Şablon:Kaymakamlıkbakınız d


Kaymakam - Kaim - Makam
Kaim-i makam - Kaimakam
Kaymakamlık - Kaymakamlıklar

Kaymakamlık mevzuatı

Kaymakamlar - Kaymakamlar/Telefon
Kaymakamlar/Yabancı dil puanları

Kaymakam lojmanları
Kaymakam makam odaları
Kaymakam makam araçları

Kaymakamlıkların içkili lokal açma taleplerine karşı yaptıkları işlemler ve yazışmalar
Kaymakamlık Brifingi
Kaymakamlık Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi
Kaymakamlık kur'ası / 2011
Kaymakamlık personelinin uyması gereken ilkeler
Kaymakamlık personeli iş bölümü

Kaymakamlar Toplantısı
Kaymakamlar toplantısı/Mersin 2010 Eylül
Kaymakamlar Toplantısı/Ocak 2011
Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı
Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

Kaymakam'ın hukuki durumu görev ve yetkileri
Kaymakamın görevleri
Kaymakamın yetkileri
Kaymakamın mali hakları
Kaymakamın sorumluluğu
Kaymakam'ın dikkat etmesi gereken hususlar
Kaymakam ve seçimler
Kaymakam ve denetim
Kaymakam ve Maliye
Kaymakam ve Yazı İşleri
Kaymakam ve Nüfus
Kaymakam ve Sağlık
Kaymakam ve Eğitim
Kaymakam ve Spor
Kaymakam ve Tapu
Kaymakam ve Özel İdare
Kaymakam ve Belediye
Kaymakam ve BİM Belediye Meclis kararlarını web siteisne ekle.
Kaymakam ve Proje
Kaymakam ve Aile
Kaymakam ve Asker
Kaymakam ve Halkla İlişkiler
Kaymakam ve Akademik kariyer
Kaymakam ve Harcamalar
Kaymakam ve KÖYDES
Kaymakam ve STK
Kaymakam ve Ligler

Kaymakamlık Büroları
Kaymakamlık birimleri

Kaymakam lojmanları
Kaymakam makamları
Kaymakam araçları
Kaymakam korumaları
Kaymakam özel kalemleri

Kaymakamlık Haberleri - İİB sitesinde [1]
Şablon:K
Şablon:YK
Şablon:Kaymakam
Şablon:Kaymakamlık Büroları
Şablon:Kaymakamlık mevzuatı
Şablon:Kaymakamlıkbakınız
Şablon:Kaymakamlık
Şablon:Kaymakamlıklar
Şablon:Kitapçık

İçişleri Bakanlığı
Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Kaymakamlık Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi
İçişleri Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliği Standart Dosya Planı
İçişleri Bakanlığı Nöbetçi Memurluğu Yönergesi

YARDIM EDİNİZ Kaymakamlar
Kaymakamlar/İletişim
Kaymakamlar/Telefon
Kaymakamlar/Email adresleri
MİA/Telefon
MİA/EMail


Yenişehir Kaymakamlığı Yenişehir Kaymakamlığı
Yenişehir Kaymakamlığı/Hükümet konağının eski ve yeni hali
Yenişehir ilçesinin kurulması
Yenişehir Kaymakamlığı kuruluş çalışmaları
Yenişehir Kaymakamlığı/Kuruluş çalışmaları
Kaymakam Eyüp Sabri Kartal


Yenişehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü
Yenişehir Kaymakamlığı/Özel Kalem

Kaymakam Adayları Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler[düzenle | kaynağı değiştir]

Amaç[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 1 – Bu Yönetmelik; İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği hizmet sınıfına Kaymakam olarak atanacakların, Kaymakam Adaylığına seçilip atanmaları ve Kaymakam Adaylığında yetiştirilmeleri esaslarını düzenler.

Kapsam ve Dayanak[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 2 – 9.6.1930 tarih ve 1700 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik, Kaymakam Adaylarının adaylık için başvurmalarından Kaymakam olarak atanmalarına kadar geçecek sürede uygulanacak hükümleri, ilgili kurum ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarını kapsar.

İlkeler[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 3 – Kaymakam Adaylığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfının ilk kademesini teşkil eder.

Yılda kaç defa, hangi aylarda, ne kadar Kaymakam Adayı alınacağı Bakanlığın personel politikası, açık kadro ve ihtiyaç durumu, fakültelerin mezun verme dönemleri, yazılı-sözlü sınavlar için gerekli süre göz önünde bulundurularak, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık Makamınca kararlaştırılır.

İKİNCİ BÖLÜM: Kaymakam Adaylarının Atanmaları[düzenle | kaynağı değiştir]

Aranılacak Nitelikler[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 4 – Kaymakam Adayı olarak atanacakların aşağıdaki genel ve özel niteliklerine sahip olmaları, yapılacak yazılı ve sözlü sınavları kazanmaları şarttır. A-Genel Nitelikler

 1. Türk vatandaşı olmak,
 1. Kamu haklarından mahrum olmamak,
 1. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak.
 1. Askerlikle ilgili bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. (Ancak yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler.)

B-Özel Nitelikler 1. Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen Yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

2. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle, 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Ancak fiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez. (1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 4119 sayılı Kanun. 12 Temmuz 1995 tarih ve 22341 sayılı R.G.)

3. Mülki İdare Amirliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak; memleketin her ikliminde iş görmeye bir engeli olmadığı tam teşekküllü Devlet hastanelerindeki sağlık kurullarından alınacak raporla belirtilmiş olmak.

4. Yaptırılacak tahkikata göre Mülki İdare Amiri olmaya engel teşkil edecek kişisel veya ailevi bir kötü sanı bulunmamak.

5. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31 ve 32 nci maddelerinde sayılan yetki, görev ve sorumluluğu yerine getirebilecek Mülki İdare Amirliğine yaraşır kültüre, bilgi birikimine, yeteneğe, Anayasa’nın başlangıç hükümleri ile 2 nci maddesinde ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin gerektirdiği çağdaş yaşam ve yönetim anlayışına sahip olmak. (02.10.1998 gün ve 23481 sayılı R.G.)

6. Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler için Yapılacak Eleme Sınavından (KMS) Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almış olmak. (15.08.2001 gün ve 24494 S.R.G.) Duyurma

Madde 5 – Bakanlıkça Kaymakam Adayı alınmasına karar verilince unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, aranılacak genel ve özel şartlar, gerekli belgeler, Bakanlığa yazılı başvurma süresi, yazılı sınavın yeri, gün ve saati başvurma için tanınacak sürenin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete veya günlük gazete veya radyo veya uygun görülecek diğer vasıtalar ile ilan edilir.

Sınav Giriş Belgesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 6 – Tespit edilen sürede, istenilen belgeler ile birlikte yazılı başvuruda bulunan ve gerekli niteliklere sahip oldukları anlaşılanlara, fotoğraflı, mühürlü bir (Sınav Giriş Belgesi) verilir. Sınav günü bu belgelerini göstermeyenler sınava alınmazlar.

Madde 7 – Sınavlar adayların bilgi, yetenek ve kişiliklerini ölçecek şekilde ayrı ayrı üç aşamalı olarak yapılır.

ELEME SINAVI (KMS): Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17.01.2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik gereğince yapılan; Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavıdır. Bu sınavda başarılı sayılmak için gereken asgari puan Bakanlıkça tespit edilir.

YAZILI SINAV: ÖSYM’ce yapılan KMS’da başarılı sayılan adaylar arasında Bakanlıkça yapılan sınavdır. Bu sınava, sınava giriş belgesi almış olan bütün adaylar katılır. Sınavlar İnkilap Tarihi, Anayasa, İdare Hukuku, Ekonomi, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’nin Ekonomik Yapısı ve Sorunları, Türkiye’de Mahalli İdareler gibi İdareciyi yakından ilgilendiren konularda hazırlanır. Bakanlık gerek duyarsa bu arada adayların yabancı dil bilgilerini de tespit eder. Sınav sonuçları en geç sınav tarihini takip eden 30 gün içinde Bakanlıkta liste halinde asılarak ilan edilir.

Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’ne veya bu hizmeti verebilecek diğer kamu kuruluşlarına yaptırılabilir. Bu takdirde, ÖSYM veya diğer kamu kuruluşlarının sınavlara ilişkin usul ve esasları uygulanır. Ancak, sınavın şekli, değerlendirme usulü, sınav sonuçlarının bildirilmesi, sınav ücreti hususlar Bakanlık ile ilgili kuruluşlar arasında imzalanacak bir protokol ile belirlenir. Sınav masrafı adaylarca sınav ilanında belirtilen banka hesabına yatırılır.

