FANDOM


Şablon düğümü tespit edildi: Şablon:Hristiyanlık

Dosya:Crucifixx.jpg

Hıristiyanlık ya da Hristiyanlık, Orta Doğu kökenli, tektanrılı, İbrahimi din. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine[1] atfen Nasranilik de denir. Hıristiyanlık inancına sahip kişilere Hıristiyan denir.[2][3] Dünyanın her yerine yayılmış olmakla birlikte yoğun olarak Avrupa'da, Amerika'da halkın çoğunluğu hıristiyandır , Asya'nın en yaygın dinidir. Diğer kıtalardan farklı olarak Asya ve Güney Afrika'da farklı dinlerle iç içe yaşar. Ayrıca Avustralya da bu dine mensub kimseler bulunmaktadır. 2 milyardan fazla inananı ile dünyanın en yaygın dinidir.[4]

Etimoloji Edit

Hıristiyan sözcüğünün kökeni, mesih kelimesinin Yunanca karşılığı olan Kristos (Χριστός) kelimesine dayanır. Kristos olarak adlandırılan İsa'ya inananlara ilk olarak Antakya/Tarsus bölgesinde Hıristiyan denmeye başlanmıştır [2][3]. Hıristiyan sözcüğü, "Mesih'in yandaşı" ve "Mesih'e bağlı" anlamlarına gelir.

Khristos kelimesinin Türkçedeki karşılığı Mesih ise İbranicedeki maşiah kelimesine dayanır. Bu sözcük İbranice 'kutsal yağ ile ovulmuş, kutsanmış' anlamına gelir.[5]

Yağ ile kutsama geleneği Edit

Tarih öncesi İsrail kralları ve yüksek rahipleri, yeni görevlerinin simgesi olarak yağla kutsanırlardı. Tevrat'ın birçok yerinde bu işlemin yapıldığına dair ayetler vardır. Geniş anlamıyla bu unvan "Tanrı'nın bir görev vermek üzere seçmiş olduğu" kişileri de kapsıyordu.[6] Eski Ahit'in "Yeşaya" kitabında Yahudi'leri sürgünden kurtaran Pers kralı Kiros'a da bu ünvanla (mesih) hitap edildiği görülür.

İsa Edit

Ana madde: İsa
Dosya:Christ pantocrator daphne1090-1100.jpg
Dosya:Hagiasophia-christ.jpg

İsa (d. M.Ö. 15-M.Ö. 11-12 - ö. M.S. 29-M.S. 36), Hıristiyanlıktaki temel figürdür. Doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili olarak kimi tarihçiler ve araştırmacılar farklı görüşler belirtirler. Hıristiyan teolojisi'nde İsa'nın kimliğini inceleyen dal Kristoloji olarak bilinir. Tanrı olarak adlandırır. Hıristiyanlıkta Nasıra'lı İsa olarak da bilinir. Hıristiyan kaynaklarında ve yer yer Kur'an'da İsa Mesih olarak anılır.[7][8][9][10] Hayatı ile ilgili başlıca kaynaklar Kanonik İncillerdir.

İsa, Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinde, kendisi de bir Yahudi olan Meryem'den dünyaya gelmiştir. Hıristiyanlık'ta ve İslam'da, mucizevi bir şekilde babasız dünyaya geldiği kabul edilir. Marangoz, öğretmen ve şifa dağıtıcıdır. Hıristiyanlıkta, "Halkı isyana teşvik etmek" suçlamasıyla Yahudi din adamlarının baskısı ve Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye valisi Pontius Pilatus'un emriyle çarmıha gerildiği kabul edilir.

Hıristiyanlar için İsa, Mesih'tir, tanrının oğlu ve bizzat kendisidir. Baba (Tanrı) ile insanlar arasında aracı, Beklenen mesih, kurtarıcı, rab, tanrı ile aynı "öz" den olan, güçlü tanrı, tek insan, dünyanın tek kralı, Kutsal Üçlü Birlik'teki kişilerden "oğul"dur. Hıristiyan kaynakları onu "İsa Mesih" olarak anarlar.

İsa'nın tanrısal ve insani özellikleri farklı mezheplerce farklı yorumlanır. Hıristiyanlığın Monofizit görüşüne göre insani tabiatı ile tanrısal tabiatı, Tanrısal özü altında erimiş ve ayrılmaz bölünmez tek bir tabiat meydana gelmiştir. Çarmıhta, İsa'nın insani tabiatı gibi ilahi tabiatı da acı çekmiştir. Meryem Theotokosdur, yani Tanrı anasıdır.

