FANDOM


İÇİNDEKİLER Edit

 • ÖNSÖZ ............................................
 • KISALTMALAR ......................................
 • FAYDALANILAN ESERLER .............................
 • İÇİNDEKİLER ......................................
 • BİRİNCİ BÖLÜM : 
 • GENEL BİLGİLER

I – TANIMLAR ......................................

 • II – TOPLANTI NEDİR.? .............................

b-Toplantı Yapılması Nasıl Planlanır ? .. ,

c-Toplantı Nasıl Sevk Ve İdare Edilir ? ..

d-Toplantıda Nasıl Karar Alınır ve Takip Edilir ? .

 • III – TOPLANTIYA KATILANLARIN GÖREVLERİ
 • İK

İNCİ BÖLÜM :  KURUL VE KOMİSYONLARIN MEVZUATTAKİ KURULUŞ HÜKÜMLERİ

KANUN HÜKÜMLERİ İLE KURULAN KURUL VE KOMİSYONLAR:Edit

*20–Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Edit

Başlık metni--~~~~Biçimlendirilmeyecek metni buraya girin Edit

II-KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİ İLE KURULAN KURUL VE KOMİSYONLAR:Edit

III– TÜZÜK HÜKÜMLERİ İLE KURULAN KURUL VE KOMİSYONLAREdit

IV– BAKANLAR KURULU KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İLE KURULAN KURUL VE KOMİSYONLAR

V- BAKANLIKLAR VE YÖNETMELİKLERİ, GENELGE VE YÖNERGELERLE KURULAN KURUL VE KOMİSYONLAREdit

 • 93-Terör Mağduru İstihdamı İle İlgili Komisyon………………………..…………
 • 94- Mahalli Çevre Kurulu……………………………………………………………
 • 95- Özel Güvenlik Komisyonu………………………………………………….……
 • 96- Tarifelere İtiraz Komisyonu…………………………………………..…………
 • 97- İl Ve İlçe Tahkim Komisyonları…………………………………………………
 • 98- Kuduzla Savaş Özel Komisyonu…………………………………………………
 • 99- Erken Kuzu Kesimini Önleme Koordinasyon Kurulu…………………………
 • 100- Satın Alma İşleri İnceleme Kurulu……………………………………………
 • 01- Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz Ve Saklıların Yakalanması İle İlgili Komisyon
 • 102- Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri…………………………………………
 • 103- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu………………………………………………
 • 104- TSE Belgelendirme Komisyonu…………………………………………………
 • 105- Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fahri Yardım Komitesi ...…
 • 106- Sokak Çocuklarının Korunması Ve Rehabilitasyonu Komisyonu……………
 • 107- İl Ve İlçe Gönüllü Hizmetleri Komisyonu ……………………………………
 • 108- Enerji Desteği Komisyonu………………………………………………………
 • 109- Yerel Sulak Alan Komisyonu……………………………………………………

VI- ÖZEL KONULU KURUL VE KOMİSYONLAR

 • 110- Boğaziçi İmar İdare Heyeti …………………………………………………
 • 111- Köyceğiz Gölü Taşıma Araçları İdare Kurulu ………………….…………
 • 112- İzmir Universiade Oyunları Hazırlık Ve Düzenleme Kurulu Organizasyon Komitesi, İcra Kurulu 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MESLEKİ FİHRİST I- VALİLERİN BAŞKANLIK ETTİĞİ KURUL VE KOMİSYONLAR

II- VALİ YARDIMCILARININ BAŞKANLIK ETTİĞİ KURUL ve KOMİSYONLAR

III- KAYMAKAMLARIN BAŞKANLIK ETTİĞİ KURUL ve KOMİSYONLAR

IV- KURUL VE KOMİSYONLARA KATILAN ÜYELEREdit

A-İl Hukuk İşleri Müdürü B-Askerlik Şubesi Başkanlığı C-Garnizon Komutanlığı D-Belediye Başkanlığı E-Emniyet Müdürlüğü F-Jandarma Komutanlığı G-Maliye Teşkilatı H-Milli Eğitim Teşkilatı I-Sağlık Teşkilatı J-Tarım Teşkilatı K-Özel İdare Teşkilatı L-Nüfus Müdürlüğü M-Bayındırlık Müdürlüğü N-Kültür ve Turizm Müdürlüğü O-Sivil Savunma Müdürlüğü Ö- Müftülük Gümrük ve Tekel Teşkilatı R- Çevre ve Orman Teşkilatı S- Tapu Müdürlüğü Ş- Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü T- Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatı U- Diğer Birimler V- Bankalar Y- Odalar, Dernekler, Vakıflar ve Kooperatif Başkanları Z- Üniversite ve Yüksekokul Temsilcileri


VALİ VE KAYMAKAMLARIN BAŞKANLIK ETTİĞİ KURUL VE KOMİSYONLAR İLE KATILAN ÜYELEREdit

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

I - TANIMLAR: Edit

5442 Sayılı Yasanın 9. Maddesine göre Vali, İlde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme temsilcisi, 27.maddesine göre de Kaymakam, İlçe genel idaresinin başı ve ilçede hükümetin temsilcisi ve ilçenin genel idaresinden sorumludur.

Gerek Vali ve gerekse Kaymakamın en önemli ve etkin görevlerinden birisi de değişik mevzuatla kurul ve komisyon olarak karşımıza çıkan oluşumlara başkanlık yapmasıdır. Bu oluşumların kelime anlamlarının açıklanmasında yarar bulunmaktadır.(1)

Kurul: Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, Komisyon: (Fransızca Commision) alt kurul, encümen, komite, Komite: (Fransızca Comite) alt kurul, encümen, komisyon, Heyet: (Arapça Hey’et) kurul, Meclis: (Arapça Meclis) bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura, Büro: (Fransızca Bureao) 1- Çalışma odası, yazıhane, 2- Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri, Encümen: (Farsça Encumen) yarkurul, komisyon, komite, Toplantı: Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima, Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim, Şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

II - TOPLANTI NEDİR? Edit

Vali ve Kaymakamların başkanlık ettiği kurul ve komisyonların, bir işi yapmak veya bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla bir araya gelmesi yani toplantı yapması demektir. Hiçbir kuruluş toplantı yapmaksızın işleyemez. Bu sebeple Vali ve Kaymakamların başkanlık ettiği toplantılar, kimlerden oluşur, nasıl planlanır, nasıl sevk ve idare edilir, nasıl karar alınır ve takip edilir. Bu konularda bazı bilgiler vermek faydalı olacaktır.

a)Toplantı Kimlerden Oluşur?Edit

Mevzuatımızda bazı kurul ve komisyonlara katılacak üyeler görev unvanları belirtilmek suretiyle tek tek sayılırken, bazı hallerde katılacak üyelerin seçimini Vali ve Kaymakamlara “uygun göreceği kamu idare ve kuruluşların yöneticileri”, “lüzum görülecek diğer şahıslar” gibi ifadeler kullanarak bırakılmıştır.

Bu durumlarda önce toplantıya kimlerin katılmasının gerektiği belirlenmelidir. Hemen belirtmek gerekir ki takdir hakkının bazı olumsuz etkilenmelerden uzak ve objektif şekilde kullanılması kararlara güven duyulmasını sağlayacak ve başarıyı arttıracaktır.

b)Toplantı Yapılması Nasıl Planlanır?

Önce toplantının ne zaman yapılacağını bilmek gerekmektedir. Mevzuatımızda gösterilen kurul ve komisyonların bazen “gerektiğinde”, bazen “Başkanın lüzum göreceği zaman”, “periyodik olarak toplanmasının gösterildiği zaman” ve bazen de “her yıl veya dönemin başlarında tespit edildiği zaman” toplanması sağlanır.

Toplantıların önceden belirlenecek bir gündem doğrultusunda yapılması gerekir. Gündem aynı zamanda kurul ve komisyonlara katılan üyelere hazırlanma imkanı vermektedir.

Gündem hazırlanırken şu hususların gündemde yer almasında fayda vardır.(2)

i)Toplantının yeri, tarihi, zamanı ve adı, ii)Bir önceki toplantının tutanağı, iii)Bir önceki toplantıda ortaya çıkan konular, iv)Tartışılıp karara bağlanması gereken diğer konular, v)Daha farklı konular, vi)Bundan sonraki toplantının tarih, saat ve yeri.  Ayrıca, toplantının başarılı ve faydalı olması bakımından toplantı yapılacak yerlerin özellikleri ve toplantılarda oturma düzenleri çok önemlidir.(3)

Toplantı yerinin özellikleri: i)Toplantı yeri seçilirken ısı, ışık, havalandırma gibi unsurlar göz önüne alınmalı, toplantı odası veya salonunun görünümünün hoş ve güzel olmasına dikkat edilmelidir. ii)Toplantıya katılanların rahatça nefes alabilmeleri, birbirlerini kolayca görebilmeleri, rahat oturabilmeleri, iyi işitebilmeleri, odanın ışığından ve ısısından rahatsız olmamaları gereklidir. iii)Toplantı odasında açık renkler hakim olmalı, içeride salon çiçekleri bulunmalıdır. Odanın veya salonun ısıtılması, aydınlatılması ve havalandırılması iyi olmalıdır. iv)Toplantı odası fiziki olarak gürültüden uzak veya tecrit edilmiş olmalıdır. v)Toplantı odası veya salonunda koyu renkli lambriler, koyu renkli ve cila kokan masa ve koltuklar rahatsız edicidir. Koltukların hareket etmeyecek şekilde sabit veya ağır olması da iyi değildir. Toplantılarda oturma düzenleri ile ilgili modelleri ise: i)Oval veya Daire Düzeni (yuvarlak masa toplantısı): Eşit düzeyde yetkililerin ve temsilcilerin katıldığı, tartışmaya ve katılıma açık en demokratik toplantı düzenidir. ii)L veya V Düzeni: Toplantı için uygun olmayan ortamlarda avantaj sağlar ancak etkili bir toplantı düzeni değildir. iii)T Düzeni: Katılanlar konuşmacıyı rahat izler, grup iletişimini kolaylaştırır. iv)Konferans Düzeni: Çok sayıda kişinin katılacağı ve bilgilendirme, yönlendirme, eğitme, emir verme amacıyla yapılan toplantılar için uygundur. Yönetici en önde ve üstte, katılanlar toplu halde yöneticinin karşısındadırlar. Pasif bir toplantı yöntemidir. v)Sınıf Düzeni: Eğitici amaçlı toplantılar için yararlıdır. Not tutma, yazı yazma üstünlükleri vardır. Ancak iletişimi güçleştiren bir toplantı türüdür. vi)U Düzeni: Oldukça sık başvurulan ve uygulanan bir toplantı düzenidir. Etkinliği sağlayan ve iletişimi kolaylaştıran avantajları vardır. vii)Dikdörtgen Düzeni: Heyet, kurul komisyon gibi 7-11 kişilik karar alma, danışma, müzakere, değerlendirme, eşgüdüm vb. amaçlı toplantılar için çok uygundur. Başkan dikdörtgenin duvar dibinde olan ucunda oturur. Ancak, karşılıklı iki heyet toplantılarında ise taraflar dikdörtgen masanın 2 tarafında yer alırlar. Heyet Başkanları ise masanın ortasında otururlar. viii)Kare Düzeni: Küçük kare, 3-4 kişilik veya komite gibi küçük toplantı grupları için uygundur. Büyük kare düzeni ise dört taraflı yada çok taraflı grup toplantıları için uygundur.

