FANDOM


Bakınız

D. Kayyım. قيم. Kayyum. قيوم KAYYIM. KAYYIMLIĞIN NEVİLERİ. İhtiyari kayyım. Kanuni kayyım. Kayyime'nin dini. Kayyım birimi. İstanbul Defterdarlığı Kayyım Bürosu Başkanlığı Kayyım tayin davası. Medeni Kanun. 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Yönetmelik 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesi Hakkında Kanun 2015/7825 Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KAYYIM : (Alm. Pfleger - Fr. curateur - ing. Trustee) Bir malın idaresi veya muayyen bir iş için tayin olunan kimse, Kayyım kanunda yazılı hallerde, alâkadarların müra

caatı üzerine veya doğrudan doğruya sulh mahkemesi tarafından tayin olunur. Sulh mahkemesince doğrudan doğruya tayin edilen kayyım'a kanuni kayyım, alâkadarın talebi ile tayin olunan kayyıma ihtiyari kayyım denir. (M.K. 353, 376, 401, 403, 421, 422).

KAYYIMLIĞIN NEVİLERİ :

1) Kanuni kayyım : İş ve mal sahibinin rızasına bakılmaksızın kanunen kayyım tayini gereken hallerde tayin edilen kayyım.

2) İhtiyari kayyım : kendisinde ihtiyari hacir sebepleri bulunan reşit kimseye talebi üzerine tayin olunan kayyım.

KAZA HAKKI : Yargılama, muhakeme etme hakkı. Memleketimizde kaza hakkı, millet namına umumi veya hususi Mahkemeler tarafından kullanılır.

KAZA İDARE HEYETİ : İlçe idare kurulu,

KAZA-İ İÇTİHAT : Mahkemeler ve yagıtay kararları.

KAZA-İ KARAR : Yargısal karar.

KAZA-İ KUVVET : (Es. Huk.) Adli, idari ve askeri yargı kuvveti.

KAZA-İ MUAMELE : Yargı işlemleri. Umumiyetle hâkim ve mahkemeler tarafından yapılan muamelelerdir.

KAZA-İ RÜŞT : (Es. Te.) Yargısal erginlik, (fr. Emancipation) Bir kimsenin hâkimin kararıyla reşit sayılması. Buna medeni kanunda mezuniyet deniliyor (M. K. 12), Onbeş yaşını dolduran bir kimse kendisinin ve ana babasının kabulü, varsa vasinin Fikri alındıktan sonra hakimin kararı ile Reşit ilan olunabilir (M.K. 12)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.