FANDOMKAYMAKAM ADAYLARI ŞUBESİ

PERSONELİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLER VE GÖREV DAĞILIMI

S.N.

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

İZİNLİ OLDUĞU DURUMLARDA YERİNE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL

1

Fatma ÇETİNKAYA

Şube

Müdürü

1-Bakanlığımız Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına kaymakam olarak atanacakların, adaylık için başvurmalarından, kaymakam adaylığına seçilip atanmaları, kaymakam adaylığında yetiştirilmeleri ve kaymakam olarak atanmalarına kadar geçen sürede yapılacak iş ve işlemlerin hızlı, düzenli, zamanında yapılabilmesini sağlamak bunun için yeterli sayıda personel ve ekipmanı hazır bulundurmak, 2-Aksaklıkları ve problemleri tespit ederek ortadan kaldıracak tekliflerde bulunmak, 3-Görev alanıyla ilgili işlerin ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlamak, görevle ilgili yazışmaları “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ve “İmza Yetkileri Yönergesi”ne uygun yapılmasını sağlamak, 4-Çalışma düzenini oluşturarak personelin etkili, verimli çalışmasını sağlamak.

Selma BODUR

Hasan ÖZBEK

2

Selma BODUR    

Şef

1-Kesinleşen sınavların ilanlarını hazırlamak, mevzuata uygun duyurulmasını sağlamak bununla ilgili yazışmaları yapmak, yapılmasını sağlamak. Sınav  sonuçlarının ilgililere tebliğini yapmak. 2-Sınavı kazananlardan varsa çalışan adayların muvafakat yazışmalarını yapmak takip edip sonuçlandırmak.  Atama onayını hazırlamak, ilgililere, Valiliklerine ve ilgili şubelere tebliğini yapmak veya yapılmasını sağlamak. 3-Adayların staj programlarını takip etmek, Kaymakam Vekilliği stajı onaylarını hazırlamak ve ilgili yerlere bildirmek, Kaymakam adaylarının vekalet raporlarının takibini yapmak veya bunların yapılmasını sağlamak. 4-Kaymakam adaylarının stajları sonunda Staj Rapor Dosyalarının Valiliklerinden istenilerek eksik raporların tekmilini sağlamak. Staj Rapor Dosyaları Değerlendirme Komisyon onayını hazırlamak. Komisyon tarafından yapılan değerlendirme raporlarını yazmak. 5-Şubenin görev alanıyla ilgili Mahkemelerden gelen dilekçeleri incelemek, süreleri içinde cevaplarını hazırlamak, Mahkeme kararlarının doğurduğu sonuçlara ilişkin yazışmaları yapmak. 6-Şubenin görev alanıyla ilgili vatandaşlardan intikal eden şikayet dilekçelerini yasal süreleri içerisinde cevaplandırmak. 7-Şubenin Brifing Dosyası ve Bakanlık Dergisi ile ilgili bilgilerini hazırlamak ve güncellemek. 8-İlgili amirler tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak. Takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.

Hasan ÖZBEK

Serdar ÇAKIR

3

Hasan ÖZBEK    

Şef

1-Kaymakam Adaylığı sınav başvurularını takip etmek, şartlara uygun adayların müracaatlarını almak ve kontrolünü yapmak. Yazılı sınava katılma koşullarını taşıyanların listelenerek yazılı sınavı yapan kuruma bildirmek. 2-Yazılı sınavı kazanan adayların belgelerini dosyalamak.  Güvenlik soruşturma işlemlerinin yazışmasını yapmak. Takip edip sonuçlandırmak. Mülakat sonucunda kazanan adayların dosyalarını oluşturmak veya bunların yapılmasını sağlamak. 3-Ataması yapılan Kaymakam adaylarının kesinleşen staj programlarına uygun olarak Refiklik, Teftiş ve Kaymakamlık Kursuna çağrılma onaylarını hazırlamak, onayları Valiliklerine ve ilgili birim ve şubelere bildirmek veya bunların yapılmasını sağlamak. 4-Kaymakam adaylarının askere sevk tehir tekliflerini yapmak, takip edip sonuçlandırmak. 5- Şubenin Aylık Faaliyet bilgilerini hazırlamak ve güncellemek.  6-Şubenin görevleriyle ilgili istatistiki bilgileri güncellemek. 7- Şubenin görev alanıyla ilgili gelen Bilgi Edinme ve BİMER’i  yasal süreleri içerisinde cevaplandırmak. 8-Kendisine teslim edilen demirbaş eşya, makine ve malzemenin bakım, muhafaza ve usulüne uygun olarak kullanmak. 9-İlgili amirler tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak. Takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.