SÖZLÜ SINAV: Bakanlıkta mülakat şeklinde yapılır. Yeri, başlama gün ve saati yazılı sınavı kazanan adaylara, yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınav sonuçları sınavın bitiş tarihini takip eden 15 gün içinde, Bakanlıkta liste halinde asılmak ve yazılı sınavı kazanmış sayılan tüm Adaylara tebligat yapılmak suretiyle bildirilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların Bakanlığa teslimi için tanınan süre belirtilir. (15.08.2001 gün ve 24494 S.R.G.)


Sınav Komisyonları[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 8 – Sınavlar, Sınav Komisyonlarınca yapılır.

Yazılı sınav komisyonu, bir Başkan ile en az 2, en çok 4 üyeden oluşur. Başkan ve Üyeler sınav tarihinden en çok bir hafta önceden Personel Genel Müdürünün teklifi üzerine Bakanlık onayı ile görevlendirilirler. Komisyon Başkanının İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluşunda ve en az Genel Müdür seviyesinde bir görevli olması esastır.

Sözlü sınav komisyonu bir başkan ile iki üyeden oluşur. Başkan ve üyeler Personel Genel Müdürünün teklifi üzerine Bakanlık onayı ile görevlendirilirler.


Sınav Komisyonlarının Çalışma Düzeni-Görev ve Yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 9 - Yazılı Sınav Komisyonu; Bakanlık onayının kendilerine duyurulmasından sonra Komisyon Başkanının daveti üzerine toplanarak üyeleri arasından bir raportör seçer ve sınavın şekli (Klasik-test) soruların hazırlanması, sınav süresi, kullanılacak kağıt ve formların şekli, adedi, sınavın uygulanması, denetlenmesi, değerlendirilmesi gibi hususları görüşür. Sınav sırasında gözcü ve sair yardımcılara gerek olup olmadığı kararlaştırılarak Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Klasik yazılı sınavda sorular; Sınav Komisyonunca sınavın başlamasından en çok iki saat önce hazırlanır. Kararlaştırılan saatte iki defa okunup yazdırılmak suretiyle; test sınavında ise sorular ve cevap anahtarı sınavdan en fazla bir gün önce Komisyonun uygun göreceği yer ve zamanda hazırlanıp, bastırıldıktan sonra Komisyon Başkanı ve Üyelerince imzalanıp mühürlenen kapalı zarf veya torbalarda muhafaza edilir ve sınavın başlamasından en fazla yarım saat önce sınav yapılacak salonlara getirilerek, sınava girenlerin huzurunda açılıp adaylara sınav saatinde dağıtılır.

Sınava girecekler, sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava alınırlar. Soruların yazdırılması veya test kağıtlarının dağıtılmasından sonra gelenler sınava kabul edilmezler.

Sınav süresinin bitiminde bütün kağıtlar toplanarak sayılır ve kapalı ortak imzalı bir zarf veya torba içerisinde, kağıtların okunup değerlendirilmesine başlanırken açılmak üzere raportöre teslim edilir.

Sözlü Sınav Komisyonu için ön toplantıya ve adaylara soru yöneltilmesinde ve değerlendirilmesinde yardımcı form gerek olup olmadığına Komisyonca karar verilerek, çalışma düzeni Komisyonca tespit edilir.


Sınavlarda Değerlendirme[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 10- Yazılı Sınavlarda değerlendirme:

Yazılı sınavlarda değerlendirme 100 (yüz) tam not üzerinden; klasik sınavlar için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamı ortalaması alınarak,

Test usulü ile yapılan sınavlarda ise önceden hazırlanan cevap anahtarına göre yapılır.

Değerlendirme sonucunda; 70 (yetmiş) puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek nottan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadronun dört katı kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı kazanmış sayılan en son adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylarda, kontenjan gözetilmeksizin yazılı sınavı kazanmış olarak kabul edilirler.

Yazılı sınav sonuçları, Komisyonca en yüksek not alandan başlayıp, sıralandırılmak suretiyle bir liste haline getirilip, Komisyon Başkan ve Üyelerince imzalanarak diğer sınav evrakları ile birlikte Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

Yazılı sınavın ÖSYM’ce yapılması halinde de yine, en yüksek not alandan başlayıp, sıralandırmak suretiyle Kurumca düzenlenecek liste tasdik edilerek Bakanlığa teslim edilir.

Aynı puanı alanlar listede aday giriş numarası önceliğine göre sıralanırlar.

Yazılı sınavı kazanmış sayılan adaylar, Komisyonca veya ÖSYM’ce düzenlenen listeler esas alınarak Personel Genel Müdürlüğünce ilan edilir.


Sözlü Sınavlarda Değerlendirme[düzenle | kaynağı değiştir]

Sözlü sınavlarda değerlendirme Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır. Bu ortalama notu 70’den aşağı olanlar yetersiz sayılarak elenirler.

Kesin başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayıp sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalayarak diğer sınav evrakı ile birlikte Personel Genel Müdürlüğüne teslim eder. Sözlü sınavda eşit not alanların sıralandırılmasında yazılı sınavdaki başarı sıraları esas alınır.

Personel Genel Müdürlüğü, Komisyonca teslim edilen sözlü sınav başarı listesindeki sıralamayı esas alarak sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar adayı sınavı kazanmış olarak ilan eder. Ayrıca, yedek başarı listesi ilan edilmez. (22.04.1994 gün ve 22266 sayılı R.G.)


Atanma İşlemleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 11- Sözlü sınavı kazanların atanma işlemleri; yetiştirme planına ve staj programı dönemlerine uygun olarak, guruplar halinde ve Bakanlık Makamınca belirlenecek tarihlerde yapılabilir.

Sınav sonucu kazananlara yapılan tebligatta belirtilen süre içerisinde başvuran ve atanma için gerekli belge ve işlemlerini tamamlayanlar, iller için tespit edilmiş kontenjanlar ve boş kadrolar nispetinde sınav başarı sıraları esas alınarak, istedikleri dört ilden birine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesi gereğince Kaymakam Adayı olarak atanırlar.

İstedikleri dört ilden birine atanmaları mümkün olmayanların, atanacakları İller Personel Genel Müdürlüğünce tespit edilir.

Sınav sonucu kazanıp, yapılan tebligatta belirtilen süre içerisinde başvurmayan veya süresi içerisinde başvurup da atanma için gerekli belge ve işlemlerini tamamlamayanlar, atanma haklarından vazgeçmiş sayılırlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kaymakam Adaylarının Yetiştirilmeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Kaymakam Adaylarının Tabi Olacakları Stajlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 12- A) Kaymakam Adayları; yıllık izin hakları saklı kalmak üzere normal hallerde aşağıdaki sıra ve ortalama sürelerle Kaymakam Adaylığı staj devresine tabi tutulurlar.

 • İl Merkez stajı 1 ay
 • Bakanlık Merkez stajı-1 3 ay
 • Kaymakam Refikliği stajı 1 ay
 • Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1.5 ay
 • Bakanlık Merkez stajı-2 4 ay
 • Yurt dışı stajı 12 ay
 • Milli Güvenlik stajı 1.5 ay
 • Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay
 • Kaymakamlık Kursu 4 ay


Bakanlık, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal şartları göz önünde bulundurarak o esnada mevcut Kaymakam Adaylarının ve Kaymakamsız İlçelerin sayısı, Mülkiye Müfettişlerinin teftiş dönemleri, Bakanlık Merkez stajlarında Kaymakam Adaylarının Yüksek Lisans Programına devam edecekleri kurumun çalışma takvimi ve yurtdışında uygulamalı eğitim programının başlangıç tarihlerine bağlı olarak yukarıda belirtilen stajların bir kısmını kaldırmaya, sıra ve süreleri değiştirmeye yetkilidir.” (15.08.2001 gün ve 24494 S.R.G.)

B) A bendinde belirtilen stajlar aşağıdaki şekilde yaptırılır:

a- İl Merkez Stajı; Ana Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen esas ve usuller dahilinde yaptırılır.

b- Bakanlık Merkez Stajı (1-2); bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlıkça belirlenen kurumda Yüksek Lisans eğitimine tabi tutulurlar. Aynı staj dönemi içerisinde yabancı dil eğitimi de verilir.

Yüksek lisans programı ve programın uygulanacağı kurumun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde kurumun çalışma takvimine uygun dönemleri kapsayacak şekilde uygulanır.

c- Kaymakam Refikliği Stajı; Ana yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen esas ve usuller dahilinde yaptırılır.

d- Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı; Ana Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen esas ve usuller dahilinde yaptırılır.

e- Bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışı stajı; Asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adayları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci ve 79 uncu maddeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen kontenjan çerçevesinde bir yıl süre ile bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışına gönderilirler.