Bir toplantıya başlamadan önce toplantıda bulunması gerekenlerden gelmeyenler kimlerdir? Mazeretlerini bildirmişler midir? Mazeretleri Vali ve Kaymakamlar tarafından mevzuata uygun görülmüş müdür? Bunlara dikkat edilmelidir. Hemen hemen her toplantının bir başlama zamanı vardır. Ancak bazı üyeler toplantıya gecikmelerle katılırlar. Önceden gelen üyeler son üye veya üyelerin ne zaman geleceğini bilmeksizin oturup beklerler. Üyelerin zamanında gelmesini öğrenmeleri için toplantının vaktinde başlatılması gerekir. Sürekli geç gelen üyenin ise personel kanunlarında belirtilen disiplin hükümlerine göre cezalandırılacağı kendisine hatırlatılmalıdır.

c-Toplantı Nasıl Sevk ve İdare Edilir?(4)Edit

Herşeyden önce Başkan, toplantıya zamanında gelip zamanında başlamalıdır. Toplantı mutlaka gündemle başlanmalı ve başkan tarafından önce toplantının amacı açıklanmalı ve gündem okunmalıdır.

Başkan önce kısa bir açış konuşması yaparak toplantıyı başlatmalı, kendisi fazla konuşmamalı, tarafsız kalmalı, ancak gerektiğinde açıklama yapmalıdır.

Toplantıda 20-30 sayfalık raporlar okutulmamalıdır. Aksi halde kimse ilgilenmez, dinlemez ve etkilenmez. Ancak ilgili rapor önceden katılanlara dağıtılmış olmak kaydıyla 2-3 sayfalık özet rapor sunularak tartışma sağlanmalıdır.

Toplantıda yapılan konuşmalar dikkatle dinlenmeli ve not edilmelidir. Toplantının yan konulara sapılmasına izin verilmemelidir. Bunları ortaya atan kişilere nezaketle engel olunmalıdır.  Toplantıya katılan herkes tartışmaya sokulmalıdır. İçe dönük kişiler konuşturulmalı, çok konuşan ve sık sık söz alan kişilerde sınırlanmalı, gerektiği kadar söz hakkı verilmelidir.

Toplantının genel amacı her an göz önünde bulundurularak önce toplantıya katılanların görüş ve önerilerinin ortaya çıkması beklenmeli, temel fikir ve öneriler en sona saklanmalıdır.

Toplantıda kimin hangi konuda, ne zaman ve ne kadar konuşacağına toplantı başkanı karar vermelidir. Böylece toplantının kontrolü ve katılımı sağlanmalı ve sapmalar önlenmelidir.

Toplantıda, başkan olarak istediğiniz doğrultuda karar almak için, sizi destekleyen ve sizin fikrinizde olanlara öncelikle söz verilmelidir. Bu takdirde çekimser olanlarda sizin tarafınıza geçecek, karşı olanlar ise açıkça karşı çıkmaktan çekineceklerdir.

Toplantıya katılanlar daima dinamik ve enerjik tutulmalıdır. Bu zaman zaman konuşmanızdaki ses tonlarıyla, konuyu değiştirerek veya bir fıkra anlatarak veya kısa bir ara vererek sağlanmalıdır.

Toplantıya katılanlara, sözlerinde görüş ve önerilerde serbest olmaları için baştan imkan verilmelidir. Bir toplantının başarısı, katılanların tartışmaya ve karara katılmasıyla sağlanır.

Toplantılarda tartışmalara katılan görüş, eleştiri ve öneri sahiplerine samimi bir şekilde teşekkür edilmeli, manevi ve psikolojik destek verilmelidir.

Toplantıda olumsuz manevi uyarımlar, alaycı davranışlar, iğneli ve kinayeli konuşmalar ve sataşmalar engellenmesi, bu tür davranışlar ve bu yola başvuranlar onaylanmamalı, destekliyormuş gibi görünmemelidir. Üyeler arasında doğan çatışmalar büyütülmeden çözümlenmeli ve önlenmelidir. 90 dakikadan fazla sürece toplantılarda araya 15-20 dakikalık dinlenme ve ikram molası verilmelidir. Toplantının amacına ulaşması ve gerekli kararın alınması sağlanmalı, gündemdeki her konu yeterli tartışmadan sonra özetlenip karara bağlanmalı, kararlar oy çokluğu ile değil oy birliği ile alınmalıdır. Aksi halde muhalif kalanlar uygulamayı engelleyebilirler.

Toplantı sonunda toplantı tutanağı hazırlanmalı ve katılanlara imzalattırılmalıdır. Son sözü başkan söylemeli ve toplantı mutlaka zamanında bitirilmelidir.

d- Toplantıda Nasıl Karar Alınır ve Takip Edilir? Her toplantı ile ilgili olarak, görevlendirilen kâtipler vasıtası ile tutanak düzenlenmeli, ulaşılan sonuçların bir karar halinde ve herkesçe anlaşılan şekilde yazılıp imzalanması sağlanmalıdır.

Eğer ilgili mevzuatta belirlenmiş bir form yoksa, tanzim edilecek kararlarda şu hususların bulunmasına dikkat edilmelidir.(5)

1-Metnin Başına:

i)İl veya İlçe belirtmek suretiyle kurul ve komisyonun adı, ii)Karar tarihi, iii)Karar sayısı,

2-Karar Metninde: Kurulun;

i)Hangi mevzuat hükmü veya hangi makamın istemesi üzerine ii)Hangi konu veya gündemi görüşmek üzere, iii)Kimin başkanlığında ve kimin katılımı ile, iv)Hangi tarih ve saatte nerede toplandığı, v)Hangi konu ve mevzuatın incelenerek, kimlerin açıklamaları dinlendikten veya hangi yerde keşif ve inceleme yapıldıktan sonra, vi)Niçin, neye veya nelere karar verildiği, vii)Kararda yer alan hususların hangi birim veya görevlilerce yerine getirileceği , viii)Kararlardan birer örneğinin hangi sebeple kime veya kimlere, (bilgi, başvurusuna cevaben, gereği için, onay için) verileceği veya nerelere gönderileceği, ix)Kararın oy birliği veya oy çokluğu ile mi alındığı, x)Oy çokluğu ile alınması halinde karşı oyun ne olduğu ve ilgilisince ayrışık oy olarak imzalanmasının gerektiği,

 5- İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 85.Dönem Kaymakamlık Kurs Notu. Hüseyin ÖNAL-Fikret ÇAKIR Mülkiye Başmüfettişleri Sayfa 3-4

3-Metnin Altındaki İmza Bölümünde:

Başkandan başlamak üzere ilgili düzenleyici hukuki metinlerde gösterilen sıraya göre katılanların ad ve soyadları ile görev ve unvanları yazılmalı, kurulda üye olmakla birlikte toplantıya katılmayanın mazereti de bu bölümde (izinli, raporlu, görevli gibi) kısaca belirtilmelidir.  Toplantı sonunda alınan kararlar yazdırıldıktan sonra en az 2 gün içinde katılanlara imzalattırılmalı, kararı en son başkan imzalamalıdır. Toplantıda alınan kararlar uygulanabilir olmalı ve yazılı hale getirildikten sonra ilgililere gönderilmelidir. İlgili kurumlara gönderilen karar gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini, gerekirse yerinde gezip görerek veya telefon ve diğer iletişim vasıtaları ile takip edilerek uygulanması sağlanmalıdır.

III - TOPLANTIYA KATILANLARIN GÖREVLERİ:Edit

Toplantının başarısı, toplantı başkanının başarılı yönetimine bağlı olduğu kadar, toplantıya katılanlarında olumlu biçimde tartışmaya katılmasına ve toplantı kurallarına uymasına bağlıdır.(6)

Toplantıya Katılanların Uyması Gereken Kurallar ve Görevleri Şunlardır:Edit

1-Toplantıya mutlaka zamanında gelinmelidir. 2-Toplantı salonunda gösterilen veya belirlenen yere oturulmalıdır. 3-Söz almadan ve söz verilmeden konuşulmamalıdır. 4-Karşılıklı konuşulmamalıdır. Daima toplantı başkanına hitaben konuşulmalıdır. 5-Az ve öz konuşulmalı; uzatılmamalıdır. 6-Oturduğunuz yerden konuşulmalı; ayakta konuşma yapılmamalıdır. 7-Sık sık söz almamalıdır. Sona doğru söz alma tercih edilmelidir. 8-Konudan dışarı çıkılmamalıdır. 9-Tartışmaya katılmalı, toplantıda dinleyici ve seyirci kalınmamalıdır. 10- İlk söz almada yalnız bir nokta ele alınmalı; her şey birden ortaya atılmamalıdır. 11-Görüş ve fikirler öneri ve eleştiriler örneklerle veya istatistiklerle (rakamlarla) veya hukuki dayanaklarla veya bilimsel kaynaklarla açıklanmalıdır. Havaya konuşma yapılmamalıdır. 12- Nutuk çekmeden, açık ve doğal konuşulmalıdır. 13- Kimsenin sözü kesilmemeli; karşılıklı konuşulmamalıdır. 14- Konuşulanları iyi dinlemeli ve not alınmalıdır. 15-Söyleyecek her şeyin kabul edilebilirliği önceden düşünülmelidir. Kabul edilmesi olanaksız teklifler ileri sürülmemelidir. 16-Eğer biri, sizin kabul etmeyeceğiniz bir fikir ileri sürdüyse, kendisine soru sorarak açıklama istenmeli, sebebi ve gerekçesi öğrenilmelidir. 17-Konuşma sırasında ses tonu yükseltilmemelidir. 18-Kırıcı ve yıkıcı tenkit edilmemeli; olumlu ve yapıcı öneriler getirilmelidir. 19-Konuşmaya başlarken ve konuşma sonunda başkana ve heyete saygılar sunulmalı ve teşekkür edilmelidir. 20-Büyük ve kalabalık toplantılarda, Başkan ve katılanlar, sözlerin başında ve sonunda saygıyla selamlanmalı; kendilerine “saygılar” sunulmalıdır. Konuşma sırasında başkana (yöneticiye) ve katılanlara daima unvanlarıyla veya eş düzeydeki üyelere soyadlarıyla hitap edilmelidir.

İKİNCİ BÖLÜM Edit

KURUL VE KOMİSYONLARIN MEVZUATTAKİ KURULUŞ HÜKÜMLERİ

I- KANUN HÜKÜMLERİ İLE KURULAN KURUL VE KOMİSYONLAR:Edit

1-ASKERLİK MECLİSİEdit

ASKERLİK KANUNU

 • Kanun Numarası : 1111
 • Kabul Tarihi : 21/06/1927
 • Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 12-17/7/1927 Sayı: 631/635
 • Madde 21 – (Değişik:20/11/1935-2850/1 md.)