Diofizit görüşe göre ise insani ve tanrısal olmak üzere birbirinden bağımsız iki tabiatı vardır. Çarmıha gerildiğinde ilahi tabiatı bedeninden ayrılmış, sadece insani tabiat acı çekmiştir. Meryem, insan olan İsa'nın annesidir dolayısıyla da ona Theotokos yani Tanrı anası denemez.

Ortodoks, Katolik ve Protestanlara göre İnsani ve Tanrısal iki tabiatı olup bunlar asla birleşmezler, karışmazlar ve ayrılmazlar.

İsa ismi köken olarak Arapça'dan gelmektedir. Ancak İsa'nın orijinal ismi Yeşua(Yahşuah) olarak geçer. Orijinal ismin anlamı İbranice dilinde "YHVH Kurtarır" anlamına gelir.[11]

Kitabı Mukaddes Edit

Hıristiyanlığın kutsal kitabı, Kitabı Mukaddestir. Kitabı Mukaddes, Eski Ahit ve Yeni Ahit olmak üzere başlıca iki bölümden oluşur.

Eski Ahit Edit

Kitabı Mukaddes'in ilk kısmı Eski Ahit ya da Eski Antlaşma olarak adlandırılır. Yahudilerin kutsal kitaplarından Tanah ile bölüm adları ve sınıflandırmalar hariç hemen hemen aynıdır. Eski Anlaşma İsa'nın doğumundan önceki çok uzun bir zaman diliminde Yahudi peygamberler tarafından yazılmıştır. Bu bölümde İsa veya Meryem'den, henüz dünyaya gelmemiş oldukları için ismen bahsedilmez ancak Eski Anlaşma'nın bazı kitaplarında İsa'ya atıfta bulunulur. İsa'dan söz eden Eski Anlaşma pasajları arasında Yaratılış 3:15; Yaratılış 12:1-3; Yaratılış 49:10 Yasa'nın Tekrarı 18:15; 2. Samuel 7:1-29; Mezmurlar'da birçok ayet; Yeşaya 7:14; Yeşaya 9:6-7; Yeşaya 52:13-53:12; Daniel 7:13-14; Mika 5:2 ayetleri sayılabilir.

Yeni Ahit Edit

Kitabı Mukaddes'in ikinci bölümünü oluşturan Yeni Anlaşma ise İsa'nın sağlığında ve/veya ölümünden sonra Havariler, ve elçiler tarafından yazılmıştır. Hıristiyanlarca kanonik kabul edilen Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'leri Yeni Anlaşma'nın ilk dört bölümünü oluşturur.

Yahudi kutsal metinlerinden oluşmuş Tanah'ın Hıristiyanlıkta Eski Anlaşma'nın olarak adandırılmasının nedeni Tanrı'nın İsa'dan asırlar önce Musa ile Sina Dağı'nda yaptığına inanılan anlaşmadır. Hıristiyanlar Tanrı'nın İsa aracılığı ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından ötürü Kitabı Mukaddes'in İsa'dan bahseden ikinci bölümünü Yeni Anlaşma olarak adlandırırlar.

İncil Edit

İncil, Kitabı Mukaddes'in, Yeni Ahit kısmının ilk dört bölümünün her birine verilen isimdir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil yazarlarının adıyla anılır. Hıristiyan dinine göre İnciller İsa'nın hayatını ve öğretilerini anlatır.

Türkçeye Arapçadan geçen kelimenin aslı Yunanca "Ευαγγελιον" (Evangelion) şeklindedir ve 'iyi haber, müjde' anlamına gelir.

İncil kelimesi gerçekte Yeni Anlaşma'nın ilk dört kitabını (bölümünü) karşıladığı halde, bazen Yeni Anlaşma'nın tamamı için de kullanıldığı olur.