Yurtdışına gönderilen Kaymakam Adayları; bulundukları ülkede Bakanlık Makamınca belirtilecek süre ve esaslar dahilinde yabancı dil bilgileri artırılmak amacıyla lisans kursuna devam ederler. Yabancı dil eğitiminin sonunda mesleki konularda incelemelerde bulunup uygulamaları yerinde görürler veya bu amaçla mesleki kurslara devam ederler.

Kaymakam Adayları devam ettikleri kurslarda alacakları başarı belgeleri ile inceleme sonucu hazırlayacakları raporu okudukları yabancı dilden ve Türkçe ikişer nüsha daktilo edilmiş şekilde, yurda döndükleri tarihi takip eden bir ay içinde Bakanlığa vermek zorundadırlar.

Kaymakam Adaylarının yurtdışında bulundukları sürede tutum ve davranışları ile başarı durumları her üç ayda bir Personel Genel Müdürlüğünce mahallinde gözden geçirilir. Her aday için değerlendirme raporu düzenlenir. Yabancı dil eğitimleri süresince yapılan aylık sınavlardan, üst üste iki sınavda başarısız veya dönem sonunda yapılacak olan genel sınavda başarısız oldukları tespit edilenlerle, Devletin itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yurda çağırılır ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır. (17.07.1997 tarih ve 23052 sayılı R.G.)

f- Milli Güvenlik Stajı; Bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlık ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile müştereken belirlenecek plan ve program dahilinde 1.5 ay süre ile Milli Güvenlik ile ilgili konularda Staja tabi tutulur.

Staj takvimi, plan ve programı her yıl ocak ayında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile yapılacak protokol ile belirlenir. (15.08.2001 gün ve 24494 sayılı R.G.)


İl Merkez Stajı[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 13- Kaymakam Adayları atandıkları illerde bizzat Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının direktif ve gözetimi altında hazırlanacak 1 aylık bir programa göre, valilik birimlerinden başlamak üzere bütün Bakanlıkların ilde mevcut kuruluşlarında ve il belediyesinde çalıştırılırlar.

İlde, en büyük Mülkiye Amirinin başkanlığında toplanan Kurum ve Komisyonlara izleyici veya Vali uygun görürse raportör olarak iştirak ettirilirler.

İl belediyesindeki çalışmaları, iki haftadan fazla olmamak üzere belediyelerin kuruluşu, organları ve faaliyetleri hakkında tam bir bilgi sahibi olmalarına imkan sağlayacak ölçüde tutulur. Bunun süre ve zamanı valilikçe belirlenir.

Kaymakam Adayları, ilde hazırlanan 1 aylık çalışma programları içerisinde çalıştırıldıkları her birimde ilgili Kanun-Tüzük-Yönetmelik ve İdari metinleri okuyup incelemek, o birimdeki görevlilerle ilişki kurarak hizmetlerin nasıl yürütüldüğünü yakından takip edip öğrenmek ve sonunda valiliğe verecekleri (EK-2 ÖRNEK) yazılı raporda bunları özetlemek, ayrıca gerek mevzuatta gerekse uygulamada müşahade edecekleri hata, tekrar ve noksanları işaret ederek o birimde hizmetlerin daha iyi yürütülmesi için kişisel görüşlerini belirtmek ile mükelleftirler. Bu raporları, Valinin havalesi ile Staj-Rapor dosyalarında toplanır. Birim Başkanları kendi birimlerindeki çalışmalarını tamamlayıp ayrılan Kaymakam Adayları hakkında onların sadece devam durumları ve ilgilendikleri konular hakkında vilayete yazılı bilgi verirler. “Kişiye Özel” kaydı ile doğruca Valiye verilecek bu yazılar Valinin havalesiyle ilgili Kaymakam Adayının Staj-Rapor dosyasına konur. (17.07.1997 tarih ve 23052 sayılı R.G.)

Staj-Rapor Dosyası :

Her Kaymakam Adayı için ayrı ayrı ve İle atandıkları tarihten başlamak üzere açılacak dosyadır. Valinin sorumluluğu altında veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısı tarafından izlenip yürütülecek olan bu dosyaya Adayın Kaymakamlık Kursuna katılışına kadar geçecek sürede, sadece değerlendirilmesine ve başarı derecesi hakkında hüküm verilmesine yardımcı olacak bilgi, rapor ve yazılar girer. Özlük İşleri ile ilgili yazılar ve diğer yazışmalar bu dosyada yer almaz. Bu dosya Valinin, kaymakam adayının Kaymakamlık Kursuna çağrılmasında esas olacak değerlendirme ve kanaatini ihtiva eden genel sonuç raporu ile birlikte, Bakanlığın talebi üzerine 10 gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Kaymakam Adaylarının bu dosyaları ilde muhafaza edilir. Bunların askerlik dönüşü yeniden Kaymakam Adaylığına devam etmeleri halinde dosyaları bulundukları safhadan itibaren tutulmaya devam olunur.

Kaymakam Adaylarının staj süresinde, zorunlu olarak bir başka il Kaymakam Adaylığına atanmaları halinde, Staj-Rapor Dosyaları Bakanlığa gönderilmeden doğruca o il Valiliğine gönderilir.


Kaymakam Refikliği Stajı[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 14 – İl Merkez Stajını tamamlamış, Kaymakam Adayları; Bakanlıkça bilgi ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Kaymakamlar yanına normal olarak 1 ay süre ile Kaymakam Refiki olarak gönderilirler. İlçede Refiki bulundukları Kaymakamın gözetim ve sorumluluğu altında İlçe Yönetimi, sorunları, Kaymakamın yetkilerini, görevlerini, iş tutumunu yakından izleyerek ve zaman zaman uygulamalara bizzat katılarak gerekli bilgi, tecrübe ve becerilerle donatırlar.

Kaymakam Adayları; Kaymakam Refiki olarak yaptıkları çalışmalar edindikleri bilgileri ve tecrübeleri bir rapor halinde iki nüsha olarak Refiki bulundukları Kaymakama, Refiklik stajı sonunda, vermekle mükelleftirler. Kaymakamlar da bu raporların bir nüshasını Refikin göreve karşı ilgisi, kişiliği, bilgi ve becerisi ile kaydettiği gelişme açısından kendi değerlendirmelerini belirten bir yazı ile Refikin Kaymakam Adayı bulunduğu İlin Valisine gönderir. Bir yandan da Refiklikte 1 aylık süresini fiili olarak tamamlayan Kaymakam Adayının başka bir emir ve iş’are gerek olmadan Kaymakam Adayı bulundukları İller merkezine dönmelerini sağlar. Gerektiğinde İl Valisinin teklifi üzerine Refiklik stajı en çok iki ay daha uzatılabilir. (12 nci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır.)


Mülkiye Müfettişi Refakatında Teftiş Stajı[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 15 – Kaymakam Refikliği stajını tamamlayan Kaymakam Adayları; Mülkiye Müfettişlerinin yıllık normal teftişleri sırasında 1.5 ay süre ile Mülkiye Müfettişleri refakatinde görevlendirilirler.

Her yıl, teftiş stajına tabi tutulacak Kaymakam Adaylarının isimleri ve Kaymakam Adayı bulundukları iller Personel Genel Müdürlüğünce, yıllık normal teftiş zamanları göz önünde bulundurulmak suretiyle bu staj için elverişli olacakları tarihten önce Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bunların hangi tarihlerde, nerelerde ve hangi Mülkiye Müfettişleri refakatinde bulunacakları Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilir.

Kaymakam Adayları, Teftiş stajları sırasında refakatinde bulundukları Mülkiye Müfettişinin sorumluluğu, gözetimi, sevk ve idaresi altında ilçe teftişi ile inceleme ve soruşturma işlerinin her safhasını yakından takip edip öğrenir.

Kaymakam Adayları; Mülkiye Müfettişi yanında 1.5 ayı doldurduklarında, Müfettiş refakatinde yaptıkları çalışmaları, edindikleri bilgi ve tecrübeleri bir rapor halinde 3 nüsha olarak refakatinde çalıştıkları Müfettişlere vermekle mükelleftirler. Mülkiye Müfettişleri de bu raporlara Kaymakam Adayının göreve karşı ilgisi, bilgi ve becerisi, kaydettiği gelişme ve kişiliği yönünden kendi değerlendirmelerini belirten bir yazı ile bir nüshasını Personel Genel Müdürlüğüne, bir nüshasını da Kaymakam Adayının bağlı bulunduğu İl Valisine intikal ettirmek üzere, Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderirler. Bir yandan da Kaymakam Adaylarının bağlı bulundukları illere dönmelerini sağlarlar.

Kaymakam Adaylarının, Teftiş stajları ile ilgili raporları ve Müfettişlerin haklarındaki değerlendirme yazıları Staj–Rapor Dosyalarına konulur.