Selma BODUR

Serdar ÇAKIR

İlknur ÖZMEN

Cemil ŞAHİN

4

Serdar ÇAKIR  

Bil.İşl.

1-Kaymakam adaylığı sınav başvurularını takip etmek, şartlara uygun adayların müracaatlarını almak. 2-Yazılı ve mülakat sonuçlarının ilanını yapmak. 3-Ataması yapılan kaymakam adaylarının kesinleşen staj programlarının uygun olarak Bakanlık Merkez (Dil Kursu), Yurtdışı Staj onaylarını hazırlamak, onayları Valiliklerine ve ilgili birim ve şubelere bildirmek. 4-Eğitime gönderilecek üniversitelerle yapılan sözleşmeleri incelemek, imza takiplerini yapmak, ilgili şubeye bildirmek dosyalanmak. 5-Yurtdışı Stajındaki adayların protokoller çerçevesinde eğitim bedellerine ilişkin faturaları, sınav sonuçlarını ve raporlarını takip etmek, bunları dosyalamak. 6-Durum tespiti amacıyla talep üzerine ilgili makamlara hitaben yazılacak belgeleri hazırlamak 7-Şube Müdürü tarafından verilen şubenin görev alanıyla ilgili diğer işleri yapmak. 8-Kendisine teslim edilen demirbaş eşya, makine ve malzemenin bakım, muhafaza ve usulüne uygun olarak kullanmak. 9-Hizmetin yürütümünde amirlerinin verdiği yazılı veya sözlü diğer görevleri yapmak.

Hasan ÖZBEK

İlknurÖZMEN

5

İlklima İlknur ÖZMEN  

Tek.Yrd.

1-Yurtdışı kontenjan talep yazısını hazırlamak. Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza tahsis edilen yurtdışı kontenjanlarının kullanımı için merkez ve taşra personeline duyurusunu yapmak. 2-BKK ile Bakanlığımıza tahsis edilen yurtdışı kontenjanları çerçevesinde doktora, yüksek lisans veya bilgileri artırılmak uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışına gönderilecek personeli seçme komisyonunun onayını hazırlamak, komisyon çalışmalarının sekreteryasını yapmak, yurtdışına gitmesi uygun görülen personelin onaylarını almak. İlgili Valiliklerine, birimlere ve şubelere bildirmek. Eğime ilişkin faturaları takip etmek. 3-Ataması yapılan kaymakam adaylarının kesinleşen staj programlarının uygun olarak Bakanlık Merkez (Dil Kursu), Yurtdışı Staj onaylarını hazırlamak, onayları Valiliklerine ve ilgili birim ve şubelere bildirmek. 4-Yurtdışı Stajındaki adayların protokoller çerçevesinde eğitim bedellerine ilişkin faturaları, sınav sonuçlarını ve raporlarını takip etmek, bunları dosyalamak 5-Devlet Per.Bşk.lığının web sayfasından yurtdışına gönderilen personel bilgilerinin girişini yapmak. 6- Adayların özlük işlemleriyle ilgili olarak asalet tekliflerinin takibini yapmak, onaylarını hazırlamak, onayı ilgili valiliklere ve Sicil Terfi ve Kıdem Şubesine göndermek. 7-Durum tespiti amacıyla talep üzerine ilgili makamlara hitaben yazılacak belgeleri hazırlamak 8-Şube Müdürü tarafından verilen şubenin görev alanıyla ilgili diğer işleri yapmak. 9-Kendisine teslim edilen demirbaş eşya, makine ve malzemenin, muhafaza ve usulüne uygun olarak kullanmak. 10-Hizmetin yürütümünde amirlerinin verdiği yazılı veya sözlü diğer görevleri yapmak.