Mezhepler Edit

Ana madde: Kilise


Dosya:Luther46c.jpg

Hıristiyanlıkta mezhepler "kilise" olarak adlandırılırlar. Hristiyanlığın 3 ana mezhebi; Roma Katolik Kilisesi (1.2 milyar kişi), Protestan kiliseler (360 milyon) ve Ortodoks Kilisesi'dir (170 milyon).[4]

Dosya:Distribution of Catholics.png
Dosya:Orthodoxy by Country.svg

Museviliğe göre Hıristiyanlık Edit

İsa, Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinde Yahudi bir anneden dünyaya gelmiştir. Hıristiyan ve İslami kaynaklara göre tanrı tarafından bir mucize eseri olarak babasız dünyaya gelmiştir. Yeni Ahit'te üvey babası Yusuf'un Davut peygambere kadar çıkan soyağacı verilir.

İsa, annesi Meryem, babası Yusuf, kendisine ilk inanan arkadaşları ve ilk takipçilerinden Yahudi olanlar terminolojide "Yahudi Hıristiyanlar" olarak adlandırılır. Yahudi Hıristiyan tabiri günümüzde Yahudi soyundan gelmekle beraber Hıristiyan olmuş kimseleri tanımlamakta da kullanılır.

Yahudiler İsa'nın mucize eseri olarak babasız doğduğuna, binlerce yıldır bekledikleri ve halen de beklemekte oldukları kurtarıcı mesih ya da peygamber olduğuna inanmazlar. İsa, içinde yaşadığı Yahudi toplumunda "bekledikleri mesih olduğunu" ileri sürdüğünde, halkın bir kısmı buna inanmıştır. Ancak buna inanmayan Yahudi din adamlarının teşvikiyle, Yahudiye eyaletinin Romalı valisi Pontius Pilatus tarafından "halkı isyana teşvik etmek" suçlamasıyla çarmıha gerilmiştir.

İslamiyete göre Hıristiyanlık Edit

İslam dinine göre Hıristiyanlık, Semavi Dinler'den biridir ve dünya üzerindeki diğer dinlere nazaran Yahudilikle beraber özel bir yere sahiptir. Hıristiyanlar 'Ehl-i Kitap' yani kendisine kutsal kitap gönderilenler olarak kabul edilirler.

İslama göre İsa Allah'ın peygamberlerindendir ve Kur'an'da "İsa Mesih" olarak anılır. Bununla birlikte Kur'an'da İsa'nın tanrının oğlu olmadığı ve İsa'nın çarmıha gerilmediği vurgulanır. İslamiyet'te, İncil'in başlangıçta tanrı kelamı olarak İsa'ya indirildiğine ve sonradan tahrif edildiğine inanılır.

Yaygın olduğu alanlar Edit

Dosya:Christianity percentage by country.png

Hıristiyanlık Avrupa, Kuzey Amerika ,Güney Amerika , Güney Afrikada ve Okyanusyada yaygın bir dindir..