Asaletin Onaylanması[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 16 – Kaymakam Adayları; 6 aylık İl Merkez Stajını, Kaymakam Refikliğini ve Mülkiye Müfettişi refakatindeki teftiş stajını tamamlayarak, görevde en az bir yılı doldurduklarında Vali tarafından değerlendirilirler. Vali her adayın görevine karşı olan ilgisini, devam durumu, kişiliği, bilgi ve becerisini, kaydettiği gelişmeleri temsil kabiliyetini, halkla münasebetini, kılık-kıyafetlerini Refiki bulunduğu Kaymakam ve Mülkiye Müfettişinin raporlarını göz önünde tutarak kanaatini olumlu ya da olumsuz şekilde Bakanlığa yazılı olarak bildirir.

Olumlu sicil almış ve başarılı görülmüş Kaymakam Adaylarının Bakanlıkça asaleti tasdik edilir.

Olumsuz sicil almış ve başarısız görülmüş Kaymakam Adayları, başka bir İl Valisi yanında en çok bir yıl daha denenir. Bu süre sonunda da olumlu sicil alamayanlar hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesi hükümleri uygulanır.


Kaymakam Adaylarının, Adaylık Dönemi İçerisinde Görevlerine Son Verilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 17 – Adaylık süresi içerisinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilen Kaymakam Adaylarının; Valinin teklifi, Müdürler Encümeninin kararı ve Bakan onayı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ncı maddesi gereğince memuriyetle ilişkileri kesilir. Ancak evvelce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi bir Kamu Kurum veya Kuruluşlarda çalışıp asaletleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tasdik edildikten sonra Kaymakam Adaylığına atanıp 2 yıl içinde Kaymakam Adayı olarak asaleti tasdik edilmeyenler Bakanlığın Merkez veya Taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

Adaylardan staj esnasında kendi isteği yada Bakanlıkça sağlık yönünden Kaymakamlık mesleğini yapamayacağı tespit edilenler İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı dışındaki diğer sınıf ve kadrolara atanırlar. Sağlık nedeniyle yapılacak atamalarda Bakanlıkça belirlenmiş olan tam teşekküllü hakem hastane raporu alınır. Diğer sınıf ve kadrolara atanma işlemi Bakan onayı ile yapılır. (15 Ağustos 2001 tarih ve 24494 sayılı R.G.)


Kaymakam Vekilliği Stajı[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 18 – Bu yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adayları; Bakanlıkça boş veya yıllık izin veya sağlık izini gibi sebeplerle açık bulunan İlçe Kaymakamlıklarına vekil olarak atanırlar.

Zorunluluk olmadıkça Kaymakam Adayları, bulundukları ilin dışındaki illerin ilçelerine Kaymakam vekili olarak gönderilirler.

Kaymakam Adaylarının, Kaymakam vekilliği stajı süresindeki değerlendirilmeleri, Kaymakam vekili olarak bulundukları İlçelerin bağlı olduğu İller Valilerince yapılır. Valiler, illerine bağlı İlçelerde bir aydan az olmamak kaydıyla Kaymakam vekilliğinde bulunan Kaymakam Adaylarının, Kaymakam vekilliğinden ayrılışlarını izleyen bir hafta içinde onların Kaymakam vekilliği sırasında iş tutumları, kişilikleri, bilgi ve becerileri, temsil kabiliyetleri, halkla münasebetleri, kılık ve kıyafetleri hakkındaki kanaatlerini Bakanlığa ve Staj-Rapor Dosyalarına konulmak üzere Kaymakam Adaylarının bağlı bulundukları İller Valiliğine yazılı olarak bildirirler.


İkinci İl Merkez Stajı[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 19 – Kaymakam vekilliği görevini tamamlayan veya herhangi bir sebeple dönen Kaymakam Adaylarına Valiler İlde; Valilik Özel Kaleminde İl Protokol hizmetlerinde, kalkınma plan ve programlarının uygulanma ve izlenmesinde araştırma hizmetlerinde veya İle ait kanuni hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilebilirler. Ayrıca kendilerine değişik inceleme konuları vererek bir konuyu derinliğine inceleme, sonuca varma, özetleme, sunma, tartışma, rapora bağlama ve sorumluluk yüklenme yeteneklerinin geliştirilmesine de dikkat ederler. Kaymakam Adaylarının bu şekilde İl merkezinde çalıştırılmaları normal şartlarda 6 ay süreli olur. Gerektiğinde herhangi bir noktada kesilerek Kaymakam Adayları, diğer stajlara gönderilebilirler.

Kaymakam Adaylarının İkinci İl Merkez Stajı sırasında bilgi, beceri ve davranışları açısından değerlendirilmeleri Valilerce yapılır. Valilerin kanaatleri yazılı olarak Staj-Rapor Dosyalarına konulur.


Kaymakam Adaylarına İl Merkezlerinde Verilebilecek Görevler[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 20 – Kaymakam Adaylığı staj sıra ve sürelerinin zorunlu haller karşısında makul ölçülerde değişik uygulanması sonucu bağlı bulundukları İller merkezinde daha uzun sürelerle kalacak Kaymakam Adayları Valilerin teklifi üzerine birinci, ikinci ve üçüncü sınıf İlçe Kaymakamlıklarına yardımcı olarak, boş veya yıllık veya sağlık izni nedeniyle açık bulunan Hukuk İşleri Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü, Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünde görevlendirilebilirler.

Valiler uygun görürse Kaymakam Adaylarını Vali Yardımcılarına yardım etmekle veya verilecek diğer görevleri yürütmekle de görevlendirilebilirler. (17.07.1997 tarih ve 23052 Sayılı R.G.)


Kaymakamlık Tezi[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 21– Kaymakam Adaylarının yüksek lisans programı sonunda hazırlayacakları tez “Kaymakamlık Tezi” olarak kabul edilir.

Tez konuları Bakanlık ile programın uygulandığı kurum tarafından birlikte tespit edilir. Yüksek lisans programı sonunda tez hazırlamayan veya hazırladığı tezi ilgili kurumca kabul edilmeyen Kaymakam Adayları Bakanlıkça belirlenecek bir konuda tez hazırlamakla yükümlü tutulurlar.

Kaymakam Adaylığı döneminden önce veya aynı dönem içerisinde başka bir kurumda veya aynı kurumda yüksek lisans programını bitiren ve tezleri kabul edilen Kaymakam Adaylarının tezleri “Kaymakamlık Tezi” olarak kabul edilmez.

Çeşitli nedenlerle yüksek lisans programına devam edemeyen Kaymakam Adaylarının staj safhaları ve tez konuları Bakanlıkça belirlenir. Kaymakam Adayları, 4 nüsha olarak hazırlayacakları tezlerini, Kaymakam Adaylığı görevine başlayış tarihinden itibaren iki yıl içerisinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte de ilgili komisyon huzurunda tezlerini sunarlar. Soru-Cevap şeklindeki tartışmalar sonunda başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirme yapılır. Değerlendirmede başarısız görülen tezler, en geç bir ay içerisinde yeniden hazırlanıp, aynı usulle değerlendirilmek üzere sahibine iade edilir.

Bakanlıkça belirlenen konular dışında tez konusu seçen, tezini zamanında teslim etmeyen veya çağrıldığı halde mazeretsiz olarak tezini sunmaya gelmeyen ya da komisyon tarafından tezi ikinci defa yeterli bulunmayanlar, tez değerlendirmede başarısız sayılırlar. Bunlar, bir sonraki Kaymakamlık Kursuna kadar Kaymakam Adaylığına devam etmek ve Bakanlıkça belirlenecek yeni bir konuda tez hazırlamakla yükümlüdürler. Bu tezleri de değerlendirmede “Başarısız” görülenlerin durumu Staj-Rapor dosyasına intikal etmek üzere ilgili Valiliklere bildirilir.

Staj-Rapor değerlendirilmesi sonucunda ikinci tezinin başarısız sayıldığı anlaşılanlar Kaymakam Adaylığından Bakanlığın Merkez veya Taşra Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

Bakanlıkta yapılan değerlendirmede “Başarılı” görülen tezlerin birer nüshası ilgili Kaymakam Adayının Personel Genel Müdürlüğündeki dosyasına konulur. Tezlerden bir nüshası da ilgililerin staj gördükleri Valiliklere, staj sonu değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere gönderilir. Diğer üç nüshası ise Türk İdare Dergisi’nde veya uygun görürse Bakanlık yayınları arasında kitap halinde yayınlanmasının faydalı olup olamayacağının tespiti için Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına gönderilir. Bakanlıkça incelendikten sonra dergide yayınlanması uygun görülen tezler, sahiplerinin kabul etmeleri ve yayın kurulunca gerekli görülecek hususların yerine getirmeleri kaydıyla dergide yayınlanır. (17.07.1997 tarih ve 23052 sayılı R.G.)