Cemil ŞAHİN

6

Cemil ŞAHİN  

VHKİ

1- Kaymakam Adaylığına atananların göreve başlamalarını takip etmek. Kaymakam adayları için hazırlanan modülde kayıtlarını yapmak, evraklarını dosyalamak.  2- Adayların tabi tutulacakları İl Merkez, Refiklik,Teftiş, Bakanlık Merkez (Dil Kursu), Yurtdışı, Kaymakam Vekilliği ve Kaymakamlık Kursuna başlama ve ayrılma tarihlerini takip etmek, bilgilerini ilgili modüllerine kaydetmek, evraklarını dosyalamak. 3-Tespit edilen süreler içerisinde kaymakam adaylarının tezlerini hazırlamalarına ve seçtikleri tez konularına ilişkin yazıları yazmak. Bakanlığa teslim edilen tezlerin takibini ve muhafazasını yapmak, komisyonca değerlendirilen tezlerin raporlarını hazırlamak. İlgili modüle kayıtlarını yapmak. 4-Yurtdışı eğitimine gönderilen diğer M.İ.A.lerinin eğitimlerinin sonunda hazırladıkları tezlerinin  ve raporlarının takibi ve muhafazasını yapmak. İlgili modüle kayıtlarını yapmak. 5-Yurtdışı stajındaki adaylar hakkında gelen Sayıştay sorgularının ilgililere tebliğini yapmak, takip edip sonuçlandırmak. 6-Kaymakamlık Kursunu tamamlayan adayların şubedeki dosyalarının özlük dosyalarıyla birleştirilmek üzere Sicil Terfi ve Kıdem Şubesine devrini yapmak. 7-Durum tespiti amacıyla talep üzerine ilgili makamlara hitaben yazılacak belgeleri hazırlamak. 8- Şube Müdürü tarafından verilen şubenin görev alanıyla ilgili diğer işleri yapmak. 9- Kendisine teslim edilen demirbaş eşya, makine ve malzemenin, muhafaza ve usulüne uygun olarak kullanmak. 10- Hizmetin yürütümünde amirlerinin verdiği yazılı veya sözlü diğer görevleri yapmak.

İlklima İlknur ÖZMEN

Fatma ÇETİNKAYA

Şube Müdürü

…/01/2013

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYMAKAM ADAYLARI ŞUBESİ GÖREV TANIMI


1 GÖREVİN ADI Şube Müdürü 2 BİRİMİ Personel Genel Müdürlüğü 3 ALT BİRİM Kaymakam Adayları Şubesi 4 SINIFI Genel İdare Hizmetleri (GİH)

5 GÖREVİN ÖZETİ:

Bakanlığımız Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına kaymakam olarak atanacakların, adaylık için başvurmalarından, kaymakam adaylığına seçilip atanmaları, kaymakam adaylığında yetiştirilmeleri ve kaymakam olarak atanmalarına kadar geçen sürede yapılacak iş ve işlemlerin hızlı, düzenli, zamanında yapılabilmesi için yeterli sayıda personel ve ekipmanı hazır bulundurmak, aksaklıkları ve problemleri tespit ederek ortadan kaldıracak tekliflerde bulunmak, görev alanıyla ilgili işlerin ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlamak, görevle ilgili yazışmaları “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ve “İmza Yetkileri Yönergesi”ne uygun yapılmasını sağlamak, çalışma düzenini oluşturarak personelin etkili, verimli çalışmasını sağlamak. 6 a.) AYNI UNVANDA PERSONEL İSTİHDAM EDEN DİĞER BİRİMLERİN SAYISI Bakanlık Merkez Birimleri b.) BU BİRİMDE AYNI GÖREVDEKİ KİŞİLERİN SAYISI 1 7 BAĞLI OLDUĞU ÜST AMİRLERİ Şube Müdürü (MİA) Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür 8 PERSONELİN İLİŞKİLİ OLDUĞU BİRİMLER (Birim içinde ve dışında) Birim içinde ; Personel Genel Müdürlüğünün diğer şubeleri Birim Dışında ; Bakanlık Merkez Birimleri ve Valilikler, ÖSYM, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Basın İlan Kurumu, adayların ilişkili oldukları diğer Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşları 9 GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 1- Eğitim a.) Asgari öğrenim düzeyi a) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak b.) Özel Şartlar b) Bakanlığın özel kanun veya diğer mevzuatlarında aranan şartları taşımak. c.) Mesleki eğitim, sertifika vb. c) Bilgisayar kullanmak 2- Tecrübe 3- Kişisel özellikler Ketum, dürüst, beşeri ilişkileri iyi, işinde dikkatli, astları ve üstleri ile uyumlu çalışabilen, kendini sürekli geliştiren personel olma özeliği taşımalı 4- Yabancı Dil ---- 10 GEREKEN BECERİLER a.)Makine ve ekipman kullanma becerisi b.)Özel bilgi ve yetenek a)Bilgisayar kullanabilmelidir. b)------- 11 ÇALIŞMA KOŞULLARI a.)İş ortamı b.)İş riski c.)Ulaşım d.)Çalışmanın zamanı ve saati, yemek saati


