Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.382
pages
Disambig.svg Bakınız: Knol/WP, Knol/WP, Knol/VS, Knol/WQ, [[[1] ]]

Yorumlar[]

Knol[]

For other uses, see Knol (disambiguation) . Başlığın diğer anlamları için) Knol (anlam ayrımı bakınız. Knol Knol

Knol'un sloganı;Knol is a unit of knowledge /[ Knol, bir bilgi birimi ]

Commercial? Evet

Registration Kaydı Yes Evet Owner /Sahip : Google Google Created by Tarafından düzenlendi Google Google Launched Başlattı 23 Temmuz 2008

Current status/ Mevcut durum public beta/ genel beta

Knol is a Google project that aims to include user-written articles on a range of topics. [ 1 ] The project was led by Udi Manber of Google, [ 2 ] announced December 13, 2007, and was opened in beta to the public on July 23, 2008 [ 3 ] with a few hundred articles mostly in the health and medical field. [ 2 ] [ 4 ] Knol has no policies regarding sources or neutrality, some knol pages are opinion papers of one or more authors, some others describe products for sale.

Knol kullanıcı-konularda bir dizi makalesi kapsaması hedefleniyor bir Google projesi olduğunu. [1] proje Udi Manber Google, önderliğinde [2] 13 Aralık 2007 duyurdu ve beta olarak kamu için açılmıştır 23 Temmuz 2008 [3] sağlık ve tıp alanında çoğunlukla birkaç yüz makale ile. [2] [4] Knol hiçbir politikaları kaynaklardan veya tarafsızlığı konusunda, bazı Knol sayfaları bir veya daha fazla yazarlarının görüş kağıtları, bazı diğerleri tarif Satılık ürün.

--- Some knols are how-to articles or explain product use/ Bazı knols nasıl yapılır makaleleri veya ürün kullanım açıklar vardır.

Other people can post comments below an article, such as to refute opinions or reject product claims./ Kişi bir makale gibi fikirleri çürütmek veya ürün talepleri reddetmek aşağıdaki yorum gönderebilirsiniz. --- On January 16, 2009, Google announced that Knol had grown to 100,000 articles, and users from 197 countries and territories visit Knol on an average day. [ 5 ] Since then, the Public Library of Science (PLoS) Currents: Influenza [1] and the Harvard University-sponsored forum for Healthcare Information Technology (HIT) Platform [2] have utilized knol-based collections for rapid exchange of research.

16 Ocak 2009 günü, Google Knol 100.000 makaleleri, büyümüş ve kullanıcılar 197 ülke ve bölgelerden duyurdu ortalama bir gün Knol ziyaret edin. [5] O zamandan beri, Public Library of Science (PLoS) Akımlar: Grip [1] ve Harvard Üniversitesi sponsorluğunda Sağlık Bilgi Teknolojisi (HIT) Platform [2] için forumu Knol kullanıldığında var tabanlı araştırma hızlı değişimi için koleksiyon.

The term knol , which Google defines as a "unit of knowledge", [ 6 ] refers to both the project and an article in the project. [ 1 ] Several experts see Knol as Google's attempt to compete with Wikipedia , [ 7 ] while others point out the differences between the projects. [ 8 ] Google bir bilgi "birim" olarak tanımlayan terim Knol, [6] hem proje ve projenin bir makale anlamına gelir. [1] Bazı uzmanlar Google'ın girişimi Wikipedia ile rekabet etmek, Knol olarak görmek [7] diğerleri projeleri arasındaki farklılıkları işaret. [8]


Contents Içeriği [hide][]

1 Content 1 İçerik 1.1 Criticism 1,1 Eleştiri 2 Process 2 Proses 3 Reception 3 Resepsiyon 3.1 Competition 3,1 Yarışması 3.2 Conflict of interest Mekanlar 3,2 Çatışma 4 See also 4 Ayrıca bakınız 5 References 5 Referanslar 6 External links 6 Dış bağlantılar


[ edit ] Content [Değiştir] İçerik[]

Knol pages are "meant to be the first thing someone who searches for this topic for the first time will want to read", according to Udi Manber. [ 1 ] Any contributors can create (and own) new knols, and there can be multiple articles on the same topic, each written by a different author. [ 9 ] [ 10 ] Because multiple articles can have the same title, readers find a topic by searching, rather than just by title. Knol sayfaları "Bu konu için okumak istiyorum" olacak ilk kez arar ilk şey birisi olmak, Udi Manber göre içindir. [1] Herhangi bir katkıda bulunan (ve kendi) yeni knols oluşturabilir ve orada birden fazla olabilir çünkü birden çok makale aynı başlığı olabilir Aynı konuyla ilgili makaleler, her biri farklı bir yazar tarafından yazılmış. [9] [10], okuyucuların arayarak yerine sadece tarafından bir konu başlığı bulabilirsiniz. The authors have an option to allow their knols to be edited by the public, to make them editable only to co-authors or to make them closed entirely. Yazar, onları yalnızca işbirliği düzenlenebilir-yazar ya da tamamen kapalı yapmak yapmak için bir seçenek kendi knols kamu tarafından düzenlenmiş izin vermek gerekir. They may also choose to include ads from Google's AdSense to their knols. Onlar da kendi knols için Google AdSense reklamlarını eklemeyi seçebilirsiniz. Knol has a content policy describing topics unacceptable for the project. Knol bir içerik politikası konuları proje için kabul edilemez açıklayan sahiptir. Relevant nudity is allowed (in most countries), [ 11 ] but pornography , commercial or otherwise, is forbidden. [ 12 ] Also forbidden is discriminatory or violent content. Ilgili çıplaklık çok ülkede (olarak), izin verilir [11] ama pornografi, ticari veya başka türlü yasaktır. [12] Ayrıca yasak ayrımcı olduğunu veya şiddet içeriği. Content designed to promote businesses, products or services is allowed, but articles devoid of substantive content and created solely to generate ad revenue are not. [ 12 ] Içerik işletmeler, ürün veya hizmetlerini tanıtmak için tasarlanmış izin verilir, ama bakın önemli içerikten yoksun ve sadece reklam geliri oluşturmak için değildir. [12]

In October 2008, Google unveiled using Knols as a forum for debate, [ 13 ] and enabled French, Italian and German versions, in the face of stagnating traffic. [ 14 ] Ekim 2008, Google tartışmalar için bir forum olarak Knols kullanarak açıkladı [13] ve, İtalyanca ve Almanca dillerinde, trafik stagnating karşısında Fransız sağladı. [14]

[ edit ] Criticism [Değiştir] Eleştiri[]