====2-UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSLERİ UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU====

Kanun Numarası : 1593 Kabul Tarihi : 24/04/1930

 • Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 06/05/1930 Sayı: 1489
 • Madde 23 -

Madde 24 - Madde 25 -

3-ÇELTİK KOMİSYONUEdit

ÇELTİK EKİMİ KANUNU

Kabul Tarihi : 11/06/1936

 •  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 23/06/1936 Sayı: 3337
 • Madde 1 –

====4- İL POLİS DİSİPLİN KURULU EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU====


Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 04/06/1937

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/06/1937 Sayı: 3629

Ek Madde 4 – ( 19/2/1980-2261/2 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

====5-MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KOMİSYONU MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU====


Kanun Numarası : 3634 Kabul Tarihi : 07/06/1939

   Yayımlandığı R.Gazete			: Tarih: 16/06/1939 Sayı: 4234

Madde 8 –


6-ÇİFTÇİ MALLARI MURAKABE HEYETİ ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 4081 Kabul Tarihi : 02/07/1941

   Yayımlandığı R. Gazete			: Tarih: 10/07/1941 Sayı:4856

Madde 5- Madde 6-

7-İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/06/1949

   Yayımlandığı R. Gazete			: Tarih: 18/06/1949 Sayı:7236

Madde 24 –


   8-İL KAYMAKAMLARI TOPLANTISI

İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/06/1949

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/06/1949 Sayı:7236

Madde 25 –9- İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI VE MEMURLARI TOPLANTISI İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/06/1949

    Yayımlandığı R. Gazete			: Tarih: 18/06/1949 Sayı:7236

Madde 40 –

10– BUCAK MECLİS VE KOMİSYONLARI İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/06/1949

    Yayımlandığı R.Gazete			: Tarih: 18/06/1949 Sayı:7236

Madde 52 –


11– İL İDARE KURULU İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/06/1949

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/06/1949 Sayı:7236

Madde 57 -

12– İLÇE İDARE KURULU İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/06/1949

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/06/1949 Sayı:7236

Madde 58 -

   13- FİKİR VE SANAT ESERLERİ DENETİM KOMİSYONU

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 05/12/1951

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 13/12/1951 Sayı: 7981

Madde 81: (Değişik 12/03/2004 – 5101/24. md) 14– TAKDİR KOMİSYONU VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 04/01/1961

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 10/01/1961 Sayı:10703-10705

Madde 72 - (Değişik: 4/12/1985-3239/5 md.)


15- ZİRAİ KAZANÇLAR İL KOMİSYONU VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 04/01/1961

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 10/01/1961 Sayı:10703-10705

Madde 83 – (Değişik:30/12/1980-2365/11 md.) Madde 84 – (Değişik: 23/6/1982-2686/15 md.) ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :12/02/1987, No:87/11549 Dayandığı Kanunun Tarihi :04/01/1961, No:213 Yayımlandığı R.Gazete Tarihi :23/03/1987, No:19409 Madde 4-


16– BELİRLEME KOORDİNASYON KURULU VE ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZÜMLEME KOMİTELERİ

   ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLAR KANUNU

Kanun Numarası : 507 Kabul Tarihi : 17/07/1964

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 1,3,4/8/1964 Sayı:11769-11771

Madde 6 – (Değişik: 2/5/1983-KHK 62/3 md; Aynen kabul: 14/02/1985-3153/3 md.)


17–MERKEZ YAZIM KURULU GENEL NÜFUS YAZIMI KANUNU Kanun Numarası : 1543 Kabul Tarihi : 24/02/1972

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 09/03/1972 Sayı:14123

Madde 2 –

    18–İL VE İLÇE HASAR TESPİT KOMİSYONU

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUNU Kanun Numarası : 2090 Kabul Tarihi : 20/06/1977

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 05/07/1977 Sayı:15987

Madde 3 –


19– İL VE İLÇE TRAFİK KOMİSYONLARI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18,10/1983 Sayı:18195

Madde 12 – (Değişik: 17/10/1996-4199/7 md.)


20–TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/02/1995

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 08/03/1995 Sayı:22221


Madde 22 –(Değişik 06.03.2003 4822/29.Md)

    21- MERA KOMİSYONU

MERA KANUNUNU

Kanun Numarası : 4342

Kabul Tarihi : 25/02/1998

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 28/02/1998 Sayı: 23272

Madde 6 -

22-İL VE İLÇE AV KOMİSYONLARI KARA AVCILIĞI KANUNU

Kanun Numarası				: 4915

Kabul Tarihi : 01/07/2003 Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 11/07/2003 Sayı :25165

Madde 3-23- İL VE İLÇE SPOR GÜVENLİK KURULU SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası : 5194 Kabul Tarihi : 28/04/2004 Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 07/05/2004 Sayfa: 25455 Madde 3-


24-ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10.06.2004 Yayımlandığı R. Gazete : Tarihi 26.06.2004z Sayı: 25504 Madde 4-

25-İL HAYVANLARI KORUMA KURULU HAYVANLARI KORUMA KANUNU Kanun Numarası : 5199 Kabul Tarihi : 24.06.2004 Yayımlandığı R. Gazete : Tarihi: 01.07.2004 Sayı: 25509 Madde 15-

26-ZARAR TESPİT KOMİSYONU

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5233 Kabul Tarihi : 17.07.2004 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27.07.2004 Sayı: 25535 Madde 4-


27- İL VE İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETLERİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 5263 Kabul Tarihi : 01.12.2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi: 09.12.2004 Sayı: 25665 Madde 19- 29.05.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 77nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası maddeden çıkarılmıştır.


28-İL ENCÜMENİ İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/02/2005 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih:04/03/2005 Sayı: 25745 Madde 25.-

29-TOPRAK KORUMA KURULU

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

Kanun Numarası : 5403

Kabul Tarihi : 03.07.2005

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 19.07.2005 Sayı : 25880

Madde 5 –

II-KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİ İLE KURULAN KURUL VE KOMİSYONLAREdit

30- SAYIM KOMİTELERİ DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNÜN GÖREV; YETKİ VE KURULUŞU HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 53 Kabul Tarihi : 13/06/1962

   Yayımlandığı R. Gazete			: Tarih: 23/06/1962 Sayı:11136

Madde 8-10 – (08/06/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.nin 31.maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

K.H.K. nin Tarihi : 08/06/1984 No:219 Yetki Kanununun Tarihi : 02/12/1983 No:2967 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/06/1984 No:18435

Madde 31 – 31- İL VE İLÇE YAPI DENETİM KOMİSYONLARI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

K.H.K. nin Tarihi				: 03/02/2000 	No:595

Yetki Kanununun Tarihi : 27/08/1999 No:4452 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 10/04/2000 No:24016 Madde 6- YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 26/05/2000 Sayı:24060 Madde 8 -

III – TÜZÜK HÜKÜMLERİ İLE KURULAN KURUL VE KOMİSYONLAREdit

32- İL VE İLÇE TAPU KOMİSYONLARI TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUNUN TAPU İDARELERİNCE SURETİ TATBİKİ HAKKINNA NİZAMNAME

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/05/1930, No:9331 Dayandığı Kanunun Tarihi : 02/06/1929, No:1515 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 02/07/1930, No:1536 Madde 6 – (Değişik:30/06/1932-13041 K.)33- ZÜHREVİ HASTALIKLAR VE FUHUŞLA MÜCADELE KOMİSYONUNA YARDIM KURULU GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TÂBİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30/03/1961, No:5/984 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/04/1930, No:1593 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 14/04/1961, No:10786 Madde 12 -


34- İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU MAHALLİ DANIŞMA KOMİSYONU İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU MAHALLİ DANIŞMA KOMİSYONLARI HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/08/1967, No:6/8697 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/01/1946, No:4837 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/09/1967, No:12696 Madde 1-

35- SİVİL SAVUNMA FONU İDARE KOMİSYONU SİVİL SAVUNMA FONU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/02/1973, No:7/5891 Dayandığı Kanunun Tarihi : 09/06/1958, No:7126 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 24/03/1973, No:14486

Madde 8 -

36-İMAM HATİP KADROLARI DAĞITIMINDA SIRALAMA KURULU BUCAK VE KÖYLERE İMAM HATİP KADROLARININ DAĞITIMINDA UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA TÜZÜK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/02/1975, No:7/9516 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/06/1965, No:633 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 07/03/1975, No:15170 Madde 4 –

37– UYUŞMAZLIĞI ÇÖZÜMLEME KOMİSYONU TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 08/01/1988, No:88/12497 Dayandığı Kanunun Tarihi : 08/03/1950, No:5590 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/02/1988, No:19722 Madde 37 – 38 – GREV VE LOKAVT DANIŞMA KURULLARI GREV VE LOKAVTLARDA MÜLKİ İDARE AMİRİNCE ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 09/08/1989, No:89/14477 Dayandığı Kanunun Tarihi : 05/05/1983, No:2822 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 05/10/1989, No:20303 Madde 3 –

39 – SEFERBERLİK VE SAVAŞ HAZIRLIKLARI TOPLANTISI SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/05/1990, No:90/500 Dayandığı Kanunun Tarihi : 04/11/1983, No:2941 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 16/07/1990, No:20576 Madde 21 –


40- TÜRK HAVA KURUMU ŞUBE GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU TÜRK HAVA KURUMU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23.08.2004 Sayı: 2004/7830 Dayandığı Kanunun No : 2908 Yayımlandığı R.Gazete: Tarihi : 22.08.2004 Sayı: 25591 Madde 30-

IV– BAKANLAR KURULU KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İLE KURULAN KURUL VE KOMİSYONLAR

41- SEÇME VE DEĞERLENDİRME KURULU MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI SAVUNMA ÖDEVİ YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 03/10/1945, No:3/3169 Dayandığı Kanunun Tarihi : 07/08/1944, No:4654 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/10/1945, No:6130 Madde 3 – (Değişik: 12/12/1991-91/2492 K.)

42- ASAYİŞ SAATİ TOPLANTISI EMNİYET VE ASAYİŞ İŞLERİNDE İL, İLÇE VE BUCAKLARDAKİ JANDARMA VE EMNİYET ÖDEVLERİNİN YAPILMASI VE YETKİLERİNİN KULLANILMASI SURETİNİ VE ARALARINDAKİ MÜNASEBETLERİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/06/1961, No:5/1409 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15/07/1961, No:10855 Madde 4 –

JANDARMA TEŞKİLÂTI GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 03/11/1983, No:83/7362 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/03/1983, No:2803 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17/12/1983, No:18254 Madde 146 –

43 – GELİR TESPİT KOMİSYONU AFET SEBEBİ İLE YAPILACAK OLAN BİNALARIN BORÇLANDIRMA BEDELLERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER HAKKINDA YÖNETMELİK.