Tez Değerlendirme Komisyonu[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 22 – Tez Değerlendirme Komisyonu, Personel Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarından biri ile İller İdaresi, Mahalli İdareler, Personel Genel Müdürlüğü ve APK Kurulu Başkanlığından katılacak M.İ.A. Sınıfından en az Daire Başkanı unvanında olan birer görevli olmak üzere altı kişiden oluşur. Komisyon kararlarını çoğunlukla alır.

Komisyon Başkanının gerekli görmesi halinde tez konusu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan bir temsilci çağırabilir. Bu şekilde görevlendirilen temsilciler 7.kişi olarak komisyon çalışmalarına katılır.

Komisyonun tez değerlendirmesi yapabilmesi için Başkan dahil en az 6 üyenin hazır bulunması gerekir. (17.07.1997 tarih ve 23052 sayılı R.G.)


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kaymakamlık Kursu[düzenle | kaynağı değiştir]

Kursun Niteliği[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 23 – Kaymakamlık kursu, Kaymakam Adaylarının Kaymakam olarak atanmalarından önce katılmak ve başarı ile bitirmekten yükümlü bulundukları son eğitim devresidir. Kaymakamlık kurslarından her biri bir dönem numarası almak ve en çok 6 ay süreli olmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından aşağıdaki hükümlere göre düzenlenip yürütülür.


Kursların Yönetimi[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 24- Kaymakamlık kurslarının Bakanlığın belirlediği zamanlarda başlatılmasından, programların hazırlanıp kesinleştirilmesinden, uygulanmasından ve değerlendirilip geliştirilmesinden birinci derecede Eğitim Dairesi Başkanlığı sorumludur. Eğitim Dairesi Başkanlığı; Kursların, kararlaştırılan esaslara uygun şekilde programlamasında, idari, inzibati ve mali yönleriyle aksamadan yürütülmesinde, Bakanlık Konferansçı-Kursiyer ilişkilerinin sağlanmasında, kurs çalışma programlarının günlük yürütümü, ders araçlarının sağlanması, kursiyerlerin devam ve sağlık durumları ile Konferansçıların izlenmesi, konferans ve ek ders görev ücretlerinin tahakkuku, zamanında ödenmesi, kurslarla ilgili her türlü yazışma, dosyalama, hesap işleri, maaş, ücret ve gündelik bordrolarının düzenlenmesi, kursiyerlerin kurs yevmiyelerinin zamanında yazılıp tahakkuk ve ödenmesi, teksir notlarının zamanında yazılıp dağıtılması, sertifikaların düzenlenmesi, ödül ve tören hazırlıklarının yapılması, kursiyerlerin ikamet edeceği yerlerin hazırlanması ve kursiyerlerin kurs süresince sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumludur.


Kurs Açılışının Programlanması[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 25- Kaymakamlık kurslarının başlatılma tarihleri, süreleri, programlarının ana hatları ile bölümleri, çalışma yer ve şekilleri APK Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanının da katılacağı Müdürler Encümeni tarafından, her dönem kurs için, kursun başlama tarihinden en az 20 gün önceden, Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanıp, getireceği teklif üzerine görüşülerek kararlaştırılır. Raportörlük görevini Eğitim Dairesi Başkanlığı yapar.


Kursa Çağırma[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 26 – Kurs açılması kararlaştırılınca, kursun açılacağı tarihte adaylıktaki süresi dahil iki buçuk yılını dolduran Kaymakam Adaylarının İl’lerden gönderilen Staj-Rapor Dosyaları ve durumları ilgili Personel Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, 2 Daire Başkanı veya 2 Şube Müdürü tarafından gözden geçirilerek;

- Bakanlıkta dosyalarına göre tutum ve davranışları ve Staj-Rapor Dosyasındaki değerlendirilmeleri olumlu,

- Tezini zamanında vermiş ve “Başarılı” değerlendirilmiş,

- Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde öngörülen stajlarını, yeterli kabul edilecek sürelerle yapmış,

olanlar tespit edilip bir liste halinde Bakanlık onayına sunulur. Bakanlık onayından sonra kendilerine yazılı çağrı yapılır.

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucu olumsuz sayılarak kursa çağrılmayanlar bir sonraki Kaymakamlık kursuna kadar İllerinde Kaymakam Adaylığına devam ederler. Bir sonraki Kaymakamlık kursuna da Valiler tarafından olumsuz olarak değerlendirilmeleri nedeniyle çağrılmayanlar Müdürler Encümeni kararı ve Bakanlık onayı ile Bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.


Kurs Çalışma Programı

Madde 27 – Her dönem kurs için Müdürler Encümenince kararlaştırılacak esaslar içerisinde ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca gerekli kuruluşlar ve konferansçılar ile ilişkilerde bulunularak bir çalışma programı hazırlanıp Bakanlık Makamının onayına sunulur.

Kurs çalışma programı, idare ile ilgili konularda tartışmalı konferanslara, seminerlere, önemli konu ve sorunlara değişik açıdan bakılması imkanını sağlayacak panel ve açık oturumlara, şehir içi ve dışı inceleme ve uygulama gezilerine, belli bir süre Danıştay, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Kalkınma Bankası, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları ile seçilecek bir Organize Sanayi Bölgesi ve serbest bölge ile sınır ticareti ve KOBİ uygulamalarının yerinde görülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Ayrıca imkanlar ölçüsünde yabancı dil eğitimi ve yurtdışı gezisine yer verilir.

Kursiyerlerin Bakanlığımız dışında kalan Birimlerdeki çalışmalarının uygulanma şekil, süre ve değerlendirilme esasları Eğitim Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerle müştereken tespit edilir.

Kurs programında seminerler, blok sistemi esasına göre düzenlenebilir. Bu takdirde her seminerin sonunda ayrıca bir değerlendirme yapılır.

Kurs süresince ihtiyaçlara göre yapılacak olan inceleme gezileri Bakanlıkça görevli kılınacak tecrübeli bir kafile başkanının yönetiminde, özel programa göre ve toplu halde yapılır. Gezi programları gidilecek İller Valilikleri ile görüşmeler sonunda ayrıca düzenlenerek, gezinin başlamasından uygun bir süre önceden Valiliklere gönderilir ve kafile başkanına tebliğ edilir. Kafilede ayrıca mali işleri yürütecek ve kafile başkanına yardımcı bir görevli bulunur. İnceleme ve gözlemlerden edinilen bilgilerin gezi sırasında kafile başkanının önünde görüşülüp tartışılması için programda uygun süreler bırakılır. Gezi sonu Ankara’ya dönüşten itibaren üç gün içinde kursiyerler gezi sırasında edindikleri bilgi ve kendi kişisel görüşlerini özetleyen bir rapor düzenleyerek kafile başkanına vermekle yükümlü tutulurlar. Bundan sonra kafile başkanı gezinin baştan sona uygulanışını yapılan temas, inceleme ve gözlemlerde kursiyerlerin geziden sağladıkları faydaları ve gezi süresindeki tutum ve davranışlarını belirten raporunu Bakanlığa verir.

Kaymakamlık Kurslarının Bakanlık dışı kuruluşlarda yürütülecek eğitim programları, ilgili kurum ve kuruluşlarla mutabık kalınacak esaslar çerçevesinde o kurum veya kuruluş tarafından hazırlanıp uygulanır. Bu eğitimler süresince kursiyerler genel hükümler yanında, o kurum veya kuruluşun uygulama eğitimi ile ilgili mevzuatına uymakla yükümlü olurlar.

Kursiyerlerin yabancı dil geliştirme eğitimleri, Eğitim Dairesi Başkanlığı laboratuvarlarında veya Bakanlıkça uygun görülecek resmi kuruluş ve kültür merkezleri ile özel kurslar da verilir. (17.07.1997 tarih ve 23052 sayılı R.G.)

Kursun Başlatılması

Madde 28 – Kursun ilk günü, Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak bir açılış programı uygulanır. Kursiyerlere çalışma programı dağıtılıp açıklanır. Kursa katılış, yatma ve çalışma yerleri ile yemek ve şehir içi ulaşım sorunlarına düşünülen çözüm yolları anlatılır.

Kursun İç Yönetimi

Madde 29 – Eğitim Dairesi Başkanlığı kurs süresince, kursiyerlerle devamlı temas halinde bulunarak onların davranışları, kurs hakkındaki görüş ve düşüncelerini değerlendirmeye gayret eder. Kursiyerler de kurs ve özlük işlemleri ile ilgili istek ve dileklerini Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirirler.