The content of Knol has been the subject of some strident criticism. [ 15 ] [ 16 ] Commentators have called it a "wasteland" of articles copied from other sources, entries that were outdated or abandoned, as well as spam or self-promotion. [ 17 ] Knol is frequently criticized for featuring incomplete and inaccurate articles. [ 14 ] Farhad Manjoo of Slate criticized Knol for allowing advertising as a motive and for not having a clear manual of style. [ 18 ] After the publishing of the 100,000th Knol, similar criticisms still remained, with commentators decrying the hundreds of repetitive entries, [ 16 ] as well as what some have called a potential for spam. [ 19 ] Knol içeriği bazı keskin eleştirilere konu olmuştur. [15] [16] Yorumcular makale başka kaynaklardan da modası geçmişti veya terk kayıtları gibi spam veya kendinden promosyon kopyalanan onu bir "çorak" çağrısında bulundu. [17] Knol sık eksik ve yanlış makaleler için eleştirilen bir. [14] Farhad Manjoo Arduvaz ve bir nedeni olarak reklam sağlayan ve bir stil manuel temizleyin. [18 olmamasından için Knol eleştirilen] 100.000 'inci Knol ile yayınladıktan sonra benzer eleştiriler hala kaldı, yorumcu, tekrarlanan kayıtların yüzlerce decrying ile [16] de bazı spam potansiyel bir dediği var gibi. [19]


[ edit ] Process [Değiştir] Süreç[]

All contributors to the Knol project must sign in first with a Google account and are supposed to state their real names. [ 2 ] If permission is given, Google will check the veracity of the name information by credit card or phone (currently only for users residing in the US). Önce bir Google hesabınız ile giriş yapmalısınız Knol projesine katkıda bulunan ve tüm gerçek isimleri devlet olmaları gerekir. [2] Eğer izin verilir, Google kullanıcıları (şu anda sadece kredi kartı veya telefon ile adını bilgilerin doğruluk kontrol eder ABD) ikamet eden. Google "[believes] that knowing who wrote what will significantly help users make better use of web content", and it hopes that "knols will include the opinions and points of view of the authors who will put their reputation on the line". [ 1 ] Google "[inanır] ki ne ölçüde kullanıcıların" web içeriği daha iyi kullanmanıza yardımcı olacaktır yazdı bilerek, ve bu "knols görüş ve yazarların bakış noktaları olan hat" kendi ününü koyacağız dahil umuyor. [ 1]

Readers with Google accounts may rate, comment on, or suggest edits to the knols, in the style of comments after a blog entry. Google hesabı olan Okuyucular olabilir oranı, bir blog girişi sonra yorum tarzı knols için yorum, tavsiye veya düzenlemeler. When the project was announced, Manber said that "Google will not serve as an editor in any way, and will not bless any content. All editorial responsibilities and control will rest with the authors." [ 1 ] Zaman proje ilan edildi, Manber "Google'ın herhangi bir şekilde bir editörü olarak, hizmet etmeyen ve herhangi bir içerik korusun vermeyeceğini söyledi. Tüm yayın sorumlulukları ve kontrol yazarlar ile dinlenme olacak." [1]

All knols are licensed by default under the Creative Commons CC-BY-3.0 license (which allows anyone to reuse the material as long as the original author is named), but authors may choose the CC-BY-NC-3.0 license (which prohibits commercial reuse) or traditional all rights reserved copyright protections instead. [ 2 ] [ 20 ] [ 21 ] Tüm knols Creative Commons CC altında default-BY-3.0 lisans (ki kimse sağlar orijinal yazarın adlı sürece malzeme yeniden kullanmak), fakat yazarlar CC-BY-NC-3.0 lisans seçebilirsiniz lisanslıdır (bu yasaklar yeniden ticari) veya geleneksel tüm hakları yerine telif hakkı koruması saklıdır. [2] [20] [21]

Knol employs " nofollow " outgoing links, using an HTML directive to prevent links in its articles from influencing search engine rankings. [ 22 ] Knol ", arama motoru sıralamalarını etkilemesini onun makalelerinde bağlantıları engellemek için bir HTML yönergesi kullanarak nofollow" giden bağlantıları istihdam etmektedir. [22]


Reception / Resepsiyonu[]

Competition / Rekabet[]

Knol has been described both as a rival to encyclopedia sites such as Wikipedia , Citizendium , and Scholarpedia [ 23 ] [ 24 ] and as a complement to Wikipedia, offering a different format that addresses many of Wikipedia's shortcomings . [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] The non-profit Wikimedia Foundation , which owns the name Wikipedia and the servers hosting the Wikipedia projects, welcomed the Google Knol initiative saying that "The more good free content, the better for the world." [ 29 ] While Wikipedia articles are written collectively under a "neutral point of view" policy, [ 30 ] Knol will highlight personal expertise by emphasizing authorship [ 10 ] and, like articles provided on Squidoo , HubPages , and Helium.com , knols will contain the personal opinions of the author. [ 1 ] [ 31 ] Knol ansiklopedi sitelerine rakip olarak Vikipedi, Citizendium gibi, her iki tanımlanmıştır ve Scholarpedia [23] [24] ve bir Vikipedi tamamlayıcısı, farklı bir biçimi adresleri Vikipedi'de eksiklikleri birçok teklif. [25] [26] [ 27] [28] kar amacı gütmeyen Wikimedia Vakfı, hangi ad Wikipedia ve sunucuları Vikipedi projeleri barındırma sahibi, Google'ın Knol girişimi söyleyerek memnuniyetle bu "daha iyi ücretsiz içerik, dünya için iyidir." [29] iken Vikipedi topluca görüntülemek bir "nötr noktası altında" politikası, [30] Knol ve makaleler Squidoo, HubPages sağlanan, gibi ve Helium.com, knols kişisel görüşlerini içerecek yazarlık [10] vurgu yaparak kişisel uzmanlığı vurgulayacak yazılır yazarın. [1] [31]

Despite the official Wikimedia response and the differences in format, former Wikimedia Foundation chair Florence Devouard has expressed concern over Knol's potential threat to Wikipedia in terms of the competition it will create. [ 32 ] After Knol's beta launch, Google product manager Cedric Dupont responded to the idea that Google intended Knol to be a "Wikipedia killer" by saying, “Google is very happy with Wikipedia being so successful. Wikimedia resmi tepkisi ve biçimi, eski Wikimedia Vakfı sandalyede Floransa Devouard içinde farklılıklara rağmen bunu yaratacak rekabet açısından Vikipedi için Knol potansiyel tehdit ilgili kaygılarını dile getirdi. [32] Knol 'beta başlatmak sonra, Google ürün müdürü Cedric Dupont cevap düşüncesi Google "Vikipedi katil olmak" söyleyerek, çok ile Vikipedi'de bu kadar başarılı olmak mutlu "Google'ın Knol amaçlanmaktadır. Anyone who tries to kill them would hurt us.” [ 4 ] The New York Times noted similarities in design between Knol and Wikipedia, such as use of the same font . [ 4 ] Dupont responded that the use was simply a coincidence as it is a commonly used font. [ 4 ] Herkes onları bize zarar vereceğini öldürmeye çalışır. "[4] New York Times aynı yazı tipi kullanımı gibi Knol ve Vikipedi arasında tasarım benzerlikleri dikkat çekti. [4] Dupont bu kullanımı basit bir tesadüf olarak o olduğunu söylediler yaygın olarak kullanılan bir yazı. [4]