Ayrıca bakınız Edit

Kaynakça Edit

Şablon:Kaynak-düz

Dış bağlantılar Edit


</span> </span> </span> </span>

ace:Kristen af:Christendom als:Christentum am:ክርስትና an:Cristianismo ang:Crīstendōm ar:مسيحية arc:ܡܫܝܚܝܘܬܐ arz:مسيحيه ast:Cristianismu az:Xristianlıq ba:Христианлыҡ bar:Kristndum bat-smg:Krėkštiuonībė bcl:Kristianismo be:Хрысціянства be-x-old:Хрысьціянства bg:Християнство bjn:Kerestén bn:খ্রিস্ট ধর্ম bo:ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས། br:Kristeniezh bs:Hrišćanstvo ca:Cristianisme cbk-zam:Cristianismo cdo:Gĭ-dók-gáu ceb:Kristiyanismo ckb:ئایینی مەسیحییەت co:Cristianisimu crh:Hristianlıq cs:Křesťanství cu:Хрїстїаньство cv:Христианлăх cy:Cristnogaeth da:Kristendom de:Christentum diq:Xıristiyanine dv:މަސީހީދީން el:Χριστιανισμός en:Christianity eo:Kristanismo es:Cristianismo et:Kristlus eu:Kristautasun ext:Cristianismu fa:مسیحیت fi:Kristinusko fiu-vro:Ristiusk fo:Kristindómur fr:Christianisme frp:Cristianismo fur:Cristianesim fy:Kristendom ga:An Chríostaíocht gan:基督教 gd:Crìosdaidheachd gl:Cristianismo ha:Kiristancìì hak:Kî-tuk-kau he:נצרות hi:ईसाई धर्म hif:Isai Dharam hr:Kršćanstvo hsb:Křesćanstwo ht:Krisyanis hu:Kereszténység hy:Քրիստոնեություն ia:Christianismo id:Kekristenan ie:Cristianisme ig:Efefe Kraịst ilo:Cristianismo io:Kristanismo is:Kristni it:Cristianesimo ja:キリスト教 jbo:xi'ojda jv:Kristen ka:ქრისტიანობა kab:Tamasiḥit kg:Kiyesu kk:Христиандық kl:Kristumiut kn:ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ko:기독교 krc:Христианлыкъ ku:Xiristiyanî kw:Kristoneth ky:Машаякчылык la:Religio Christiana lad:Kristianismo lb:Chrëschtentum lbe:Ххачпарас дин li:Christendóm lij:Crestianeximo lmo:Cristianesim ln:Boklísto lt:Krikščionybė lv:Kristietība mg:Kristianisma mhr:Христианлык mi:Whakapono Karaitiana mk:Христијанство ml:ക്രിസ്തുമതം mn:Христийн шашин mr:ख्रिश्चन धर्म ms:Kristian mt:Kristjaneżmu mwl:Cristandade my:ခရစ်ယာန်ဘာသာ mzn:مسیحی دین nap:Cristianesimo nds:Christendom nds-nl:Christendom nl:Christendom nn:Kristendommen no:Kristendom nov:Kristianisme nrm:Chrêtchienneté oc:Cristianisme os:Чырыстон дин pa:ਈਸਾਈ ਦੀਨ pap:Kristianismo pih:Kreschenitii pl:Chrześcijaństwo pms:Cristianésim pnb:عیسائیت ps:عیسویت pt:Cristianismo qu:Kristiyanu iñiy rm:Cristianissem ro:Creștinism roa-rup:Crishinizmo ru:Христианство rue:Хрістіанство rw:Ubukirisitu sa:क्रिस्तीय sah:Христианство sc:Cristianèsimu scn:Cristianèsimu sco:Christianity sh:Hrišćanstvo si:කිතු දහම simple:Christianity sk:Kresťanstvo sl:Krščanstvo so:Masiixiyad sq:Krishterimi sr:Хришћанство stq:Kristendum sv:Kristendom sw:Ukristo szl:Krześćijaństwo ta:கிறித்தவம் te:క్రైస్తవ మతము tg:Дини Насронӣ th:ศาสนาคริสต์ tl:Kristiyanismo tpi:Kristen tt:Xristianlıq uk:Християнство ur:عیسائیت uz:Masihiylik vec:Cristianèximo vi:Kitô giáo vls:Christndom wa:Crustinnisse war:Kristyanismo yi:קריסטנטום yo:Ẹ̀sìn Krístì za:Geidoekgauq zh:基督教 zh-classical:基督教 zh-min-nan:Ki-tok-kàu zh-yue:基督教


Rahib Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan.

Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş.

Aslan.

Rahib Kendisinden korkulan şey. Korkulu.

Rahib Bol, geniş.

Obur, çok yiyen kişi.

RAHİB Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan.

  • Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş.
  • Aslan.

RAHİB Kendisinden korkulan şey. Korkulu.

RAHİB Bol, geniş.

  • Obur, çok yiyen kişi.

RAHİB-ÜR RÂHE Cömert, eli geniş.

RAHİBAN (Râhib. C.) Râhibler. Keşişler.

RAHİBE Kadın rahib.

RUHBAN Korkmak, çekinmek, yılmak.

(Hâsıl-ı kelâm; biz Kur'an şâkirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi' oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi, ruhbanları taklid için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette, bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur'an hükmedecek. Hutbe-i Şâmiye)

RUHBANİYET (Bak: Rehb, Rehbaniyet)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Hristiyan din adamı

en:rahip

Edit

Lupa Özel ad Edit

Hristiyan Ico libri Anlamlar

[1] [[{{{2}}}#|{{{2}}}]] Hristiyanlık dinine inanan

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken khristos; Nuvola apps bookcase Köken khristiyân