Kurs sonunda Mülki İdare Amiri olarak görev yüklenecek kursiyerlerin çevrelerine karşı daima anlayışlı ve saygılı, kurs yönetimine ve konferansçılara yardımcı bir davranış içinde bulunmaları gerekir.

Her kursiyer Eğitim Dairesi Başkanlığınca kendilerine verilecek görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Devam durumu konferanslardan önce ve gerekirse konferans ve çalışmalar süresinde imzalarla tespit edilir. Kursiyerler konferans, seminer ve çalışmalara vaktinde katılmakla yükümlüdür. On dakikadan fazla gecikmeler ile özürsüz ve izinsiz olarak erken terk ettiği tespit edilenler devamsız sayılırlar. On dakikadan az gecikmeler de tekrarlandığı takdirde aynı şekilde değerlendirilir. Özürsüz devamsızlığı görülenlerin o günlere ait kurs gündelikleri kesilir. Kurs süresince özürsüz toplam on gün, özürlü veya özürsüz kurs süresinin ¼’ü oranında devamsızlığı tespit edilenler kurs sonu sınavlarına alınmazlar. Bundan bir sonraki kursa kadar Kaymakam Adaylığına devam ederler.

Kursiyerler yıllık izinlerini kurs süresi içinde kullanamazlar. Bu sürede mazeret izni, hastalık izni ve disiplin cezaları yönünden Bakanlık merkez memurlarına uygulanan hükümlere tabi olurlar. Bu konularda kursiyerler hakkında görüş bildirmeye ve tekliflerde bulunmaya Eğitim Dairesi Başkanlığı yetkilidir. Kurs programında ele alınan konularda bizzat kursiyerler veya konferans yöneticileri tarafından hazırlanan metinler çoğaltılarak kursiyerlere dağıtılır. Her dönem kurs notlarından birer takım Bakanlık ve Eğitim Dairesi Başkanlığının kitaplıklarında saklanır.

Kurs süresinin bitimine en az beş gün kala eğitim çalışmalarına son verilerek kursiyerlerin sınava hazırlanmalarına imkan sağlanır.


Kurs Sonu Sınavı

Madde 30 – Her kursun sonunda Bakanlık onayı ile belirtilen gün, saat ve yerde A.P.K.K Başkanı ile Eğitim Dairesi Başkanının da katılacağı Müdürler Encümeni tarafından kursiyerler bir sözlü sınava tabi tutulurlar. Bu sınav sırasında Eğitim Dairesi Başkanı raportörlük görevini yürütür. Her kursiyere en az iki soru sorulur. Sorular, bir kaymakamın bilmesi gereken ve kurs programında yer verilen konular esas alınarak önceden Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanıp, Encümenin tasvibinden geçirilir. Sınav sırasında Kursiyerlerin Staj-Rapor dosyaları da Encümenin tetkikine hazır bulundurulur. Kursiyerlere genel bilgilerini yargılama, inandırma ve idarecilik yeteneklerini ölçecek nitelikte sorular da yöneltilebilir.

Sorular kursiyer tarafından cevaplandırıldıktan sonra Encümen Başkan ve Üyelerinin 100 not esası üzerinden, ayrı ayrı takdir edilecek notlar toplamının ortalaması alınır. Ortalamada 0.50’den aşağı kesirler hesaba katılmaz; 0.50 ve daha yukarı kesirler tam sayı kabul edilir. Ortalaması;

60’dan aşağı olanlar yetersiz.

60-70 olanlar yeterli.

71-85 olanlar başarılı.

86-100 olanlar üstün başarılı sayılırlar.

Üstün başarılı olanlardan ayrıca 3’ü Encümen tarafından kurs birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak tespit edilir. Bunlara kurs kapanış töreninde Bakanlıkça uygun görülecek ödüller verilir.

Bakanlıkça kabul edilebilir mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen kursiyerler için; tarihi Bakanlıkça kararlaştırılacak mazeret sınavı niteliğinde bir sınav düzenlenir.

Kurs sonu sınavında yetersiz not alanlar; en çok 30 gün içerisinde ikinci bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda da yetersiz not alanlar Bakanlığın Merkez veya Taşra Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

Sınav sonunda kursiyerler hakkında takdir edilen notlar ve değerlendirmeler Müdürler Encümeni Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanan bir tutanak ile tespit olunur. Başarı dereceleri kurs sınav fişlerinin (B Formu) özel hanesine yazılarak aynı şekilde imzalanır.

B Formları, her kursiyer için gerek duyulan bilgileri ihtiva eder şekilde Eğitim Dairesi Başkanlığınca önceden ikişer nüsha olarak düzenlenir. Sınav sonunda bu formlar sicil ve değerlendirme dosyalarına konulmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne verilir.

Kursun Kapanışı

Madde 31 – Kurs sonu sınavında başarı sağlayan ve Kaymakam olarak atanmaya hak kazanan Kaymakam Adaylarının düzenlenecek bir törenle ad çekmeleri yapılır; sertifikaları ve derece alanların ödülleri dağıtılır.

Ad çekmeye girecek yerler o sırada açık bulunan 5 inci Sınıf İlçeler arasından Personel Genel Müdürlüğünce belli edilir. Yeteri kadar 5 inci Sınıf açık İlçe bulunmaması halinde gerekli adet 4 üncü Sınıf İlçelerle tamamlanır. Ancak bu şekilde 4 üncü Sınıf İlçeye atananlar, bilahare boşalan 5 inci Sınıf İlçelere atanabilirler ve 4 üncü Sınıfta geçen süreleri 5 inci Sınıf hizmetinden sayılır. Ad çekme alfabetik soyadı sırasına göre yapılır. Kurs sonu sınavında birinci, ikinci ve üçüncü olanlar ad çekmeye dahil edilmez ve bunlar istedikleri ad çekmeye dahil ilçelere atanırlar.

Ad çekmede; kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu veya maddi ilişkilerinin bulunduğu yerin bağlı olduğu İl’in İlçelerini çekenlerin ad çekmeleri tekrarlanır. (17.07.1997 tarih ve 23052 sayılı R.G.)

Ad çekmeden itibaren 24 saat içinde aralarında değişmeler engeli bulunmamak kaydı ile kabul edilir. Değişme istekleri Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Değişme süresi bittikten sonra Kararname hazırlanır.

Çeşitli Hükümler

Madde 32 – Asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adaylarının, her hangi bir nedenle sağlık şartlarını kaybetmeleri halinde, Kaymakam Adaylığına devamları; Personel Genel Müdürlüğünce sevk edilecekleri Sağlık Kuruluşlarından alacakları sağlık raporları ile tevsik edilir.

Sağlık kurulu raporu ile Kaymakamlık görevini yapmalarına engel hali bulunanlar, Bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

Kaldırılan Hükümler

Madde 33 – İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin 16/2/1973 gün ve 505 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Bakanlık Makamınca aynı tarihte onaylanıp kesinleşmiş ve 2 Mart 1973 tarih ve 14464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Maiyet Memurları Yönetmeliği ile ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 34 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 – Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


23 Mart 1994 tarih ve 21883 SayılıResmi Gazetede yayımlanmıştır.

EK-1

KAYMAKAM ADAYLARININ İLLERE GÖRE DAĞILIM CETVELİ (01.11.2001 tarihinden geçerli değişiklik)

01 ADANA 6 42 KONYA 5 02 ADIYAMAN 3 43 KÜTAHYA 5 03 AFYON 5 44 MALATYA 5 04 AĞRI 1 45 MANİSA 5 05 AMASYA 4 46 KAHRAMANMARAŞ 4 06 ANKARA - 47 MARDİN 1 07 ANTALYA 6 48 MUĞLA 4 08 ARTVİN 3 49 MUŞ 1 09 AYDIN 5 50 NEVŞEHİR 4 10 BALIKESİR 5 51 NİĞDE 4 11 BİLECİK 3 52 ORDU 4 12 BİNGÖL - 53 RİZE 4 13 BİTLİS - 54 SAKARYA 4 14 BOLU 4 55 SAMSUN 6 15 BURDUR 5 56 SİİRT 2 16 BURSA 5 57 SİNOP 2 17 ÇANAKKALE 4 58 SİVAS 4 18 ÇANKIRI 4 59 TEKİRDAĞ 4 19 ÇORUM 5 60 TOKAT 6 20 DENİZLİ 6 61 TRABZON 4 21 DİYARBAKIR 2 62 TUNCELİ - 22 EDİRNE 5 63 ŞANLIURFA 2 23 ELAZIĞ 4 64 UŞAK 3 24 ERZİNCAN 3 65 VAN 2 25 ERZURUM 4 66 YOZGAT 4 26 ESKİŞEHİR 7 67 ZONGULDAK 3 27 GAZİANTEP 6 68 AKSARAY 3 28 GİRESUN 4 69 BAYBURT 1 29 GÜMÜŞHANE 3 70 KARAMAN 1 30 HAKKARİ - 71 KIRIKKALE 6 31 HATAY 5 72 BATMAN 1 32 ISPARTA 3 73 ŞIRNAK - 33 İÇEL 7 74 BARTIN 3 34 İSTANBUL - 75 ARDAHAN 3 35 İZMİR - 76 IĞDIR - 36 KARS 2 77 YALOVA - 37 KASTAMONU 5 78 KARABÜK 1 38 KAYSERİ 6 79 KİLİS 1 39 KIRKLARELİ 4 80 OSMANİYE 3 40 KIRŞEHİR 5 81 DÜZCE 1 41 KOCAELİ 5 GENEL TOPLAM 270(EK- 2 ÖRNEK) RAPOR Valilik Makamına


Düzenlenen altı aylık programım uyarınca ..../..../199... tarihinden ..../..../199... tarihine kadar .................. gün süre ile Vilayet ........................................................ de yapmış olduğum çalışmalarım sırasında;

İlgili mevzuat olarak aşağıdaki kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri inceledim.

a) ................................................

b) ................................................

c) ................................................

d) ................................................