Because of Knol's format, some have said Knol will be more like About.com than Wikipedia. [ 24 ] According to Wolfgang Hansson, a writer at DailyTech , Knol may have been planned for About.com originally when it was up for acquisition. Knol's biçimi nedeniyle, bazı Knol About.com Vikipedi daha gibi daha fazla olacağını söyledi var. [24] Wolfgang Hansson, DailyTech bir yazar göre, Knol About.com için planlanmış olabilir aslında zaman satın kadar oldu. Hansson reported that several sources close to the sale said Google was planning to acquire About.com, but the executives at About.com learned Google was planning to move from About.com's model to a wiki-style model. Hansson birkaç yakın kaynaklardan satışı için Google About.com kazanmak, ancak planlıyordu About.com de Yöneticiler Google öğrenmiş About.com 'wiki tarzı modeli modeli S taşımayı planladığını söyledi bildirdi. That would have meant layoffs for all 500 or so "Guides" at About.com. [ 33 ] Tüm 500 kadar "Rehberler" About.com güncellenmiştir. [33 için işten çıkarmalar anlamına olurdu]


[ edit ] Conflict of interest [Değiştir] Çatışma çıkar[]

There has been debate whether Google search results can remain neutral because of possible conflict of interest. [ 34 ] [ 35 ] According to Danny Sullivan, the editor of Search Engine Land , "Google's goal of making Knol pages easy to find on search engines could conflict with its need to remain unbiased." [ 35 ] Jeff Chester , executive director of the Center for Digital Democracy , raised similar concerns: "At the end of the day, there's a fundamental conflict between the business Google is in and its social goals. What you're seeing here, slowly, is Google embracing an advertising-driven model, in which money will have a greater impact on what people have ready access to." [ 36 ] As a response to such concerns it has been pointed out [ 27 ] [ 34 ] that Google already hosts large amounts of content in sites like Google Base , Google Pages , YouTube , Blogger and Google Groups and that there is no significant difference in this case. Nicholas Carr , a frequent technology commentator, dismissed predictions of Google manipulating results saying that Google is hoping the most popular Knol pages will rise naturally through the search results, challenging Wikipedia and providing another area of content that can carry Google ads. [ 37 ] [ 38 ] Orada, Google arama sonuçlarını ilgi olası çatışma nedeniyle tarafsız kalamaz tartışmalar olmuştur. [34] [35] Danny Sullivan, Arama Motoru Land editörü, "Knol sayfalarının arama motorlarında bulmak kolay yapma Google'ın hedefi göre olabilir ihtiyacı ile çatışma tarafsız kalması. "[35] Jeff Chester, Dijital Demokrasi Merkezi genel müdürü, benzer kaygıları yükseltti:" Günün sonunda, orada iş Google arasındaki temel bir çatışma sosyal hedefleri ve içinde . burada, yavaş yavaş ne görüyorsanız, Google hangi para insanlar için hazır erişim ne varsa daha büyük etkisi olacak modeli, yönlendirilen bir reklam benimsemiş. "[36] bu işaret bu tip kaygılar karşı bir tepki olarak [27] [34] Google zaten ve Google Base, Google Sayfaları, YouTube, Blogger ve Google Groups gibi sitelerde içerik büyük miktarda dan ki bu durumda önemli bir fark. Nicholas Carr, sıklıkla teknoloji yorumcu, tahminler görevden olduğunu Google sonuçları, Google doğal arama sonuçları ile artacak, en popüler Knol sayfaları umuyor Vikipedi zorlu ve Google reklamları taşıyan içerik başka bir alan sağlayan söyleyerek hile karıştırmakla. [37] [38]

Since its announcement in December 2007, there has also been speculation on Google's motives and its position as a producer of content rather than as an organizer. The Guardian ' s Jack Schofield argued that "Knol represents an attack on the media industry in general." [ 39 ] Aralık 2007 yılında ilan yana da ziyade bir düzenleyici bir içerik üreticisi olarak Google'ın motifler ve konumu üzerinde spekülasyonlar olarak orada bulunmaktadır. Guardian 'Jack Schofield var ki "Knol genel olarak medya sektörünün saldırı temsil savundu." [39]

Kurucuları ne diyor? [6][]

İnsanları bilgiye katkıda bulunmaya teşvik[]

Encouraging people to contribute knowledge 12/13/2007 06:01:00 PM Posted by Udi Manber, VP Engineering

The web contains an enormous amount of information, and Google has helped to make that information more easily accessible by providing pretty good search facilities. But not everything is written nor is everything well organized to make it easily discoverable. There are millions of people who possess useful knowledge that they would love to share, and there are billions of people who can benefit from it. We believe that many do not share that knowledge today simply because it is not easy enough to do that. The challenge posed to us by Larry, Sergey and Eric was to find a way to help people share their knowledge. This is our main goal.

Earlier this week, we started inviting a selected group of people to try a new, free tool that we are calling "knol", which stands for a unit of knowledge. Our goal is to encourage people who know a particular subject to write an authoritative article about it. The tool is still in development and this is just the first phase of testing. For now, using it is by invitation only. But we wanted to share with everyone the basic premises and goals behind this project.

The key idea behind the knol project is to highlight authors. Books have authors' names right on the cover, news articles have bylines, scientific articles always have authors -- but somehow the web evolved without a strong standard to keep authors names highlighted. We believe that knowing who wrote what will significantly help users make better use of web content. At the heart, a knol is just a web page; we use the word "knol" as the name of the project and as an instance of an article interchangeably. It is well-organized, nicely presented, and has a distinct look and feel, but it is still just a web page. Google will provide easy-to-use tools for writing, editing, and so on, and it will provide free hosting of the content. Writers only need to write; we'll do the rest.

A knol on a particular topic is meant to be the first thing someone who searches for this topic for the first time will want to read. The goal is for knols to cover all topics, from scientific concepts, to medical information, from geographical and historical, to entertainment, from product information, to how-to-fix-it instructions. Google will not serve as an editor in any way, and will not bless any content. All editorial responsibilities and control will rest with the authors. We hope that knols will include the opinions and points of view of the authors who will put their reputation on the line. Anyone will be free to write. For many topics, there will likely be competing knols on the same subject. Competition of ideas is a good thing.