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

Crystal Clear app internet Çeviriler

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

: [1] keresztény (hu)

|} |}</div></div>

Lupa Sıfat Edit

Hristiyan Ico libri Anlamlar

[1] [[{{{2}}}#|{{{2}}}]] Hristiyanlık dinine ait, Hristiyanlık ile alakalı

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet Çeviriler

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>


en:Hristiyan hu:Hristiyan ky:Hristiyan

Dosya:Crucifixx.jpg

Hıristiyanlık ya da Hristiyanlık, Orta Doğu kökenli, tektanrılı, İbrahimi din. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine[1] atfen Nasranilik de denir. Hıristiyanlık inancına sahip kişilere Hıristiyan denir.[2][3] Dünyanın her yerine yayılmış olmakla birlikte yoğun olarak Avrupa'da, Amerika'da halkın çoğunluğu hıristiyandır , Asya'nın en yaygın dinidir. Diğer kıtalardan farklı olarak Asya ve Güney Afrika'da farklı dinlerle iç içe yaşar. Ayrıca Avustralya da bu dine mensub kimseler bulunmaktadır. 2 milyardan fazla inananı ile dünyanın en yaygın dinidir.[4]

Etimoloji Edit

Hıristiyan sözcüğünün kökeni, mesih kelimesinin Yunanca karşılığı olan Kristos (Χριστός) kelimesine dayanır. Kristos olarak adlandırılan İsa'ya inananlara ilk olarak Antakya/Tarsus bölgesinde Hıristiyan denmeye başlanmıştır [2][3]. Hıristiyan sözcüğü, "Mesih'in yandaşı" ve "Mesih'e bağlı" anlamlarına gelir.

Khristos kelimesinin Türkçedeki karşılığı Mesih ise İbranicedeki maşiah kelimesine dayanır. Bu sözcük İbranice 'kutsal yağ ile ovulmuş, kutsanmış' anlamına gelir.[5]

Yağ ile kutsama geleneği Edit

Tarih öncesi İsrail kralları ve yüksek rahipleri, yeni görevlerinin simgesi olarak yağla kutsanırlardı. Tevrat'ın birçok yerinde bu işlemin yapıldığına dair ayetler vardır. Geniş anlamıyla bu unvan "Tanrı'nın bir görev vermek üzere seçmiş olduğu" kişileri de kapsıyordu.[6] Eski Ahit'in "Yeşaya" kitabında Yahudi'leri sürgünden kurtaran Pers kralı Kiros'a da bu ünvanla (mesih) hitap edildiği görülür.

İsa Edit

Ana madde: İsa
Dosya:Christ pantocrator daphne1090-1100.jpg
Dosya:Hagiasophia-christ.jpg

İsa (d. M.Ö. 15-M.Ö. 11-12 - ö. M.S. 29-M.S. 36), Hıristiyanlıktaki temel figürdür. Doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili olarak kimi tarihçiler ve araştırmacılar farklı görüşler belirtirler. Hıristiyan teolojisi'nde İsa'nın kimliğini inceleyen dal Kristoloji olarak bilinir. Tanrı olarak adlandırır. Hıristiyanlıkta Nasıra'lı İsa olarak da bilinir. Hıristiyan kaynaklarında ve yer yer Kur'an'da İsa Mesih olarak anılır.[7][8][9][10] Hayatı ile ilgili başlıca kaynaklar Kanonik İncillerdir.

İsa, Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinde, kendisi de bir Yahudi olan Meryem'den dünyaya gelmiştir. Hıristiyanlık'ta ve İslam'da, mucizevi bir şekilde babasız dünyaya geldiği kabul edilir. Marangoz, öğretmen ve şifa dağıtıcıdır. Hıristiyanlıkta, "Halkı isyana teşvik etmek" suçlamasıyla Yahudi din adamlarının baskısı ve Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye valisi Pontius Pilatus'un emriyle çarmıha gerildiği kabul edilir.

Hıristiyanlar için İsa, Mesih'tir, tanrının oğlu ve bizzat kendisidir. Baba (Tanrı) ile insanlar arasında aracı, Beklenen mesih, kurtarıcı, rab, tanrı ile aynı "öz" den olan, güçlü tanrı, tek insan, dünyanın tek kralı, Kutsal Üçlü Birlik'teki kişilerden "oğul"dur. Hıristiyan kaynakları onu "İsa Mesih" olarak anarlar.

İsa'nın tanrısal ve insani özellikleri farklı mezheplerce farklı yorumlanır. Hıristiyanlığın Monofizit görüşüne göre insani tabiatı ile tanrısal tabiatı, Tanrısal özü altında erimiş ve ayrılmaz bölünmez tek bir tabiat meydana gelmiştir. Çarmıhta, İsa'nın insani tabiatı gibi ilahi tabiatı da acı çekmiştir. Meryem Theotokosdur, yani Tanrı anasıdır.

