FANDOM


Resmi Gazete Yayım tarihi ve Sayısı : 13.7.1974 - 14944

Bölüm :I Genel Esaslar Edit

KonuEdit

Madde 1- Bu Yönetmelik; 26.6.1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 12. maddesi gereğince, anılan kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulanma kurallarının, belge, kart ve defterlerin biçim ve kapsamı alınış, veriliş ve saklanma yöntemlerinin belirli ve standart kayıtlara bağlanması amacı ile hazırlanmıştır.

KapsamEdit

Madde 2-Özel veya resmi her türlü konaklama, dinlenme, bakım ve tedavi tesislerinin, ticaret ve sanat amacı güden bütün iş yerlerinin ve öğrenci yurtlarının sorumlu işleticileri ile bu gibi yerlerde çalışanlar ve barınanlar; resmi dairelerin yetkili amirleri; konutlarda sürekli veya geçici olarak kalanlar, çalışanlar veya konutlarını değiştirenler, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

TanımlamalarEdit

Madde 3- Bu Yönetmelikte sözü edilen:

a) En yakın yetkili genel kolluk örgütü deyimi; tesis, iş yeri veya konutun bulunduğu yerin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakollarını,

b) Sorumlu işletici deyimi; Yönetmeliğin 6. maddesinde sayılan tesislerle, her türlü ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerini ve öğrenci yurtlarını sürekli veya geçici, sözleşmeli veya sözleşmesiz, ücretli veya ücretsiz olarak çalıştırmak ve yönetmek üzere, özel kuruluşlar için sahibi, kanuni temsilcisi veya kiracısı, resmi kuruluşlar için en büyük amir tarafından iş verilen veya atanan kişiyi veya bu kişi tayin edilmediği takdirde o yerin sahip, kanuni temsilci veya kiracısını,

c) Yetkili amir deyimi; kanuni yöntemine göre örgütü tarafından atanan ve resmi bina ve eklentilerinin korunması ile görevli ve sorumlu kişiyi,

d) Aile reisi deyimi;

a) Aile birliğinin reisi olan kocayı,
b) İkametgahı belli olmayan kişinin karısını,
c) Kocasından ayrı yaşamaya mezun olup kendine ayrı ikametgah tutan kadını,
d) Sürekli iş veya hastalık ve benzeri nedenlerle konuttan zorunlu olarak ayrılan kocanın karısını,
e) Aynı konutta aralarında aile bağı ile yaşayanlar içinde yaşça en büyük kişiyi,
f) Ticaret ve sanat amacı güden iş yeri deyimi; her türlü ticarethane, tüccar yazıhanesi, ocak veya şantiye fabrika ve imalathane ve atölye, depo, antrepo, ardiye, mağaza ve dükkan, banka ve banker dairesi, ikraz ve istikraz müessesesi, imtiyazlı ve imtiyazsız anonim, kooperatif, limitet, komandit ve kollektif şirket gibi çalışma konusu mal veya para ticareti olan, dolayısı ile belirli yerinde para veya mal bulunduran veya hizmet arz eden ve amacı doğrultusunda maddi iş yapan özel veya kamu kuruluşlarını, ifa eder.

SürelerEdit

Madde 4 - Bu Yönetmelikte sözü edilen:

a )24 saat deyimi; işe başlamanın veya ayrılmanın vuku bulduğu saatten itibaren geçen 24 saatlik,

b )Üç gün deyimi; işe başlama veya geliş veya ayrılmanın vuku bulduğu saatten itibaren işlemeye başlayan 72 saatlik, süreyi kapsar.

Kayıtlama Edit

Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre kimlik bildirme belgelerini en yakın yetkili genel kolluk örgütüne vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı veya diğer resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri, tesislerinde barındıramaz, konut ve iş yerinde çalıştıramaz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.