Knols will include strong community tools. People will be able to submit comments, questions, edits, additional content, and so on. Anyone will be able to rate a knol or write a review of it. Knols will also include references and links to additional information. At the discretion of the author, a knol may include ads. If an author chooses to include ads, Google will provide the author with substantial revenue share from the proceeds of those ads.

Once testing is completed, participation in knols will be completely open, and we cannot expect that all of them will be of high quality. Our job in Search Quality will be to rank the knols appropriately when they appear in Google search results. We are quite experienced with ranking web pages, and we feel confident that we will be up to the challenge. We are very excited by the potential to substantially increase the dissemination of knowledge.

We do not want to build a walled garden of content; we want to disseminate it as widely as possible. Google will not ask for any exclusivity on any of this content and will make that content available to any other search engine.

As always, a picture is worth a thousands words, so an example of a knol is below (double-click on the image to see the page in full). The main content is real, and we encourage you to read it (you may sleep better afterwards!), but most of the meta-data -- like reviews, ratings, and comments -- are not real, because, of course, this has not been in the public eye as yet. Again, this is a preliminary version.

---

12/13/2007 06:01:00 Udi Manber, VP Mühendislik tarafından gönderildi

Web bilgiler çok büyük miktarda içerir, ve Google, daha kolay erişilebilir oldukça iyi arama olanakları sağlayarak, bilgi yapmak için yardımcı olmuştur. Ama her şey yazılmış, ne de her şey kolayca keşfedilebilir yapmak için düzenlenmiştir. Orada kim yararlı bilgi bunların paylaşmak isterdim sahip milyonlarca insan, ve orada kimin yararlanabilir kişi milyarlarca. Biz çok pay bu bilgi bugün çünkü yeterince yapmak kolay değildir don't inanıyoruz. Meydan bize Larry, Sergey ve Eric tarafından insanlar bilgilerini paylaşmaktadır yardım için bir yol bulmak oldu oluşturuyordu. Bu bizim ana hedefimizdir.

Bu hafta başında yeni bir ücretsiz araç, biz "Knol" olan bir bilgi birimi için standları aradığınız denemek için insan seçili bir grubu davet başladı. Amacımız, belirli bir konu tanıdığınız kişilerin bu konuda yetkili bir makale yazmak için teşvik etmektir. Aracı yine de gelişme olduğunu ve bu sadece test ilk aşamasıdır. Şimdilik, kullanarak davet içindir. Ama biz paylaşmak için herkes ile temel sınırları ve bu projenin arkasında gol istiyordu.

Knol projenin arkasındaki temel fikir yazar vurgulamak etmektir. Kitap kapağındaki yazarın adları hakkına sahiptir, haber makaleleri Arşiv-si, bilimsel makaleler daima yazar var - ama bir şekilde web yazarların adları vurgulanan tutmak için güçlü bir standart olmadan gelişti. Biz kim ne ölçüde kullanıcıların web içeriği daha iyi kullanmanıza yardımcı olacaktır yazdı bilerek inanıyoruz. Kalbinde bir Knol sadece bir web sayfası, biz projenin adı olarak "Knol" ve bir makale bir örneğini olarak birbirlerinin yerine kelime kullanın. Iyi, güzel sunulmuş, organize ve ayrı bir görünüm ve his var, ama o hala bir web sayfası. Google kolay sağlayacaktır-yazma, düzenleme araçları kullanmak, vesaire, ve içeriği barındıran ücretsiz sağlayacaktır. Yazarlar sadece yazmak gerekir; gerisini biz yaparız.

Belirli bir konu üzerinde bir Knol Bu konu için okumak isteyeceksiniz ilk kez arar ilk şey birinin çıkartılacaktır. Hedef knols için, bilimsel kavramlar itibaren, tıbbi bilgileri, coğrafi ve tarihsel gelen, eğlence, ürün bilgilerinden, nasıl-to-fix-it talimatları tüm konuları karşılamaktır. Google, herhangi bir şekilde bir editörü olarak, hizmet etmeyen ve herhangi bir içerik korusun olmaz. Tüm içerik sorumlulukları ve kontrol yazarlar ile dinlenme olacaktır. Biz knols görüş ve yazarların bakış noktaları olan hatta kendi ününü koyacağız dahil umuyoruz. Kimse yazmak için ücretsiz olacaktır. Birçok konu için, orada olacak aynı konuda muhtemelen rekabet knols. Fikir Rekabet iyi bir şeydir.

Knols güçlü topluluk araçlarını içerir. İnsanlar yorum, soru düzenlemeleri, ek içerik göndermek ve böyle devam edebilecektir. Herkes Knol oran veya onun bir eleştiri yazmak mümkün olacaktır. Knols da referanslar ve ek bilgi için bağlantılar içerir. Yazarın takdirine bağlı olarak, bir Knol reklamlar içerebilir. Eğer bir yazar reklamlar seçerse, Google, bu reklamların gelirleri gelen önemli gelir payı ile yazar sağlayacaktır.

Bir kez test, knols katılım tamamlandığında tamamen açık olacak ve biz tüm bunların yüksek kalitede olacak bekleyemezsiniz. Arama kalitede iş uygun zaman Google arama sonuçlarında görünmesi knols sırada olacak. Bizim çok sıralama web sayfalarının deneyimli, ve biz emin ki meydan kadar olacak hissediyorum. Biz çok potansiyel önemli ölçüde bilginin yayılması artırmak tarafından heyecanlıyız.

Biz bir içerik duvarlı bahçe kurmak istemiyorsanız, biz olarak yaygın sürede yaymak istiyorum. Google, bu içeriğin herhangi bir seçkinlik ve istemez bu içeriği başka bir arama motoru için kullanılabilir hale getirecek.

Her zaman olduğu gibi, bir resim binlerce sözcük değer, bu nedenle Knol bir örnek (çift tıklatın görüntü aşağıdaki tam olarak sayfa görmek için is). Ana metne gerçek olduğunu ve bunu okumaya teşvik etmek (daha iyi daha sonra uyku olabilir!), Ama en meta-veri - değerlendirme, derecelendirme ve açıklamalar gibi -, gerçek değildir çünkü, elbette, bu henüz olarak kamu gözde edilmemiştir. Yine, bu bir ön sürümüdür.


Encouraging people to contribute knowledge 12/13/2007 06:01:00 PM Posted by Udi Manber, VP Engineering

The web contains an enormous amount of information, and Google has helped to make that information more easily accessible by providing pretty good search facilities. But not everything is written nor is everything well organized to make it easily discoverable. There are millions of people who possess useful knowledge that they would love to share, and there are billions of people who can benefit from it. We believe that many do not share that knowledge today simply because it is not easy enough to do that. The challenge posed to us by Larry, Sergey and Eric was to find a way to help people share their knowledge. This is our main goal.