Görevlilerin iş tutumlarını ve çalışmalarını izledim. Mevcut ............ adet personel tarafından yürütülen başlıca hizmetler şunlardır:

- .................................................

- .................................................

- .................................................

- .................................................

- .................................................

Gerek mevzuatta gerekse uygulamada ve personelin iş tutumunda müşahade ettiğim kayda değer (takdiri ve tenkidi gerektirir) hususlar şunlar olmuştur:

- ..................................................

- ..................................................

- ..................................................

- ..................................................

- ..................................................

Bilgi ve takdirlerinizi arz ederim.


...../...../199.....


Staj-Rapor Dosyasına ...../...../199... Vali Kaymakam Adayı ............................ (İmza)


KAYMAKAM ADAYLARI YÖNETMELİĞİ


YÖNETMELİK ASLI YAYIMI 23 Mart 1994 tarih ve 21883 sayılı R.G.


YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMI 22 Nisan 1995 tarih ve 22266 sayılı R.G. YAPILAN DEĞİŞİKLİK 10. maddesinin son fıkrası değiştirilmiştir.


KANUN DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMI 12 Temmuz 1995 tarih ve 22341 sayılı R.G. YAPILAN DEĞİŞİKLİK 9.6.1930 Tarih ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci maddesinin ( C ) bendinin 26.2.1992 tarih ve 3778 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası değiştirilmiştir.


YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMI 17 Temmuz 1997 tarih ve 23052 YAPILAN DEĞİŞİKLİK - 12 nci maddesi madde başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.- 13 üncü maddesi değiştirilmiştir.- 20 nci maddesi değiştirilmiştir.- 21 inci maddesi madde başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.- 22 nci maddesi madde başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.- 27 nci maddesi değiştirilmiştir.- 31 inci maddesinin 3 üncü fıkrası değiştirilmiştir.


YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMI 02 Ekim 1998 tarih ve 23481 sayılı R.G. YAPILAN DEĞİŞİKLİK - 4 üncü maddesinin (B) bendine 5 no’lu alt bent eklenmiştir.-7.maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin ikinci paragrafı değiştirilmiştir.


YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMI 27 Şubat 1999 tarih ve 23621 sayılı R.G. YAPILAN DEĞİŞİKLİK 12 nci maddesinin (A) bendi değiştirilmiş; (B) bendine (f) alt bendi eklenmiştir.


YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMI 15 Ağustos 2001 tarih ve 24494 sayılı R.G. YAPILAN DEĞİŞİKLİK - 4 üncü maddesinin (B) bendine 6 no’lu alt bent eklenmiştir.- 7 nci maddesi değiştirilmiştir.-12 nci maddesinin (A) bendi ve (B) bendinin (f) fıkrası değiştirilmiştir.-13 ve 14 üncü maddelerinde geçen süreler “1 ay” olarak değiştirilmiştir.- Yönetmelikte geçen “Birinci İl Merkez Stajı” ibareleri “İl Merkez Stajı“ şeklinde değiştirilmiştir.-17 nci maddesine fıkra ilave edilmiştir.