e.)Çalışmanın sürekli yada geçici olması f.)Kılık- kıyafet h.)Fiziksel özellikler(gerektiğinde) a)Görev büro ortamındadır. b)İş riski bulunmamaktadır. c)Bakanlık servis araçlarıyla. d)Çalışma zamanı 5 iş gününü kapsamakta olup, çalışma saatleri: 09.00-18.00 Yemek saati: 12.30-13.30 arasındadır. e)Sürekli f)İlgili yönetmeliğe uygun şekilde h)Görevini yapmaya engel bedensel ve ruhsal bakımdan bir engeli bulunmamak 12 BU GÖREVDEKİ KİŞİYE BAĞLI ELEMANLARIN GÖREVLERİ VE SAYILARI Şef -2 kişi Bilg.İşltm. -1 V.H.K.İ. -1 kişi Tekn.Yrd. -1


13 GÖREV LİSTESİ:

1. Yıl içerisinde yapılacak sınavlar için uygun tarihin tespitine yönelik ön hazırlık yapmak, kesinleşen sınavların süresinde ve uygun bir şekilde ilanını sağlamak, müracaatların alınması sırasında gerekli çalışma ortamını hazırlamak yeterli sayıda personel ve ekipmanı hazır bulundurmak, personelin çalışma düzenini oluşturarak doğru müracaatların kabulünü sağlamak, kabul edilen müracaatlara ilişkin bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak, sonuçların ilanını sağlamak,

2. Ataması yapılan kaymakam adayları için bir staj programı hazırlayarak Bakanlıkça uygun görülen staj programlarının onayının alınmasını ve ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak, 3. Kaymakam Adaylarının asalet tasdikleri ile askerlikle ilgili erteleme tekliflerinin süresinde yapılmasını sağlamak.

4. Kaymakamlık tezleri ile Staj-Rapor Dosyalarının değerlendirilmesiyle ilgili zaman planlamasını yapmak ve ilgili işlemlerin bu doğrultuda yapılmasını sağlamak.

5. Adaylar hakkında gelen şikayetlerin takibini yaptırarak zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak

6. Şubenin görev alanıyla ilgili Bilgi Edinme, BİMER ve vatandaşlardan intikal eden dilekçelerin taleplerine uygun şekilde yasal süreleri içerisinde cevaplandırılmasını sağlamak.

7. Yurtdışına gönderilecek personel için yasal süresi içerisinde kontenjan talebinde bulunulmasını sağlamak. Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza tahsis edilen kontenjanların kullanımı için merkez ve taşra teşkilatına duyurunun yapılmasını sağlamak, gelen müracaatların listelenerek yurtdışına göndereceklerin tespiti için oluşturulan komisyonunu çalışmasına uygun hale getirilmesini sağlamak. Yurtdışına gönderilmesi uygun görülen personelin onaylarının alınması ve gerekli yerlere bildirilmesini sağlamak. Yurtdışındaki personelin protokoller çerçevesinde sınav sonuçlarının ve raporlarının takibini sağlamak.

8. Yukarıda sayılan işlemlerin daha hızlı, düzenli ve eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için aksaklıkları ve problemleri ortadan kaldıracak tekliflerde bulunmak.