Earlier this week, we started inviting a selected group of people to try a new, free tool that we are calling "knol", which stands for a unit of knowledge. Our goal is to encourage people who know a particular subject to write an authoritative article about it. The tool is still in development and this is just the first phase of testing. For now, using it is by invitation only. But we wanted to share with everyone the basic premises and goals behind this project.

The key idea behind the knol project is to highlight authors. Books have authors' names right on the cover, news articles have bylines, scientific articles always have authors -- but somehow the web evolved without a strong standard to keep authors names highlighted. We believe that knowing who wrote what will significantly help users make better use of web content. At the heart, a knol is just a web page; we use the word "knol" as the name of the project and as an instance of an article interchangeably. It is well-organized, nicely presented, and has a distinct look and feel, but it is still just a web page. Google will provide easy-to-use tools for writing, editing, and so on, and it will provide free hosting of the content. Writers only need to write; we'll do the rest.

A knol on a particular topic is meant to be the first thing someone who searches for this topic for the first time will want to read. The goal is for knols to cover all topics, from scientific concepts, to medical information, from geographical and historical, to entertainment, from product information, to how-to-fix-it instructions. Google will not serve as an editor in any way, and will not bless any content. All editorial responsibilities and control will rest with the authors. We hope that knols will include the opinions and points of view of the authors who will put their reputation on the line. Anyone will be free to write. For many topics, there will likely be competing knols on the same subject. Competition of ideas is a good thing.

Knols will include strong community tools. People will be able to submit comments, questions, edits, additional content, and so on. Anyone will be able to rate a knol or write a review of it. Knols will also include references and links to additional information. At the discretion of the author, a knol may include ads. If an author chooses to include ads, Google will provide the author with substantial revenue share from the proceeds of those ads.

Once testing is completed, participation in knols will be completely open, and we cannot expect that all of them will be of high quality. Our job in Search Quality will be to rank the knols appropriately when they appear in Google search results. We are quite experienced with ranking web pages, and we feel confident that we will be up to the challenge. We are very excited by the potential to substantially increase the dissemination of knowledge.

We do not want to build a walled garden of content; we want to disseminate it as widely as possible. Google will not ask for any exclusivity on any of this content and will make that content available to any other search engine.

As always, a picture is worth a thousands words, so an example of a knol is below (double-click on the image to see the page in full). The main content is real, and we encourage you to read it (you may sleep better afterwards!), but most of the meta-data -- like reviews, ratings, and comments -- are not real, because, of course, this has not been in the public eye as yet. Again, this is a preliminary version.

Ayrıca bakınız[]

eHow


Referanslar[]