Diofizit görüşe göre ise insani ve tanrısal olmak üzere birbirinden bağımsız iki tabiatı vardır. Çarmıha gerildiğinde ilahi tabiatı bedeninden ayrılmış, sadece insani tabiat acı çekmiştir. Meryem, insan olan İsa'nın annesidir dolayısıyla da ona Theotokos yani Tanrı anası denemez.

Ortodoks, Katolik ve Protestanlara göre İnsani ve Tanrısal iki tabiatı olup bunlar asla birleşmezler, karışmazlar ve ayrılmazlar.

İsa ismi köken olarak Arapça'dan gelmektedir. Ancak İsa'nın orijinal ismi Yeşua(Yahşuah) olarak geçer. Orijinal ismin anlamı İbranice dilinde "YHVH Kurtarır" anlamına gelir.[11]

Kitabı Mukaddes Edit

Hıristiyanlığın kutsal kitabı, Kitabı Mukaddestir. Kitabı Mukaddes, Eski Ahit ve Yeni Ahit olmak üzere başlıca iki bölümden oluşur.

Eski Ahit Edit

Kitabı Mukaddes'in ilk kısmı Eski Ahit ya da Eski Antlaşma olarak adlandırılır. Yahudilerin kutsal kitaplarından Tanah ile bölüm adları ve sınıflandırmalar hariç hemen hemen aynıdır. Eski Anlaşma İsa'nın doğumundan önceki çok uzun bir zaman diliminde Yahudi peygamberler tarafından yazılmıştır. Bu bölümde İsa veya Meryem'den, henüz dünyaya gelmemiş oldukları için ismen bahsedilmez ancak Eski Anlaşma'nın bazı kitaplarında İsa'ya atıfta bulunulur. İsa'dan söz eden Eski Anlaşma pasajları arasında Yaratılış 3:15; Yaratılış 12:1-3; Yaratılış 49:10 Yasa'nın Tekrarı 18:15; 2. Samuel 7:1-29; Mezmurlar'da birçok ayet; Yeşaya 7:14; Yeşaya 9:6-7; Yeşaya 52:13-53:12; Daniel 7:13-14; Mika 5:2 ayetleri sayılabilir.

Yeni Ahit Edit

Kitabı Mukaddes'in ikinci bölümünü oluşturan Yeni Anlaşma ise İsa'nın sağlığında ve/veya ölümünden sonra Havariler, ve elçiler tarafından yazılmıştır. Hıristiyanlarca kanonik kabul edilen Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'leri Yeni Anlaşma'nın ilk dört bölümünü oluşturur.

Yahudi kutsal metinlerinden oluşmuş Tanah'ın Hıristiyanlıkta Eski Anlaşma'nın olarak adandırılmasının nedeni Tanrı'nın İsa'dan asırlar önce Musa ile Sina Dağı'nda yaptığına inanılan anlaşmadır. Hıristiyanlar Tanrı'nın İsa aracılığı ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından ötürü Kitabı Mukaddes'in İsa'dan bahseden ikinci bölümünü Yeni Anlaşma olarak adlandırırlar.

İncil Edit

İncil, Kitabı Mukaddes'in, Yeni Ahit kısmının ilk dört bölümünün her birine verilen isimdir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil yazarlarının adıyla anılır. Hıristiyan dinine göre İnciller İsa'nın hayatını ve öğretilerini anlatır.

Türkçeye Arapçadan geçen kelimenin aslı Yunanca "Ευαγγελιον" (Evangelion) şeklindedir ve 'iyi haber, müjde' anlamına gelir.

İncil kelimesi gerçekte Yeni Anlaşma'nın ilk dört kitabını (bölümünü) karşıladığı halde, bazen Yeni Anlaşma'nın tamamı için de kullanıldığı olur.

Mezhepler Edit

Ana madde: Kilise


Dosya:Luther46c.jpg

Hıristiyanlıkta mezhepler "kilise" olarak adlandırılırlar. Hristiyanlığın 3 ana mezhebi; Roma Katolik Kilisesi (1.2 milyar kişi), Protestan kiliseler (360 milyon) ve Ortodoks Kilisesi'dir (170 milyon).[4]

Dosya:Distribution of Catholics.png
Dosya:Orthodoxy by Country.svg

Museviliğe göre Hıristiyanlık Edit

İsa, Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinde Yahudi bir anneden dünyaya gelmiştir. Hıristiyan ve İslami kaynaklara göre tanrı tarafından bir mucize eseri olarak babasız dünyaya gelmiştir. Yeni Ahit'te üvey babası Yusuf'un Davut peygambere kadar çıkan soyağacı verilir.

