2018 TT 7.2018

KARŞIYAKA İNFAZ HAKİMLİĞİ

DOSYA NO : 2018/1991 Esas

KARAR NO : 2018/2975 Karar

GEREKÇELİ KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA

HAKİM : Selçuk KURTCEBE 34281

KATİP : Deniz ERTUĞ 124465

Tutuklu EYÜP SABRİ KARTAL hakkında Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 30/03/2018 tarih ve 2018/610 sayılı kararı verilen '1

Ay Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma". cezasına hükümlü tarafından itiraz edilmekle, evrak ve ekleri incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Tutuklu EYÜP SABRİ KARTAL hakkında Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 30/03/2018 tarih ve 2018/610 sayılı kararı verilen '1 Ay Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma' cezası verilmiştir.

Kurul kararı tutukluya 02/04/2018 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Tutuklu karara yasal süre içerisinde 06/04/2018 tarihinde itiraz etmiştir.

Cumhuriyet savcısı 18/04/2018 tarihli ve 2018/20226 sayılı mütalaasında; "Disiplin soruşturmasına esas evrakların incelenmesi neticesinde; Adı geçen hakkında verilen disiplin cezası usul ve yasaya uygun olduğundan "DİSİPLİN CEZASI VERME" kararının onanması yönünde karar verilmesi hususu; Kamu adına mütalaa olunur." şeklinde mütalaa da bulunmuştur..

25/07/2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 sayılı yasa ile değişik [[4675 sayılı İnfaz Hakimliği]]nin 6.maddesi gereğince Tutuklu SAVUNMASINDA;" benim görüştüğüm her iki insan da zaten görüşme yapmamda her hangi bir yasal engelim olmayan eşim ve kız kardeşimdir, kanunda karşılığı olmamakla birlikte idare hakkımda böyle bir işlem yaparak suç uydurma suçunu işlemiştir, bu bir disiplin suçu değildir, ailemin yaptığı bir yönlendirmeden dolayı benim cezalandırılmam yasal değildir, cezamın kaldırılmasını istiyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur.

| Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 22.11.2012 tarih ve 2012/10125-13242 sayılı kararında da belirtildiği gibi; "... Ceza İnfaz Kurumlarının kanunla belirlenmiş kendine özel şartları ve kuralları olan kurumlar olduğu, kişi hürriyetinin kanundan kaynaklanan yetkiye dayanılarak kısıtlandığı kurumlarda belirli bir disiplinin sağlanmasının da yine mevzuat gereğince zorunlu olduğu..." denildiği,

5275 sayılı

iyileşti kme, güvenlik iyileştirme programı çekme, güvenlik ve

hana na uyma yü ilüğü enmiştir. Buna göre; "(1) Hükümlü, hapis eği nın yerime getirilmesine katlanma ve bu amaçla düzenlenen infaz rejimine uygun tutum davranışlar içinde bulunmakla yükümlüdür...." şeklindedir 5275 sayılı kanunun 6. Maddesin göre; "9 Ceza infaz kurumlarında “ Bu evrak hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur.

8) Hükümlünün infazın amacına uygun olarak kanun, tüzük ve yönetmeliklerin belirttiği hükümlere uyması zorunludur.

h) Kanunlarda gösterilen tutum, davranış ve eylemler ile kurum düzenini ihlâl edenler hakkında Kanunda belirtilen disiplin cezaları uygulanır. Cezalara, Kanunda belirtilen merciler, sürelerine uygun olarak hükmederler.

Cezalara karşı savunma ve itirazlar da Kanunun gösterdiği mercilere yapılır.” şeklindedir.

Kurumun Sol C-3 Nolu odada kalmakta olan hükümlü/tutuklu Eyüp Sabri Kartal'ın kurumda yaptığı haftalık telefon görüşmesi esnasında 19/03/2018 tarihinde saat 16:22-26:32 saatleri arasında eşi Gülfem Kartal adına kayıtlı 0537 810 19 45 numarayı aradığı ve bu numara aracılığı le Nilüfer denen bir şahısla bağlantı kurarak telefon yönlerdirme yaptığı tutanaktan anlaşılmıştır.

Tutuklunun itiraz dilekçesi içeriği, tutanak, disiplin kurulu kararı içeriği ve gerekçesi, hakimliğimizce alınan beyanı ve tüm dosya içeriği birlikte değerlendirildiğinde; tutukluya yüklenen eylem ile bu eylem için uygulanan 5275 Sayılı Yasanın 40/2-e maddesinin uyumsuz olduğu, ilgili kanun maddesinin eylem ve olaya uygun olmadığı, tutukluya yüklenen eylem için 5275 Sayılı Yasada bir yaptırım düzenlenmediği, eylemin disiplin suçu oluşturmadığı, telefon görüşmeleriyle ilgili tespit edilen durum hakkında ancak idari ve teknik önlemler alınabileceği kanaatiyle itirazın kabulüne, cezanın iptaline karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:(Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere)

Tutuklu EYÜP SABRİ KARTAL'ın 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik tedbirlerinir infazı hakkında kanunun 40/2-e maddesi gereğince 'BİR AY BAZI ETKİNLİKLERE KATILMAKTAN ALIKOYMA' çezasına dair kararın İPTALİNE,

Tutuklunun itirazının KABULÜNE, Kararın bir örneğinin tutukluya tebliğine ,

Kararın gereğinin yapılması için kararın Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumı Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dosya üzerinde verilen karara karşı, tebliğden itibâren bir hafta içerisinde Karşıyak: 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirâz yoluna başvurulabileceği, süresi içersinde başvuru olmazsa: kararın kesinleşeceği ilişkin itirâz yasa yolu açık olarak karar verildi. 27/06/2018

Katip 124465 Hakim 34281


Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Advertisement