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/03/1972, No:7/4123 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15/05/1959, No:7269 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 08/04/1972, No:14153 Madde 8 –

44- YANGIN KOORDİNASYON KURULU KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME VE KURTARMA TEDBİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 06/08/1975, No:7/10357 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15/05/1959, No:7269 10/06/1949, No:5442 , 09/06/1958, No: 7126 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 08/09/1975, No:15350 Madde 4 –

	45 – ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYONU

ORMAN YANGINLARININ ÖNLENMESİ VE SÖNDÜRÜLMESİNDE GÖREVLİLERİN GÖRECEKLERİ İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/09/1976, No:7/12520 Dayandığı Kanunun Tarihi : 31/08/1956, No:6831 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 09/10/1976, No:15729 Madde 32 –

46- İL VE İLÇE HASAR TESPİT KOMİSYONLARI TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/09/1978, No:7/16642 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20/06/1977, No:2090

   Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi		: 04/11/1978, No:16453

Madde 10 – 47- EŞGÜDÜM VE İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ KARAYOLLARI SINIR KAPILARI İLE ULUSLAR ARASI TRAFİĞE AÇIK HAVALİMİNLARINDA GÜVENLİĞİN VE BU YERLERE HİZMET VEREN KURULUŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE EŞGÜDÜM SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/5/1979, No:7/17694 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 14/7/1979, No:16696 Madde 2 –


48- KUTLAMA KOMİTELERİ ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/08/1981, No:8/3454 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17/03/1981, No:2429 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 01/10/1981, No:17475 Madde 5 –

49- KUTLAMA KOMİTELERİ MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 03/03/1982, No:8/4400 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19/05/1930, No:1624 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 05/04/1982, No:17655 Madde 5 –


50- İL DİSİPLİN KURULU DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/09/1982, No:8/5336 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/07/1965, No:627 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 24/10/1982, No:17848 Madde 4 – I-(Değişik : 13.01.1986-86/10286 K.)

   51- İL MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR DİSİPLİN KURULU

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/09/1982, No:8/5336 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/07/1965, No:627 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 24/10/1982, No:17848 Madde 4

II- (Değişik : 13.01.1986-86/10286 K.) 52- İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN KURULU DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/09/1982, No:8/5336 Dayandığı Kanunun Tarih : 14/07/1965, No:627 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 24/10/1982, No:17848 Madde 4 – V A. ( Değişik 04.07.2005 – 2005/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile) 53- NÜKLEER YABANCI GEMİLERİN ZİYARETLERİYLE İLGİLİ ÖNLEM PLANI VE TEHLİKELİ DURUM PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU


YABANCI SİLAHLI KUVVETLERE BAĞLI GEMİLERİN TÜRK İÇSULARINA VE LİMANLARINA GELİŞLERİ VE BU SULARDAKİ HAREKET VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/11/1983, No:83/7464 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/04/1930, No:1593 15/07/1950, No:5682 15/07/1950, No:5683 20/05/1982, No:2674 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15/12/1983, No:18252 Madde 28-


54- İL VE İLÇE OLAĞANÜSTÜ HAL BÜROLARI OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESPİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/02/1984, No:84/7778 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/10/1983, No:2935 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 08/03/1984, No:18335 Madde 11–

55- İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 01/04/1988, No:88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15/05/1959, No:7269 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 08/05/1988, No:19808 Madde 14– 56- İLÇE KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 01/04/1988, No:88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15/05/1959, No:7269 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 08/05/1988, No:19808 Madde 46– 57- ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÖĞRENCİ YURTLARI İLE BENZERİ KURUMLARIN AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13/01/1989, No:8/13715 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/03/1950, No:5661 06/10/1983, No:2908 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17/03/1989, No:20111 Madde 17– 58- İL VE İLÇE HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONLARI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/02/1989, No:89/13838 Dayandığı Kanunun Tarihi : 08/05/1986, No:3285 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 15/03/1989, No:20109 Madde 91 – (Değişik birinci paragraf:8/7/1998 – 98/11429 K.)


59- TRANSİT KARAYOLLARI ÜZERİNDEKİ DENETLEME VE KONAKLAMA NOKTALARI SEÇİMİ HEYETİ KARAYOLU İLE ULUSLAR ARASI EŞYA TAŞIYAN ARAÇLARIN, SEYİR, KONAKLAMA, DENETLEME, GÜVENLİK VE GÜMRÜK İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 05/03/1993, No:93/4207 Dayandığı Kanunun Tarihi : - , No: - Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 16/04/1993, No:21554 Madde 91 – 60-KÜLTÜR ETKİNLİKLERİNİ DÜZENLEME KOMİTESİ KÜLTÜR BAKANLIĞI YEREL, ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KÜLTÜR ETKİNLİKLERİNE YARDIM YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 05/03/1993, No:93/4210 Dayandığı Kanunun Tarihi : 23/01/1986, No:3257 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 08/04/1993, No:21546 Madde 14-

61- ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI DÜZENLEME KURULU ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/07/1996, No:96/8396 Dayandığı Kanunun Tarihi : 27/09/1984, No:3046 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22/08/1996, No:22735 Madde 5 –


62- GÜVENLİK KOMİSYONU SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI, GÖREV VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/07/1997, No:97/9707 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/06/1949, No:5442 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 14/08/1997, No:23080 Madde 19 –

63- GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14.02.2000 No:2000/284 Dayandığı Kanunun Tarihi : 26.10.1994 No:4045 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 12.04.2000 No:24018 Madde 15- (Değ. 29.03.2001 ve 24357 sayılı Resmi Gazete)

64- İL VE İLÇE FINDIK KOMİSYONU FINDIK ÜRETİMİNİN VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ İLE FINDIK YERİNE ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİRMEYİ TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.11.2001 Sayısı :2001/3438 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16.06.1983 No: 2844 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.01.2002 Sayı: 24637 Madde 3-

65- YATIRIMCIYA VERİLECEK ARAZİ VEYA ARSANIN DEVRİ İLE İLGİLİ KOMİSYON

HAZİNEYE, KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARA, BELEDİYELERE VEYA İL ÖZEL İDARELERİNE AİT ARAZİ VEYA ARSALARIN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 02.04.2004 No: 2004/7114 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29.01.2004 No: 5084 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 21.04.2004 No: 25440 Madde 10-


66- ZARAR TESPİT KOMİSYONU TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 04.10.2004 No: 2004/7955 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17.07.2004 No: 5233 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 20.10.2004 No: 25619 Madde 5- Madde 6-

67-İNCELEME KURULLARI İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14.07.2005, No:2005/9207 Dayandığı Kanunlar : 1593, 2559, 3572, 5216,

                                    5302, 5393 sayılı kanunlar

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 10.08.2005, No:25902 Madde 15 –

68- İL VE İLÇE SPOR GÜVENLİK KURULU SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.08.2004 Sayı: 2004/7755 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28.04.2004 No: 5149 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : Tarihi: 28.08.2004 Sayı: 25567 Madde 5-


V– BAKANLIKLAR YÖNETMELİKLERİ, GENELGE VE YÖNERGELERLE KURULAN KURUL VE KOMİSYONLAR. 69- İL KOORDİNASYON KURULLARI: 70- ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAV KOMİSYONU ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAVINA GİRİŞ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi 10/10/1966 Sayı:12422 Madde 10-


71- İL VE İLÇE HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KURULU YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 7/8/1979 Sayı:16720 Madde 150 -


72- UYUŞTURUCU MADDE İMHA HEYETİ 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 21/11/1982 Sayı:17875 Madde 18-


73- ÖĞRETMENLER GÜNÜ İL KUTLAMA KURULU ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 12/9/1983 Sayı:18163 Madde 13 –

74- ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLÇE KUTLAMA KURULU ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 12/9/1983 Sayı:18163 Madde 14 –

75- İL SOSYAL HİZMETLER KURULU İL SOSYAL HİZMETLER KURULUNUN KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 17/11/1983 Sayı:18224 Madde 6-

76- GENEL NÜFUS SAYIMI İL VE İLÇE SAYIM KOMİTELERİ: GENEL NÜFUS SAYIMI SAYIM KOMİTELERİ VE BÜROLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA AİT YÖNETMELİK

Yayımlandığı R. Gazete : 01,07,1985 Sayı:18798 Madde 4- 1. (Değişik 3,5,1990 gün ve 20507 sayılı Resmi Gazete)


77- ASAYİŞ HAREKAT MERKEZİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı R. Gazete : 08/08/1985 Sayı:18836 Madde 17-


78- İNCELEME KURULU TANITICI BAYRAKLARIN KULLANMA İZNİNE VE TESCİL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:02/12/1986 Sayı: 19299 Madde 10 –


79- AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI İL KUTLAMA KOMİTESİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI KUTLAMA YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 2/7/1988 Sayı:19860 Madde 11-


80- AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI İLÇE KUTLAMA KOMİTESİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI KUTLAMA YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 2/7/1988 Sayı:19860 Madde 13-


81- TURİZM FAALİYETLERİNİ DÜZENLEME KOMİTESİ TURİZM BAKANLIĞINCA MAHALLİ, MİLLİ VE MİLLETLERARASI TURİZM FAALİYETLERİNİ DÜZENLEYEN İL ÖZEL İDARELERİNE YAPILACAK YARDIM YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı R. Gazete : Tarihi: 11/10/1991, Sayı:21018 Madde 14-


82- İL KORUMA KOMİSYONU KORUMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 16/09/1995 Tarihinde Başbakan Onayı ile Yürürlüğe Girmiştir. Madde 12-

83- İL ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ APK KURULU İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE VE MUHASEBE USULÜ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 01.10.1995 Sayı : 22421 Mükerrer Madde 23-


84- ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI KOMİSYONU ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİN AŞILATTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 03/04/1996, No:22600 Madde 4-

Madde 6-

85- HAC KUR’A KOMİSYONU HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : Tarihi : 10/12/1999 Sayı: 99/13919 Yayımlanan R. Gazete Tarihi : 18/05/2000 Sayı: 24053 Madde 6-

86- GÖREVDE YÜKSELME SINAV KURULU İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN KURDUKLARI BİRLİK, MÜESSESE VE İŞLETMELER İLE BUNLARA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARDAKİ MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 02/12/2000 Sayı: 23952 Madde 7 –


87-KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KURBAN HİZMETLERİNİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yayınlandığı R.Gazete : Tarihi : 18.08.2002 Sayı: 24850 Madde 9-

88- ÜCRET TESPİT KOMİSYONU SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA, OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 15.11.2002 Sayı : 24937 Madde 10-

89-TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 01.08.2003 Sayı: 25186 Madde 7-

90- ANMA KOMİTELERİ 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜNDE YAPILACAK TÖRENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 24.08.2003 Sayı: 25209 Madde 4-


91-İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 23.11.2003 Sayı : 25298 Madde 5- Madde 6-


92- HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ KRİZ MERKEZİ

HAFRİYAT TOPRAĞI İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 18/03/2004 Sayı :25406 Madde 4: 93-TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI İLE İLGİLİ KOMİSYON ÖZÜRLÜ ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24.03.2004 Sayı: 25412 Madde 3- 94- MAHALLİ ÇEVRE KURULU

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MAHALLİ ÇEVRE KURULLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15.04.2004

Madde 5- (Değişik 16.02.2005 tarih ve 25729 sayılı resmi gazete)

95- ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 07/10/2004 Sayı: 25606 Madde 5-

96- TARİFELERE İTİRAZ KOMİSYONU

TACİR VE SANAYİCİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN AZAMİ FİYAT TARİFELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15.12.2004 Sayı:25671 Madde 6- Madde 7-

97- İL VE İLÇE TAHKİM KOMİSYONLARI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16.04.2005 Sayı : 25788 Madde 4-

98- KUDUZLA SAVAŞ ÖZEL KOMİSYONU SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI GENELGESİ VE EKİ PROTOKOLÜ : 13/03/1979 TARİH VE NO:38 99- ERKEN KUZU KESİMİNİ ÖNLEME KOORDİNASYON KURULU T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ Genelge Tarihi : 10/12/1981 Genelge No: 5007 Madde 3- 100- SATIN ALMA İŞLERİ İNCELEME KURULU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ İçişleri Bakanlığı Bakanlık Makamının 21.02.1991 tarihli onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Madde 68 –

101- ASKERİ FİRAR, BAKAYA, YOKLAMA KAÇAĞI, İZİNSİZ VE SAKLILARIN YAKALANMASI İLE İLGİLİ KOMİSYON Y.J. 200-20 NOLU ASKERİ FİRAR, BAKAYA, YOKLAMA KAÇAĞI, İZİNSİZ VE SAKLILARIN KAYIT, TAKİP VE YAKALANMALARI İLE HAKLARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLERE AİT YÖNERGE

Madde 8- 102- GENÇLİK HAFTASI DÜZENLEME KOMİTELERİ GENÇLİK HAFTASI İLE İLGİLİ ESASLAR Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15/04/1983, No:83/6394 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15/05/1983, No:18048 Madde 4-

103- MUHTAÇ ÇİFTÇİ TESBİT KOMİSYONU TOPRAKSIZ VE AZ TOPRAKLI ÇİFTÇİLERİN TESBİTİ VE TARIMA ELVERİŞLİ HAZİNE ARAZİLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ ESASLARI

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 26.06.1980 gün ve MİLE 31001-585/80 Şb. 4/3 16786 Nolu ve 106 Sayılı Genel Tebliği Madde 14- 104- TSE BELGELENDİRME KOMİSYONU TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME TALİMATI

TSE YÖNETİM KURULUNUN X14-295 SAYILI KARARIYLA 16 KASIM 1987 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

Madde 5- (25/01/1994 tarih ve XII-9-182 sayılı yönetim kurulu kararı ile değişik şekli)


105- TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI FAHRİ YARDIM KOMİTESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YÖNERGESİ VE GENELGESİ Tarihi : 15/08/1988 Sayı : 63/006/4-88/954

106-SOKAK ÇOCUKLARININ KORUNMASI VE REHABİLİTASYONU KOMİSYONU

İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığının 20.12.2004 tarih ve 285 no ve 2004/157 sayılı genelgesi


107- İL VE İLÇE GÖNÜLLÜ HİZMETLERİ KOMİSYONU

GÖNÜLLÜLERİN SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNE KATILMA ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 6 -

108- ENERJİ DESTEĞİ KOMİSYONU ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No: 2004/1) Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 09.06.2004 Sayı: 25487 Madde 4-


109- YEREL SULAK ALAN KOMİSYONU SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 17/05/2005 Sayı :25818

Madde 31:

VI- ÖZEL KONULU KURUL VE KOMİSYONLAR: 110- BOĞAZİÇİ İMAR İDARE HEYETİ BOĞAZİÇİ KANUNU Kanun Numarası : 2960 Kabul Tarihi :18/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:22/11/1983 Sayı:18229 Madde 8-

111- KÖYCEĞİZ GÖLÜ TAŞIMA ARAÇLARI İDARE KURULU KÖYCEĞİZ GÖLÜ VE DALYAN KANALLARINDA ÇALIŞACAK TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 08/11/1992 Sayı:21399 Madde 5-


112- İZMİR UNİVERSİADE OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ORGNAZİSYON KOMİTESİ, İCRA KURULU

İZMİR KENTİNDE YAPILACAK DÜNYA ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR OYUNLARI (UNİVERSİADE) KANUNU Kanun Numarası : 5255 Kabul Tarihi : 10.11.2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13.11.2004 Sayı :25642 Madde 3-


Madde 4-

Madde 5-


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MESLEKİ FİHRİSTEdit

I- VALİLERİN BAŞKANLIK ETTİĞİ KURULVE KOMİSYONLAR:Edit

(Mahallin En Büyük Mülkiye Memuru, En Büyük Mülki Amiri, En Büyük Mülkiye Memuru, Mahalli Mülkiye Amiri, Mülki İdare Amiri, Yerel Mülkiye Amiri unvanı şeklinde mevzuatımızda yer verilmektedir.)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

 1- Askerlik Meclisi			1

2- Umumi Hıfzısıhha Meclisleri 2 3- Çeltik Komisyonu 3

 4- İl Polis Disiplin Kurulu			4
 5- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 				5
 6- İl İdare Şube Başkanları Toplantısı 				7
 7- İl Kaymakamlar Toplantısı				8
 8- Bucak Meclis ve Komisyonları				10
 9- İl İdare Kurulu             				11

10- Fikir ve Sanat Eserleri Denetim Komisyon 13 11- Takdir Komisyonu 14 12- Zirai Kazançlar İl Komisyonu 15 13- Merkez Yazım Kurulu 17 14- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 18 15- İl ve İlçe Trafik Komisyonları 19 16- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 20 17- Mera Komisyonu 21 18- İl ve İlçe Av Komisyonları 22 19- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 23 20- Özel Güvenlik Komisyonu 24 21- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25 22- Zarar Tespit Komisyonu 26 23- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

   Mütevelli Heyeti 			27

24- İl Encümeni 28 25- Sayım Komiteleri 30 26- İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları 31 27- İl ve İlçe Tapu Komisyonları 32 28- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34 29- Sivil Savunma Fonu İdare Komisyonu 35 30- İmam Hatip Kadroları Dağıtımında Sıralama Kurulu 36 31- Uyuşmazlığı Çözümleme Komisyonu 37 32- Grev ve Lokavt Danışma Kurulları 38 33- Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Toplantısı 39 34- Türk Hava Kurumu Şube Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 40 35- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 41 36- Asayiş Saati Toplantısı 42 37- Gelir Tespit Komisyonu 43 38- Yangın Koordinasyon Kurulu 44 39- Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu 45 40- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 46 41- Eşgüdüm ve İşbirliği Komitesi 47 42- Kutlama Komiteleri 48 43- Kutlama Komiteleri 49 44- İl Disiplin Kurulu 50 45- İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kurulu 51 46- İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu 52 47- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili Önlem Planı

   ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama Komisyonu 			53

48- İl ve İlçe Olağanüstü Hal Bürosu 54 49- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55 50- Ücret Tespit Komisyonu 57 51- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58 52- Transit Karayolları Üzerindeki Denetleme ve

   Konaklama Noktaları Seçimi Heyeti			59

53- Kültür Etkinliklerini Düzenleme Komitesi 60 54- Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61 55- Güvenlik Komisyonu 62 56- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

   Değerlendirme Komisyonu			63

57- İl ve İlçe Fındık Komisyonu 64 58- Yatırımcıya Verilecek Arazi veya Arsanın Devri ile

   İlgili Komisyon			65

59- Zarar Tespit Komisyonu 66 60- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68 61- İl Koordinasyon Kurulu 69 62- Çarşı ve Mahalli Bekçileri Sınav Komisyonu 70 63- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71 64- Uyuşturucu Madde İmha Heyeti 72 65- Öğretmenler Günü İl Kutlama Kurulu 73 66- İl Sosyal Hizmetler Kurulu 75 67- Genel Nüfus Sayımı İl ve İlçe Sayım Komiteleri 76 68- Asayiş Harekat Merkezi 77 69- İnceleme Kurulu 78 70- Ahilik Kültürü Haftası İl Kutlama Komitesi 79 71-Turizm Faaliyetleri Düzenleme Komitesi 81 72- İl Koruma komisyonu 82 73- İl Özel İdaresi Müdürlüğü APK Kurulu 83 74- Zeytinciliğin Islahı Komisyonu 84 75- Hac Kur’a Komisyonu 85 76- Kurban Hizmetleri Komisyonu 87 77- Anma Komiteleri 90 78- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91 79- Terör Mağduru İstihdamı ile İlgili Komisyon 93 80- Mahalli Çevre Kurulları 94 81- Özel Güvenlik Komisyonu 95 82- Tarifelere İtiraz Komisyonu 96 83- İl ve İlçe Tahkim Komisyonları 97 84- Kuduzla Savaş Özel Komisyonu 98 85- Erken Kuzu Kesimini Önleme Koordinasyon Kurulu 99 86- Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı İzinsiz ve Saklıların

  Yakalanması İle İlgili Komisyonu	       101

87- Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri 102 88- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 103 89- TSE Belgelendirme Komisyonu 104 90- Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı

   Fahri Yardım Komitesi	 	    105

91- Enerji Desteği Komisyonu 108 92- Boğaziçi İmar İdare Heyeti (İstanbul Valisi) 110 93- Köyceğiz Gölü Taşıma Araçları İdare Kurulu (Muğla Valisi) 111 94-İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu

  Organizasyon Komitesi İcra Kurulu (İzmir Valisi)		    112


II- VALİ YARDIMCILARININ BAŞKANLIK ETTİĞİ KURUL VE KOMİSYONLAR:


Vali Yardımcıları, genellikle mevzuatımızda; Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı, Mahallin En Büyük Mülkiye Memuru veya yerine göndereceği zat, Mahallin En Büyük Mülki Amiri veya görevlendireceği memur, Valinin İdare mensupları arasından seçeceği bir zat, o yerin en büyük Mülkiye Memuru veya tevkil edeceği kimse, Vali veya yetkili kılacağı bir zat, Vali veya yardımcısının başkanlığında, şeklinde belirlenen hükümlerle veya Valilikçe yapılan görev bölümü sonucu kurul ve komisyonlara başkanlık etmektedir. Ancak bazı kanun, tüzük, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ve genelgelerle İl İdaresi Kanununun 5.maddesi saklı kalmak üzere Vali yardımcılarına da doğrudan kurul ve komisyonlara başkanlık etme görevi verilmektedir.