İsa, annesi Meryem, babası Yusuf, kendisine ilk inanan arkadaşları ve ilk takipçilerinden Yahudi olanlar terminolojide "Yahudi Hıristiyanlar" olarak adlandırılır. Yahudi Hıristiyan tabiri günümüzde Yahudi soyundan gelmekle beraber Hıristiyan olmuş kimseleri tanımlamakta da kullanılır.

Yahudiler İsa'nın mucize eseri olarak babasız doğduğuna, binlerce yıldır bekledikleri ve halen de beklemekte oldukları kurtarıcı mesih ya da peygamber olduğuna inanmazlar. İsa, içinde yaşadığı Yahudi toplumunda "bekledikleri mesih olduğunu" ileri sürdüğünde, halkın bir kısmı buna inanmıştır. Ancak buna inanmayan Yahudi din adamlarının teşvikiyle, Yahudiye eyaletinin Romalı valisi Pontius Pilatus tarafından "halkı isyana teşvik etmek" suçlamasıyla çarmıha gerilmiştir.

İslamiyete göre Hıristiyanlık Edit

İslam dinine göre Hıristiyanlık, Semavi Dinler'den biridir ve dünya üzerindeki diğer dinlere nazaran Yahudilikle beraber özel bir yere sahiptir. Hıristiyanlar 'Ehl-i Kitap' yani kendisine kutsal kitap gönderilenler olarak kabul edilirler.

İslama göre İsa Allah'ın peygamberlerindendir ve Kur'an'da "İsa Mesih" olarak anılır. Bununla birlikte Kur'an'da İsa'nın tanrının oğlu olmadığı ve İsa'nın çarmıha gerilmediği vurgulanır. İslamiyet'te, İncil'in başlangıçta tanrı kelamı olarak İsa'ya indirildiğine ve sonradan tahrif edildiğine inanılır.

Yaygın olduğu alanlar Edit

Dosya:Christianity percentage by country.png

Hıristiyanlık Avrupa, Kuzey Amerika ,Güney Amerika , Güney Afrikada ve Okyanusyada yaygın bir dindir..