1.^ a b c d e f Manber, Udi (2007-12-13). ^ A b c d e f Manber, Udi (2007-12-13). " Encouraging People to Contribute Knowledge ". Official Google blog (06:01:00 PM) . Bilgi katkıda bulunmak için "teşvik İnsanlar". Resmi Google Blog (06:01:00). Google . http://googleblog.blogspot.com/2007/12/encouraging-people-to-contribute.html . Google. Http://googleblog.blogspot.com/2007/12/encouraging-people-to-contribute.html. Retrieved 2008-07-23 . 2008/07/23 alındı. 2.^ a b c d Levy, Steven (2008-07-23). ^ A b c d Levy, Steven (2008-07-23). " Google Throws Open Rival for Wikipedia — Anon Authors Discouraged ". Wired News . http://www.wired.com/software/coolapps/news/2008/07/google_knol?currentPage=all . "Google Throws Aç Rival Vikipedi için - Anon Yazarlar Discouraged". Wired Haberler. Http://www.wired.com/software/coolapps/news/2008/07/google_knol?currentPage=all. Retrieved 2008-07-23 . 2008/07/23 alındı. 3.^ Mills, Ellis (2008-07-23). ^ Mills, Ellis (2008-07-23). " Google's Wikipedia rival, Knol, goes public ". CNET News . http://news.cnet.com/8301-1023_3-9997426-93.html . "Google'ın Wikipedia rakibi Knol, kamu". CNET News. Http://news.cnet.com/8301-1023_3-9997426-93.html gider. Retrieved 2008-07-23 . 2008/07/23 alındı. 4.^ a b c d Helft, Miguel (2008-07-23). ^ A b c d helft, Miguel (2008-07-23). " Wikipedia, Meet Knol ". The New York Times . http://bits.blogs.nytimes.com/2008/07/23/wikipedia-meet-knol/index.html?partner=rssnyt . "Vikipedi, Meet Knol". New York Times. Http://bits.blogs.nytimes.com/2008/07/23/wikipedia-meet-knol/index.html?partner=rssnyt. Retrieved 2008-07-23 . 2008/07/23 alındı. 5.^ Dupont, Cedric (2009-01-16). ^ Dupont, Cedric (2009-01-16). " 100,000th knol published ". Official Google blog (02:26:00 PM) . "100.000 'inci Knol yayınlanan". Resmi Google Blog (02:26:00). Google . http://googleblog.blogspot.com/2009/01/100000th-knol-published.html . Google. Http://googleblog.blogspot.com/2009/01/100000th-knol-published.html. Retrieved 2009-01-16 . 2009/01/16 alındı. 6.^ Monaghan, Angela (2007-12-14). ^ Monaghan, Angela (2007-12-14). " "Google's 'knol' may challenge Wikipedia ". The Daily Telegraph . http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2007/12/14/bcngoog114.xml . Retrieved 2007-12-15 . "" Google'ın 'Knol' "Vikipedi zorluk olabilir. Daily Telegraph. Http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2007/12/14/bcngoog114.xml. 2.007 alındı -12-15. 7.^ " Google debuts knowledge project ". ^ "Google" Bilgilerini projesi sahneye. BBC. BBC. 2007-12-15 . http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7144970.stm . 2007/12/15. Http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7144970.stm. Retrieved 2007-12-15 . 2007/12/15 alındı. "Many experts see the initiative as an attack on the widely used Wikipedia communal encyclopaedia." "Birçok uzman yaygın olarak kullanılan ansiklopedi Vikipedi toplumlu bir saldırı girişimi olarak görmek." 8.^ " Google Knol Released. It's Not Wikipedia. " . http://blog.radioactiveyak.com/2008/07/google-knol-released-its-not-wikipedia.html . ^ "Google Knol Çıkış. It's Not Wikipedia.". Http://blog.radioactiveyak.com/2008/07/google-knol-released-its-not-wikipedia.html's. 9.^ Schofield, Jack (2008-07-23). ^ Schofield, Jack (2008-07-23). " Google opens up Knol, its Wikipedia-for-cash project ". "Google Knol, Wikipedia-onun kadar açılır için nakit projesi". The Guardian . http://blogs.guardian.co.uk/technology/2008/07/23/google_opens_up_knol_its_wikipediaforcash_project.html . Guardian. Http://blogs.guardian.co.uk/technology/2008/07/23/google_opens_up_knol_its_wikipediaforcash_project.html. Retrieved 2008-07-26 . 2008/07/26 alındı. 10.^ a b Blakely, Rhys (2007-12-15). ^ A b Blakely, Rhys (2007-12-15). " Google to tackle Wikipedia with new knowledge service ". The Times . http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/technology/article3054287.ece . "Google yeni bilgi servisi olan" Vikipedi mücadele. Times. Http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/technology/article3054287.ece. Retrieved 2007-12-15 . 2007/12/15 alındı. "[K]nol looks set to foster rivalry. Contributors to Knol will not be able to contribute anonymously and will not be able to edit each other's work, [...]. Whereas on Wikipedia, readers find only one entry on, say, the First World War, on Knol authors will submit separate pieces that will compete for advertising dollars." "[K] nol rekabeti teşvik ayarlanmış görünüyor. Katkıda Knol için anonim ve birbirlerinin çalışmaları düzenlemek mümkün olmayacaktır, [...]. Vikipedi Doğum Oysa katkıda bulunmak, okuyucu bulmak sadece bir giriş yapamazsınız, demek , Birinci Dünya Savaşı, Knol yazarlar üzerinde reklam dolar için yarışacak ayrı parçalar sunacak. " 11.^ " Breast Augmentation ". Knol . http://knol.google.com/k/mary-mcgrath/breast-augmentation/AkgpHkBF/eo9Q7w . ^ "Meme Büyütme. Knol. Http://knol.google.com/k/mary-mcgrath/breast-augmentation/AkgpHkBF/eo9Q7w. 12.^ a b " Content Policy ". knol.google.com . ^ A b "İçerik Politikası". Knol.google.com. Google . http://knol.google.com/k/knol-help/-/si57lahl1w25/13# . Google. Http://knol.google.com/k/knol-help/-/si57lahl1w25/13 #. Retrieved 2008-07-23 . 2008/07/23 alındı. 13.^ http://googleblog.blogspot.com/2008/10/knol-debates-see-both-sides-get.html ^ Http://googleblog.blogspot.com/2008/10/knol-debates-see-both-sides-get.html 14.^ a b " Google Knol Opens In French, German and Italian ". TechCrunch . ^ A b "Google Knol açar, Almanca ve İtalyanca Fransızca olarak". TechCrunch. October 30, 2008 . http://www.techcrunch.com/2008/10/30/google-knol-opens-up-to-other-languages/ . 30 Ekim 2008. Http://www.techcrunch.com/2008/10/30/google-knol-opens-up-to-other-languages/. 15.^ Harvey, Mike (September 6, 2008). ^ Harvey, Mike (6 Eylül 2008). " Google: In search of technology's new frontiers ". The Times . http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/technology/article4687582.ece . "Google: teknoloji yeni ufuklar bulmak". Times. Http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/technology/article4687582.ece. Retrieved 2008-09-23 . 2008/09/23 alındı. 16.^ a b Anderson, Nate (Jan 19, 2009). ^ A b Anderson, Nate (19 Ocak 2009). " Google Knol six months later: Wikipedia need not worry ". Ars Technica . http://arstechnica.com/news.ars/post/20090119-google-knol-six-months-later-wikipedia-need-not-worry.html . "Google Knol altı ay sonra: Vikipedi gerek yok etme". Ars Technica. Http://arstechnica.com/news.ars/post/20090119-google-knol-six-months-later-wikipedia-need-not-worry. html. Retrieved 2009-01-21 . 2009/01/21 alındı. 17.^ Manjoo, Farhad (September 22, 2008). ^ Manjoo, Farhad (22 Eylül 2008). " Chuck Knol ". Slate . http://www.slate.com/id/2200401/ . "Chuck Knol". Slate. Http://www.slate.com/id/2200401/. Retrieved 2008-09-23 . 2008/09/23 alındı. 18.^ Manjoo, Farhad. ^ Manjoo, Farhad. "Chuck Knol." Slate . 1 . "Chuck Knol." Slate. 1. 19.^ Arthur, Chris (7 August 2008). ^ Arthur, Chris (7 Ağustos 2008). " Google attacked over Knol's spam potential ". The Guardian . http://www.guardian.co.uk/technology/2008/aug/07/searchengines.spam . "Google Knol spam potansiyel üzerinde" saldırdı. Guardian. Http://www.guardian.co.uk/technology/2008/aug/07/searchengines.spam. Retrieved 2009-01-21 . 