KAYMAKAM ADAYLARININ HAZIRLAYACAKLARI TEZ KONULARI

1- İçişleri Bakanlığının kuruluş ve görevleri. 2- İl İdaresi Kanununa göre Vali ve Kaymakamların Hukuki durumları, görev yetki ve sorumlulukları. 3- Mülki İdare Amirlerinin yetiştirilmesi. 4- İl İdaresi Kanununun aksayan yönleri ve yeniden düzenlenmesi. 5- İl Genel Yönetimi ve Bölgesel Kuruluşlar, Mülki İdare Amirlerinin bölgesel kuruluşlarla ilişkileri. 6- Sıkıyönetim mevzuatı, uygulaması, Mülki İdare Amirlerinin Sıkıyönetim makamları ile münasebetleri. 7- İdarenin yeniden düzenlenmesi çalışmaları. 8- Hudut mevzuatı, antlaşma ve protokoller, Mülki İdare Amirlerinin hudutla ilgili görevi ve sorumlulukları. 9- 5917 Sayılı Kanun ve Uygulaması. 10- Ulusal Bayram ve Tatiller, Mülki İdare Amirlerinin Tören, Kutlama ve Protokole ilişkin görevleri. 11- Mülki birleşme-ayrılma, sınır anlaşmazlıkları. 12- Köy orta malları, mera, yayla ve sınır ihtilafları. 13- Köy muhtarlarının görev yetki ve sorumlulukları, merkezi idare ile ilişkileri. 14- Mahalle muhtarlarının görev yetki ve sorumlulukları, merkezi idareyle ilişkileri. 15- Yaygın eğitim ve toplum kalkınması, bu konuda görevli kuruluşlar, Mülki İdare Amirlerinin konuya ilişkin görev ve etkinlikleri. 16- Genel olarak Türkiye’de Eğitim-Öğretim ve Mülki İdare Amirlerine düşen görevler. 17- Yüksek Öğretim Kurumu ve Türkiye’de Yüksek Öğretim. 18- Hizmet İçi eğitim ve uygulaması. 19- Devlet memurlarının hakları, ödevleri, sorumlulukları. 20- Kaymakamların başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar. 21- Disiplin suç ve cezaları, Disiplin Kurulları.(En son yasal değişikliklere göre) 22- Sicil mevzuatı, Mülki İdare Amirlerinin çeşitli sicil yetkileri. 23- Memur konutları yönetmeliği ve uygulaması. 24- Memurlar hakkındaki soruşturma usulleri, fezleke ve rapor düzenlenmesi, görevden uzaklaştırma. 25- 1609 sayılı kanunla ilgili suçlar ve soruşturma usulleri. Bu kanunla Türk Ceza Kanununun genel hükümleri ve memurun muhakematı hakkındaki kanunun mukayesesi. 26- Kaymakamın Genel İdare Kuruluşları, yerel yönetimler ve bölgesel kuruluşlar ile bahse konu dairelerde çalışan kamu görevlileri üzerindeki denetim yetkileri ve denetim yöntemleri. 27- Yönetim prensipleri, yönetimde öncelikle karar verme. 28- Kamulaştırma mevzuatı ve uygulaması. 29- Harcirah kanunu ve uygulaması. 30- 2490 sayılı kanunu ve uygulaması. 31- 2022 sayılı kanunu ve uygulaması. 32- Devlet harcamaları ve bütçe giderlerinde aranacak belgeler. 33- Sosyal güvenlik kuruluşları ve faaliyetleri. 34- 6972 sayılı muhtaç çocukların korunması hakkındaki kanun ve uygulaması, aksayan yönlerin yeniden düzenlenmesi. 35- Genel sağlık sorunları Mülki İdare Amirlerinin sağlık ve sağlık kuruluşları ile ilgili görev ve yetkileri. 36- Çiftçi mallarının korunması mevzuatı ve uygulaması, tarım sigortası. 37- Danıştay kanunu, bölge idare mahkemeleri ve idari yargılama usulü. 38- Mali yargı. 39- Eski eserlerin korunması mevzuatı ve uygulaması. 40- Vakıflar mevzuatı ve uygulaması. 41- Valilik ve Kaymakamlık büroları. 42- İl ve İlçe düzeyindeki kamu hizmetlerinde maliyeti azaltıcı tasarruf sağlayıcı tedbirler. Kırtasiyecilik ve savaş ve savurganlığın önlenmesi. 43- Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında görev ve hizmetlerin yürütülmesi hakkındaki kanun ve uygulaması. 44- Sahil güvenlik komutanlığı. 45- Türk Silahlı Kuvvetleri Vakıfları, Türk Hava Kurumu, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve kamu yararına çalışan derneklerin faaliyetleri, Mülki İdare Amirleri ile ilişkileri. 46- Meslek teşekkülleri ve Mülki İdare Amirleri ile ilişkileri. 47- Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Teşkilat ve Görevleri, Mülki İdare Amirlerinin Din Hizmetleri ile Din görevlileri hususundaki görev, yetki ve sorumlulukları. 48- Askere alma işlemleri, Mülki İdare Amirlerinin askerlik işlerine ait görev ve yetkileri. 49- Medeni kanunu ve Uygulaması 50- Atatürk ve İnkilapları aleyhine işlenen suçlar. 51- Dernekler Kanunu ve uygulaması, Grev, Lokalt, Toplu Sözleşme ve Sendikalar Mevzuatı, İdare ve zabıtanın bu konudaki görevleri. 52- Cem-i İanat zizamnamesi ve yardım toplama faaliyetleri. 53- Polis vazife ve selahiyet kanunu, polisin adli ve İdari görevleri. 54- İlçe Jandarma Kuruluşları, jandarmanın Adli ve İdari görevleri, jandarma ve polisin işbirliği içinde çalışma esasları. 55- İl ve İlçelerde kaçakçılık, istihbarat ve bilgi toplama işlemleri. 56- Kıyı ve kara sularımızın korunması ve hudut kaçakçılığı. 57- Gümrük kaçakçılığı, tekel maddeleri kaçakçılığı. 58- Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun ve uygulaması. 59- Türkiye ve Dünyada terör. 60- Bireysel ve örgütlü terör hareketleri, önleme tedbirleri. 61- Ermeni terörizmi. 62- Yurt Dışı güvenlik görevlilerinin hukuki durumları, seçimleri, eğitimler, yurt dışı temsilciliklerimizin korunması. 63- Nakti tazminat kanunu, uygulanması ve kanunu ile diğer mevzuat. 64- Ateşli silahlar ve bıçaklar ile patlayıcı maddeler hakkındaki mevzuat ve uygulama, Mülki İdare Amirlerinin bu konudaki görev ve yetkileri. 65- Kara ve su ürünleri avcılığı, mevzuatı ve uygulaması. 66- Kimlik bildirme kanunu ve uygulaması. 67- Asayişe müessir suçlar. Bu suçların işlenme nedenleri ve önleme tedbirleri. 68- Çocuk mahkemelerinin kurulması, çocuk suçları ve önleme tedbirleri. 69- Umuma mahsus mahaller, içkili yerler, genel kadınlarla ilgili mevzuat hükümleri ve uygulaması. 70- Toplumsal olaylar, Toplantı ve gösteri yürüyüşleri mevzuatı. 71- Basın mevzuatı ve idare ile ilişkileri. 72- Film ve film senaryolarının denetlenmesi, bu konuda idare ve zabıtaya düşen görevler. 73- Trafik sorunu, Trafik eğitim ve denetimleri. 74- Karayolları Trafik Kanununun esasları. Trafikle ilgili kuruluşların çalışmaları, Mülki İdare Amirlerinin bu konudaki görev ve yetkileri. 75- Vergi kaçakçılığı ve önleme tedbirleri. 76- Eski eser kaçakçılığı ve define araması. 77- Belediyelerin Trafik konusundaki görev ve hükümlülükleri, büyük yerlerin merkezlerindeki park sorunu ve çözümü. 78- Yurt içi kara taşımacılığının trafiğe etkisi, taşımacılığın demir ve deniz yollarına kaydırılmasının araştırılması. 79- Nüfus hizmetlerinin toplum içindeki yeri, önemi, hizmetlerinin yürütülüşü ve gelişmeleri. 80- 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanması, ilçelerde yabancılarla ilgili işlemler. 81- Yabancıların Türkiye’de ikamet, çalışma ve seyahatleri. 82- Evlilik dışında doğan çocuklar, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yolları. 83- Nüfus hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi, merkezi sistemi ve yararları, sonuçları. 84- Belediye organlarının görev ve yetkileri, merkezi idare ile ilişkileri. 85- İl Özel İdareleri, organları, merkezi idare ve ilişkileri. 86- Taş ocakları mevzuatı. 87- Türkiye’de metropoliten alanlar ve metropoliten yönetimin düzenlenmesi. 88- Mahalli idarelerin Mali Yönetimi ve Denetimi. 89- Mahalli İdareler ile merkezi idarelerin ilişkileri (İdare vesayet denetimi) 90- Belediyelerin ekonomik işlevleri, piyasanın denetimi ve fiyat artışlarının önlenmesinde belediyelerin yetki ve görevleri. 91- Belediye gelirleri ve mali denkleşme. 92- Mahalli İdarelerin mali meselelerinin çözümü için alınması gerekli yeril önlemler. 93- Mahalli İdarelerin çevre sorunlarına ilişkin görevleri. 94- Mahalli İdarelerde görevli personelin eğitim meselesi ve uygulanmasında yarar görülen eğitim proğramları. 95- 1982 Anayasasında Mahalli İdareler. 96- Toplu Konut Kanununun uygulanması ve kredilendirme işlemleri. 97- İmar mevzuatı ve uygulaması, bu konuda Mülki İdareye ve Belediyelere düşen yetki ve sorumluluklar. 98- Yabancı ülkelerden birinin Mülki veya Mahalli İdare yapısının incelenmesi. 99- İçişleri Bakanlığının İl ve İlçe düzeyinde organizasyon metod çalışmaları. 100- Ekonomik konularda Mülki İdare Amirlerine düşen görevler, Ekonomik girişimlerin oluşturulması ve yönlendirilmesi. 101- Sosyal ve Kültürel konularda Mülki İdare Amirlerine düşen görevler ve etkinlikleri. 102- Planlı kalkınma ve planlı kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin rolü. 103- İl ve İlçe düzeyinde planlama ve koordinasyon, İl Planlama ve Koordinasyon kurulları. 104- Kalkınma plan ve proğramlarında kalkınmada öncelikli yöreler. 105- Herhangi bir İl veya İlçenin seçilerek ekonomik ve toplumsal yapısının incelenmesi. 106- Örnek olaylara dayalı olarak İl veya İlçe yönetiminde işi basitleştirme. 107- Gönüllü halk katılımlarının özendirilmesinde uygulanacak yöntem ve teknikler. 108- Kooperatif mevzuatı, uygulaması ve geliştirilmesi,bu konuda Mülki İdare Amirlerinin yetki ve rolü. 109- Tarımsal amaçlı krediler, kredi veren örgütler ve çalışmaları. 110- Mülki İdare Amirlerinin Tüketicinin korunmasına yönelik 111- İl ve İlçe düzeyinde kitaplık ve dökümantasyon hizmetleri. 112- İl ve İlçe düzeyinde bilgi toplama (İl ve İlçe envanterleri) 113- Gerek Vali ve Kaymakamlarca, gerekse Mahalli İdareler Kooperatif ve halk girişimi niteliğindeki kuruluşların önderliği ile gerçekleştirilen ve yörenin sosya ekonomik kalkınmasına önemli katkılarda bulunan projeler üzerinde örnek olay incelenmesi. 114- Çalışan yerlerdeki örneklere dayalı olarak kentleşme ve yarattığı sorunlar. 115- Orman köyleri ve sorunları, çözüm yolları. 116- İl ve İlçe düzeyinde halkla ilişkiler. 117- Turizm ve Mülki İdare Amirleri. 118- Kırsal alanda yerleşimin düzenlenmesi. 119- Tarım arazisinin korunması ve toplulaştırılması. 120- Afetler mevzuatı, genel hayata etkili afetlerde Mülki İdare Amirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları. 121- Olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları planlaması, bu konuda İl ve İlçelerde hazırlanacak planlar ile Mülki İdare Amirlerinin görev ve sorumlulukları. 122- Sivil Savunma Planları, Sivil Savunma Teşkilatları ve eğitimleri. Mülki İdare Amirlerinin bu konudaki görev yetki ve sorumlulukları. 123- Koruyucu güvenlik önlemleri, sabotajlara karşı önleme planları, yangınla mücadele ve önleme konusunda Mülki İdare Amirlerinin görevleri. 124- Tahliye ve seyrekleştirme planları ve bu konuda Mülki İdare Amirlerinin diğer makamlarla ilişkileri ve sorumlulukları. 125- Kaymakam Adaylarının görevli bulundukları illerde yöresel özellik arz eden ve bu nedenle incelenmesi, araştırılması ve tez konusu haline getirilmesi İl Valisi tarafından uygun görülen diğer konular.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.