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Görevde Yükselme Sınav Kurulu 86 2- Ücret Tespit Komisyonu 88 3- Satın Alma İşleri İnceleme Kurulu 100


III- KAYMAKAMLARIN BAŞKANLIK ETTİĞİ KURUL VE KOMİSYONLAREdit

(Mahallin En Büyük Mülkiye Memuru, En Büyük Mülki Amiri, En Büyük Mülkiye Memuru, Mahalli Mülkiye Amiri, Mülki İdare Amiri, Yerel Mülkiye Amiri unvanı şeklinde mevzuatımızda yer verilmektedir.)Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Askerlik Meclisi 1 2- İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi 2 3- Çeltik Komisyonu 3 4- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 4 5- Çiftçi Malları Murakabe Heyeti 5 6- İlçe İdare Şube Başkanları ve Memurları Toplantısı 9 7- Bucak Meclis ve Komisyonu 10 8- İlçe İdare Kurulu 12 9- Fikir Ve Sanat Eserleri Denetim Komisyonu 13 10- Belirleme Koordinasyon Kurulu ve

   Anlaşmazlıkları Çözümleme Komitesi						16

11- Merkez Yazım Kurulu 17 12- İl ve ilçe Hasar Tespit Kurulu 18 13- İl ve İlçe Trafik Komisyonları 19 14- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 20 15- İl ve İlçe Av Komisyonları 22 16- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 23 17- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

   Mütevelli Heyetleri			24

18- Sayım Komiteleri 30 19-İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları 31 20- İl ve İlçe Tapu Komisyonu 32 21- Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna

   Yardım Kurulu			33

22- Sivil Savunma Fonu İdare Komisyonu 35 23- İmam Hatip Kadroları Dağıtımında Sıralama Kurulu 36 24- Uyuşmazlığı Çözümleme Komisyonu 37 25- Grev ve Lokavt Danışma Kurulları 38 26- Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Toplantısı 39 27- Türk Hava Kurumu Şube Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 40 28- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 41 29- Asayiş Saati Toplantısı 42 30- Gelir Tespit Komisyonu 43 31- Yangın Koordinasyon Kurulu 44 32- Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu 44 33- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 46 34- Kutlama Komiteleri 48 35- Kutlama Komiteleri 48 36- İl ve İlçe Olağanüstü Hal Büroları 54 37- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56 38- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58 39- Kültür Etkinliklerini Düzenleme Komitesi 60 40-Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61 41- Güvenlik Komisyonu 62 42- İl ve İlçe Fındık Komisyonu 64 43- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68 44- Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınav Komisyonu 70 45- İl ve ilçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71 46- Öğretmenler Günü İlçe Kutlama Kurulu 74 47- Genel Nüfus Sayımı İl ve İlçe Sayım Komiteleri 76 48- Asayiş Harekat Merkezi 77 49- Ahilik Kültürü Haftası İlçe Kutlama Komitesi 80 50- Turizm Faaliyetlerini Düzenleme Komitesi 81 51- Zeytinciliğin Islahı Komisyonu 84 52- Kurban Hizmetleri Komisyonu 87 53- Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri 89 54- Anma Komiteleri 90 55- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91 56- Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Kriz Merkezi 92 57- Terör Mağduru İstihdamı ile İlgili Komisyon 93 58- Tarifelere İtiraz Komisyonu 96 59- İl ve İlçe Tahkim Komisyonları 97 60- Kuduzla Savaş Özel Komisyonu 98 61- Erken Kuzu Kesimini Önleme Koordinasyon Kurulu 99 62- Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve Saklıların

  Yakalanması ile İlgili Komisyon			100

63- Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri 102 64- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 103 65- Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fahri Yardım

   Komitesi			105

66- Köyceğiz Gölü Taşıma Araçları İdare Kurulu

   (Köyceğiz ve Ortaca Kaymakamları)			111

IV- KURUL VE KOMİSYONLARA KATILAN ÜYELER:Edit

Vali ve Kaymakamlar ile Vali Yardımcılarının Başkanlık ettiği kurul ve komisyonlara, görev unvanları belirtilen kişilerin katılmasından başka, Vali ve Kaymakamlar tarafından görevlendirilen üye veya üyelerde bulunmaktadır. Bu görevlendirmeler genellikle mevzuatımızda: “ Valinin tensip edeceği bir zat.........................” “ Kaymakam tarafından intihap edilen ............” “ Her yıl Valinin seçeceği iki zattan.................” “Valinin Görevlendireceği, İl İdare Şube Başkanlarından biri.....................” “Gerektiğinde Valilikçe belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinin katılması ile........” “Valilik ve Kaymakamlıkça kurula alınmasına lüzum görülen resmi ve özel kuruluşların amir, sahip ve yöneticilerinden...........................” “Vali ve Kaymakamlarca lüzum görüldüğü takdirde diğer daire ve resmi müessese temsilcileri de bu komisyona iştirak ettirilebilir............” “Törenlerin düzenleme ve yönetilmesine katkısı olabilecek Bakanlık ve kuruluş temsilcileri ile danışman kişilerde çağrılabilir.........” “Valinin görevlendireceği ortaöğretim kurumları (Liseler) müdürlüklerinden bir üye............” “İl Valisinin uygun gördüğü kamu görevlileri yerel yönetim temsilcileri..........” “Vali ve Kaymakamlarca uygun görülecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur......” “Büyük iş müessese sahiplerinden Vali tarafından seçilecek en az iki en çok altı üye..........” şeklindeki hükümler ile belirtilmektedir. Bu nedenle Vali ve Kaymakamların, görev ve unvanı belirtilmemiş üyeleri kurul ve komisyonlarda görevlendirmesi durumunda katılmaları gerekmektedir.


A- İl Hukuk İşleri Müdürü:

(Hukuk İşleri Müdürü)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl Polis Disiplin Kurulu 4 2- İl İdare Kurulu 11 3- İl Disiplin Kurulu 50 4- İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kurulu 51 5- İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu 52 6- İnceleme Kurulu 78 7- Görevde Yükselme Sınav Kurulu 86 8- Boğaziçi İmar İdare Heyeti 110

  (İstanbul İl Hukuk İşleri Müdürü)

B- Askerlik Şubesi Başkanlığı:

(Askerlik Şubesi Reisi)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Askerlik Meclisi 1 2- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 5 3- İl İdare Kurulu (1111 Sayılı Kanunun 102. md.) 11 4- İlçe İdare Kurulu (1111 Sayılı Kanunun 102. md.) 12 5- Merkez Yazım Kurulu 17 6- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 41 7- Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve

  Saklıların Yakalanması İle İlgili Komisyon	101C- Garnizon Komutanlığı:

(211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 45-50. Maddeleri gereğince görevli olan Komutanlar ile gerektiğinde, İl Jandarma Komutanı, İlçe Jandarma Komutanı ,İl veya İlçe Askerlik Şube Başkanları)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

 1- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 	41
 2- Yangın Koordinasyon Kurulu 	44
 3- Kutlama Komiteleri 	48
 4- Kutlama Komiteleri 	49
 5- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi	55
 6- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi	56
 7- Orman Haftası ve Ağaç bayramı Düzenleme Kurulu	61
 8- Ahilik Kültürü Haftası İl Kutlama Komitesi	79
 9- Ahilik Kültürü Haftası İlçe Kutlama Komitesi	80

10- İl Koruma Komisyonu 82 11- Anma Komiteleri 90 12- Gençlik Haftası Düzenleme Komitesi 102


D- Belediye Başkanlığı:

(Merkez Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, Belediyeden bir zat, Belediye Tabibi, Belediye Temsilcisi, Belediye Personelinden Uzman Üye, Belediye Meclisinden bir üye, Belediye İktisat Müdürü, Büyükşehir İlçe veya Alt Kademe Belediye Başkanı,İlçe Belediye Başkanı )

    (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5272 sayılı Belediye Kanunu ile getirilen değişiklikler dikkate alınmalıdır.)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

 1- Askerlik Meclisi	1
 2- Umumi Hıfzısıhha Meclisi	2
 3- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu	5
 4- İl İdare Şube Başkanları Toplantısı	7
 5- İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı	9
 6- Bucak Meclis ve Komisyonları (Bucağa bağlı Belediye
  Meclis Üyelerinden bir üye)	10
 7- Takdir Komisyonu	14
 8- Merkez Yazım Kurulu	17
 9- İl ve İlçe Trafik Komisyonları	19

10- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 20 11- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25 12- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

   Mütevelli Heyetleri	27

13- İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları 31 14- Zührevi hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele 33 15- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34 16- Gelir Tespit Komisyonu 43 17- Yangın Koordinasyon Kurulu 44 18- Kutlama Komiteleri 48 19- Kutlama Komiteleri 49 20- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili

   Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama
   Komisyonu	53

21- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55 22- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56 23- Ücret Tespit Komisyonu 57 24- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu 58 25- Kültür Etkinliklerini Düzenleme Komitesi 60 26- Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61 27- Yatırımcıya verilecek Arazi veya Arsanın Devri ile

   İlgili Komisyon	65

28- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68 29- İl Koordinasyon Kurulu 69 30- İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71 31- İl Sosyal Hizmetler Kurulu 75 32- Ahilik Kültürü Haftası İl Kutlama Komitesi 79 33- Ahilik Kültürü Haftası İlçe Kutlama Komitesi 80 34- Turizm Faaliyetlerini Düzenleme Komitesi 81 35- Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri 89 36- Anma Komiteleri 90 37- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91 38- Mahalli Çevre Kurulu 94 39- Tarifelere İtiraz Komisyonu 96 40- Gençlik Haftası Düzenleme Komitesi 102 41- Boğaziçi İmar İdare Heyeti (İstanbul Belediye Başkanı,

   Belediye İmar Müdürü, Belediye Başkanının tayin 
   edeceği bir uzman)	110

42- Köyceğiz Gölü Taşıma Araçları İdare Kurulu

   (Köyceğiz, Dalyan Belediye Başkanları)	111

43- İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu

  Organizasyon Komitesi İcra Kurulu (İzmir Valisi)	112


E- Emniyet Müdürlüğü:

(İl Emniyet Müdürü veya Yardımcısı, Emniyet Temsilcisi, En Büyük Zabıta Amiri, Emniyet Amiri, Emniyet Başkomiseri, Mahallin En Büyük Kolluk Amiri, En Büyük Polis Memuru)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl Polis Disiplin Kurulu 4 2- Fikir ve Sanat Eserleri Denetim Komisyonu 13 3- İl ve İlçe Trafik Komisyonları 19 4- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 23 5- Özel Güvenlik Komisyonu 24 6- Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna

  Yardım Kurulu	33

7- Grev ve Lokavt Danışma Kurulları 38 8- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 41 9- Asayiş Saati Toplantısı 42 10- Yangın Koordinasyon Kurulu 44 11- Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu 45 12- Kutlama Komiteleri 48 13- Kutlama Komiteleri 49 14- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili

   Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama 
   Komisyonu	53

15- İl Kurtarma Yardım Komitesi 55 16- İlçe Kurtarma Yardım Komitesi 56 17- Transit karayolları Üzerindeki Denetleme ve