2009/01/21 alındı. 20.^ Knol help on licenses , knol.google.com . ^ Knol lisansları üzerinde, knol.google.com yardım. Google. Google. Retrieved on 2008-07-25. 2008/07/25 tarihinde erişildi. 21.^ Mike Linksvayer, Google Code adds content licensing; Google Knol launches with CC BY default , Creative Commons Blog , July 23, 2008 ^ Mike Linksvayer, Google Code içerik lisanslama ekler; Google Knol CC BY varsayılan ile başlattı, Creative Commons blog, 23 Temmuz 2008 22.^ Lenssen, Philipp (2008-07-24). ^ Lenssen Philipp (2008-07-24). " Knol's Nofollowing Of Links ". Bağlantılar "Knol's Nofollowing" Of. Google Blogoscoped . http://blogoscoped.com/archive/2008-07-24-n22.html . Google Blogoscoped. Http://blogoscoped.com/archive/2008-07-24-n22.html. Retrieved 2008-07-30 . 2008/07/30 alındı. 23.^ Riley, Duncan (2007-12-14). ^ Riley, Duncan (2007-12-14). " Google Knol: A Step Too Far? ". TechCrunch . http://www.techcrunch.com/2007/12/14/google-knol-a-step-too-far/ . "Google Knol: A Step Too Far?". TechCrunch. Http://www.techcrunch.com/2007/12/14/google-knol-a-step-too-far/. Retrieved 2007-12-14 . 2007/12/14 alındı. 24.^ a b Frederick, Lane (2007-12-14). ^ A b Frederick Lane (2007-12-14). " Death Knell Sounds for Wikipedia, About.com ". "Ölüm çanı Vikipedi, About.com için" Sesler. NewsFactor Network . http://www.newsfactor.com/news/Death-Knell-for-Wikipedia--About-com/story.xhtml?story_id=032002XVHH8G . NewsFactor Network. Http://www.newsfactor.com/news/Death-Knell-for-Wikipedia--About-com/story.xhtml?story_id=032002XVHH8G. Retrieved 2007-12-14 . 2007/12/14 alındı. 25.^ Masnick, Mike (2007-12-14). ^ Masnick Mike (2007-12-14). " Google Decides Organizing The World's Information Is Easier If That Info Is Online ". Techdirt . http://www.techdirt.com/articles/20071214/002325.shtml/ . "Google Karar Düzenleme Dünya Bilgi daha rahat Eğer Bilgi Is Online". Techdirt. Http://www.techdirt.com/articles/20071214/002325.shtml/. Retrieved 2007-12-14 . 2007/12/14 alındı. 26.^ Manjoo, Farhad (2007-12-14). ^ Manjoo, Farhad (2007-12-14). " Truthiness showdown: Google's "Knol" vs. Wikipedia ". Salon.com . http://machinist.salon.com/blog/2007/12/14/google_knol/index.html . "Truthiness showdown: Google'ın" Knol "Vikipedi vs. Salon.com. Http://machinist.salon.com/blog/2007/12/14/google_knol/index.html. Retrieved 2007-12-14 . 2007/12/14 alındı. 27.^ a b Hof, Rob (2007-12-14). ^ A b Hof, Rob (2007-12-14). " Google's Knol: No Wikipedia Killer ". Businessweek . http://www.businessweek.com/the_thread/techbeat/archives/2007/12/googles_knol_no.html . "Google Knol: Hayır Vikipedi Killer". Businessweek. Http://www.businessweek.com/the_thread/techbeat/archives/2007/12/googles_knol_no.html. Retrieved 2007-12-14 . 2007/12/14 alındı. 28.^ See the french knol : "Pourquoi Knol et Wikipedia ne sont pas concurrrents" ^ Fransız Knol Bkz: "Pourquoi Knol et Vikipedi ne sont pas concurrrents" 29.^ Levy, Ari (2007-12-14). ^ Levy, Ari (2007-12-14). " Google Starts Web Site Knol to Challenge Wikipedia ". Bloomberg . http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=conewsstory&refer=conews&tkr=GOOG:US&sid=a59ru6R9d.DE . "Google başlatır Web Sitesi Knol Challenge Vikipedi için". Bloomberg. Http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=conewsstory&refer=conews&tkr=GOOG:US&sid=a59ru6R9d.DE. Retrieved 2007-12-15 . 2007/12/15 alındı. 30.^ " Wikipedia:Neutral_point_of_view " . http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutral_point_of_view . ^ "Vikipedi: Neutral_point_of_view". Http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutral_point_of_view. 31.^ Murrell, John (2007-12-14). ^ Murrell, John (2007-12-14). " Google's philosophy: Knol thyself ". SiliconValley.com . http://svextra.com/blogs/gmsv/2007/12/googles_philosophy_knol_thyself.html . "Google'ın felsefesi: Knol kendin". SiliconValley.com. Http://svextra.com/blogs/gmsv/2007/12/googles_philosophy_knol_thyself.html. Retrieved 2007-12-14 . 2007/12/14 alındı. 32.^ [Foundation-l] [Announcement] update in board of trustees membership ^ [Foundation-l] [Duyuru] mütevelli heyet üyeliği güncelleme 33.^ Hansson, Wolfgang (2007-12-14). ^ Hansson, Wolfgang (2007-12-14). " Google Announces Knol Wikipedia-like Service ". DailyTech . http://www.dailytech.com/Google+Announces+Knol+Wikipedialike+Service/article10043.htm . "Google, yüksek sesle bildirmek Knol Wikipedia-Hizmet gibi". DailyTech. Http://www.dailytech.com/Google+Announces+Knol+Wikipedialike+Service/article10043.htm. Retrieved 2007-12-14 . 2007/12/14 alındı. 34.^ a b Greenberg, Andy (2007-12-14). ^ A b Greenberg, Andy (2007-12-14). " Google's Know-It-All Project ". Forbes . http://www.forbes.com/technology/2007/12/14/google-knols-wikipedia-tech-intel-cx_ag_1214knol.html . "Google Know-It-All Project". Forbes. Http://www.forbes.com/technology/2007/12/14/google-knols-wikipedia-tech-intel-cx_ag_1214knol.html. Retrieved 2007-12-16 . 2007/12/16 alındı. 35.^ a b Helft, Miguel (2007-12-15). ^ A b helft, Miguel (2007-12-15). " Wikipedia Competitor Being Tested by Google ". New York Times . http://www.nytimes.com/2007/12/15/technology/15web.html?ref=business . "Vikipedi Yarışmacı Google tarafından". New York Times. Http://www.nytimes.com/2007/12/15/technology/15web.html?ref=business denenmektedir. Retrieved 2007-12-15 . 2007/12/15 alındı. "Some critics said that shift could compromise Google's objectivity in presenting search results." "Bazı eleştirmenler vardiya arama sonuçları sunan Google'ın tarafsızlık uzlaşma söyledi." 36.^ Schiffman, Betsy (2007-12-14). ^ Schiffman, Betsy (2007-12-14). " Knol Launch: Google's 'Units of Knowledge' May Raise Conflict of Interest ". "Knol Launch: Bilgi 'Çıkar Çatışması kaldırın Mayıs Google'ın' Üniteleri". Wired . http://www.wired.com/techbiz/media/news/2007/12/google_knol . Kablolu. Http://www.wired.com/techbiz/media/news/2007/12/google_knol. Retrieved 2007-12-15 . 2007/12/15 alındı. 37.^ Carr, Nicholas (2007-12-13). ^ Carr, Nicholas (2007-12-13). " Google Knol takes aim at Wikipedia " . http://www.roughtype.com/archives/2007/12/google_knol_tak.php . "Google Knol Vikipedi at" amacı alır. Http://www.roughtype.com/archives/2007/12/google_knol_tak.php. Retrieved 2007-12-14 . 2007/12/14 alındı. 38.^ Morrison, Scott (2007-12-14). ^ Morrison, Scott (2007-12-14). " Google Targets Wikipedia With New 'Knol' Pages ". "Google Hedefler Vikipedi Yeni 'Knol' Sayfalar ile". The Wall Street Journal . http://online.wsj.com/article/SB119766297294329983.html?mod=googlenews_wsj . Wall Street Journal. Http://online.wsj.com/article/SB119766297294329983.html?mod=googlenews_wsj. Retrieved 2008-07-24 . 2008/07/24 alındı. 39.^ Schofield, Jack (2007-12-15). ^ Schofield, Jack (2007-12-15). " Google tries Knol, an encyclopedia to replace Wikipedia ". The Guardian . http://blogs.guardian.co.uk/technology/2007/12/15/google_tries_knol_an_encyclopedia_to_replace_wikipedia.html . "GoogleKnol, Wikipedia". Guardian. Http://blogs.guardian.co.uk/technology/2007/12/15/google_tries_knol_an_encyclopedia_to_replace_wikipedia.html yerine bir ansiklopedi çalışır. Retrieved 2007-12-15 . 2007/12/15 alındı.