Ayrıca bakınız Edit

Kaynakça Edit

Şablon:Kaynak-düz

Dış bağlantılar Edit


</span> </span> </span> </span>

ace:Kristen af:Christendom als:Christentum am:ክርስትና an:Cristianismo ang:Crīstendōm ar:مسيحية arc:ܡܫܝܚܝܘܬܐ arz:مسيحيه ast:Cristianismu az:Xristianlıq ba:Христианлыҡ bar:Kristndum bat-smg:Krėkštiuonībė bcl:Kristianismo be:Хрысціянства be-x-old:Хрысьціянства bg:Християнство bjn:Kerestén bn:খ্রিস্ট ধর্ম bo:ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས། br:Kristeniezh bs:Hrišćanstvo ca:Cristianisme cbk-zam:Cristianismo cdo:Gĭ-dók-gáu ceb:Kristiyanismo ckb:ئایینی مەسیحییەت co:Cristianisimu crh:Hristianlıq cs:Křesťanství cu:Хрїстїаньство cv:Христианлăх cy:Cristnogaeth da:Kristendom de:Christentum diq:Xıristiyanine dv:މަސީހީދީން el:Χριστιανισμός en:Christianity eo:Kristanismo es:Cristianismo et:Kristlus eu:Kristautasun ext:Cristianismu fa:مسیحیت fi:Kristinusko fiu-vro:Ristiusk fo:Kristindómur fr:Christianisme frp:Cristianismo fur:Cristianesim fy:Kristendom ga:An Chríostaíocht gan:基督教 gd:Crìosdaidheachd gl:Cristianismo ha:Kiristancìì hak:Kî-tuk-kau he:נצרות hi:ईसाई धर्म hif:Isai Dharam hr:Kršćanstvo hsb:Křesćanstwo ht:Krisyanis hu:Kereszténység hy:Քրիստոնեություն ia:Christianismo id:Kekristenan ie:Cristianisme ig:Efefe Kraịst ilo:Cristianismo io:Kristanismo is:Kristni it:Cristianesimo ja:キリスト教 jbo:xi'ojda jv:Kristen ka:ქრისტიანობა kab:Tamasiḥit kg:Kiyesu kk:Христиандық kl:Kristumiut kn:ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ko:기독교 krc:Христианлыкъ ku:Xiristiyanî kw:Kristoneth ky:Машаякчылык la:Religio Christiana lad:Kristianismo lb:Chrëschtentum lbe:Ххачпарас дин li:Christendóm lij:Crestianeximo lmo:Cristianesim ln:Boklísto lt:Krikščionybė lv:Kristietība mg:Kristianisma mhr:Христианлык mi:Whakapono Karaitiana mk:Христијанство ml:ക്രിസ്തുമതം mn:Христийн шашин mr:ख्रिश्चन धर्म ms:Kristian mt:Kristjaneżmu mwl:Cristandade my:ခရစ်ယာန်ဘာသာ mzn:مسیحی دین nap:Cristianesimo nds:Christendom nds-nl:Christendom nl:Christendom nn:Kristendommen no:Kristendom nov:Kristianisme nrm:Chrêtchienneté oc:Cristianisme os:Чырыстон дин pa:ਈਸਾਈ ਦੀਨ pap:Kristianismo pih:Kreschenitii pl:Chrześcijaństwo pms:Cristianésim pnb:عیسائیت ps:عیسویت pt:Cristianismo qu:Kristiyanu iñiy rm:Cristianissem ro:Creștinism roa-rup:Crishinizmo ru:Христианство rue:Хрістіанство rw:Ubukirisitu sa:क्रिस्तीय sah:Христианство sc:Cristianèsimu scn:Cristianèsimu sco:Christianity sh:Hrišćanstvo si:කිතු දහම simple:Christianity sk:Kresťanstvo sl:Krščanstvo so:Masiixiyad sq:Krishterimi sr:Хришћанство stq:Kristendum sv:Kristendom sw:Ukristo szl:Krześćijaństwo ta:கிறித்தவம் te:క్రైస్తవ మతము tg:Дини Насронӣ th:ศาสนาคริสต์ tl:Kristiyanismo tpi:Kristen tt:Xristianlıq uk:Християнство ur:عیسائیت uz:Masihiylik vec:Cristianèximo vi:Kitô giáo vls:Christndom wa:Crustinnisse war:Kristyanismo yi:קריסטנטום yo:Ẹ̀sìn Krístì za:Geidoekgauq zh:基督教 zh-classical:基督教 zh-min-nan:Ki-tok-kàu zh-yue:基督教


Rahib Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan.

Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş.

Aslan.

Rahib Kendisinden korkulan şey. Korkulu.

Rahib Bol, geniş.

Obur, çok yiyen kişi.

RAHİB Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan.

  • Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş.
  • Aslan.

RAHİB Kendisinden korkulan şey. Korkulu.

RAHİB Bol, geniş.

  • Obur, çok yiyen kişi.

RAHİB-ÜR RÂHE Cömert, eli geniş.

RAHİBAN (Râhib. C.) Râhibler. Keşişler.

RAHİBE Kadın rahib.

RUHBAN Korkmak, çekinmek, yılmak.

(Hâsıl-ı kelâm; biz Kur'an şâkirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi' oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi, ruhbanları taklid için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette, bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur'an hükmedecek. Hutbe-i Şâmiye)

RUHBANİYET (Bak: Rehb, Rehbaniyet)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Hristiyan din adamı

en:rahip

Edit

Lupa Özel ad Edit

Hristiyan Ico libri Anlamlar

[1] [[{{{2}}}#|{{{2}}}]] Hristiyanlık dinine inanan

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken khristos; Nuvola apps bookcase Köken khristiyân

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet Çeviriler

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

: [1] keresztény (hu)

|} |}</div></div>

Lupa Sıfat Edit

Hristiyan Ico libri Anlamlar

[1] [[{{{2}}}#|{{{2}}}]] Hristiyanlık dinine ait, Hristiyanlık ile alakalı

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet Çeviriler

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>


en:Hristiyan hu:Hristiyan

ky:Hristiyan


Kaynak hatası <ref> etiketleri var, ama <references/> etiketi bulunamadı
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.