   Konaklama Noktaları Seçim Heyeti	59

18- Güvenlik Komisyonu 62 19- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

   Değerlendirme Komisyonu	63

20- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68 21- Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınav Komisyonu 70 22- Uyuşturucu Madde İmha Heyeti 72 23 Asayiş Harekat Merkezi 77 24- İnceleme Kurulu 78 25- İl Koruma Komisyonu 82 26- Anma Komiteleri 90 27- İl ve İlçe İnsan Hakları Kuruları 91 28- Terör Mağduru İstihdamı ile İlgili Komisyon 93 29- Özel Güvenlik Komisyonu 95 30- Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve

   Saklıların Yakalanması ile İlgili Komisyon	101

31- İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu

  Organizasyon Komitesi İcra Kurulu	112
   (İzmir İl Emniyet Müdürü)


F- Jandarma Komutanlığı:


(Jandarma Komutanı, İl Jandarma Alay Komutanı, Jandarma Temsilcisi, İlçe Jandarma Bölük Komutanı, İlçe Jandarma Birlik komutanı, Mahallin En Büyük Kolluk Amiri)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

 1- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu	5
 2- Fikir ve Sanat Eserleri Denetim Komisyonu	13
 3- Merkez Yazım Kurulu	17
 4- İl ve İlçe Trafik Komisyonları	19
 5- İl ve İlçe Av Komisyonları	22

6- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 23 7- Özel Güvenlik Komisyonu 24 8- Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna

   Yardım Kurulu	33
 9- Grev ve Lokavt Danışma Kurulları	38

10- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 41 11- Asayiş Saati toplantısı 42 12- Yangın Koordinasyon Kurulu 44 13- Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu 45 14- Kutlama Komiteleri 48 15- Kutlama Komiteleri 49 16- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili

   Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama 
   Komisyonu	53

17- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55 18- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56 19- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58 20- Transit Karayolları Üzerindeki Denetleme ve

   Konaklama Noktaları Seçimi Heyeti	59

21- Güvenlik Komisyonu 62 22- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68 23- Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınav Komisyonu 70 24- Uyuşturucu Madde İmha Heyeti 72 25- Asayiş Harekat Merkezi 77 26- İnceleme Kurulu 78 27- İl Koruma Komisyonu 82 28- Anma Komiteleri 90 29-Terör Mağduru İstihdamı ile İlgili Komisyon 93 30- Mahalli Çevre Kurulu 94 31- Özel Güvenlik Komisyonu 95 32- Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve

   Saklıların Yakalanması ile İlgili Komisyon 	101


G- Maliye Teşkilatı:

(En Büyük Maliye Memuru, Maliye Bakanlığı Temsilcisi, Defterdar, Mal Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Gelir Müdürü, Defterdarlık,Mal Müdürlüğü, Maliye ve Gümrük Bakanlığı İl Yetkili Temsilcileri)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No 1- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 5 2- İl İdare Kurulu 11 3- İlçe İdare Kurulu 12 4- Takdir Komisyonu 14 5- Zirai Kazançlar İl Komisyonu 15 6- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonu 18 7- Mera Komisyonu 21 8- Zarar Tespit Komisyonu 26 9- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

   Mütevelli Heyetleri	27

10- İl ve İlçe Tapu Komisyonları 32 11- Sivil Savunma Fonu İdare Komisyonu 35 12- Gelir Tespit Komisyonu 43 13- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 46 14- İl Disiplin Kurulu 50 15- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56 16- Ücret Tespit Komisyonu 57 17- Transit Karayolları Üzerindeki Denetleme ve

   Konaklama Noktaları Seçimi Heyeti	59

18- İl ve İlçe Fındık Komisyonu 64 19- Yatırımcıya Verilecek Arazi veya Arsanın Devri

   ile İlgili Komisyon	65

20- Zarar Tespit Komisyonu 66 21- İl ve İlçe Tahkim Komisyonları 97 22- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 104 23- Enerji Desteği Komisyonu 108 24- Boğaziçi İmar İdare Heyeti (İstanbul Defterdarı) 111

H- Milli Eğitim Teşkilatı :

(Maarif, İl Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Memuru, Milli Eğitim temsilcisi, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlköğretim Müdürü, İlköğretim Müfettişleri Kurulu, İl Merkez İlköğretim Müdürü, Temel Eğitim I ve II. Kademe Okul Müdürlerinden Üyeler, Ortaöğretim Kurumları Müdürlerinden Bir Üye, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Temsilcisi, Halk Eğitim Başkanı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü, Eğitim Araçları Başkanı, Merkez İlçe İlköğretim Müdürü, İl Merkezinde En Genç Öğretmen, İl İzci Kurulu Başkanı, Beden Terbiyesi İl ve İlçe Başkanı)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Umumi Hıfzısıhha Meclisleri 2 2- İl İdare Kurulu 11 3- İlçe İdare Kurulu 12 4- İl ve İlçe Trafik Komisyonları 19

 5- İl ve İlçe Av Komisyonları 	22

6- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 23 7- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25 8- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

  Mütevelli Heyetleri	27

9- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34 10- İmam Hatip Kadroları Dağıtımında Sıralama Kurulu 36 11- Kutlama Komiteleri 48 12- Kutlama Komiteleri 49 13- İl Disiplin Kurulu 50 14- İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kurulu 51 15- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55 16- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56 17- Ücret Tespit Komisyonu 57 18- Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61 19- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68 20- Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınav Komisyonu 70 21- İl ve İlçe Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Kurulu 71 22- Öğretmenler Günü İl Kutlama Kurulu 73 23- Öğretmenler Günü İlçe Kutlama Kurulu 74 24- İnceleme Kurulu 78 25- Ahilik Kültürü Haftası İl Kutlama Komitesi 79 26- Ahilik Kültürü Haftası İlçe Kutlama Komitesi 80 27- Görevde Yükselme Sınav Kurulu 86 28- Anma Komiteleri 90 29- Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri 102 30- İl ve İlçe Gönüllü Hizmetleri Komisyonu 107

I- Sağlık Teşkilatı :

(Mahalli Sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, Hükümet Tabibi, Sıhhat Tabibi ve Eczacı, Sıhhiye Müdürü, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü, Hükümet Hekimi, İl Sağlık Müdürü, Resmi veya Hususi Tabip, Sağlık Ocağı Tabibi, Hastane Baştabibi, Sıtma Mücadele Başkanı, Tabip Odaları Temsilcisi, İlçe Sağlık Grup Başkanı)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Askerlik Meclisi 1 2- Umumi Hıfzısıhha Meclisleri 2 3- Çeltik Komisyonu 3 4- Bucak Meclis ve Komisyonları 10 5- İl İdare Kurulu 11 6- İlçe İdare Kurulu 12 7- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 23 8- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25 9- Zarar Tespit Komisyonu 26 10- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

  Mütevelli Heyetleri	27

11- Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele

  Komisyonuna Yardım Kurulu	33

12- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34 13- Grev ve Lokavt Danışma Kurulları 38 14- Eşgüdüm ve İşbirliği Komitesi 47 15- İl Disiplin Kurulu 50 16- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili

   Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama 
   Komisyonu	53

17- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55 18- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56 19- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58 20- Güvenlik Komisyonu 62 21- Zarar Tespit Komisyonu 66 22- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68 23- İl ve İlçe Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Kurulu 71 24- Uyuşturucu Madde İmha Heyeti 72 25- Kurban Hizmetleri Komisyonu 87 26- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91 27- Mahalli Çevre Kurulu 94 28- Kuduzla Savaş Özel Komisyonu 98 29- Boğaziçi İmar İdare Heyeti 110

   (İstanbul İl Sağlık Müdürü)


J- Tarım Teşkilatı :

(Baytar Müdürü, Hükümet Baytarı, Ziraat Müdürü veya Memuru, Veteriner Müdürü veya Memuru, Tarım ve Köyişleri Temsilcisi, Tarım ve Veteriner Müdürü, Tarım Memuru, Tarım ve Köyişleri İl Müdürü, Tarım Teknisyeni, Teknik Ziraat Müdürlüğü, İlçe Ziraat Mühendisliği, İlçe Veteriner Hekimliği, Bakanlık İl Müdürü, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü, Tarım İl ve İlçe Müdürü, Köy İşleri Bakanlığı Temsilcisi, T.M.O. Yetkilisi)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Umumi Hıfzısıhha Meclisleri 2 2- Çeltik Komisyonu 3 3- Çiftçi Malları Murakabe Heyeti 6 4- Bucak Meclis ve Komisyonları 10 5- İl İdare Kurulu 11 6- İlçe İdare Kurulu 12 7- Takdir Komisyonu 14

 8- Zirai kazançlar İl Komisyonu	15

9- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonu 18 10- Mera Komisyonu 21 11- İl ve İlçe Av Tespit Komisyonları 22 12- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25 13- Zarar Tespit Komisyonları 26 14- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

   Mütevelli Heyetleri	27

15- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34 16- Gelir Tespit Komisyonu 43 17- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonu 46 18- İl Disiplin Kurulu 50 19- İl Kurtarma ve Yardım Komiteleri 55 20- Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58 21- Zarar Tespit Komisyonu 66 22- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71 23- Uyuşturucu Madde İmha Heyeti 72 24- Zeytinciliğin Islahı Komisyonu 84 25- Ücret Tespit Komisyonu 88 26- Mahalli Çevre Kurulu 94 27-İl ve İlçe Tahkim Komisyonları 97 28- Erken Kuzu Kesimini Önleme Koordinasyon Kurulları 99 29- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 103


K- Özel İdaresi Teşkilatı :

(İl Genel Meclis Üyeleri, İl Daimi Encümen Üyeleri, Özel İdare Müdürü, İlçe Özel İdare Memuru, İl Özel İdaresi Temsilcisi Genel Sekreterlik)

(5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile getirilen değişiklikler dikkate alınmalıdır.)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl Encümeni 28 2- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34 3- Gelir Tespit Komisyonu 43 4- İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu 52 5- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58 6- Yatırımcıya Verilecek Arazi veya Arsanın Devri ile

  İlgili Komisyon	65

7- Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınav Komisyonu 70 8- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği kurulu 71

 9- Turizm Faaliyetlerini Düzenleme Komitesi 	81

10- İl Özel İdare Müdürlüğü APK Kurulu 83 11- Görevde Yükselme Sınav Kurulu 86 12- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91 13- Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri 102 14- İl ve İlçe Gönüllü Hizmetler Komisyonu 107

L- Nüfus Müdürlüğü:

( Nüfus Müdürü veya Memuru, Nüfus Başmemuru)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Askerlik Meclisi 1 2- Merkez Yazım Kurulu 17 3- Sayım Komiteleri (İlgili Kurum ve Kuruluş Olarak) 30 4- Gelir Tespit Komisyonu 43 5- Genel Nüfus Sayımı İl ve İlçe Sayım Komiteleri