9. Kaymakam Adayları Şubesine verilen görevlerin ilgili mevzuatlarına uygun yürütülmesini sağlamak

10. Kaymakam Adayları Şubesine verilen görevlerle ilgili istatistiki bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak.

11. Bu görevlerin yerine getirilmesinde e-Bakanlık projesi kapsamında gerekli modüllerin (Sınav modülü, staj modülü) oluşturulmasında ve bu modüllerin kullanılması ve sonuç alınması aşamalarında gerekli takibi yapmak bilgiye erişimde e-Bakanlık projesinin etkinleştirilmesini sağlamak.

12. Personelini yetiştirmek, disiplin ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, çalışmalarını izleyip denetlemek.

13. İlgili amirler tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak. Takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.


14 YÜKSELME Gerekli koşulları taşıması halinde; İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirlenen Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki görevlerden birine atanabilir.GÖREV TANIMINI HAZIRLAYANLAR


ADI SOYADI GÖREVİ BİRİMİ TARİH PARAF Fatma ÇETİNKAYA Şube Müdürü Pers.Gn.Md. Hüseyin GÖKDEMİR Şube Müdürü (MİA) Pers.Gn.Md. Ömer DURAN Daire Başkanı Pers.Gn.Md. Mustafa ÖZYAPI Genel Müdür Yrd. Pers.Gn.Md.


GÖREV TANIMINI ONAYLAYAN

ADI SOYADI İbrahim TAŞYAPAN GÖREVİ Genel Müdür İMZASI


T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYMAKAM ADAYLARI ŞUBESİ GÖREV TANIMI


1 GÖREVİN ADI Şef 2 BİRİMİ Personel Genel Müdürlüğü 3 ALT BİRİM Kaymakam Adayları Şubesi 4 SINIFI Genel İdare Hizmetleri (GİH)

5 GÖREVİN ÖZETİ:

Kaymakam Adayları Şubesine verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin tüm işleri mevzuata uygun, zamanında, doğru ve eksiksiz yapmak ve yaptırmak. Hizmetin düzenli, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Görevle ilgili yazışmaları kurallara uygun yapmak ve yapılmasını sağlamak. Şubedeki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın verimli kullanılmasını sağlamak İlgili amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak. 6 a.) AYNI UNVANDA PERSONEL İSTİHDAM EDEN DİĞER BİRİMLERİN SAYISI Bakanlık merkez birimleri ve taşra teşkilatı b.) BU BİRİMDE AYNI GÖREVDEKİ KİŞİLERİN SAYISI 2 7 BAĞLI OLDUĞU ÜST AMİRLERİ Şube Müdürü (GİH) Şube Müdürü (MİA) Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür 8 PERSONELİN İLİŞKİLİ OLDUĞU BİRİMLER (Birim içinde ve dışında) Birim içinde ; Personel Genel Müdürlüğünün diğer şubeleri Birim Dışında ; Bakanlık Merkez Birimleri ve Valilikler, ÖSYM, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Basın İlan Kurumu, adayların ilişkili oldukları diğer Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşları

9 GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

1- Eğitim a.) Asgari öğrenim düzeyi a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak b.) Özel Şartlar b)Bakanlığın özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak. c.) Mesleki eğitim, sertifika vb. c)Bilgisayar sertifikası 2- Tecrübe Tecrübeli olması tercih edilir 3- Kişisel özellikler Güvenilir, beşeri ilişkileri iyi, işinde dikkatli, kendini sürekli geliştiren personel olma özeliği taşımalı 4- Yabancı Dil -- 10 GEREKEN BECERİLER a.)Makine ve ekipman kullanma becerisi

b.)Özel bilgi ve yetenek • a)Bilgisayar ve göreviyle ilgili diğer ekipmanları kullanabilmeli. b) -------