Dış bağlantılar[]

Wikinews has related news: Google announces testing of online reference tool Wikinews ilgili haber var: Google, online başvuru aracı test duyurdu

Knol Announcements and Release Notes Knol Duyurular ve Sürüm Notları

dış linkler[]

Şablon[]

[hide]v • d • e v • d • e Google Inc. Google Inc

Chairman/CEO : Eric E. Schmidt · Director/Technology President/Co-Founder : Sergey Brin · Director/Products President/Co-Founder : Larry Page Başkan / CEO: Eric E. Schmidt · Yönetici / Teknoloji Başkanı / Kurucu: Sergey Brin · Yönetici / Ürünler Başkanı / Kurucu: Larry Page Other Directors : John Doerr · John L. Hennessy · Arthur D. Levinson · Ann Mather · Paul Otellini · Ram Shriram · Shirley M. Tilghman · Senior Advisor : Al Gore Diğer Yöneticiler: John Doerr · John L. Hennessy · Arthur D. Levinson · Ann Mather · Paul Otellini · Ram Shriram · Shirley M. Tilghman · Kıdemli Danışman: Al Gore

Advertising Reklam Ad Manager · AdMob · Adscape · AdSense · Advertising Professionals · AdWords · Analytics · Checkout · DoubleClick Reklam Yöneticisi · admob · Adscape · AdSense · Reklam Uzmanları · AdWords · Analytics · Ödeme · DoubleClick

Communication Iletişim Alerts · Calendar · Friend Connect · Gmail ( history · interface ) · Groups · Gtalk · Latitude · Orkut · Q & A · Reader · Translate · Voice · Wave Uyarılar · Takvim · Friend Connect · Gmail (tarih · arayüzü) · Grup · Gtalk · Latitude · Orkut · Q & A · Reader · Çevir · Ses · Dalga

Software Yazılım Chrome · Chrome OS · Desktop · Earth · Gadgets · Gmail Mobile · Japanese Input · Pack · Picasa · Pinyin · PowerMeter · SketchUp · Talk · Toolbar · Updater · Urchin Krom · Krom OS · Masaüstü · Earth · alet · Gmail Mobil · Japonca Giriş · Paketi · Picasa · Pinyin · Güçmetrelerden · SketchUp · Talk · Araç Çubuğu · Updater · Urchin

Platforms Platformlar Account · Android ( Nexus One ) · App Engine · Apps · Base · BigTable · Caja · Co-op · Gears · GFS · Health · Native Client · OpenSocial · Public DNS · Wave Hesap · Android (Nexus Bir) · App Engine · Apps · Bankası · BigTable · Caja · İşbirliği · Dişliler · GDS · Sağlık · Anadili Müşteri · OpenSocial · Genel DNS · Dalga

Development tools Geliştirme araçları AJAX APIs · Closure Tools · Code · Gadgets API · GData · Googlebot · Guice · GWS · Image Labeler · KML · MapReduce · SketchUp Ruby · Sitemaps · Summer of Code · TechTalks · Web Toolkit · Website Optimizer AJAX API · Kapanış Araçlar · Kodu · Gereçleri API · GData · Googlebot · Guice · GWS · imge etiket · KML · MapReduce · SketchUp Ruby · Haritaları · Summer of Code · TechTalks · Web Toolkit · Web of Doktoru

Publishing Yayıncılık Blogger · Bookmarks · Docs · FeedBurner · iGoogle · Jaiku · Knol · Map Maker · Panoramio · Picasa Web Albums · Sites (JotSpot) · YouTube Blogger · imleri · Belgeler · FeedBurner · iGoogle · Jaiku · Knol · Haritası Maker · Panoramio · Picasa Web Albümleri · Siteleri (JotSpot) · YouTube

Search ( PageRank ) Arama (PageRank) Appliance · Audio · Books ( Library Project ) · Code · Desktop · Fast Flip · Finance · GOOG-411 · Images · Maps ( Street View ) · News · Patents · Products · Scholar · SearchWiki · Usenet · Video · Web Search · Analysis: Insights for Search · Trends · Webmaster guidelines Aracı · Ses · Kasetleri (Kütüphane Projesi) · Kodu · Masaüstü · Hızlı Flip · Finans · GOOG-411 · Resim · Maps (Street View) · Haberler · Patent · Ürünler · Scholar · SearchWiki · Usenet · Video · Web Arama · Analiz: Yorumlar Ara · Trendler · Site kuralları için

Discontinued Üretilmiyor Answers · Browser Sync · Click-to-Call · Dodgeball · Joga Bonito · Lively · Mashup Editor · Notebook · Page Creator · Video Marketplace · Web Accelerator Yanıtlar · Browser Sync · Aramak İçin Tıklayın · Dodgeball · Joga Bonito · Lively · Mashup Editör · Dizüstü · Page Creator · Video pazarı · Web Accelerator için

See also Ayrıca bakınız Acquisitions · Bomb · Censorship · Criticism · Foundation · Google China · Google.org · Googleplex · History · Hoaxes · I'm Feeling Lucky · I/O · Labs · Logo · Lunar X Prize · Products · Google Ventures · WiFi · Zeitgeist Devralmalar · Bomba · Sansür · Eleştiri · Vakfı · Google Çin · Google.org · Googleplex · Tarih · Hoaxes Şansımı I / O · Labs · Logo · Lunar X Prize · Ürünler · Google Ventures · WiFi · Zeitgeist · Hissediyorum ·

Annual revenue : US$ 21.80 billion ( FY 2008, ▲ 31% from 2007) · Employees : 19,786 full-time (Jun. 30, 2009) · Stock symbol : ( NASDAQ : GOOG , LSE : GGEA ) · Motto : Don't be evil · Website : www.google.com Yıllık geliri: US $ 21,80 milyar (FY 2008, 2007 ▲ 31%) · Çalışan: 19.786-time (30 Haziran 2009) · Borsa sembolü: (NASDAQ: GOOG, LSE: GGEA) · Sloganı: tam Don't kötü · Web sitesi olmak: www.google.com

Retrieved from " http://en.wikipedia.org/wiki/Knol " "Http://en.wikipedia.org/wiki/Knol adresinden" alındı Categories : Google | Online encyclopedias | Knowledge markets | American websites | Web 2.0 | Internet properties established in 2007 Sayfa kategorileri: Google | Online ansiklopediler | Bilgi marketler | Amerikan web siteleri | Web 2.0 | İnternet özellikleri 2007 yılında kurulan