  (İlgili Kurum ve Kuruluş Olarak)	76

6- Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve

  Saklıların Yakalanması ile ilgili Komisyon	101


M- Bayındırlık Müdürlüğü:

( Nafia Müdürü veya Fen Memuru, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi, Bayındırlık ve İskan Müdürü, Bayındırlık Müdürü, Nafia Mühendisi)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Umumi Hıfzısıhha Meclisleri 2 2- Çeltik Komisyonu 3 3- İl İdare Kurulu 11 4- Zarar Tespit Komisyonu 26 5- İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları 31 6- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34 7- Gelir Tespit Komisyonu 43 8- İl Disiplin Kurulu 50 9- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55 10- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56 11- Transit Karayolları Üzerindeki Denetleme ve

   Konaklama Noktaları Seçimi Heyeti	59

12- Yatırımcıya Verilecek Arazi veya Arsanın

   Devri ile ilgili Komisyon	65

13- Zarar Tespit Komisyonu 66 14- Mahalli Çevre Kurulu 94 15- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 103

N- Kültür ve Turizm Müdürlüğü :

( Turizm Tanıtma Bakanlığı Temsilcisi, Kültür Bakanlığı Temsilcisi, Turizm Bakanlığı Temsilcisi, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Kütüphane Müdürü, İlçe Kütüphane ve Müze yetkilisi, Müze Müdürü, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurul Başkanı)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Eşgüdüm ve İşbirliği Komitesi 47 2- Kutlama Komiteleri 48 3- Kültür Etkinlikleri Düzenleme Komitesi 60 4- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71 5- İnceleme Kurulu 78 6- Ahilik Kültürü Haftası İl Kutlama Komitesi 79 7- Ahilik Kültürü Haftası İlçe Kutlama Komitesi 80 8- Turizm Faaliyetlerini Düzenleme Komitesi 81 9- Mahalli Çevre Kurulu 94 10- Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri 102 11- Boğaziçi İmar İdare Heyeti 110

   (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Ku.Bşk.)

12- İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu

  Organizasyon Komitesi İcra Kurulu	111
   (İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü)


O- Sivil Savunma Müdürlüğü:

(Seferberlik Müdür veya Memuru, Sivil Savunma Müdürü, Sivil Savunma Memuru, İl Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Mütehassısı, İl Savunma Müdürü, İlçe Savunma Müdürü veya Memuru, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 5 2- Sivil Savunma Fonu İdare Komisyonu 35 3- Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Toplantısı

  (İlgili Kurum ve Kuruluş Olarak)	39

4- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 41 5- Yangın Koordinasyon Kurulu 44 6- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili Önlem

  Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama Komisyonu	53

7- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55 8- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56 9- İl ve İlçe Gönüllü Hizmetleri Komisyonu 106


Ö- Müftülük:

(Müftü, Diyanet İşleri Bakanlığı Temsilcisi)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25 2- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

  Mütevelli Heyetleri	27

3- İmam Hatip Kadroları dağıtımında Sıralama Kurulu 36 4- Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61 5- İl ve İlçe Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Kurulu 71 6- Hac Kur’a Komisyonu 85 7- Kurban Hizmetleri Komisyonu 87


P- Gümrük ve Tekel Teşkilatı :

(Gümrük ve Hazine Yetkilileri, Gümrük İdaresi Temsilcisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı İl Temsilcisi, Gümrük ve Tekel Kuruluşu Temsilcisi, Gümrük Müsteşarlığı, Tekel Memuru, Tekel Başmüdürlüğü)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Eşgüdüm ve İşbirliği Komitesi 47 2- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili

  Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama 
  Komisyonu	53

3- Transit Karayolları Üzerindeki Denetleme ve Konaklama

  Noktaları Seçim Heyeti	59

4- Güvenlik Komisyonu 62


R- Çevre ve Orman Teşkilatı:

( Orman İşletme Müdürü, Orman Bölge Şefi, Orman Bakanlığı Temsilcisi, Orman Bölge veya İşletme Müdürü)Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Zirai Kazançlar İl Komisyonu 15 2- İl ve İlçe Av Komisyonları 22 3- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25 4-Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu 45 5- İl Kurtarma ve Yardım Komiteleri 55 6- Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61 7- İl ve İlçe halk Eğitimi Plan ve İşbirliği Kurulu 71 8- Kurban Hizmetleri Komisyonu 87 9- Mahalli Çevre Kurulu 94 10- İl ve İlçe Tahkim Komisyonları 97S- Tapu Müdürlüğü:

(Tapu Sicil Müdürü, Tapu Sicil Temsilcisi, Tapu Sicil Muhafızı, Tapu Sicil Memuru, Tapu Müdürü ve Başkatibi)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Takdir Komisyonu 14 2- Mera Komisyonu 21 3- İl ve İlçe Tapu Komisyonları 32 4- Gelir Tespit Komisyonu 43 5- İl ve İlçe Fındık Komisyonu 64 6- İl ve İlçe Tahkim Komisyonu 97 7- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 103


Ş- Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü:

(İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1-Belirleme Koordinasyon Kurulu ve

  Anlaşmazlıkları Çözüm Komiteleri	16

2- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 20 3- Zarar Tespit Komisyonu 26 4- Ücret Tespit Komisyonu 57 5- Zarar Tespit Komisyonu 66 6- İnceleme Kurulu 78 7- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 89 8- Enerji Desteği Komisyonu 108

T- Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatı:

(Karayolları Temsilcisi, Bölge Liman ve Deniz İşleri Müdürü, Liman Başkanı, Ulaştırma Temsilcisi, Liman ve Deniz İşleri Bölge Müdürü, Liman İşletme Müdürü, Sahil Sıhhiye Teşkilatı Temsilcisi, Denizcilik Müsteşarlığı Temsilcisi)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Umumi Hıfzısıhha Meclisleri 2 2- İl ve İlçe Trafik Komisyonları 19 3- Yangın Koordinasyon Kurulu 44 4- Eşgüdüm ve İşbirliği Komitesi 47 5- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili

  Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama 
  Komisyonu	53

6- Transit Karayolları Üzerindeki Denetleme ve Konaklama

  Noktaları Seçim Heyeti	59

7- Güvenlik Komisyonu 62

U- Diğer Birimler: İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

  Vakfı Mütevelli Heyetleri	27

2- İl Sosyal Hizmetler Kurulu 75 Sosyal Sigortalar Bölge Müdürü, Şube Müdürü, İş ve İşçi Bulma Kurumu Şube Müdürü


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli  Danışma Komisyonu  Danışma Komisyonu 34 2- Terör Mağduru İstihdamı ile İlgili Komisyon 93

İmar ve İskan Bakanlığı Temsilcisi

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa NoEdit

1- Gelir Tespit Komisyonu 43

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Temsilcisi

Sahil Güvenlik Deniz Komutanı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi

Yerel Deniz/Bölge/Saha Komutanlığı Temsilcisi


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle

  İlgili Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı 
  Hazırlama Komisyonu	53

Milli İstihbarat Teşkilatı Temsilcisi

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl Koruma Komisyonu 82

Toprak Tarım Reform Teşkilatı (T.T.R.M)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 103

Türk Standartları Enstitüsü Bölge Müdürü

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- TSE Belgelendirme Komisyonu 104

V- Bankalar:

T.C. Ziraat Bankası:

(Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü, T.C. Ziraat Bankası Müdürü)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Zirai Kazançlar İl Komisyonu 15 2- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 18 3- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71 4- Erken Kuzu Kesimini Önleme Koordinasyon Kurulu 99


Türkiye Emlak Bankası (T.C. Ziraat Bankası ile birleşmiştir)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Gelir Tespit Komisyonu 43


Türkiye Halk Bankası

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71


Y- Odalar, Dernekler, Vakıflar ve Kooperatif Başkanları:

(Ticaret Odası Temsilcisi, Ziraat Odası Başkanı, Avcılar Cemiyeti, Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi, Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticareti Odaları Temsilcileri, Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Dernekleri Birliğinin Temsilcileri, Vakıf ve Kamuya Yararlı Dernek ve Kuruluş Temsilcileri, Kızılay, Muhtaçlar Derneği Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu İl Başkanı, Mahalli Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ve İlgili Vakıf Başkanları veya Temsilcileri, Baro Temsilcisi, Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcisi, Muhtarlar Derneği Başkanı, Köy Muhtarı, Fiskobirlik)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Çeltik Komisyonu 3 2- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 5 3- İl İdare Şube Başkanları Toplantısı 7 4- İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı 9 5- Takdir Komisyonu 14 6- Zirai Kazançlar İl Komisyonu 15 7- Belirleme Koordinasyon Kurulu ve

  Anlaşmazlıkları Çözümleme Komiteleri	16

8- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 18

 9- İl ve İlçe Trafik Komisyonları	19

10- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 20 11-Mera Komisyonu 21 12- İl ve İlçe Av Komisyonları 22 13- Özel Güvenlik Komisyonu 24 14-İl Hayvanları Koruma Kurulu 25 15- Zarar Tespit Komisyonu 26 16- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

   Mütevelli Heyetleri	27

17- İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları 31 18- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34 19- Uyuşmazlığı Çözümleme Komisyonu 37 20- Gelir Tespit Komisyonu 43 21- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 46 22- Kutlama Komiteleri 48 23- İl ve İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 55 24- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58 25- Kültür Etkinlikleri Düzenleme Komitesi 60 26- Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61 27- İl ve İlçe Fındık Komisyonu 64 28- Zarar Tespit Komisyonu 66 29- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71 30- Ahilik Kültürü Haftası İl Kutlama Komitesi 79 31- Ahilik Kültürü Haftası İlçe Kutlama Komitesi 80 32- Zeytinciliğin Islahı Komisyonu 84 33- Kurban Hizmetleri Komisyonu 87 34- Anma Komiteleri 90 35- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91 36- Mahalli Çevre Kurulu 94 37- Tarifelere İtiraz Komisyonu 96 38- İl ve İlçe Tahkim Komisyonları 97 39- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 100 40- Yerel Sulak Alan Komisyonu 109 41-Köyceğiz Gölü Taşıma Araçları İdare Heyeti 111


Z- Üniversite ve Yüksekokul Temsilcileri:

(Üniversite, Akademi ve Yüksekokullardan Birer Öğretim Üyesi, Üniversite Rektörü, Yoksa Dekan, Yoksa Enstitü ve Yüksekokul Müdürü, Mediko-Sosyal yetkilileri)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

 • 1- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25

2- İl ve İlçe Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Kurulu 71

3- İl Sosyal Hizmetler Kurulu 75

4- Ahilik Kültürü İl Kutlama Komitesi 79

5- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91

6- Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri 102

7- Boğaziçi İmar İdare Heyeti 110

8- İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu

  Organizasyon Komitesi İcra Kurulu	  112
  EKLER:

106 sıra nolu komisyondan sonra gelmek üzere

İL PROJE DEĞERLENDİRME BİRİMİEdit

KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 23.08.2005 Sayı : 25915

Madde 29 –

Dış linklerEditŞablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

All items (5)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.