11 ÇALIŞMA KOŞULLARI a.)İş ortamı b.)İş riski c.)Ulaşım d.)Çalışmanın zamanı ve saati, yemek saati


e.)Çalışmanın sürekli yada geçici olması f.)Kılık- kıyafet h.)Fiziksel özellikler(gerektiğinde) a) Görev büro ortamındadır. b) İş riski bulunmamaktadır. c)Bakanlık servis araçlarıyla. d)Çalışma zamanı 5 iş gününü kapsamakta olup, Çalışma saatleri 09.00-18.00, Yemek saati 12.30-13.30 saatleri arasındadır. e)Sürekli f)İlgili yönetmeliğe uygun şekilde h)Görevini yapmaya engel bedensel ve ruhsal bir engeli bulunmaması 12 BU GÖREVDEKİ KİŞİYE BAĞLI ELEMANLARIN GÖREVLERİ VE SAYILARI Bilg.İşltm: 1 V.H.K.İ.: 2 kişi

13 GÖREV LİSTESİ: 1. Kesinleşen sınavların ilan, müracaat, veri girişi aşamalarının düzenli ve doğru yapmak ve yapılmasını sağlamak. 2. Adayların staj programlarını takip ederek ilgili onaylarını hazırlamak, ilgili yerlere bildirmek ve yapılan yazışmaların dosyalanmasını sağlamak. Adayların bu stajlara başlama ve ayrılma tarihlerini takip etmek, takibini sağlamak. 3. Kaymakam Adaylarının özlük işlemleriyle ilgili işlemlerini yapmak, yaptırmak. 4.Kaymakam Adaylarının Kaymakamlık Tezleri ile Staj-Rapor Dosyalarının değerlendirilmesiyle ilgili işlemleri yapmak ve yapılmasını sağlamak. 5. Adaylar hakkında gelen şikayetlerin işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 6. Şubenin görev alanıyla ilgili Bilgi Edinme, BİMER ve vatandaşlardan intikal eden dilekçeleri yasal süreleri içerisinde cevaplandırmak. 7. Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza tahsis edilen yurtdışı kontenjanlarının kullanımı için gerekli işlemleri yapmak. Yurtdışına gönderilmesi uygun görülen personelin onaylarını almak ve gerekli yerlere bildirmek veya bunların yapılmasını sağlamak. Yurtdışındaki personelin protokoller çerçevesinde sınav sonuçlarını ve raporlarını takip etmek. 9. Şubenin görevleriyle ilgili istatistiki bilgileri güncellemek. 10. İlgili amirler tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak veya yaptırma. Takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.

14 YÜKSELME Gerekli koşulları taşıması halinde; İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirlenen Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki görevlerden birine atanabilir.

GÖREV TANIMINI HAZIRLAYANLAR

ADI SOYADI GÖREVİ BİRİMİ TARİH PARAF Fatma ÇETİNKAYA Şube Müdürü Pers.Gn.Md Hüseyin GÖKDEMİR Şube Müdürü (MİA) Pers.Gn.Md Ömer DURAN Daire Başkanı Pers.Gn.Md. Mustafa ÖZYAPI Genel Müdür Yrd. Pers.Gn.Md.

GÖREV TANIMINI ONAYLAYAN

ADI SOYADI İbrahim TAŞYAPAN GÖREVİ Genel Müdür İMZASI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYMAKAM ADAYLARI ŞUBESİ GÖREV TANIMI

1 GÖREVİN ADI Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni-Bilg.İşl. 2 BİRİRİMİ Personel Genel Müdürlüğü 3 ALT BİRİM Kaymakam Adayları Şubesi Müdürlüğü 4 SINIFI Genel İdare Hizmetleri (GİH)

5 GÖREVİN ÖZETİ:

Kaymakam Adayları Şubesine verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin tüm işleri sıralı amirlerin talimatları doğrultusunda, süresinde, doğru, mevzuata uygun ve eksiksiz yapmak. Kendisine havale edilen süreli ve süresiz evrakları konularına göre tasnif ederek ilgili işlemleri yapmak. Görevle ilgili yazıları imzaya veya onaya hazırlamak, imza sürecini takip etmek sonuçlarını ilgili yerlere intikal ettirmek. İşi ile ilgili olarak hazırlanmış yazılımı kullanmak. Hızlı ve güvenli bir şekilde veri girişi yapmak ve bu bilgilerin denetimini yapmak. Çalışma alanına giren ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

