Yenişehir Wiki
Advertisement
Kıssadan Hisse Kişi Hissettiği Ölçüde Yaşar Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Kocakarı ile Ömer
Safahat logo.jpg
Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin İngilizce Tercümesi
  • Ana madde:Kişi Hissettiği Ölçüde Yaşar

Asırlardır ki"insâniyyet"in olmuş da mahkûmu,

Asırlar var ki,İslâm'ın hederdir hûn-i mazlumu...

"Ne gördün,Şark'ı hep gezdin?"deyip sor.Gördüğüm:

Yer yer

Yıkılmış hânümanlar;devrilip gitmiş hükûmetler;

Serâb olmuş kanallar;dümdüz olmuş bürc ü bârûlar;

Dökülmüş âbrûlar;habsedilmiş zinde bâzûlar;

Bükülmüş beller;incelmiş boyunlar;coşmayan kanlar;

Düşünmez başlar;aldırmaz yürekler;paslı vicdanlar;

Kasap görmüş koyundan bes beter yılgın cemâ'atler;

Tezellüller,tazarru'lar,esâretler,şenâ'atler;

Örümcek bağlamış tütmez ocaklar;yanmış ormanlar;

Ekinsiz tarlalar;ot basmış evler;küflü harmanlar;

Cemâ'atsiz imamlar;kirli yüzler;secdesiz başlar;

"Gazâ" nâmıyle dindaş öldüren bîçâre dindaşlar;

Ipıssız âşiyanlar;kimsesiz köyler;çökük damlar;

Mesâîsiz sabahlar;fikr-i ferdâ bilmez akşamlar!...


Geçerken ağladım geçtim,dururken ağladım durdum;

Bütün bunlardı,zîrâ,gezdiğim âlemde meşhûdum.

Mezâristan kesilmiş rehgüzârım hüzn-i dûrâdûr...

Ne topraktan güler bir yüz,ne göklerden güler bir nûr!

Zeminden yükselir feryâdı yüz binlerce âlâmın;

Ufuklar kıpkızıl bir halkadır boynunda İslâm'ın!

Göğüsler hırlayıp durmakta,zincirler daralmakta;

Bunalmış kalmış üç yüz elli milyon cansa gırtlakta!


"Ne yapsam,neyle kurtarsam şu yatmış inleyen halkı?"

Deyip,ezberde olsun,gezdiğin vâki' midir Şark'ı?

Benim beynim sağır,yâhud gözüm körmüş...Peki.

Lâkin,

Senin görgün yolundaymış da keskinmiş de idrâkin,

Ne gördün,söyle evlâdım,ne duydun,lûtfen îzâh et?

Hayır,hâcet de yok îzâha,pek meydanda mâhiyyet!

O mâhiyyet fakat iğrenç,o mâhiyyet fakat çirkin!

"Niçin?" dersen,sıkılmak hiss-i insânîsi yok ilkin!

Evet,beynim sağırdır...Kâinâtım,çünkü,hep feryâd...

İşitmem başka bir ses milletim eylerken istimdâd.

Gözüm görmez,evet,zîrâ muhîtim kapkaranlıktır;

Fakat sînemde îmânım müebbed fecr-i sâdıktır.

Kör olmaz ağlıyan gözler,sağırlaşmaz tutuşmuş beyn;

Yaşarmaz gözle yanmaz beyni hilkat addeder bir şeyn!

Geçilmez kahkahandan her taraf yangın içindeyken...

Yanan bir sîneden,lâkin,ne istersin?Nedir öfken?

Berâber ağlamazsın,sonra,kör dersin,sağır dersin.

Bu hissizlikten insanlık hem iğrensin,hem ürpersin!

Ne ibret,yok mu,bir bilsen kızarmak bilmeyen çehren?

Bırak tahsili,evlâdım,sen ilkin bir hayâ öğren!

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Advertisement