6 a.) AYNI UNVANDA PERSONEL İSTİHDAM EDEN DİĞER BİRİMLERİN SAYISI a) Bakanlık Merkez Birimleri ve Valilikler b.) BU BİRİMDE AYNI GÖREVDEKİ KİŞİLERİN SAYISI b) 3 7 BAĞLI OLDUĞU ÜST AMİRLERİ Şef Şube Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür 8 PERSONELİN İLİŞKİ OLDUĞU BİRİMLER (Birim içinde ve dışında) Birim içinde ; Personel Genel Müdürlüğünün diğer şubeleri Birim Dışında ; Bakanlık Merkez Birimleri ve Valilikler, ÖSYM, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Basın İlan Kurumu, adayların ilişkili oldukları diğer Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşları 9 GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 1- Eğitim a.) Asgari öğrenim düzeyi a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak b.) Özel Şartlar b)Bakanlığın özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak. c.) Mesleki eğitim, sertifika vb. c) Bilgisayar Sertifikası 2- Tecrübe --- 3- Kişisel özellikler Güvenilir, beşeri ilişkileri iyi, işinde dikkatli, kendini sürekli geliştiren personel olma özeliği taşımalı 4- Yabancı Dil --- 10 GEREKEN BECERİLER a.)Makine ve ekipman kullanma becerisi

b.)Özel bilgi ve yetenek a) Bilgisayar, fotokopi makinası, faks v.b. kullanabilmelidir. b) ------- 11 ÇALIŞMA KOŞULLARI a.)İş ortamı b.)İş riski c.)Ulaşım d.)Çalışmanın zamanı ve saati, yemek saati


e.)Çalışmanın sürekli yada geçici olması f.)Kılık- kıyafet h.)Fiziksel özellikler(gerektiğinde) a)Görev büro ortamındadır. b)İş riski bulunmamaktadır. c)Bakanlık servis araçlarıyla. d)Çalışma zamanı 5 iş gününü kapsamakta olup, çalışma saatleri: 09.00-18.00 Yemek saati: 12.30-13.30 arasındadır. e)Sürekli f)İlgili yönetmeliğe uygun şekilde h)Görevini yapmaya engel bedensel ve ruhsal bir engeli bulunmamak 12 BU GÖREVDEKİ KİŞİYE BAĞLI ELEMANLARIN GÖREVLERİ VE SAYILARI ---

13 GÖREV LİSTESİ:

1. Sınav açılmasına dair onay hazırlamak, mevzuata uygun şekilde ilanını sağlamak 2. Şartlara uygun adayların müracaatlarını almak, bilgilerini bilgisayara aktarmak ve kontrolünü yapmak. 3. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ilanını yapmak. Sınav sonuçlarının ilgililere tebliğini yapmak. 4. Giriş sınavını kazananların atama onayını hazırlamak, ilgili yerlere atamalarını bildirmek ve atananların göreve başlamalarını takip etmek. 5. Kesinleşen staj programlarının uygun olarak İl Merkez, Refiklik,Teftiş, Bakanlık Merkez (Dil Kursu), Yurtdışı, Kaymakam Vekilliği ve Kaymakamlık Kursuna çağrılma onaylarını hazırlamak, adayların bu stajlara başlama ve ayrılma tarihlerini takip etmek. 6. Kaymakam Adayları ile ilgili gelen şikayet dilekçelerinin ilgili amirin talimatı doğrultusunda işlemini yapmak, Valiliklere göndermek ve Valiliklerce yapılan değerlendirme ve kararların sonuçlarını takip etmek. 7. Adayların özlük işlemleriyle ilgili olarak asalet tekliflerinin takibini yapmak, onaylarını hazırlamak, onayı ilgili valiliklere ve intibak işlemleri için Sicil Terfi ve Kıdem Şubesine göndermek. 8. Şubenin görev alına giren konularla ilgili Vatandaşlar tarafından gönderilen dilekçeler ile elektronik ortamda gelen Bilgi Edinme, BİMER taleplerini yasal süresi içinde cevaplandırmak. 9. Tespit edilen süreler içerisinde kaymakam adaylarının tezlerini hazırlamalarına ve seçtikleri tez konularına ilişkin yazıları yazmak. Bakanlığa teslim edilen tezlerin takibini ve muhafazasını yapmak, tez değerlendirme komisyon onayını hazırlamak, komisyonca değerlendirilen tezlerin raporlarını hazırlamak. 10. Kaymakam adaylarının stajları sonunda Staj-Rapor Dosyalarının Valiliklerinden istenilerek eksik raporların tekmilini sağlamak. Komisyon tarafından yapılan değerlendirme raporlarını yazmak. 11. Yazışmaları, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve İmza Yetkileri Yönergesi doğrultusunda yapmak. 12. Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevle ilgili diğer işleri yapmak. 13. Kendisine teslim edilen demirbaş eşya, makine ve malzemenin bakım, muhafaza ve usulüne uygun olarak kullanmak. 14. Hizmetin yürütümünde amirlerinin verdiği yazılı veya sözlü diğer görevleri yapmak. 14 YÜKSELME Gerekli koşulları taşıması halinde; İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirlenen Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki görevlerden birine atanabilir.


GÖREV TANIMINI HAZIRLAYANLAR

ADI SOYADI GÖREVİ BİRİMİ TARİH PARAF Fatma ÇETİNKAYA Şube Müdürü Pers.Gn.Md Hüseyin GÖKDEMİR Şube Müdürü (MİA) Pers.Gn.Md Ömer DURAN Daire Başkanı Pers.Gn.Md. Mustafa ÖZYAPI Genel Müdür Yrd. Pers.Gn.Md.


GÖREV TANIMINI ONAYLAYAN

ADI SOYADI İbrahim TAŞYAPAN GÖREVİ Genel Müdür İMZASI

Wikipedia-logo-tr
'den Kaymakam Adayları Şube Müdürü ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:İİBbakınız d - {{İİBbakınız}}


Şablon:İİB
http://www.icisleri.gov.tr
İçişleri Bakanlığı Sadaret Kethüdalığı
Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı 2014
Telefon rehberi harici dahili[1]
Merkez Teşkilatı
Makam İçişleri Bakanı İçişleri Bakanları Bakan Danışmanları İİB/Danışmanları İçişleri Bakanı Danışmanları Özel Kalem Müdürü İİB/Özel Kalem Müdürü içişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Genel Sekreter İİB/Genel Sekreter İçişleri Bakanı Genel Sekreteri Bakanlık Müşavirleri İİB/Bakanlık müşaviri
Bağlı Kurumlar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM Jandarma Genel Komutanlığı JGK Sahil Güvenlik Komutamlığı SGK
Müsteşarlık Müsteşar İİB/Müsteşarı İçişleri Bakanlığı müsteşarları Müsteşar yardımcıları İİB/Müsteşar yardımcıları
Ana Hizmet Birimleri İller İdaresi Genel Müdürlüğü İİGM Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİGM Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü MİGM KİHBİ Daire Başkanlığı KİHBİ Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı İİB/DİABDB Dernekler Dairesi Başkanlığı DDB
Denetim ve Danışma Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı İİB/Teftiş Kurulu İç Denetim Birimi Başkanlığı İİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İİB/SGB Hukuk Müşavirliği İİB/Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler İİB/BHİ Bakanlık Müşavirliği İİB/Bakanlık müşavirliği AREM İİB/AREM
Yardımcı Birimler Personel Genel Müdürlüğü İİB/PGM Eğitim Dairesi Başkanlığı İİB//EDB İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İİB/İMİDB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İİB/BİDB
Sürekli Kurullar Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Bakanlık Encümeni Merkez Valileri
Mevzuat İİB/Mevzuat programı İİB/Genelgeler
Taşra Teşkilatı Valilikler Kaymakamlıklar
Teşkilat İİB/Teşkilat İİB/Makam İİB/Müsteşarlık
İİB/Ana Hizmet Birimleri
İİB/Denetim ve Danışma Birimleri İİB/Yardımcı Birimler İİB/Sürekli Kurullar İİB/Sınır Yönetimi Bürosu İİB/İltica ve Göç Bürosu
Projeler Sadaret Kethüdalığından İçişleri Bakanlığına projesi
İİB/Merkez teşkilatı mevzuatı 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
İİB/Taşra teşkilatı mevzuatı 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

Medya:Örnek.ogg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.